anggi pemicu 4 etika

Author: budianto

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  1/133

  Visum et Repertum

  • Menurut Staatsblad tahun 1937 nomor350 : – Visa Reperta (Visum et Repertum)

  adalah laporan tertulis untuk Yustisian! dibuat oleh dokter berdasarkan

  sumpah" tentan! se!ala hal an!

  dilihat dan ditemukan pada bendaan! diperiksa menurut

  pen!etahuan an! sebaik#baikn a$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  2/133

  Visum et Repertum

  • %&' pasal 1 butir ke#*+"men atakan : ,%eteran!an ahliadalah keteran!an an! diberikanoleh seoran! an! memiliki keahliankhusus tentan! hal an! diperlukanuntuk membuat teran! suatuperkara pidana !una kepentin!anpemeriksaan-$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  3/133

  .asar hukum pen!adaan• Pasal 120 KUHAP

  .alam hal pen idik men!an!!ap perlu" ia dapatminta pendapat oran! ahli atau oran! an!memiliki keahlian khusus

  • Pasal 133 KUHAP(1) .alam hal pen idik untuk kepentin!anperadilan menan!ani seoran! korban baik luka"

  kera/unan ataupun mati an! didu!a karenaperisti a an! merupakan tindak pidana" iaber enan! men!a ukan permintaan keteran!anahli kepada ahli kedokteran kehakiman ataudokter dan atau ahli lainn a

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  4/133

  Ma/am#ma/am Visum etRepertum

  1. Visum et Repertum korban hidup: – Visum et repertum de2niti dibuat setelah pemeriksaan

  selesai" korban tidak perlu dira at lebih lan ut ataumenin!!al$

  – Visum et Repertum sementara dibuat setelahpemeriksaan selesai" korban masih perlu mendapatpera atan lebih lan ut$

  – Visum et Repertum lan utan dibuat bila:• Setelah selesai pera atan korban sembuh$• Setelah mendapat pera atan" korban menin!!al$• era atan belum selesai" korban pindah RS atau

  dokter lain$• era atan belum selesai" korban pulan! paksa atau

  melarikan diri

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  5/133

  Ma/am#ma/am Visum etRepertum

  2. Visum et Repertum mayat – ('arus dibuat berdasarkan hasil autopsi

  len!kap) – 4u uan pembuatan VeR ini adalah untuk

  menentukan sebab" /ara" dan mekanismekematian3. Visum et Repertum pemeriksaan KP

  – 'ubun!an sebab akibat luka an! ditemukan

  pada tubuh korban$ – Saat kematian korban$ – aran! bukti an! ditemukan$ – 6ara kematian korban ika mun!kin$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  6/133

  Ma/am#ma/am Visum etRepertum

  !. Visum et Repertum pen""alianmayat

  #. Visum et Repertum men"enaiumur

  $. Visum et Repertum Psikiatrik %. Visum et Repertum men"enai

  baran" bukti

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  7/133

  ihak an! ber enan!membuat keteran!an ahli

  • asal 133 a at 1 %&' : – Yan! ber enan! melakukan pemeriksaan

  orensik an! men akut tubuh manusia danmembuat keteran!an ahli adalah dokter ahlikedokteran kehakiman ( orensik)" dokter" danahli lainn a

  – adi :

  • %eteran!an an! dibuat oleh dokter ahlikedokteran kehakiman disebut keteran!anahli

  • %eteran!an an! dibuat selain ahlikedokteran kehakiman disebut keteran!an

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  8/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  9/133

  ihak an! berhak meminta8isum et repertum

  • Hakim perdata%arena di sidan! pen!adilan perdata tidak ada

  aksa"maka hakim perdata minta lan!sun! 8isum etrepertum kepada dokter$

  • Hakim a"ama.asar hukumn a &ndan!#undan! o$ 1 tahun1970 tentan! ketentuan pokok kekuasaankehakiman pasal 10$

  'akim a!ama men!adili perkara an!bersan!kutan den!an a!ama islam"sehin!!apermintaan 8isum et repertum han a berkenaanden!an hal s arat untuk berpoli!ami" s arat untukmelakukan per/eraian dan s arat aktu tun!!useoran! anda$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  10/133

  %etentuan umum dalam pembuatanVisum et Repertum

  a$ .iketik di atas kertas berkepala surat instansipemeriksa$

  b$ ernomor dan bertan!!al$/$ Men/antumkan nama , ro ustitia- diba!ian atas (kiri

  atau ten!ah)d$ Men!!unakan bahasa ;ndonesia an! baik dan benar$e$ 4idak men!!unakan sin!katan terutama pada aktu

  mendeskripsikan temuan pemeriksaan$$ 4idak men!!unakan istilah asin! atau istilah

  kedokteran$!$ erstempel instansi pemeriksa tersebut$h$ .iperlakukan seba!ai surat an! harus dirahasiakan$i$ 'an a diberikan kepada pen idik peminta Visum et

  Repertum (instansi)$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  11/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  12/133

  a!ian#ba!ian Visum etRepertum

  1. PR& 'U( )()A• %ata ini di/antumkan disudut kiri atas" dan den!an demikian 8isum

  et repertum tidak perlu bermaterai" sesuai den!an pasal 13= %&' $2. P AHU UA• a!ian ini memuat antara lain :

  – ;dentitas pemohon 8isum et repertum – ;dentitas dokter an! memeriksa > membuat 8isum et repertum – 4empat dilakukann a pemeriksaan (misaln a rumah sakit ?

