meruntuhkan hegemoni persia dan romawi - pola hubungan dengan penguasa persia dan romawi — 19...

Download MERUNTUHKAN HEGEMONI PERSIA DAN ROMAWI - Pola Hubungan dengan Penguasa Persia dan Romawi — 19 Kesimpulan

Post on 02-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Edisi 08/Mei 2016Laporan Bulanan SYAMINA

  MERUNTUHKAN HEGEMONI PERSIA DAN ROMAWI

  Foreign Policy Khalifah Umar Bin Khaththab

  Prestasi yang berhasil ditoreh Umar bin Khaththab tatkala menjabat khalifah terasa cukup unik dan mengesankan. Umar bin Khaththab yang dijuluki oleh Rasulullah n sebagai Al-Faruq langsung menjabat sebagai khalifah pengganti

  Abu Bakar setelah kematiannya pada tahun 13 Hijriah. Jika Abu

  Bakar adalah khalifah yang berjasa mengokohkan politik Islam

  dan membuka jalan bagi pembebasan negeri-negeri di sekitarnya

  dengan foreign policy (kebijakan luar negeri) yang diambilnya,

  terkhusus Irak dan Syam, maka dapat dikatakan bahwa Umar

  bin Khaththab adalah penyempurna foreign policy Abu Bakar.

  Sejarah mencatat, dalam rentang waktu selama sepuluh tahun

  lebih masa khilafahnya, Umar berhasil meruntuhkan hegemoni

  DAFTAR ISI ————————— BIOGRAFI UMAR BIN KHATHTHAB — 2 UMAR DILANTIK SEBAGAI KHALIFAH — 3 MERUNTUHKAN HEGEMONI DAN EKSISTENSI PERSIA — 5

  1. Perang Namariq (13 H/634 M) — 6 2. Perang Saqathiya [13 H/634 M] — 6 3. Perang Barosma [13 H/634 M] — 6 4. Perang Jisr (Jembatan) [13 H/634 M] — 6 5. Perang Buwaib [13 H/634 M] — 6 6. Perang Qadisyah [14 H/635 M] — 7 7. Perang Nahawand [21 H] — 7

  MERUNTUHKAN HEGEMONI ROMAWI — 7 1. Penaklukan Damaskus [14 H/635 M] — 8 2. Peperangan di Fihl [13 H/634 M] — 8 3. Penaklukan Baisan dan Thabariyah — 8 4. Pertempuran Qanasrin — 8 5. Peperangan Homs [15 H/636 M] — 9 6. Pembebasan Al-Quds [15 H/637 M] — 9

  BEBERAPA FOREIGN POLICY UMAR BIN KHATHTHAB — 10 1. Menyebarkan Keadilan dan Tidak Memaksa Umat

  Lain Masuk Islam Sebagai Karakter Penaklukan Islam — 10

  2. Tepat dalam Memilih Gubernur dan Panglima Perang serta Mengevaluasi Kinerja Mereka — 11

  3. Memerhatikan Batas-Batas Wilayah Kekuasaan Islam — 18

  4. Membangun Pola Hubungan dengan Penguasa Persia dan Romawi — 19

  Kesimpulan — 19

  ABOUT US ————————— Laporan ini merupakan sebuah publikasi dari Lembaga Kajian SYAMINA (LKS). LKS merupakan sebuah lembaga kajian independen yang bekerja dalam rangka membantu masyarakat untuk mencegah segala bentuk kezaliman.

  Publikasi ini didesain untuk dibaca oleh pengambil kebijakan dan dapat diakses oleh semua elemen masyarakat. Laporan yang terbit sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu dari sekian banyak media yang mengajak segenap elemen umat untuk bekerja mencegah kezaliman.

  Media ini berusaha untuk menjadi corong kebenaran yang ditujukan kepada segenap lapisan dan tokoh masyarakat agar sadar realitas dan peduli terhadap hajat akan keadilan. Isinya mengemukakan gagasan ilmiah dan menitik-beratkan pada metode analisis dengan uraian yang lugas dan tujuan yang legal.

