xiao ce zi

2
 Organisasi Jawatankuasa Majlis Kebudayaan Tahun Baru Cina Dan Pertandingan Pensyarah Penasihat : Encik Chong Beng Hooi Pengerusi : Lee Jia Jian, Tie In Ling Setiausaha : Doreen Teng Li Ying, Ong Chia Ying Bendahari : Lui Yin Yik, Teh Yi Cheng AJK adiah dan Peralatan :  Wong Kee Heng Penga!ara Majlis :  Ng Y en Qi , Woon Qin Hu an AJK Peran!angan :  Evalina Lie Li !e, Teoh Teik Yong, N"au !ie Joo, " Perse#bahan Li# Wen Qian, Keni$ Jong %ang %eei AJK Ta$ak : !i# Jia Jin, Hu Hin Won, Ho Chun Yi&, Li# Choon Che AJK %&t&graf :  Khor !ie %ong AJK iasan Pentas : 'gne( Chong T)e Yan, Doreen Teng Li Ying,  Tie In Ling, T an !u Tien AJK Makanan " Minu#an :  '#an*a Wong !eo J"un, Wong Kee Heng, Tiang Ching !ieng, Ch AJK Penda'taran( Publisiti :  Leong Wai Kuan, Lui Yin Yik AJK P)A Siste# :  Leong +ung Ting AJK Je#$utan :  Chua Bao Ying, Cheok !ie Bee, T eh Yi Cheng, Joanne !i# !ing ui, W ong !ue AJK Pengawalan *a#$u :  Ong Chia Ying AJK Kain Skrin :  Khoo Chee Ting AJK Siaraya( D&ku#entasi :  Wong Y ee Kuan-!hireen, Karen !o Yong %en Organisasi Jawatankuasa Majlis Kebudayaan Tahun Baru Cina Dan Pertandingan Pensyarah Penasihat : Encik Chong Beng Hooi Pengerusi : Lee Jia Jian, Tie In Ling Setiausaha : Doreen Teng Li Ying, Ong Chia Ying Bendahari : Lui Yin Yik, Teh Yi Cheng AJK adiah dan Peralatan :  Wong Kee Heng Penga!ara Majlis :  Ng Y en Qi , Woon Qin Hu an AJK Peran!angan :  Evalina Lie Li !e, Teoh Teik Yong, N"au !ie Joo,  " Perse#bahan Li# Wen Qian, Keni$ Jong %ang %eei AJK Ta$ak : !i# Jia Jin, Hu Hin Won, Ho Chun Yi&, Li# Choon Che AJK %&t&graf :  Khor !ie %ong AJK iasan Pentas : 'gne( Chong T)e Yan, Doreen Teng Li Ying,  Tie In Ling, T an !u Tien AJK Makanan " Minu#an :  '#an*a Wong !eo J"un, Wong Kee Heng, Tiang Ching !ieng, Ch AJK Penda'taran( Publisiti :  Leong Wai Kuan, Lui Yin Yik AJK P)A Siste# :  Leong +ung Ting AJK Je#$utan :  Chua Bao Ying, Cheok !ie Bee, Teh Yi Cheng, Joanne !i# !ing ui, Wong !ue AJK Pengawalan *a#$u :  Ong Chia Ying AJK Kain Skrin :  Khoo Chee Ting AJK Siaraya( D&ku#entasi :  Wong Y ee Kuan-!hireen, Karen !o Yong %en