  Suraba a) – 4an!!al dan am dilakukann a pemeriksaan – ;dentitas korban – %eteran!an dari pen idik men!enai /ara kematian" luka" dimana

  korban dira at" aktu korban menin!!al – %eteran!anmen!enai oran! an! men erahkan > men!antar

  korban pada dokter dan aktu saat korban diterima dirumahsakit

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  13/133

  3. P 45 R) AA – ;dentitas korban menurut pemeriksaan dokter"

  (umur" enis kel"4 > )" serta keadaan umum $ – 'asil pemeriksaan berupa kelainan an!ditemukan pada korban$ – 4indakan#tindakan > operasi an! telah dilakukan$ – 'asil pemeriksaan tambahan$

  •(yarat6syarat : – Memakai bahasa ;ndonesia ! mudah dimen!erti

  oran! a am$ – n!ka harus ditulis den!an huru ( /m ditulis

  empat sentimeter)$

  – 4idak dibenarkan menulis dia!nosa luka (lukaba/ok" luka tembak dll)$ – @uka harus dilukiskan den!an kata#kata$ – Memuat hasil pemeriksaan an! ob ekti (sesuai

  apa an! dilihat dan ditemukan)$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  14/133

  !. K ()4PU A – a!ian ini berupa pendapat pribadi dari dokter

  an! memeriksa" men!enai hasil pemeriksaansesuai d!n pen!etahuan an! sebaik#baikn a$

  – Seseoran! melakukan pen!amatan den!ankelima pan/a indera (pen!elihatan" penden!aran"perasa" pen/iuman dan perabaan)$

  – Si atn a sub ekti $#. P U UP

  – Memuat kata ,.emikianlah 8isum et repertum inidibuat den!an men!in!at sumpah pada aktu

  menerima abatan-$ – .iakhiri den!an tanda tan!an" nama len!kap> ;

  dokter$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  15/133

  eranan Visum et Repertum

  • A Y;.;% • A & 4&4 &M&M

  • ' %;M

  • A SA' 4 '&%&M

  MA B& B%AR% R

  MAM & 4 . %C

  %AY %; MAM & 4&4&S

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  16/133

  4u uan Visum et RepertumSeba!ai salah satu baran! bukti (/orpus deli/ti) an! sah dipen!adilan karena baran! buktin a sendiri telah berubah

  pada saat persidan!an berlan!sun!$ adi VeR merupakanbaran! bukti an! sah karena termasuk surat sah sesuaiden!an %&' pasal 1+ $

  da 5 baran! bukti an! sah menurut %&' pasal 1+ " aitu:1$ %eteran!an saksi*$ %eteran!an ahli3$ %eteran!an terdak a

  $ Surat#surat5$ etun uk

  da 3 tu uan pembuatan VeR" aitu:1$ Memberikan ken ataan (baran! bukti) pada hakim*$ Men impulkan berdasarkan hubun!an sebab akibat3$ Memun!kinkan hakim meman!!il dokter ahli lainn auntuk membuat kesimpulan VeR an! lebih baru

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  17/133

  5antuan dokter pada penyidik :1$ emeriksaan 4empat %e adian erkara

  (4% )*$ emeriksaan korban hidup3$ emeriksaan korban mati

  $ en!!alian ma at5$ Menentukan umur seoran! korban >

  terdak a

  =$ emeriksaan i a seoran! terdak a7$ emeriksaan baran! bukti lain (tra/e

  e8iden/e)

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  18/133

  Pemeriksaan dokter tersebut sesuaiden"an +enis tindak pidananya y"diatur dalam KUHP :

  • 5uku kesatu * Aturan umum - : – 5ab ))) pasal !! 8 !# tentan" hal yan"

  men"hapus men!uran!i atau memberatkanpidana$

  • 5uku kedua * ke+ahatan - : – ab ?;V pasal *+ D*90 > *9* D *95" tentan!

  ke ahatan kesusilaan$ – ab ?;? pasal 33+ D 3 +" tentan! ke ahatan

  terhadap n a a$ – ab ?? pasal 351 D 355" tentan! pen!ania aan$ – ab ??; pasal 359 D 3=0" tentan! me ebabkan

  mati atau luka karena kealpaan$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  19/133

  Sanksi 'ukum

  • Sanksi hukum untuk bedah ma at" diaturdalam pasal +* && o$ *3 tahun 199* at(1):

  – aran!siapa an! tanpa keahlian danke enan!ann a den!an sen!a amelakukan bedah ma at seba!aimanadimaksud dalam pasal 70 a at (*) dipidana

  den!an pidana pen ara palin! lama 5(lima) tahun dan atau denda palin! ban akRp$100$000$000"00"# (seratus uta rupiah)$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  20/133

  4ata 6ara ermintaanVisum et Repertum

  1$ asal 133 a at (*) %&' :1$ , ermintaan %eteran!an ahli seba!aimana

  dimaksud dalam a at (1) dilakukan se/aratertulis" an! dalam surat itu disebutkanden!an te!as untuk pemeriksaan luka ataupemeriksaan ma at atau pemeriksaan bedahma at-

  *$ Surat ermintaan Visum et Repertum (S VR) harusdibuat den!an men!!unakan ormat sesuaiden!an enis kasus an! sedan! ditan!ani$

  3$ S VR harus ditanda tan!ani oleh pen idik an!s arat kepan!katan dan pen!an!katann a diaturdalam ;; pasal * eraturan emerintah ( )

  nomor *7 tahun 19+3$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  21/133

  $ %orban an! menin!!al dunia harus

  diantar oleh seoran! an!!ota [email protected];den!an memba a S VR$5$ %orban an! menin!!al dunia harus

  diberi label sesuai den!an peraturanan! ter/antum didalam pasal 133

  a at (3) %&'=$ Sebaikn a pen idik an! meminta

  Visum et Repertum men!ikuti alann a pemeriksaan bedah enaFah$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  22/133

  rosedur ermintaan VeR %orban'idup

  1$ ermintaan harus se/ara tertulis" tdkdibenarkan se/ara lisan > telepon > 8iapos$

  *$ %orban adalah " maka permintaanVetR harus diserahkan sendiri olehpolisi bersama#sama korban>tersan!ka$

  3$ 4idak dibenarkan permintaan VetRtentan! sesuatu peristi a an! telahlampau" men!in!at rahasia kedokteran(;nstruksi %apolri o$;ns>A>*0>;?>75)$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  23/133

  rosedur ermintaan VeR %orbanMati

  (ma at):1$ ermintaan harus dia ukan se/ara tertulis" tidakdibenarkan melalui telepon" lisan atau pos$

