apa apa itu 5s?

Upload: jamalkastam

Post on 30-May-2018

342 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  1/16

  APAPAPAPAPA ITU 5S?A ITU 5S?A ITU 5S?A ITU 5S?A ITU 5S?

  SEIRISEIRISEIRISEIRISEIRI SISIHMengasingkan barang-barang yang tidak diperlukan

  di tempat kerja dan membuangkannya

  SEITSEITSEITSEITSEITONONONONON SUSUNSusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur

  supaya ianya mudah diambil untuk digunakan

  SEISOSEISOSEISOSEISOSEISO SAPUBersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tiadahabuk di atas lantai, mesin dan perkakas

  SEIKETSEIKETSEIKETSEIKETSEIKETSUSUSUSUSU SERAGAMMemelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan

  tempat kerja yang tinggi pada setiap masa

  SHITSHITSHITSHITSHITSUKESUKESUKESUKESUKE SENTIASA AMALMelatih pekerja mematuhi peraturan penjagaan

  kebersihan yang baik dengan sendirinya

  0000011111

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  2/16

  MengMengMengMengMengasingkasingkasingkasingkasingkan baran baran baran baran barang-barang-barang-barang-barang-barang yang yang yang yang yangangangangang

  tidak dipertidak dipertidak dipertidak dipertidak diperlukluklukluklukan di tan di tan di tan di tan di tememememempat kpat kpat kpat kpat kerererererja danja danja danja danja dan

  membuangkmembuangkmembuangkmembuangkmembuangkannannannannannyyyyyaaaaa

  SEIRISEIRISEIRISEIRISEIRI SISIH

  1S1S1S1S1S

  0202020202

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  3/16

  BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANA MELA MELA MELA MELA MELAKAKAKAKAKSSSSSANANANANANAKANAKANAKANAKANAKANSISIHSISIHSISIHSISIHSISIH DI TEMPDI TEMPDI TEMPDI TEMPDI TEMPAAAAAT KERJT KERJT KERJT KERJT KERJA?A?A?A?A?

  1S1S1S1S1S

  0303030303

  SISIHISIH

  Bahan tidakdiperlukan Bahandiperlukan

  Bahan tidak diperlukan

  dan senang dibuang Bahan ada nilai untuk dijual

  Bahan tiada nilai tapi kos

  tinggi untuk dihapuskan

  Bahan tidak digunakan

  tapi mesti di simpan Bahan kadangkala

  digunakan

  Bahan digunakan selalu

  Buang serta merta

  Cari jalan untuk

  mengurangkan kos

  dan jalan selamat

  untuk dihapuskan

  Letakkan berdekatan

  tempat penggunaannya

  Letakkan jauh sedikit

  Mesti disimpan

  berasingan dengan

  pengenalan yang jelas

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  4/16

  1S1S1S1S1S

  LLLLLANANANANANGKAH-LGKAH-LGKAH-LGKAH-LGKAH-LANANANANANGKAH YGKAH YGKAH YGKAH YGKAH YANANANANANGGGGGHARHARHARHARHARUS DIAMBIL UNTUKUS DIAMBIL UNTUKUS DIAMBIL UNTUKUS DIAMBIL UNTUKUS DIAMBIL UNTUKSEIRISEIRISEIRISEIRISEIRI

  GunakGunakGunakGunakGunakan Kan Kan Kan Kan Kad Nad Nad Nad Nad Noooootis Ptis Ptis Ptis Ptis Pembuangembuangembuangembuangembuangananananan

  Pertama sekali, kenalpasti barang-barang yang kelihatan tidakdiperlukan

  Kemudian tampalkan Kad Notis Pembuangan (Disposal Notice Card)

  kepada setiap barang-barang tersebut dengan menerangkan:

  1-1-1-1-1- apa barang tersebut

  2-2-2-2-2- mengapa barang tersebut berada di situ

  3-3-3-3-3- barang kepunyaan siapa atau berasal dari mana, dan

  4-4-4-4-4- bila barang tersebut harus dihapuskan

  Di penghujung masa yang ditetapkan (misalnya 1 atau 2 bulan

  selepas penampalan notis itu), kad tersebut diteliti semula untuk

  melihat samada sesiapa yang mempunyai keperluan untuk

  menyimpan barangan tersebut

  Adalah disarankan agar pendekatan ini digunakan secara meluas

  di sesuatu jabatan itu dan melibatkan semua kakitangan di setiapperingkat

  0000044444

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  5/16

  MenMenMenMenMenyusun baryusun baryusun baryusun baryusun barang-barang-barang-barang-barang-barang yang yang yang yang yang diperang diperang diperang diperang diperlukluklukluklukananananan

  dengdengdengdengdengan tan tan tan tan terererereratur supaatur supaatur supaatur supaatur supayyyyya mudah diambila mudah diambila mudah diambila mudah diambila mudah diambil

  untuk digunakuntuk digunakuntuk digunakuntuk digunakuntuk digunakanananananTTTTTememememempat untuk semuapat untuk semuapat untuk semuapat untuk semuapat untuk semua

  Semua di tSemua di tSemua di tSemua di tSemua di tememememempatnpatnpatnpatnpatnyyyyyaaaaa

  SEITSEITSEITSEITSEITONONONONON SUSUN

  2S2S2S2S2S

  0505050505

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  6/16

  BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANAAAAA SUSUNSUSUNSUSUNSUSUNSUSUN DI TEMPDI TEMPDI TEMPDI TEMPDI TEMPAAAAATTTTTKERJKERJKERJKERJKERJA ANDA ANDA ANDA ANDA ANDA?A?A?A?A?

  SISIHISIH

  Bahanselalu

  diperlukan

  SUSUNUSUN

  Bahan digunakan selalu

  Bahan kadangkala

  digunakan

  Bahan tidak digunakan

  tapi mesti di simpan

  Mesti disimpan di dalam setor

  dengan pengenalan yang jelas

  Boleh ditempatkan jauh sedikit

  2S2S2S2S2S

  0606060606

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  7/16

  MemberMemberMemberMemberMembersihksihksihksihksihkan tan tan tan tan tememememempat kpat kpat kpat kpat kerererererja anda dengja anda dengja anda dengja anda dengja anda dengananananan

  rrrrrapi supaapi supaapi supaapi supaapi supayyyyya tiada habuk di lanta tiada habuk di lanta tiada habuk di lanta tiada habuk di lanta tiada habuk di lantai, meja,ai, meja,ai, meja,ai, meja,ai, meja,

  mesin dan permesin dan permesin dan permesin dan permesin dan perkkkkkakakakakakasasasasas

  SEISOSEISOSEISOSEISOSEISO SAPU

  3S3S3S3S3S

  0000077777

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  8/16

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  9/16

  Melatih parMelatih parMelatih parMelatih parMelatih para peka peka peka peka pekerererererja mematuhi perja mematuhi perja mematuhi perja mematuhi perja mematuhi peraturaturaturaturaturan-an-an-an-an-

  perperperperperaturaturaturaturaturan penjagan penjagan penjagan penjagan penjagaan kaan kaan kaan kaan kebereberebereberebersihan ysihan ysihan ysihan ysihan yang baikang baikang baikang baikang baik

  dengdengdengdengdengan sendiran sendiran sendiran sendiran sendirinininininyyyyyaaaaa

  SHITSHITSHITSHITSHITSUKESUKESUKESUKESUKE SENTIASA AMAL

  5S5S5S5S5S

  0909090909

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  10/16

  ULULULULULANANANANANGGGGGAN KEPAN KEPAN KEPAN KEPAN KEPADADADADADAAAAA

  SUSUNUSUNSISIHISIH

  SAPUAPU

  SERAGAMERAGAM

  SENTIASAENTIASAAMALMAL

  PUSINPUSINPUSINPUSINPUSINGGGGGAN 5SAN 5SAN 5SAN 5SAN 5S

  1111100000

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  11/16

  BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANA MENJA MENJA MENJA MENJA MENJAAAAAYYYYYAKAN 5SAKAN 5SAKAN 5SAKAN 5SAKAN 5S