  Pandangan yang tertuang dalam laporan ini merupakan pendapat yang diekspresikan oleh masing-masing penulis. Untuk komentar atau pertanyaan tentang publikasi kami, kirimkan e-mail ke: lk.syamina@gmail.com.

  Seluruh laporan kami bisa diunduh di website: www. syamina.org

 • 2

  Edisi 08/Mei 2016Laporan Bulanan SYAMINA Persia dan Romawi, terkhusus di wilayah Irak,

  Syam, Mesir dan Jazirah Arab. Bahkan tidak hanya

  berhasil meruntuhkan hegemoni Persia, Umar bin

  Khaththab juga tuntas melenyapkan eksistensi

  Persia.

  BIOGRAFI UMAR BIN KHATHTHAB Dilahirkan 13 tahun setelah Tahun Gajah,1 ia

  diberi nama Umar oleh orang tuanya, Khaththab.

  Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah n

  pada kakek yang kedelapan, yaitu Ka’ab bin Luayy

  bin Ghalib.2 Sementara ibunya adalah Hantamah

  binti Hisyam bin Al-Mughirah, dari bani Makhzum,

  kakak dari Abu Jahal bin Hisyam.3

  Jika Abu Bakar berasal dari bani Taim, maka

  Umar bin Khaththab juga berasal dari keluarga

  terpandang bangsa Quraisy, bani ‘Adi. Kakeknya,

  Nufail bin Abdul Uzza termasuk orang yang

  diminta pertimbangan oleh bangsa Quraisy jika

  terjadi pertikaian.4

  Umar menghabiskan sebagian hidupnya pada

  masa jahiliah dan tumbuh berkembang seperti

  kebanyakan anak-anak bangsa Quraisy pada

  umumnya. Hanya saja karena berasal dari keluarga

  terpandang, Umar termasuk salah seorang pemuda

  Quraisy yang bisa membaca dan menulis pada saat

  itu. Suatu keterampilan yang dapat dibilang cukup

  langka untuk bangsa Arab pada masa itu.5

  Semasa kecil, Umar sudah memikul tanggung

  jawab dan tugas yang bisa dibilang cukup berat.

  Ia tumbuh dalam kehidupan sangat keras yang

  tidak mengenal kemewahan. Dengan sikap keras

  dan kasar, ayahnya, Khaththab, menyuruhnya ke

  padang pengembalaan untuk mengembalakan

  unta miliknya.6 Bahkan, Umar tidak hanya

  mengembala ternak milik ayahnya saja, namun

  1 As-Suyuthi, Tarikh Al-Khulafa’, Maktabah Nizar Mushthafa Al-Baz, 2004, hal. 89.

  2 Muhammad Husain Heikal, Umar bin Khaththab, terj Ali Audah, Litera Antar Nusa, Bogor, 2002, hal. 8.

  3 Inilah pendapat yang benar mengenai nama dan nasab ibu Umar bin Khaththab. Lihat Muhammad bin Shamil as-Sulami, Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Khalafa`ur Rasyidin, terj Abu Ihsan Al-Atsari, Darul Haq, 2004, hal. 168.

  4 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Fashl Al-Khitab fi Sirah Ibn Al-Khaththab Amir Al-Mukminin ‘Umar bin Al-Khaththab: Syakhshiyyatuhu wa ‘Ashruhu, Maktabah Shahabah, 2002, hal. 16.

  5 Muhammad Husain Heikal, Umar bin Khaththab, hal. 11. 6 Ibid, hal. 9.

  juga pernah berkerja mengembala beberapa ternak

  milik bibinya dari pihak ibu.7

  Selain berprofesi sebagai penggembala, Umar

  juga terlibat dalam perdagangan dan mendapatkan

  keuntungan darinya, meski ia tidak menjadi salah

  seorang konglomerat di Mekah. Dari aktivitas

  perdagangan ini, ia mendapatkan berbagai macam

  pengetahuan dari negara yang disinggahinya saat

  berdagang.

  Umar menempati posisi yang menonjol pada

  masyarakat Mekah Jahiliah dan secara efektif

  memberi sumbangsih pada peristiwa di Mekah.