  *$ %orban an! menin!!al dunia harus diantaroleh seoran! an!!ota [email protected]; den!an memba aS VR$

  3$ %orban an! menin!!al dunia harus diberilabel sesuai den!an peraturan an! ter/antumdidalam pasal 133 a at (3) %&' $

  $ Sebaikn a pen idik an! meminta Visum etRepertum men!ikuti alann a pemeriksaanbedah enaFah$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  24/133

  %AC ; A Y;.;% 4AR' . %[email protected]& RB %ER

  %&' asal 13• (1) .alam hal san!at diperlukan dimana untuk keperluan

  pembuktian bedah ma at tidak mun!kin la!i dihindari"pen idik a ib memberitahukan terlebih dahulu kepada

  keluar!a korban$• (*) .alam hal keluar!a keberatan" pen idik a ib

  meneran!kan den!an se elas# elasn a tentan! maksuddan tu uan perlu dilakukann a pembedahan tersebut$

  • (3) pabila dalam aktu dua hari tidak ada tan!!apanapapun dari keluar!a atau pihak an! diberi tahu tidakdiketemukan" pen idik se!era melaksanakan ketentuanseba!aimana dimaksud dalam pasal 133 a at (3)undan!#undan! ini$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  25/133

  S %S; '&%&M B; Y BMA B' @ B#' @ B; AMAR;%S

  M Y 4asal *** %&' :• , aran!siapa den!an sen!a a

  men/e!ah" men!halan!#halan!i ataumen!!a!alkan pemeriksaan ma atuntuk pen!adilan" dipidana den!anpidana pen ara palin! lama sembilanbulan atau denda palin! ban akempat ribu lima ratus rupiah-$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  26/133

  S %S; B; .E%4AR Y BMA [email protected] %

  ARM; 4 A Y;.;% Pasal 21$ KUHP :1$ aran!siapa den!an sen!a a tidak menurut perintah

  atau permintaan keras" an! dilakukan menurutperaturan &ndan!#undan! oleh e!a ai e!eri an!di a ibkan men!a asi atau oleh pe!a ai ne!eri

  an! di a ibkan atau an! dikuasakan men!usutatau memeriksa tindak pidana$.emikian u!a baran!siapa den!an sen!a amen/e!ah" men!halan!#halan!i atau men!!a!alkansuatu peker aan an! diusahakan oleh salah

  seoran! pe!a ai ne!eri itu untuk men alankansuatu peraturan undan!#undan!" dipidana den!anpidana pen ara palin! lama empat bulan duamin!!u atau denda palin! ban ak sembilan riburupiah

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  27/133

  *$ Yan! disamakan den!an pe!a ai ne!eri

  an! tersebut dalam ba!ian pertama a atdiatas ini ialah semua oran! an! menurutperaturan undan!#undan! selalu atausementara di a ibkan men alankan suatu

  abatan umum apapun u!a$3$ %alau pada aktu melakukan ke ahatan itu

  belum la!i dua tahun sesudah pemidanaanan! dahulu men adi tetap karena

  ke ahatan an! sama itu u!a" makapidana itu dapat ditambah seperti!an a$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  28/133

  @aran!an untuk adi ahli (%&'1=+)

  • Sedarah > !aris lurus sampai dera at 3atau ! bersama* den!an terdak a$

  • Saudara dari terdak a> ! bersama#sama seba!ai terdak a" saudara ibu"bapak" u!a mereka ! pun ahubun!an perka inan dan anak#anak

  sampai dera at 3$• Suami>istri>meski sudah /erai$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  29/133

  en/abutan Visum AtRepertum

  1$ en/abutan permintaan Visum et Repertumpada prinsipn a tidak dibenarkan" namunkadan! kala di umpai hambatan darikeluar!a korban an! keberatan untukdilaksanakan bedah ma at den!an alasanlaran!an !ama" adat dan lain#lain$

  *$ ila timbul keberatan dari pihak keluar!a"sesuai den!an ketentuan %&' asal 13

  a at *" maka pen idik a ib meneran!kanse elas# elasn a tentan! maksud dantu uan bedah enaFah tersebut$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  30/133

  @ama en impanan

  Visum et Repertum• 10 tahun

  – MA B 6& . ARMA %AS E$ 7 9 4 '& 19+9 4A 4 B RA% M MA.;S

  • 30 tahun – MA B 6& . S;S4AM RS;

  S;E @

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  31/133

  Visum et RepertumSementara

  • .ibuat atas permintaan pen idik$• enatalaksanaan korban belum selesai

  pera atann a$

  • %eteran!an tentan! /edera korbandiperlukan oleh pen idik$

  • erlu dibuat apabila korban pindah tempatpera atan$

  • Memuat identitas korban" enis luka" eniskekerasan$ %uali2kasi luka belum dapatditentukan$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  32/133

  Visum et Repertumsikiatrik

  • (uatu persaksian tertulis dalamperkara pidana 9 perkara perdatayan" dibuat atas permintaanhakim Ketua Pen"adilan danmen"in"at sumpah dokter.

  • 4entun a persakitan tersebut adalah

  tentan! keadaan kesehatan i apenderita>terdak a an! berperkaraatau an! telah melan!!ar hukum$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  33/133

  Visum et Repertumsikiatrik

  • Menurut ermenkeso$1993>%d >&>70" tentan!

  pera atan penderita pen akit i apasal 15 a at * membedakankesaksian ahli i a men adi * ma/am

  aitu :

  – %eteran!an dokter – Visum et Repertum sikiatrik

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  34/133

  %eteran!an dokter

  • %eteran!an dokter adalah keteran!an an!diberikan oleh dokter atas permintaan aksa"polisi atau pamon! pra a dalam pemeriksaanpendahuluan suatu perkara pen!adilan$

  • Yan! berhak membuat keteran!an ini adalahdokter (tidak harus sikiater)$

  • ada prinsipn a setiap dokter an! terda tar

  pada .ep%es dan telah mendapat i in beker adari Men%es" berhak membuatn a$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  35/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  36/133

