menangani kemarahan

Download Menangani kemarahan

Post on 28-May-2015

794 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MenanganiKemarahan

2. Marah
Marahsejenisemosisemulajadi
yang biasanyabersifatNEGATIF
Marahbolehbersifatdarisedikitkeresahan
hinggamenjadiganasdantidakterkawal
Marahsecaraumumnyabolehditerima
masyarakattetapibukanmarah yang tidak
terkawal
3. Pekara yang berlaku apabila sedang marah
Degupanjantungmeningkat
Tekanandarahmeningkat
Pernafasanmenjadicepatdanpendek
Mengalamiketeganganotot-otot
Parashormon (adrenalinadan
noradrenalin)meningkatmenyebabkan
pergerakanbadan terasa kuat dan pantas
4. Gangguan yang berpuncadaripadaseseorang, sesuatuperistiwaataukebimbangandalamhidup.
Faktor luaranyang menyebabkan rasa
gelisahdanterancam.

Dari dalamdirisendiriapabilamemikirkan
atauteringatsesuatuperistiwa yangmembuatkan rasa marah.
Bagaimanaperasaanmarahtimbul?
5. Punca-puncakemarahan
Antaranyaialah:
Dicederakan
Ditipu
Dipanggildengangelaran yang mengaibkan
Terbiartanpadiendahkan
Hilangupayamengawal
Keadaan tertekan dan tuntutan di luar
kemampuan
6. Perasaanmarah yang dipendamakanmengundangmasalah,terutama yang berkaitandenganjalinanperhubungan.
Seseorang yang tidakmeluahkanperasaanmarahsecaraterbukaakanmenjadikandirinya:
Bersifatnegatif
Sukamengkritik
Bersifatmengejek/Sukamenyindir
Bersifatganas
Kesanmarah
7. 3 cara yang bolehdilakukanialah:
Meluahkannya
Menahannya
Menenangkandiri
Cara menanganikemarahan
8. Meluahkanperasaanmarahdengansecarawajar (tegas, yakindanterkawal) adalahcarayang paling terbaik dan berkesan.
Bertindaktegasbukanbermaksudbersikapmenolakatauterlalumenuntutianyabermaksudmenghormati diri sendiri dan orang lain.
Meluahkan
9. Iaitudengantidakmemikirkanperkaraberkaitandanmemalingkanpemerhatianterhadaphal lain.
Tujuannyauntukmengubahperasaanmarah
kepadaperilaku yangmembina.
Jikakerapmenahankemarahaniabolehmenjejaskandirisendiricontohnyadiserangpenyakitdarahtinggi,gastrik,sakit badan atau kemurungan.
Menahan
10. Menenangkandiri
Mengawalperilakuluarandantindakbalasdalamanseperti:
Perlahankan atau hentikan pergerakan diri
supaya kadar degupan jantung dapat
diturunkan
Kendurkan atau legakan otot-otot.
Berjenaka untuk menghilangkan perasaan
marah
Beralihdaripersekitarandansumber yang
menyumbangkepadaperasaanmarah.
11. MencegahMarah
Kenalidirisendirisertamembuatcatatandidalambukumengenaibiladanbagaimana dilanda perasaan marah serta cara mengatasinya.Apabila telah mengenalidiri,kitaakanmampumelakukanperkara-perkara yang dapatmengurangkanperasaanmarah.
12. Dari bukucatatanitujugakitaakandapatmengetahui:
Cara yang paling berkesan untuk menangani kemarahan.
Situasibagaimana yang bolehmenyebabkanberasamarah.
Kategoriorang yang bolehmenyebabkanberasamarah.
Jugabolehberlatihmenanganikemarahandengankawanatau
ahlikeluargasupayasentiasabersediamengatasikemarahan
padabila-bilamasa.
Kerapbersenamjugabolehmengurangkankemungkinanmengalami
perasaanmarahdenganmemberi peluang melepaskan tekanan
dengan kerap serta membinadayaketahanandiriterhadapstres.
13. Kenal pasti perasaan marah mereka.
Tenangkandirisendiri.
Tinggalkantempattersebutjika
merasakankeselamatanterancam.
Menanganikemarahanorang lain
14. Berwaspadaterhadaphal-hal yang boleh
menyebabkanorang lain marah.
Elakmelakukanperkara-perkara yang biasa
membuatorang lain marah.
Mencegahorang lain darimenjadimarah
15. Ahlikeluarga
Kawan
Guru
Kaunselor
PakarPsikologi
Tempat yang bolehmendapatpertolongan:

Recommended

View more >