  PPPPPengengengengenglibatlibatlibatlibatlibatan Semua Kan Semua Kan Semua Kan Semua Kan Semua Kakitakitakitakitakitangangangangangananananan

  Semua kakitangan di dalam pertubuhan mesti melibatkan di dalam

  program 5S

  Semua kakitangan harus memahami 6 sebab munasabah program5S harus diamal di tempat kerja iaitu

  1. tempat kerja yang bersih mempunyai PRPRPRPRPRODUKODUKODUKODUKODUKTIVITITIVITITIVITITIVITITIVITI tinggi

  2. tempat kerja yang bersih mempunyai MUTUMUTUMUTUMUTUMUTU tinggi

  3. tempat kerja yang bersih mengurangkan kos

  4. tempat kerja yang bersih memastikan PENPENPENPENPENGIRIMANGIRIMANGIRIMANGIRIMANGIRIMAN tepat pada

  masanya

  5. tempat kerja yang bersih adalah tempat kerja yang SELSELSELSELSELAMAAMAAMAAMAAMATTTTT

  6. tempat kerja yang bersih mempunyai SEMANSEMANSEMANSEMANSEMANGGGGGAAAAAT PERANST PERANST PERANST PERANST PERANSANANANANANGGGGGyang tinggi

  Program 5S akan lebih berkesan jika dijadikan salah satu aktiviti

  di dalam aktiviti-aktiviti kumpulan kecil seperti Kumpulan Mutu (QC)

  di bahagian-bahagian.

  PPPPPengengengengenglibatlibatlibatlibatlibatan Pan Pan Pan Pan Pengurengurengurengurengurusan Ausan Ausan Ausan Ausan Atttttasanasanasanasanasan

  Program tersebut harus diamalkan dalam masa bekerja sebagai

  program yang diberi kuasa rasmi, tetapi ia tidak harus dianggap

  sebagai tambahan dalam masa kerja yang lebih (overtime) atau

  di luar masa bekerja

  Setiap orang harus diberitahu secara rasmi pentingnya program

  tersebut.

  Ketua Jabatan harus membuat pengumuman rasmi mengenai

  pelancaran program tersebut di mesyuarat berkongsi maklumat

  (information-sharing) yang dihadiri oleh kakitangan

  1111111111

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  12/161111122222

  KKKKKepimepimepimepimepimpinan Kpinan Kpinan Kpinan Kpinan Keeeeetua Ptua Ptua Ptua Ptua Pegegegegegaaaaawwwwwai Eskai Eskai Eskai Eskai Esksekseksekseksekutifutifutifutifutif

  Ketua Pegawai Eksekutif sendiri haruslah menaruh minat yang

  banyak dan mempunyai komitmen dalam program tersebut

  Beliau tidak seharusnya memberi tugas pemimpin kepada

  orang lain.

  Beliau juga harus menunjukkan sifat kepimpinannya di dalam

  Jawatankuasa Pemandu (Steering Committee) 5S

  SokSokSokSokSokongongongongongan Semua Pihakan Semua Pihakan Semua Pihakan Semua Pihakan Semua Pihak

  Keraguan seperti mengapakah pengumuman pembuangan

  ditampalkan untuk Seiri?, Mengapakah 5S dianggap penting

  untuk pembaikan di bahagian-bahagian tertentu? harus dilenyapkan.

  Setiap ahli jawatankuasa harus sentiasa memberitahu semua pihakmengenai kemajuan pelaksanaan 5S di peringkat jabatan.

  Setiap ahli jawatankuasa harus memberi galakan dan bimbingan

  kepada orang ramai supaya dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti

  pelaksanaan 5S.

  BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANA MEMPERA MEMPERA MEMPERA MEMPERA MEMPERTTTTTAHANKANAHANKANAHANKANAHANKANAHANKAN

  PELPELPELPELPELAKAKAKAKAKSSSSSANANANANANAAN AMALAAN AMALAAN AMALAAN AMALAAN AMALAN 5SAN 5SAN 5SAN 5SAN 5SAmalan SerAmalan SerAmalan SerAmalan SerAmalan Serantantantantanta & Publisitia & Publisitia & Publisitia & Publisitia & Publisiti

  Sepanduk-sepanduk, cogan-cogan kata, poster-poster dan surat-surat

  yang diedarkan kepada anggota-anggota pertubuhan (newsletter)

  harus digunakan dengan sepenuhnya untuk menarik perhatian semua

  pihak kepada program tersebut.

  Buku-buku panduan dan risalah-risalah yang menerangkan Mengapa5S, Apa itu 5S dan Bagaimana untuk melaksanakan 5S harus

  dicetak dan disebarkan oleh semua pihak.

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  13/161111133333

  Seorang pakar dalam bidang tersebut harus membuat kajian semula

  mengenai pelaksanaan 5S dari masa kesemasa untuk mendapatkan

  pendapat/maklumbalas dan meningkatkan lagi keadaan semasa.

  Latihan asas (in-house training) dan pengalaman dari jabatan-jabatan

  yang telah mengamalkan 5S dapat mencapai kemahiran yang

  diperlukan dan juga kefahaman terhadap cara-cara agensi lain

  melaksanakan 5S.

  Mengambil bahagian di dalam Peraduan 5S dapat memberi

  bahagian-bahagian berkenaan dorongan yang lebih tinggi demi

  meningkatkan lagi tahap pembaikan

  LaLaLaLaLawwwwwatatatatatan Aan Aan Aan Aan Audit dan Sisudit dan Sisudit dan Sisudit dan Sisudit dan Sistttttem Pem Pem Pem Pem Pengharengharengharengharenghargggggaanaanaanaanaan

  Setiap bulan, sekumpulan pekerja dari berbagai tanggungjawab

  pekerjaan dipilih dan ditugaskan melawat bahagian, menilai setiap

  unit berdasarkan ukuran penjagaan kebersihan tertentu. Keputusan kajian tersebut harus ditampalkan dan anugerah-anugerah

  diberikan kepada para pekerja yang telah menunjukkan perubahan

  perubahan penting. Ini akan memupuk sikap tanggungjawab yang

  lebih tinggi, meningkatkan kebanggaan terhadap tempat kerja dan

  menganggapnya sebagai keupayaan diri sendiri.

  PPPPPenilaian oleh Kenilaian oleh Kenilaian oleh Kenilaian oleh Kenilaian oleh Keeeeetua Ptua Ptua Ptua Ptua Pegegegegegaaaaawwwwwai Ekai Ekai Ekai Ekai Eksekseksekseksekutifutifutifutifutif

  Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) perlu:

  Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) harus melawati Bahagian-bahagian dari

  masa ke semasa dan membuat penghargaan kepada kekuatan dan

  membuat teguran kepada kelemahan pelaksanaan 5S di setiap unit

  tempat kerja.

  Menasihat Jawatankuasa pemandu 5S untuk mengambil langkah di

  kawasan-kawasan yang masih boleh diperbaiki. Memeriksa kemajuan pelaksanaan tersebut.

  Memberi penghargaan kepada amalan-amalan yang lebih baik

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  14/161111144444

  PPPPPelakelakelakelakelaksanaan Lain-lain Prsanaan Lain-lain Prsanaan Lain-lain Prsanaan Lain-lain Prsanaan Lain-lain Progogogogogrrrrram Pam Pam Pam Pam Peningkeningkeningkeningkeningkatatatatatan Kan Kan Kan Kan Kualitiualitiualitiualitiualiti

  (K(K(K(K(Kaizen)aizen)aizen)aizen)aizen)

  5S terutama sekali di tahap Seiton memerlukan prinsip dan kemahiran

  Kaizen tertentu yang dapat dicapai melalui program latihan yang

  dianjurkan dengan baik.