  S arat pembuatanVisum et Repertum sikiatrik

  • 'arus selesai dalam aktu 3 H * am$• ila ada kekuatiran penderita>terdak a akan

  lari" dapat ditempuh pemeriksaan se/ara

  alan dalam aktu an! sama 3 H * am$• ila tern ata penderita>terdak a benar sakit

  i a" maka kepala tempat pera atan harusmembuat laporan kepada hakim

  (keteran!an bah a pdrta>terdak amenderita sakit i a dan perlu pera atandan pen!obatan se!era)$

  es mpu an sum et

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  37/133

  es mpu an sum etRepertum

  %orban 'idup• ;dentitas korban• enis luka

  • enis kekerasan• %uali2kasi luka

  es mpu an sum et

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  38/133

  es mpu an sum etRepertum %e ahatan

  Seksual• enis luka• enis kekerasan

  • 4anda persetubuhan• ;dentitas korban > umur

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  39/133

  %esimpulan Visum et Repertum%orban Mati ( enasah)

  • ;dentitas korban• enis luka

  • enis kekerasan• Sebab kematian

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  40/133

  eberapa peraturan ! harusdiperhatikan

  • Menurut Standar ela anan Medisan! disusun oleh ;.; dan diterbitkan

  oleh .ek#%es R; tahun 1993$ – aerah y" tidak ada dokter (p;

  maka pemeriksaan oleh dokterumum *minimal di R( kelas -.

  – aerah y" punya dokter (p;maka pemeriksaan oleh dokterspesialis ;orensik.

  emeriksaan penun an!

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  41/133

  emeriksaan penun an!di bidan! ;lmu %edokteran

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  42/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  43/133

  a an/ara)

  ada korban ditemukan :• ada dahi kanan ditemukan lukaJ 4epi lukaJ

  &kuran lukaJ• ada IIIIII dst

  • Setelah pen/atatan luka#luka selan utn aditeran!kan pula lan!kah pemeriksaanpenun an!" pen!obatan dan atau tindakan medis

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  44/133

  6ontoh penutup

  .emikianlah Visum et Repertum ini

  dibuat den!an sebenarn aberdasarkan keilmuan sa a$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  45/133

  • enutup• .i/antumkan kalimat-

  • ,demikianlah 8isum et repertum inidibuat den!an men!in!at sumpah-

  • .iakhiri den!an tanda tan!an dannama len!kap dokter

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  46/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  47/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  48/133

  @E ;;

  Visum et Repertum dan %asuserkosaan

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  49/133

  en!ertian perkosaan

  Menurut hukum an!berlaku saat ini masihmen!a/u pada pasal *+5%&' aitu: , aran!siapa

  den!an kekerasan atauan/aman kekerasanmemaksa perempuan an!bukan istrin a bersetebuhden!an dia" dihukum"

  karena memperkosa"den!an hukuman pen araselama#laman a dua belastahun

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  50/133

  embuktian perkosaandilakukan den!anbantuan ilmu kedokteran

  orensik aitupembuatan isum etrepertum.

  embuatan 8isum etrepertum dilakukan oleh

  seoran! dokter orensikatas permintaan pen idikberdasarkan pasal133 KUHAP.

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  51/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  52/133

  Visum et repertum adalahlaporan tertulis untuk kepentin"anperadilan *pro yustisia-:

  6 atas permintaan yan" ber=enan"# dibuat oleh dokter:

  # terhadap se"ala sesuatu yan"dilihat dan ditemukan pada

  pemeriksaan baran" bukti# berdasarkan sumpah pada =aktumenerima +abatan# berdasarkan pen"etahuannya yan"sebaik6baiknya.

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  53/133

  Pembuatan VeR

  &ntuk membuat VeR: – %orban harus datan! diantar petu!as – Surat permintaan VAR ditanda tan!ani pen idik – .okter pemeriksa men/o/okkan nama tersebut

  dalam surat den!an korban" bila tidak sesuaiharap dikembalikan kepada pen idik – etu!as pen!antar menulis nama" pan!kat dan

  abatan serta tanda tan!an$

  VeR dibuat berdasarkan keadaan an!ditemukan saat permintaan dia ukan$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  54/133

  Visum et repertum

  • VeR pd kasus perkosaan di mata hakim padahakikatn a berperan pentin! dalammempen!aruhi keputusan hakim$

  • %arena 8isum et repertum dapat membuktikanada atau tidakn a unsur#unsur perkosaan$

  • adi 8isum et repertum bersi at men!ikathakim" akan tetapi tidak memaksa karenasesuai den!an sistem pembuktian an! dianut

  oleh ne!ara kita aitu sitem pembuktianne!ati bah a selain alat bukti u!a harusdisertai ke akinan hakim$

  eranan 8isum et repertum

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  55/133

  eranan 8isum et repertumdalam pen!un!kapan kasus

  perkosaan• Menun ukkan peran an! /ukuppentin! ba!i tindakan pihak %epolisianselaku aparat pen idik$

  • embuktian terhadap tindak pidanaperkosaan dari hasil pemeriksaan an!dimuat dalam 8isum et repertum"

  menentukan lan"kah yan" diambilpihak Kepolisian dalam men"usutsuatu kasus perkosaan.

  * d ! i

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  56/133

  * pendapat men!enaianamnesis dalam VeR saat ini

  • da an! memasukkann a dalam VeRkarena merupakan ba!ian daripemeriksaan$

  • 4etapi" ada an! memilih tidak dimasukkandalam VeR karena bukan akta an! dilihatdan ditemukan dokter sendiri$

  • amun" bila diminta an! ber a ib"anamnesis adalah Kketeran!an dari an!diperiksaL an! dilampirkan pada 8isum$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  57/133

  Anamnesis• anyakan apakah pasien telah mandi membersihkan diri

  men""anti pakaian atau minum obat6obatan se+ak ke+adiantersebut. (e/ara keseluruhan data yan" didapat harus meliputi:

  1. )dentitas: umur tan""al dan tempat lahir status perka=inan.

