dosa investasi

of 30 /30
KEPINGAN PUZZLE YANG HILANG OLEH: DWI CONDRO TRIONO,Ph.D

Author: emirza-erbayanthi

Post on 28-May-2015

3.539 views

Category:

Documents


186 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEPINGAN PUZZLEYANG HILANGOLEH: DWI CONDRO TRIONO,Ph.D

2. ALLAH SWT BERFIRMAN:Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkanuntuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, danmencegah dari yang munkar, dan beriman kepadaAllah. (QS. Ali Imran: 110) 3. APAKAH UMMAT ISLAMSEKARANG MENJADI UMMAT YANG TERBAIK? UMMAT ISLAM SEKARANG MENJADIUMMAT YANG TERPURUK DALAMSEMUA ASPEK KEHIDUPAN 4. MENGAPA UMMAT ISLAMSEKARANG MENGALAMI KEMUNDURAN?MARILAH KITA MENGKAJINYA SECARA LEBIH MENDALAM 5. ALLAH SWT BERFIRMAN:Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat)dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasanbagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkankenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamatmereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allahtidak lengah dari apa yang kamu perbuat (QS. Al Baqarah: 85) 6. BAGAIMANA CARA MENGETAHUINYA?DIMENSI I Hubungan manusia dengan DIMENSI III Allah: 1. Aqoid Hubungan manusia dengan manusia 2. Ibadahlain:1. Sistem pemerintahanHubungan manusia2. Sistem ekonomidengan dirinya: 3. Sistem sosial 1. Makanan 4. Sistem pidanaDIMENSI II 2. Minuman 5. Politik pendidikan 3. Pakaian 6. Politik luar negeri 4. Akhlaq 7. SUDAHKAH DIAMALKAN SELURUHNYA?1. DIMENSI I Sudah diamalkan oleh ummat Islam. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan.2. DIMENSI II Sudah diamalkan oleh ummat Islam. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan.3. DIMENSI III TIDAK DAPAT diamalkan oleh ummat Islam! Bukan karena tidak mau mengamalkan. Mengapa? 8. BAGAIMANA CARA MENGAMALKAN AYAT INI?Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasasebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamubertakwa(QS. Al-Baqarah: 183)Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaashberkenaan dengan orang-orang yang dibunuh(QS. Al-Baqarah: 178) 9. PENGAMALAN DIMENSI 3 MEMERLUKAN SEBUAH NEGARAHai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu (QS. An-Nisa: 59).Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkandan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkankebenaran yang telah datang kepadamu (QS. Al-Maidah: 48)BAGAIMANA JIKA NEGARANYA TIDAK MAU MENGAMALKAN? 10. AKAN MUNCULDOSA INVESTASIMAKHLUK APA ITU? 11. APAKAH DOSA INVESTASI ITU? Jika ada orang yang meninggal,kemudian jenazahnya tidak diurus,siapakah yang berdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa? Insya Allah ummat Islam sudahfaham. 12. Jika ada orang yangberzina, siapakah yangberdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa? Silakan baca: QS. An Nuur: 2! 13. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Makaderalah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamuuntuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepadaAllah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orangyang beriman (QS. An Nuur: 2) 14. Jika ada orang yangmembunuh, siapakah yangberdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa? Silakan baca: Al Baqarah: 178. 15. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamuqishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; (QS. Al Baqarah: 178) 16. Jika ada orang yang mencuri,siapakah yang berdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa? Silakan baca: Al Maidah: 38. 17. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah MahaPerkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maidah: 38) 18. Jika banyak orang yang kafir,siapakah yang berdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa? Silakan baca: At Taubah: 29 & 39 19. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dantidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidakmengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNyadan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. At Taubah: 29) 20. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih (QS. At Taubah: 39) 21. Jika ummat Islam didunia ini tidak diaturdengan hukum Islam,siapakah yangberdosa? Seluruh ummat Islamberdosa! Mengapa? Silakan baca: Al-Maidah: 48 & 44 22. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allahturunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS. Al-Maidah: 48) Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yangditurunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir(QS. Al-Maidah:44) 23. HITUNGLAH DOSA INVESTASI KITA Di Indonesia, setiap hari ada berapa kasuspembunuhan? Berapa dalam sebulan? Dalamsetahun? Di Indonesia, setiap hari ada berapa kasuspemerkosaan? Kasus perzinaan? Berapa kasus pencurian? Pemurtadan?Pembantaian atas ummat Islam di dunia? Berapa banyak ummat Islam di dunia ini yangtidak diatur dengan hukum Islam? Dan seterusnya 24. DOSA INVESTASI ADALAH DOSA YANG BERASAL DARIFARDHU KIFAYAH YANGTIDAK DIAMALKAN PADAHAL FARDHU KIFAYAHMENCAKUP 90% DARISYARIAT ISLAM SEDANGKAN FARDHU AINHANYA 10%-NYA 25. APAKAH FARDLU KIFAYAH BISA DIHAPUSKAN? TIDAK BISA! KECUALI KEWAJIBAN ITUSUDAH DIAMALKAN! 26. BAGAIMANA JIKA DIAMALKANOLEH INDIVIDU ATAU KELOMPOK? TIDAK BISA! HUKUMNYA HARAM! HANYA NEGARA YANG WAJIBMELAKSAKANNYA! LANTAS BAGAIMANA? APAKAH ADA CARA UNTUKMENGGUGURKAN DOSA INVESTASI? 27. CARA MENGGUGURKANDOSA INVESTASITelah diangkat dosa atas ummatku darikesalahan (ketidaksengajaan), lupa danketerpaksaan atas mereka 28. DOSA INVESTASI HANYA AKANDITULISKAN KEPADA UMMAT ISLAM YANG HANYA DIAMTIDAK MAU BERUSAHA 29. Berarti wajib ada amalan yangsungguh-sungguhHingga sampai kepada kategori terpaksa Apakah amalan itu?Amalan itu tidak lain adalah AMALAN DAKWAH! 30. AMALAN DAKWAHAPA? AMALAN DAKWAH YANG BISA MEMBUAT SELURUH SYARIAT ISLAM DAPAT DIAMALKAN YAITU DENGAN MENEGAKKAN KHILAFAHWASSALAAMUALAIKUM