  Seiton memerlukan pendekatan menghuraikan masalah yangmunasabah. Dalam ertika yang sedemikian, ia adalah tema yang baik

  untuk aktiviti-aktiviti Kumpulan Kawalan Mutu (QCC).

  Seiton juga memerlukan idea-idea yang kreatif. Oleh itu ia mempunyai

  pertalian dengan Skim Saranan (Suggestion Scheme).

  Pelaksanaan 5S yang berjaya, dengan sendirinya akan menghasilkan

  berbagai kesudahan yang ketara. Ia juga adalah langkah yang perlu

  diambil sebelum agensi melaksanakan teknologi pengurusan yang lebih

  maju seperti TQC, JIT dan TPM. Ini adalah kerana 5S akan membinasebuah asas yang kukuh untuk sebuah pertubuhan oleh orang yang

  berdisiplin melalui Shitsuke

  KrKrKrKrKritititititerererereria Pia Pia Pia Pia Penilaian Prenilaian Prenilaian Prenilaian Prenilaian Presesesesestttttasi Tasi Tasi Tasi Tasi Tahunanahunanahunanahunanahunan

  Pelaksanaan 5S boleh dijadikan asas Ketua-ketua Jabatan memberi

  penilaian prestasi tahunan kakitangannya. Oleh kerana program 5S

  melibatkan semua kakitangan dan mendorong ke arah peningkatan

  kualiti dan produktiviti maka perlaksanaan program 5S sebagai

  salah satu asas penilaian prestasi akan mendorong kakitangan

  melaksanakan bersungguh-sungguh program pengamalan

  kebersihan ini

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  15/161111155555

  PPPPPengurengurengurengurengurangangangangangan Kan Kan Kan Kan Kososososos Mengurangkan inventori

  Menghalang salah letak peralatan dan perkakas

  Menghalang kebocoran minyak, tenaga, bahan mentah dan lain-lain

  KKKKKecekecekecekecekecekapanapanapanapanapan

  Mengurangkan penggunaan kawasan/tempat Penghapusan pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah

  Mempermudahkan kawalan

  PPPPPenenenenenyyyyyelenggelenggelenggelenggelenggarararararaanaanaanaanaan Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin, peralatan dan

  kemudahan-kemudahan yang ada

  Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin dan peralatan

  Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan barangan

  KKKKKualitiualitiualitiualitiualiti Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan atau perkhidmatan

  KKKKKeselamateselamateselamateselamateselamatananananan Menghapuskan keadaan yang merbhaya

  Memperbaiki keadaan tempat kerja

  Menghapuskan tempat kecedraan dan kemalangan

  Mengurangkan kesilapan dan kecuaian

  Mematuhi peraturan-peraturan

  MoMoMoMoMotivtivtivtivtivasiasiasiasiasi Perhubungan yang baik antara kakitangan

  Membentuk disiplin yang baik

  Membentuk semangat kerjasama dan kerja berkumpulan

  HASIL YHASIL YHASIL YHASIL YHASIL YANANANANANG DIJG DIJG DIJG DIJG DIJANANANANANGKA DGKA DGKA DGKA DGKA DARIARIARIARIARIPRPRPRPRPROGRAM 5SOGRAM 5SOGRAM 5SOGRAM 5SOGRAM 5S

 • 8/14/2019 Apa Apa Itu 5s?

  16/16

  PPPPPenenenenenyyyyyelarelarelarelarelarasasasasas

  Prof Madya Ir. Dr. Othman A.Karim

  Puan Siti Zaharah Sukaimi

  Suzilawati Ismail

  KrKrKrKrKreatifeatifeatifeatifeatif

  Roslan Manap

  Faril Izaldi Salihuddin

  Meor Sony HermiDuratul Ain Yahya

  Nura Mohamed Jamri

  Juriah Naim