  2. Ri=ayat medis.

  3. Ri=ayat "inekolo"i> termasuk ri=ayat menstruasi *menarslama +umlah siklus keteraturan nyeri- metode kontrasepsiri=ayat penyakit menular seksual ri=ayat penyakit radan"pan""ul koitus terakhir dst.

  !. Ri=ayat obstetri> /ara melahirkan "ra iditas dan paritas.

  #. empat tan""al dan +am ter+adinya perkosaan.

  $. eskripsi ke+adian den"an kata6kata pasien sendiri.

  • Perlu ditanyakan apakah korban pin"san dan apa sebabnyaapakah karena korban ketakutan hin""a pin"san atau korbandibuat pin"san den"an obat tidur atau obat bius yan" diberipelaku

  @&R AMAR %S

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  58/133

  @&R AMAR;%S%ER AR%ES

  K&R5AP @) )K P& R) &K R

  (urat

  permintaanisum etrepertum

  &K R

  V)(U4 R P R U4

  &K R P @) )KP& R)

  V)(U4 R P R U4

  (URA K RA 7A

  &K R ;&R ()K

  P @) )K P

  V)(U4 R P R U4 *A UR &R4A KUHP-

  *A UR ) A PU(A P A 7A A K K RA(A

  RPA U-

  *A UR ) APA 7A

  @&R Y B 4

  http://wikimed.blogbeken.com/kontrasepsi

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  59/133

  @&R Y B . 4.;4AM &' [email protected] C

  %ER [email protected] C ( A . M ; B) .E%4AR S AS; @;S

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  60/133

  @&R AMAR;%S

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  61/133

  %A ' 4 SA%S& @

  • antuan ;lmu %edokteran dalam kasuske ahatan seksual dalam kaitann a den!an

  un!si pen elidikan di tu ukan kepada1$ Menentukan dan a tanda#tanda

  persetubuhan*$ Menentukan adan a tanda#tanda kekerasan3$ Memperkirakan umur

  $ Menentukan pantas tidakn a korban buatka in

  1$ M t k d t d #

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  62/133

  1$ Menentukan adan a tanda#tanda persetubuhan

  • 4anda pasti: – dan a sperma di dalam lian! sen!!ama

  (8a!ina) – mati• spermia:

  – 4idak ditemukan sperma – emeriksaan asam os atase" spermin dan kholin

  – %ehamilan:• asti telah ter adi persetubuhan• enilaian harus hati#hati apakah kehamilan tersebut

  disebabkan oleh tersan!ka> tidak

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  63/133

  • 4anda tidak pasti: – dan a robekan pada h men

  • ika h men elastis tidak ada robekan

  alaupun ada persetubuhan – en akit kelamin:

  • emeriksaan bakteriolo!is untuk men/arikuman BE> si2lis

  *$ M t k d t d #

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  64/133

  *$ Menentukan adan a tanda#tanda kekerasan

  • %ekerasan tidak selalu menn!!alkan luka>bekas luka" ter!antun!: – enampan! benda – .aerah an! terkena kekerasan – %ekuatan dari kekerasan itu

  • Yan! termaksud kekerasan: – @uka ta am – @uka tumpul – @ebam – 4indakan pembiusan perlu di /ari ra/un"

  !e ala#!e ala obat bius> ra/un

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  65/133

  3$ Memperkirakan umur

  • emeriksaan keadaan pertumbuhan !i!i• emeriksaaan tulan! Ront!en

  • ada kasus %&' pasal *+5 (kekerasan)>%&' pasal *+= (keadaan tidak berda a) penentuan umur tidak diharuskan

  • erkiraan umur diperlukan untuk menentukan sudah /ukup de asa> belum (*1 tahun)

  – khususn a pada kasus homo>lesbian$ – %&' pasal *+7 belum /ukup umur

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  66/133

  • $ Menentukan pantas tidakn akorban buat dika in

  ada &ndan!#&ndan! perka inanpada ab ;; pasal 7 a at 1 berbun i

  # erka inan han a di iFinkan ikapihak pria sudah men/apai 19 tahundan pihak anita sudah men/apai 1=tahun$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  67/133

  Yan! perlu di%etahui dalam kasus ke ahatanseksual

  1$ Sperma masih dapat ditemukan dalamkeadaan ber!erak dalam 8a!ina sampai #5

  am setelah persetubuhan*$ ada oran! hidup sperma masih dapat

  diketemukan (tidak ber!erak) sampai sekitar* #3= am setelah persetubuhan: sedan!kan

  pada oran! an! mati sperma masih dapatdiketemukan dalam 8a!ina palin! lamasampai 7#+ hari setelah persetubuhan

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  68/133

  3$ ada laki#laki an! sehat air mani an! keluarsetiap e akulasi seban ak *#5 [email protected]" an!men!andun! sekitar =0 uta sperma setiapmilimetern a dan seban ak 90O dari umlah

  tersebut dalam keadaan ber!erak (motile)$ &ntuk men a!a keasliaan baran!bukti>korban" maka korban tidak perkenankanuntuk membersihkan diri atau men!!anti

  pakaianP hal ini dimaksudkan supa a ber/akair mani" ber/ak darah" rambut" sisir" pasir danlain seba!ain a tidak hilan!

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  69/133

  • &ntuk men/ari ber/ak air an!mun!kin ter/e/er di 4% " misaln apada sprei atau kain maka baran!#baran! tersebut disinari den!an/aha a ultra 8iolet dimana ba!ian

  an! men!andun! ber/ak air mani

  akan berQuoresensi putih" ba!ian iniharus diambil atau dikirimkelaboratorium$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  70/133

  • ika pelaku ke ahatan se!era tertan!kap tidaksetelah ke adian" kepala Fakar harus (!lanspenis) harus diperiksa" aitu untuk men/arisel#sel epitel 8a!ina an! melekat pada Fakar$

  • VeR an! baik men/akup dan men elaskanke# hal seperti diatas" serta disertai aktuperkiraan ter adin a persetubuhan$ 'al inidapat di ketahui dari keadaan sperma serta

  dari keadaan normal lupa ( pada selaputdarah" an! pada keadaan normal luka akansembuh dalam aktu sekitar 7#10 hari)

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  71/133

  • .alam kesimpulan Visum et Repertum doktertidak akan dan tidak boleh men/antumkan katapemerkosaan oleh karena kata tersebutmempun ai arti uridis dalam hal ,paksaan-"hal mana diluar an!kauan ilmu kedokteran$

  • &ntuk men/e!ah hal ne!ati pada saatpemeriksaan dilakukan" pemeriksa perludidampin!i oran! keti!a" misaln a uru ra at>pol an" sedan!kan den!an korban an! masihdiba ah umur iFin dari ali atau oran! tuadiperlukan" demikian pula men!enaipemberitahuan prosedur pemeriksaan$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  72/133

  'asil emeriksaan an!