Upload: lion-lui

Post on 05-Oct-2015

229 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

小册子设计

TRANSCRIPT

Organisasi Jawatankuasa Majlis Kebudayaan Tahun Baru Cina Dan Pertandingan Kaligrafi CinaPensyarah Penasihat : Encik Chong Beng HooiPengerusi : Lee Jia Jian, Tie In LingSetiausaha : Doreen Teng Li Ying, Ong Chia YingBendahari : Lui Yin Yik, Teh Yi ChengAJK Hadiah dan Peralatan : Wong Kee HengPengacara Majlis : Ng Yen Qi, Woon Qin HuanAJK Perancangan : Evalina Liew Li Se, Teoh Teik Yong, Nyau Sie Joo, & Persembahan Lim Wen Qian, Kenix Jong Fang FeeiAJK Tapak : Sim Jia Jin, Hu Hin Won, How Chun Yip, Lim Choon CheAJK Fotografi : Khor Siew FongAJK Hiasan Pentas : Agnes Chong Tze Yan, Doreen Teng Li Ying, Tie In Ling, Tan Su TienAJK Makanan & Minuman : Amanda Wong Seow Jyun, Wong Kee Heng, Tiang Ching Sieng, Chieng Shaw HwaAJK Pendaftaran, Publisiti : Leong Wai Kuan, Lui Yin YikAJK P/A Sistem : Leong Mung TingAJK Jemputan : Chua Bao Ying, Cheok Siew Bee, Teh Yi Cheng, Joanne Sim Sing Rui, Wong Sue Sue, Jong Suk JooAJK Pengawalan Lampu : Ong Chia YingAJK Kain Skrin : Khoo Chee TingAJK Siaraya, Dokumentasi : Wong Yee Kuan@Shireen, Karen So Yong Fen

Organisasi Jawatankuasa Majlis Kebudayaan Tahun Baru Cina Dan Pertandingan Kaligrafi CinaPensyarah Penasihat : Encik Chong Beng HooiPengerusi : Lee Jia Jian, Tie In LingSetiausaha : Doreen Teng Li Ying, Ong Chia YingBendahari : Lui Yin Yik, Teh Yi ChengAJK Hadiah dan Peralatan : Wong Kee HengPengacara Majlis : Ng Yen Qi, Woon Qin HuanAJK Perancangan : Evalina Liew Li Se, Teoh Teik Yong, Nyau Sie Joo, & Persembahan Lim Wen Qian, Kenix Jong Fang FeeiAJK Tapak : Sim Jia Jin, Hu Hin Won, How Chun Yip, Lim Choon CheAJK Fotografi : Khor Siew FongAJK Hiasan Pentas : Agnes Chong Tze Yan, Doreen Teng Li Ying, Tie In Ling, Tan Su TienAJK Makanan & Minuman : Amanda Wong Seow Jyun, Wong Kee Heng, Tiang Ching Sieng, Chieng Shaw HwaAJK Pendaftaran, Publisiti : Leong Wai Kuan, Lui Yin YikAJK P/A Sistem : Leong Mung TingAJK Jemputan : Chua Bao Ying, Cheok Siew Bee, Teh Yi Cheng, Joanne Sim Sing Rui, Wong Sue Sue, Jong Suk JooAJK Pengawalan Lampu : Ong Chia YingAJK Kain Skrin : Khoo Chee TingAJK Siaraya, Dokumentasi : Wong Yee Kuan@Shireen, Karen So Yong Fen

***Majlis Kebudayaan Tahun Baru Cina DanPertandingan Kaligrafi Cina7.30 pm Pendaftaran8.00 pm & Ucapan dan Majlis Perasmian8.15 pm Pertandingan Kaligrafi8.55 pm Cabutan Bertuah Sesi 19.00 pm Lucky Boom9.30 pm Cabutan Bertuah Sesi 29.35 pm Penyampaian Hadiah9.45 pm Pertunjukan Budaya Tahun Baru Cina10.05 pm Nyanyian Lagu Tahun Baru Cina10.15 pm Bersurai

Majlis Kebudayaan Tahun Baru Cina DanPertandingan Kaligrafi Cina7.30 pm Pendaftaran8.00 pm & Ucapan dan Majlis Perasmian8.15 pm Pertandingan Kaligrafi8.55 pm Cabutan Bertuah Sesi 19.00 pm Lucky Boom9.30 pm Cabutan Bertuah Sesi 29.35 pm Penyampaian Hadiah9.45 pm Pertunjukan Budaya Tahun Baru Cina10.05 pm Nyanyian Lagu Tahun Baru Cina10.15 pm Bersurai