  Ia terbantu oleh sejarah mulia nenek moyangnya.

  Interaksi Umar dengan kakeknya dan latar belakang

  keluarganyalah yang pada akhirnya memberi

  pengalaman, ilmu dan pengetahuan mengenai

  kondisi-kondisi orang Arab dan kehidupan mereka.

  Apalagi dengan kepandaian dan kecerdasannya,

  orang-orang Arab selalu merujuk pada Umar

  bin Khaththab untuk menguraikan perselisihan

  mereka.8

  Pada fase hidupnya, Umar pernah

  menjalani hidup pada masa jahiliah, mengukur

  kedalamannya, memahami hakikatnya, tradisinya,

  adat istiadatnya, dan membelanya dengan segenap

  kekuatan yang dimilikinya. Oleh karenanya,

  ketika ia memeluk Islam, kemudian memahami

  keindahannya, hakikatnya, dan meyakini

  perbedaan antara kebenaran dan kebatilan,

  dan juga antara keimanan dan kekufuran, maka

  keislamannya begitu bermakna pada dirinya.

  Tidaklah mengherankan jika ia pernah berujar,

  “Sesungguhnya, ikatan Islam akan terlepas ikat

  demi ikat, apabila seseorang tumbuh dalam Islam

  yang tidak mengenal jahiliah.”9

  Umar memeluk Islam pada saat berusia 27

  tahun.10 Saat itu, enam tahun setelah Rasulullah

  n diangkat sebagai seorang Nabi. Ia tercatat

  sebagai laki-laki ke 40 yang menyatakan keislaman

  mereka. Sejarawan mencatat bahwa keislamannya

  7 Ash-Shallabi, Fashl Al-Khitab ..., hal. 18. 8 Ibid, 19. 9 Perkataan Umar bin Khaththab ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah

  dalap Majmu’ Al-Fatawanya, jilid. 10, hal. 301. 10 Muhammad Shamil, Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Khalafa`ur

  Rasyidin, hal. 170.

 • 3

  Edisi 08/Mei 2016Laporan Bulanan SYAMINA hanya berjarak tiga hari setelah keislaman paman

  Rasulullah n, Hamzah bin Abdul Muthallib.11

  Sebelum keislamannya, Umar bahkan sempat

  berkeinginan untuk membunuh Rasulullah n.

  Namun, hidayah Allah lebih dahulu menyelinap

  dalam hatinya kemudian malah berbalik mencintai

  Rasululullah n.12 Keislaman Umar, bagaimanapun,

  tidak terlepas dari peran doa Rasulullah n: “Ya

  Allah! Kuatkanlah Islam dengan salah satu dari

  dua orang yang paling Engkau cintai; Abu Jahal bin

  Hisyam atau Umar bin Khaththab.”13

  Keislaman Umar memberi pengaruh besar

  terhadap dakwah Islam. Umar lah yang mengusulkan

  kepada Rasulullah n untuk mendakwahkan Islam

  secara terang-terangan dan dikabulkan oleh

  Rasulullah n, sehingga untuk pertama kalinya

  umat Islam bisa terang-terangan masuk ke Masjidil

  Haram secara berombongan. Umarlah yang berani

  terang-terangan menyatakan keislamannya di

  hadapan para tokoh bangsa Quraisy.14 Selain itu,

  ketika umat Islam lainnya sembunyi-sembunyi

  berhijrah ke Yatsrib (Madinah), justru Umar

  menantang bangsa Quraisy, yaitu siapa di antara

  mereka yang berani menghalanginya berhijrah ke

  Yatsrib.15

  UMAR DILANTIK SEBAGAI KHALIFAH Pengalaman selama sekitar 17 tahun

  mendampingi Rasulullah n dan sekitar 2 tahun

  lebih ikut serta membantu Abu Bakar Ash-Shiddiq

  dalam menjalankan roda kekhalifahan merupakan

  bekal paling berharga yang dimiliki Umar bin

  Khaththab sebagai khalifah. Segala aspek yang

  berkaitan tentang khilafah telah ia kuasai dengan

  baik. Ia tahu betul pek