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  73/133

  asil emeriksaan an!.i'arapakan

  Penyebab Hasil Pemeriksaan

  Penetrasi Zakar 1. Robekan pada selaput dara2. Luka-luka pada bibir kemaluan

  dan dinding vagina

  Pancaran ir !ani "e#akulasi$ 1. %perma didalam vagina2. sam &ostase' ()olin' dan

  sperma didalam vagina

  *. (e)amilanPenyakit (elamin 1. +, "kencing nana)$

  2. Lues "%i&ilis$

  B %A ' 4 SA%S& @ Y B

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  74/133

  AR'& & B .A B '&%&M

  iluar perka inan

  alam perka inan

  Psl. 2//

  Persetubu)angn persetu#uan

  perempuan

  0anpa persetu#uanlm keadaan

  PingsanPsl. 2/

  kekerasan

  ncamanPsl. 2/3

  413 t)nPsl. 2/5

  613 t)nPsl. 2/7

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  75/133

  M t %&' b t d kt di l k

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  76/133

  • Menurut %&' bantuan dokter diperlukanuntuk membuktikan adan a persetubuhan"kekerasan" perkiraan umur serta pantastidakn a seseoran! untuk dika in

  • %&' pasal *+5“Barangsiapa dgn kekerasan atau ancaman

  memaksa seorang perempuan bersetubuh dengandaia di luar perkawinan karena pemerkosaandipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

  12 tahun” – .okter tidak membuktikan adan a paksaan serta

  an/aman tapi men atakan pada diri korban telahter adi persetubuhan an! disertai kekerasan

  – %ekerasan dimani estasikan seba!ai perlukaanatau adan a obat#obatan

  emeriksaan orensik salam

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  77/133

  emeriksaan orensik salamkasus ke ahatan kesusilaan

  • K&R5A – ;denti2kasi – 4anda#tanda

  persetubuhan – 4anda#tanda

  kekerasan – erkiraan umur

  – antas dika in atautidak

  • R(A 7KA – Sel epitel dindin!

  8a!ina – en akit Menular

  Seksual – Bolon!an darah – AnFimatik

  – .

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  78/133

  @E ;;;

  A B 4AR' . %ERAR%ES

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  79/133

  P A 7A A @A 7 PARHA AP KA(U( U7AA

  P 4 RK&(AA

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  80/133

  endahuluan

  • Kekerasan (eksual kekerasanan! bernuansa seksual" termasuk

  berba!ai perilaku an! takdiin!inkan dan mempun ai maknaseksual an! disebut pele/ehanseksual" maupun berba!ai bentukpemaksaan hubun!an seksual an!disebut seba!ai perkosaan

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  81/133

  • enan!anan harus men/akup aspek pela ananmedikole!al dan psikososial penan!anann a harusbeker asama den!an lintas pro!ram dan sektor terkait

  melalui e arin!• &pa a romoti dan re8enti : – Menin!katkan pen!etahuan tentan! hak#hak perempuan

  dan anak – Menin!katkan kesadaran mas arakat terhadap dampak

  tindakan %ekerarasan thdp anita atau anak (%t > ) – Menin!katkan kemampuan men!endalikan emosi untuktidak melakukan tindak kekerasan

  • &pa a %urati : pen!obatan• &pa a Rehabilitati : pemulihan

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  82/133

  enan!anan %asus %t >

  • 4erahasiakan identitas pelapor demi keamanann a• indun"i korban dari pelaku dan upaya bunuh diri• aporkan ke+adian kekerasan kepada pihak yan"

  ber=enan" den"an persetu+uan korban $ Bila

  terdapat ancaman pembunuhan" an/aman kepada anakatau hal ! a ib lapor lainn a" tena!a kesehatan dapatmelaporkan kasusn a tanpa harus minta persetujuan

  • Sediakan penan"anan medis komprehensi • Perhatikan kondisi keluar"a demi keamanan korban• Ru+uk ke +e+arin" untuk pendampin!an dan

  penan!anan aspek nonmedis• .ahulukan kepentin!an terbaik ba!i anak" baik seba!ai

  korban maupun pelaku• Sanksi hukum terhadap pelaku" han a bisa dilakukan

  seba!ai pilihan terakhir

  enan!anan medis kedokteran

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  83/133

  enan!anan medis kedokterananita korban perkosaan

  • en/atatan anamnesis se/ara len!kap• emeriksaan 2sik den!an hati#hati• enatalaksanaan medis /edera 2sik

  • en!umpulan bukti#bukti hukum• en/e!ahan kehamilan• en/e!ahan pen akit menular seksual• enan!anan psikolo!is dan>atau psikiatri

  selan utn a

  • .okter memiliki peran !anda : – Seba!ai pemeriksa an! membuat visum et repertum

  (VeR) – 4ena!a medis an! men!obati dan mera at korban

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  84/133

  ,R . R-

  • R ecognize kenali kemungkinan kekerasan• A sk ! "isten tanyakan secara langsung

  dan den!arkan den!an empati

  • D iscuss options : bi/arakan berba!aipilihann a

  • A ssess danger nilai kemungkinan adanyabahaya

  • R e#er to other groups that could provideassistance : ru uk ke lemba!a ataukelompok an! membantu

  enatalaksanaan korban

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  85/133

  kekerasanterhadap perempuan dan anak• Aspek medis

  – 'arus bersikap membantu korban dalammen!atasi perasaan tidak berda a

  – emeriksaan dilakukan setelah korban tenan!"dan didampin!i oleh keluar!a> pendampin!"serta dibantu oleh pera at>bidan

