apa itu pisa

31
PISA?? Programme International Student Assessment OECD (Organisation For Economic Co-operation and Development 3 tahun sekali Bermula pada tahun 2000 Malaysia mula menyertainya pada tahun 2009.

Upload: muhammad-affrini-azim-zahari

Post on 12-Apr-2017

1.447 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Apa itu PISA

PISA??Programme International Student AssessmentOECD (Organisation For Economic Co-

operation and Development3 tahun sekaliBermula pada tahun 2000 Malaysia mula menyertainya

pada tahun 2009.

Page 2: Apa itu PISA

TARGET PISA • 164 sekolah 35 pelajar untuk setiap

sekolah• Sekolah swasta, sekolah agama, sekolah

antarabangsa, sekolah berasrama penuh.• Remaja berumur 15 tahun• Keupayaan membaca, sains dan

matematik• Ujian berlangsung 2 jam• Jenis soalan gabungan soalan terbuka

(open-ended) dan juga soalan pelbagai pilihan jawapan (multiple-choice).

Page 3: Apa itu PISA

ISU PISA2009

Matematik - 57 (mata 404)Sains - 53 (mata 422)

Membaca - 55 (mata 414)

2012Matematik - 52 (mata 421)

Sains - 53 (mata 420)Membaca - 59 (mata 398)

Page 4: Apa itu PISA

PERBANDINGAN MUTU PENDIDIKAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA

MATA PELAJARAN PUTARA OECD PISA 2009 PISA 2012

MATEMATIK 496 404 421

SAINS 501 422 420

BACAAN 493 414 398

Kedudukan Malaysia di tangga dunia PISA:2009 (55 daripada 74 negara)2012 (52 daripada 65 buah negara)

Page 5: Apa itu PISA

FAKTOR GURU• Keutamaan guru dalam menghabiskan sukatan

pelajaran.• Pendekatan, Teknik pengajaran guru yang

tidak holistik.• Tidak kreatif dalam pendekatan

pedadogikal.• Guru bukan opsyen mengajar

matematik.

Page 6: Apa itu PISA

PPPM 2013-2025

Tindakan susulan

Memperbaiki sistem

pendidikan di Malaysia

Meningkat-kan

pencapaian Malaysia

dalam PISA

11 Anjakan utama

Page 7: Apa itu PISA

OBJEKTIF PPPM Memahami prestasi dan

cabaran semasa.

Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas.

Menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pelajaran Malaysia

Page 8: Apa itu PISA
Page 9: Apa itu PISA

ANJAKAN 1 : MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF

ANTARABANGSA

Memastikan fasa dan tempoh pendidikan setara dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi.

Memperluas akses dan meningkatkan enrolmen pada peringkat prasekolah.

Menggunakan pendekatan yang lebih berfokus.

Memberi bantuan kewangan berasaskan keperluan.

Menyedia bentuk bantuan lain bagi menangani isu murid tidak berdaftar dan murid berisiko tercicir daripada sistem pendidikan.

Page 10: Apa itu PISA

Gelombang 1 (2013 – 2015)

Peluasan segera prasekolah dan meningkatkan enrolmen pada semua peringkat pendidikan.

Gelombang 2 (2016 – 2020)

Pengukuhan kejayaan.

Gelombang 3 (2021-2025) Pemastian akses sejagat.

Page 11: Apa itu PISA

ANJAKAN 5 : MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN SETIAP

SEKOLAH

Memurni dan memperjelaskan kriteria pemilihan

Membina kelompok pemimpin sekolah masa depan yang berpotensi

Menambah baik persediaan dan pembangunan profesionalisme berterusan

Memperkenalkan pendekatan pengurusan prestasi berdasarkan kompetensi.

Page 12: Apa itu PISA

Gelombang 1 (2013 hingga 2015) Meningkatkan standard pemilihan dan sistem sokongan.

Gelombang 2 (2016 hingga 2020) Memartabatkan profesion keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan distributif.

Gelombang 3 (2021 hingga 2025) Mewujudkan budaya kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas pada tahun 2021.

Page 13: Apa itu PISA

ANJAKAN 6 : MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN

KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN

• Menjajar semula peranan dan tanggungjawab

setiap peringkat Kementerian.

• Memberi lebih kuasa dan

kebertanggungjawaban kepada pihak JPN dan

PPD.

• Mengukuhkan fungsi teras di peringkat

Kementerian.

