tugas ptm siap print

Upload: muhammad-riswanto

Post on 17-Feb-2018

272 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  1/13

  Tugas Kuliah

  Pemindahan Tanah Mekanis

  DISUSUN OLEH :

  NAMA : HERI WIBOWO

  NIM : H!"#$

  PRO%RAM STUDI TEKNIK PERTAMBAN%AN

  &AKULTAS TEKNIK

  UNI'ERSITAS LAMBUN% MAN%KURAT

  BAN(ARBARU

  )#*

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  2/13

  DRA%LINE

  FUNGSI Alat untuk menggali tanah dan memuatkan pada alat-

  alat angkut.

  KELEBIHAN 1. Dragline ia!an"a tidak perlu ma!uk ke dalam

  tempat galian untuk melak!anakan peker#aann"a

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' Dragline )atterpillar *+,

  KA(ASI'AS (%DUKSI */ L)$am.

  LKASI 'amang Batuara Luminant Energ" K0!!e Head!2ille

  'e3a! Amerika Serikat.

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Batuara

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  3/13

  POWER SHO'EL

  FUNGSI $enggali tanah tanpa antuan alat lain dan !ekaligu!

  memuatkan ke dalam truk atau alat angkut lainn"a.

  KELEBIHAN Kuat dalam menggali dan kapa!ita! e!ar

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' (04er !h02el H"undai % +,&+

  KA(ASI'AS (%DUKSI 115 L)$am.

  LKASI 'amang Batuara Luminant Energ" K0!!e Head!2ille

  'e3a! Amerika Serikat

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Batuara

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  4/13

  BU!KET WHELL E+!A'ATOR

  FUNGSI B6E paling e7ekti7 digunakan untuk menggali tanah

  lemek

  KELEBIHAN

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' Bu8ket 6heel E38a2at0r

  KA(ASI'AS (%DUKSI 55. t0n perhari

  LKASI (' Bukit A!am 0pen pit 80al mine in 'an#ung Enim

  S0uth Sumatera pr02in8e Ind0ne!ia

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Batuara

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  5/13

  LOAD HAUL DUMP

  FUNGSI Alat angkut pada tamang a4ah tanah "ang i!a

  !ekaligu! melakukan pemuatanpengangkutan dan

  dumping.

  KELEBIHAN

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' L0ad Haul Dump )aterpillar %1+

  KA(ASI'AS (%DUKSI 11 t0n&hari.

  LKASI 'amang ('. Freep0rt Ind0ne!ia

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Ema! 9 'emaga Ba4ah tanah

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  6/13

  MU!KER ,MU!KIN% MA!HINE-

  FUNGSI Alat "ang digunakan untuk mem0ngkar dan

  menempatkan atu kedalam me!in !erta mema!ukan ke

  alat angkut.

  KELEBIHAN 1. Satu alat "ang 7ung!i0nal !ehingga leih e7i!ien

  5. Dapat digunakan dalam pemuatan ter040ngan

  "ang !empit dalam pertamangan maupun pr0"ek

  pengairan pada teknik !ipil.

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' $u8ker SHK$ K:;-/

  KA(ASI'AS (%DUKSI

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  7/13

  SLUSHER

  FUNGSI Alat untuk mengamil ahan galian "ang erada pada

  daerah ra4an ke8elakaan atau ra4an runtuhn"a !uatu

  ter040ngan.

  KELEBIHAN 1. Dapat di0pera!ikan ditempat "ang !ulit di#angkau&

  mempun"ai re!ik0 ke8elakaan ker#a "ang tinggi.

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' Slu!her HNN1>

  KA(ASI'AS (%DUKSI 15 t0n&hari.

  LKASI 'amang Ema! $0llie Kathleen )0l0rad0

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Ema!