  – @akukan in ormed /onsent sebelummelakukan pemeriksaan 2sik

  – emeriksaan Medis" emeriksaan StatusMental" emeriksaan enun an!"

  enatalaksanaan medik

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  86/133

  • Aspek medikole"al – emeriksaan medis untuk men!umpulkan baran!#

  baran! bukti Visum et Repertum (VeR) – Sebelumn a di elaskan proses" man aat dan risiko

  pemeriksaan tersebut ba!i korban sehubun!an den!anperkara pidanan a serta dikaitkan den!an upa apen!obatan ba!i korban in#ormed consent

  – enolakan: disertai alasann a atau bila hal itu tidakmun!kin dilakukan rekam medis

  • Aspek psikososial – enan!anan krisis" konselin!" pendampin!an" kun un!an

  rumah dan rumah aman ba!i korban

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  87/133

  • 'ika tena"a kesehatanmendapatkan tekanan atau

  teran/am keselamatannya " makadapat men!!unakan Suratern ataan enolakan (in ormed

  re usal)" tetapi kemudian tetapmelaporkan ke kepolisian

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  88/133

  • Ba+ib lapor oleh tena"a kesehatandan>atau asilitas pela anan kesehatan: – 4idak dibebani pembuktian atas kasus

  du!aan %ekerasan an! dilaporkan – 4idak dapat dituntut pidana maupun

  perdata atas pelaporan kepada kepolisian"sepan an! dilaksanakan sesuai den!anketentuan an! berlaku

  – ukan dalam kapasitas saksi pelapornamun seba!ai pemberi in ormasi

  eran .okter .alam roses

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  89/133

  eran .okter .alam roses%eadilan

  • Memastikan sebab" /ara" dan aktukematian pada peristi a kematian tidak

  a ar pada pembunuhan" bunuh diri"

  ke/elakaan atau kematian an!men/uri!akan$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  90/133

  %eteran!an hli

  • asal 1 butir *+ %&' : , $eterangan ahliadalah keterangan yang diberikan olehseorang yang memiliki keahlian khusustentang hal yang diperlukan untuk membuatterang suatu perkara pidana gunakepentingan pemeriksaan -

  • asal 1+ %&' : kan di adikan alat buktian! sah di depan sidan! pen!adilan$

  %&' (%eteran!an

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  91/133

  (hli)

  • asal 1+=: %eteran!an ahli adalah apa an!seoran! ahli n atakan di sidan! pen!adilan$

  • asal 1+7(/): Surat keteran!an dari seoran!ahli an! dimuat pendapat berdasarkankeahliann a men!enai sesuatu hal atausesuatu keadaan an! diminta se/ara resmidaripadan a$

  %edua pasal tersebut termasuk dalam alatbukti an! sah sesuai den!an ketentuandalam %&' $

  % ! hli

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  92/133

  %eteran!an hli

  • ihak an! ber enan! meminta: – %&' asal 133 a at (1) : pen idik – %&' asal 11 : pen idik pembantu

  • %ate!ori pen idik %&' asal = a at (1) *7 tahun 19+3

  asal *$1) e abat olisi e!ara R; an! diberi e enan! khusus

  oleh &&" pan!kat palin! rendah embantu @etnan .ua$en idik pembantu pan!kat palin! rendah Sersan .ua$

  ika pe!a ai ne!ri" pen idik pan!kat palin! rendah!olon!an ;;>b$ en idik pembantu ;;>a$

  *) ila di suatu %epolisian Sektor tidak ada pe abat pen idikspt diatas" %apolsek berpan!kat bintara diba ah

  embantu @etnan .ua dikate!orikan sb! pen idik k> abatann a$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  93/133

  • %ate!ori pen idik – Surat %eputusan an!ab o :

  %ep>0 > >;;>19+3 tentan! en elen!!araan nkum dalampen idikan perkara pidana" tetapipen elesaian selan utn a diserahkankepada EM atau [email protected];

  %eteran!an hli

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  94/133

  !( rosedur permintaan keteran!an ahli)

  ermintaan oleh pen idik se/ara tertulis (%&'asal 133 a at (*) terutama untuk korban mati)

  enasah harusdiperlakukan baik" diberilabel identitas" pen idik

  a ib memberitahukeluar!a pemeriksaan !

  akan dilakukan

  %orban ! masih hidupsebaikn a diantarpetu!as kepolisian

  !una kepastianidentitas

  .itu ukan kepada instansi kesehatan atauinstantsi khusus" bukan indi8idu dokter an!

  beker a dalam instansi itu

  %e a iban .okter Sb! Saksi

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  95/133

  %e a iban .okter Sb! Saksihli

  • Ca ib memberikan keteran!anahli: – asal 1*0 %&' – asal 179 a at (1) %&'

  • Ca ib men!u/apkan sumpah atau

  an i$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  96/133

  i t hli

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  97/133

  enis antuan hli

  • Membuat teran! suatu perkara pidana"men!umpulkan bukti#bukti an!memerlukan keahlian khusus$

  • Memberikan petun uk an! lebih kuatmen!enai pelaku tindak pidana$

  • Membantu hakim dalam men atuhkan

  putusan den!an tepat terhadapperkara an! diperiksan a$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  98/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  99/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  100/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  101/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  102/133

  1$ Memberikan pela anan klinis – Ri a at – emeriksaan

  – era atan – konselin!