Page 14: Apa itu PISA

Gelombang 1 (2013-2015)

Menetapkan semula peranan dan mengukuhkan JPN dan PPD

Gelombang 2 (2016-2020)

Melaksanakan penstrukturan semula Kementerian secara meluas

Gelombang 3 (2012-2025)

Memperkukuh kekuatan organisasi

Page 15: Apa itu PISA

ANJAKAN 7 : MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

• Menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan berkesan.

• Melengkapkan kesemua 10, 000 sekolah seluruh negara dengan capaian internet 4G dan platform pembelajaran maya.

Page 16: Apa itu PISA

• Memberi latihan kepada semua guru untuk menerapkan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

• Meningkatkan nisbah peralatan ICT berbanding murid kepada 10:1.

• Merintis cara penyampaian pembelajaran dengan menggunakan inovasi ICT.

Page 17: Apa itu PISA

Gelombang 1 (2013-2015)

Mempertingkatkan asas ICT

Gelombang 2 (2016-2020)

Memperkenal inovasi dalam ICT

Gelombang 3 (2020-2025)

Mengekalkan penggunaan meluas sistem ICT yang inovatif

Page 18: Apa itu PISA

ANJAKAN 9: BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS

• Meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat tentang peranan mereka dalam pendidikan anak-anak.

• Menyediakan bimbingan kepada sekolah untuk melaksanakan proses penglibatan dengan ibu bapa dan masyarakat.

Page 19: Apa itu PISA

• Meningkatkan bantuan kewangan untuk murid miskin.

• Mengupayakan PIBG untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam menyokong penglibatan ibu bapa dan masyarakat.

• Meningkatkan jumlah Sekolah Amanah dan bidang lain untuk penglibatan sektor swasta.

Page 20: Apa itu PISA

Gelombang 1

(2013 to 2015)

Menyokong penglibatan ibu bapa

dan inisiatif sektor swasta.

Gelombang 2

(2016-2020)

Memantapkan penglibatan

Gelombang 3

(2021-2025)

Menggalakkan lebih banyak

inovasi daripada sektor swasta

Page 21: Apa itu PISA

Faktor yang menyumbang kepada pencapaian Malaysia

Pengaruh sikap murid

Format soalan PISA

Page 22: Apa itu PISA

SIKAP MURID• Menurut Bloom dalam Noor Erma(2014) sikap

meliputi 3 komponen yang utama: afektif perilaku kognisi

Ramai murid menjawab ujian PISA ini secara tidak bersungguh-sungguh

Page 23: Apa itu PISA

• Kajian dilaksanakan oleh Azizi Hj Yahaya, Jamaluddin Ramli dan Yusof Boon (2007) terdapat hubungan yang lemah antara sikap pelajar terhadap subjek Matematik dan pencapaiannya

• Murid yang bersikap tinggi terhadap Matematik lazimnya akan menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan

Page 24: Apa itu PISA

FORMAT SOALAN• Soalan-soalan dalam bentuk teks yang panjang • Memerlukan murid membuat interpretasi, refleksi dan

penilaian berdasarkan kehidupan sebenar• Format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah

ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual • Murid tidak perlu mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi

untuk memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan• Murid-murid Malaysia tidak mampu menjawab dengan baik

soalan-soalan yang memerlukan mereka berfikir aras tinggi

Page 25: Apa itu PISA

Laporan Keseluruhan PISA 2012

Ciri-ciri pelajar yang berjaya memperolehi markah purata 31 ke atas dalam soalan matematik :

1. Dapat mengeluarkan maklumat berdasarkan soalan

2. Pantas memahami dan mencari penyelesaian3. Mampu menghubung kait fakta 4. Suka selesaikan masalah yang sukar

Page 26: Apa itu PISA

COntOH sOAlaN PiSa

LETS TRY TOGETHER

Page 27: Apa itu PISA
Page 28: Apa itu PISA
Page 29: Apa itu PISA
Page 30: Apa itu PISA

RUMUSAN

Format soalan PISA adalah dalam bentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi, refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar. Sebaliknya, format soalan

peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual

Format soalan

Ramai murid menjawab ujian PISA ini secara tidak bersungguh-sungguh kerana mereka menganggap ini hanyalah satu kajian biasa dan tidak penting bagi mereka.

Terdapat banyak soalan yang tidak cuba dijawab oleh murid

Sikap murid

Page 31: Apa itu PISA

Contoh Soalan

Soalan 1Soalan 2Soalan 3