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  8/13

  SHUTTLE !AR

  FUNGSI Alat "ang digunakan untuk mengangkut material pada

  tamang a4ah tanah

  KELEBIHAN 1. $ampu mengangkut ean "ang erat me!kipun

  dalam k0ndi!i "ang !ulit

  5. Bia"a 0pera!i0nal "ang rendah dengan pr0dukti2ita!

  "ang tinggi

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' Shuttle )ar >0" 1S)=5B

  KA(ASI'AS (%DUKSI

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  9/13

  DRED%E ,KAPAL KERUK-

  FUNGSI Kapal Keruk adalah kapal "ang diran8ang khu!u! "ang

  memiliki 7ung!i untuk lakukan pengerukan !eperti di

  laut dangkal !ungai danau dan lain !eagain"a.

  KELEBIHAN 1. Dapat menggali material !e8ara k0n!tan dalam

  #umlah "ang e!ar

  5. Alat "ang digunakan multi 7ung!i !ehingga leih

  e7i!ien dari !egi ia"a dan pr0dukti2ita!

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' Dredge

  KA(ASI'AS (%DUKSI =, #uta m"&ulan

  LKASI ('. 'amang 'imah Bangka

  K$DI'I 'A$BANG 'amang 'imah

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  10/13

  !OUNTINUOUS MINER

  FUNGSI Alat "ang digunakan pada tamang a4ah tanah "ang

  er7ung!i untuk mengiki! atuara dari lekukan

  KELEBIHAN 1. Dapat menamang dengan pr0dukti2ita! tinggi

  5. Dapat digunakan dengan menggunakan rem0te

  80ntr0l

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' )0ntinu0u! $iner )aterpillar )$5=,

  KA(ASI'AS (%DUKSI 5 ton/menit.

  LKASI ('. Freep0rt Ind0ne!ia

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Bi#ih Ema! dan 'emaga

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  11/13

  MOTHER 'ESSEL

  FUNGSI Alat "ang digunakan untuk mengangkut material dalam

  #umlah "ang 8ukup e!ar "ang digunakan dalam ek!p0r

  keluar negeri.

  KELEBIHAN 1. $ampu mengangkut material dalam #umlah "ang

  !angat an"ak dalam !ekali per#alanan

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' $0ther 2e!!el

  KA(ASI'AS (%DUKSI $emiliki kapa!ita! angkut "ang e!ar "aitu ?. $'

  LKASI ('. Sentra $aritime 'ran!per!ada >akarta

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Batuara

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  12/13

  TON%KAN%

  FUNGSI Kapal t0ngkang digunakan untuk mengangkut arang

  dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk

  mengak0m0da!i pa!ang !urut !eperti pada dermaga

  apung.

  KELEBIHAN 1. '0ngkang dapat digunakan untuk mengangkut ahan

  ha!il tamang !eperti atuara i#i e!i nikel pa!ir

  dan lainn"a dalam #umlah "ang 8ukup e!ar

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' '0ngkang = 7eet

  KA(ASI'AS (%DUKSI * $'

  LKASI Kelani! ('. Adar0 Ind0ne!iaK$DI'I 'A$BANG 'amang Batuara

 • 7/23/2019 Tugas Ptm Siap Print

  13/13

  ARTI!ULED DUMP TRU!K

  FUNGSI Arti8ulated Dump 'ru8k di!ingkat AD' digunakan

  untuk memindahkan dan memuang material.

  KELEBIHAN 1. >eni! truk ini pun dapat digunakan untuk

  mengangkut ean di medan ka!ar dan tak

  eraturan.

  5. Arti8ulated dump tru8k #uga dapat memuat material

  "ang leih an"ak dengan #arak "ang leih pan#ang

  $E%EK& 'I(E-SE%I ALA' Arti8ulated Dump 'ru8k Deere = Serie!

  KA(ASI'AS (%DUKSI 5? t0n

  LKASI 'amang Batuara Adar0 Energ" Ka. 'aal0ng

  K$DI'I 'A$BANG 'amang Batuara