  *$ Men!umpulkan bukti orensik

  3$ Meru uk untuk inter8ensi krisis lebihlan ut

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  103/133

  • Ri a at dan pemeriksaan – Menun ukkan simpati dan tidak men!adili – %orban men/eritakan sendiri" an!an lakukan

  pen!ulan!an an! tidak perlu – Men elaskan semuan a an! akan anda

  lakukan – an!an melakukan apapun tanpa persetu uan – Men!ikuti ormulir ri a at dan pemeriksaan – Mendokumentasi semua se/ara men eluruh

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  104/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  105/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  106/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  107/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  108/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  109/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  110/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  111/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  112/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  113/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  114/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  115/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  116/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  117/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  118/133

  @E ;V

  %AC ; .E%4AR . @ M MAM 4&RESAS AR .;@

  Yan! ber enan!> a ib

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  119/133

  melakukan pemeriksaan• Menurut %&' pasal 133 a at (1) an!

  ber enan! melakukan pemeriksaanatas tubuh manusia" baik masih hidupmaupun sudah mati" adalah : – hli kedokteran kehakiman – .okter – hli lain" karena den!an diper!unakann a

  kata#kata Kdan atau ahliL berarti ahli laindapat memeriksa sendiri tanpabeker asama den!an dokter

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  120/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  121/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  122/133

  A(AR HUKU4

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  123/133

  A(AR HUKU4

  • eberapa peraturan perundan!#undan!anan! men!atur peker aan dokter dalammembantu peradilan:

  %&' 133 %&' 13 %&' 179 %&' *** Re!lemen pen/atatan sipil Aropa 7* Re!lemen pen/atatan sipil 4ion!hoa +0 S4 @ 1+71>91 && R; o *3 4h 199* asal 70

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  124/133

  • Pasal 1%C KUHAPD Ayat 1:Setiap oran! an! diminta pendapatn a seba!aiahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainn a

  a ib memberikan keteran!an ahli demi keadilan$D Ayat 2:Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksiberlaku u!a ba!i mereka an! memberikanketeran!an ahli" den!an ketentuan bah a merekamen!u/apkan sumpah atau an i akan memberikan

  keteran!an an! sebaik#baikn a dan an!sebenarn a menurut pen!etahuan dalam bidan!keahliann a$

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  125/133

  • UU R) o 23 h 1CC2 Pasal %0D Ayat 1:.alam melaksanakan penelitian dan pen!emban!andapat dilakukan bedah ma at untuk pen elidikansebab pen akit dan atau sebab kematian sertapendidikan tena!a kesehatan$D Ayat 2:

  edah ma at han a dapat dilakukan oleh tena!akesehatan an! mempun ai keahlian dan ke enan!anuntuk itu dan den!an memperhatikan norma an!berlaku dalam mas arakat$D Ayat 3:%etentuan men!enai bedah ma at seba!aimanadimaksud dalam at (1) dan at (*) ditetapkanden!an eraturan emerintah$

  Sanksi hukum bila dokterl k i idik"

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  126/133

  menolak permintaan pen idik"

  • dapat dikenakan sanki pidana : asal*1= %&'

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  127/133

  Pasal 22!• aran! siapa dipan!!il seba!ai saksi"

  ahli atau uru bahasa menurut undan!#undan! den!an sen!a a tidak memenuhike a iban berdasarkan undan!#undan!

  an! harus dipenuhin a" dian/am:1$ dalam perkara pidana" den!an pidana

  pen ara palin! lama sembilan bulanP*$ dalam perkara lain" den!an pidanapen ara palin! lama enam bulan$

  Sanksi keteran!an palsu

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  128/133

  Sanksi keteran!an palsu

  Pasal 22#• aran! siapa den!an sen!a a tidak memenuhi

  perintah undan!#undan! untuk men erahkansurat#surat an! dian!!ap palsu atau

  dipalsukan" atau an! harus dipakai untukdibandin!kan den!an surat lain an! dian!!appalsu atau dipalsukan atau an! kebenarann adisan!kal atau tidak diakui" dian/am:

  • 1$ dalam perkara pidana" den!an pidanapen ara palin! lama sembilan bulanP

  • *$ dalam perkara lain" den!an pidana pen arapalin! lama enam bulanP

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  129/133

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  130/133

  • Pasal 2!2• (1) aran! siapa dalam keadaan di mana undan!#undan!menentukan supa a memberi keteran!an di atas sumpahatau men!adakan akibat hukum kepada keteran!an an!demikian" den!an sen!a a memberi keteran!an palsu di atassumpah" baik den!an lisan atau tulisan" se/ara pribadimaupun oleh kuasan a an! khusus ditun uk untuk itu"dian/am den!an pidana pen ara palin! lama tu uh tahun$

  • (*) ika keteran!an palsu di atas sumpah diberikan dalamperkara pidana dan meru!ikan terdak a atau tersan!ka"

  an! bersalah dian/am den!an pidana pen ara palin! lamasembilan tahun$

  • (3) .isamakan den!an sumpah adalah an i atau pen!uatandiharuskan menurut aturan#aturan umum atau an! men adipen!!anti sumpah$

  • ( ) idana pen/abutan hak berdasarkan pasal 35 o$ 1 # dapat di atuhkan$

  @aran!an untuk men adik i

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  131/133

  sanksiasal 1=+ %&'

  • %e/uali ditentukan lain dalam undan!#undan! ini" maka tidak dapat diden!ar

  keteran!ann a dandapatmen!undurkan diri seba!ai saksi :a$%eluar!a sedarah atau semendadalam

  !aris lurus ke atas atau keba ah sampaisedera at keti!a dariterdak a atau an!bersama#samaseba!ai terdak a

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  132/133

  b$Saudara dari terdak a atauan!bersama#sama seba!ai

  terdak a"saudara ibu atau saudarabapak" u!a mereka an!mempun aihubun!an karenaperka inan dananak#anak saudaraterdak a sampaidera at keti!a

  /$Suami atau isteri terdak a meskipunsudah ber/erai atau an! bersama#sama seba!ai terdak a

 • 8/18/2019 Anggi Pemicu 4 Etika

  133/133

  asal 1=9 %&'(1).alam hal mereka seba!aimanadimaksud

  dalam pasal 1=+ men!hendakin a danpenuntut umum serta terdak a se/arate!as men etu uin a dapat memberiketeran!an diba ah sumpah

  (*)4anpa persetu uan seba!aimanadimaksud dalam a at (1)" merekadiperbolehkan memberikan keteran!antanpa sumpah