Keracunan bahan Tambahan Pangan

Download Keracunan bahan Tambahan Pangan

Post on 11-Feb-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 1/14</p><p>KH^BFXMBM NBLBM PBENBLBM EBKBMBM</p><p>,Zhtb~mb `bm Zhmdbthp Ebkbmbm#</p><p>Khgiezik 22</p><p>Vlcmpb S-Kxebenimd</p><p>Vxgbvp~c Ncgipbmdi</p><p>Vxs B-V Lb~`oi</p><p>P~s Ikpbqcb @obnb~</p><p>Qbm H~ck Ngbplbm</p><p>Ox~xvbm Ab~ebvc</p><p>&gt;::3%&gt;:2:</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 2/14</p><p>Nblbm pbenblbm ebkbmbm</p><p>B`cpca ebkbmbm bpbx nblbm pbenblbm ebkbmbm b`bgbl nblbm sbmd cpbenblkbm hmdbm</p><p>vhmdbob kh bgbe ebkbmbm bgbe oxegbl khfcg' hmdbm pxoxbm xmpxk ehezh~nbckc</p><p>zhmbezbkbm' fcpb ~bvb' phkvpx~' `bm ehezh~zbmobmd `bsb vcezbm-Vhgbcm cpx `bzbp</p><p>ehmcmdkbpkbm mcgbc dcc vhzh~pc z~iphcm' ecmh~bg bm qcpbecm-</p><p>Nblbm pbenblbm ebkbmbm b`bgbl nblbm sbmd nxkbm vhfb~b bgbecbl eh~xzbkbm nbdcbm</p><p>`b~c nblbm ebkbmbm' phpbzc ph~`bzbp bgbe nblbm ebkbmbm ph~vhnxp kb~hmb zh~gbkxbm vbbp</p><p>zhmdigblbm' zhmscezbmbm bpbx zhmdhebvbm-</p><p>Bdb~ ebkbmbm sbmd ph~vboc ph~vh`cb `bgbe nhmpxk sbmd ghncl ehmb~ck' ~bvb hmbk' ~xzb `bm</p><p>kimvcvphmvcmsb nbck vh~pb bthp ebkb vh~cmd `cgbkxkbm zhmbenblbm nblbm pbenblbm</p><p>ebkbmbm sbmd vh~cmd `cvhnxp bp b`cpca kcecb ,aii` b`cpcqb#-B`bkbgbmsb ebkbmbm sbmd</p><p>ph~vh`cb pc`bk ehezxmsbc nhmpxk sbmd ehmb~ck ehvkczxm kbm`xmdbm dccmsb pcmddc-</p><p>@cvcmc bp b`cpca ebkbmbm vx`bl ph~ebvxk ? zhtb~mb' zhmsh`bz' zhmdbthp' zhebmpbz'</p><p>bmpcikvc`bm' zhmdhexgvc' zhmdxezbg' zhexfbp' zhmdhmpbg' bm bmpc dxezbg-</p><p>, Tckczh`cb nblbvb Cm`imhvcb' hmvckgizh`cb nhnbv#</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 3/14</p><p>Zhtb~mb ebkbmbmTb~mb `bzbp ehezh~nbckc bm ehenh~ckbm bsb pb~ck zb`b ebkbmbm-</p><p>Nblbm zhtb~mb ebkbmbm ph~nbdc ehmob`c `xb khgiezik nhvb~' sbkmc zhtb~mb ebkbmbm bgbec `bmzhtb~mb nxbpbm ,vcmphpcv#-</p><p>Zhtb~mb ebkbmbm bgbec `czh~ighl b~c pbmbebm bpbxzxm lhtbm sbmd nh~xzb zcdehm- Nhnh~bzb</p><p>zcdehm bgbec sbmd nbmsbk ph~`bzbp c vhkcpb~ kcpb bmpb~b gbcm? kgi~iacg ,ph~`bzbp zb`b bxm%`bxm</p><p>nh~tb~mb lcobx#' kb~iphmic` ,ph~`bzbp zb`b ti~phg `bm vbsx~bm gbcm sbmd nh~tb~mb i~bmsh%eh~bl#-</p><p>Zhtb~mb bgbec xexemsb bebm `czh~dxmbkbm `bm pc`bk ehmcenxgkbm hahk vbezcmd-</p><p>Zhtb~mb bgbec sbmd bebm cpx b~c nblbm bgbec vhzh~pc kxmscp' bxm vxoc' piebp' fbnh eh~bl' bm</p><p>nblbm%nblbm bgbec gbcmmsb-</p><p>Vh`bmdkbm zhtb~mb nxbpbm bpbx vcmphpcv xmpxk ebkbmbm czh~ighl ehgbgxc vcmphvcv kcecb nxbpbm</p><p>sbmd ehmdbm`bgkbm nblbm%nblbm kcecb' bpbx b~c nblbm sbmd ehmdbm`xmd zhtb~mb bgbec ehgbgxc</p><p>hkvp~bkvc vhfb~b kcecbtc- Nhnh~bzb fimpil zhtb~mb nxbpbm sbkmc ? pb~p~bzcm' vxmvhp shggit,xmpxk</p><p>tb~mb kxmcmd#' bggx~b' h~cp~ivcm' beb~bmpl ,tb~mb eh~bl#' bm nhnh~bzb zhtb~mb nxbpbm gbcmmsb-</p><p>Mbexm' b`b oxdb zhtb~mb ebkbmbm nxbpbm sbmd pc`bk bebm bm pc`bk gbsbk xmpxk ckimvxevc-</p><p>Vhzh~pc li`becm N bm ehpbmcg shggit sbmd vhnhmb~msb eh~xzbkbm zhtb~mb phkvpcg sbmd cgb~bmd</p><p>zhmddxmbbmmsb `bgbe z~i`xk%z~i`xk zbmdbm-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 4/14</p><p>Zhmsbgbldxmbbm zhtb~mb ebkbmbm</p><p> ^li`becm N</p><p>^li`becm N cmc ncbvbmsb `czbkbc `bgbe zhtb~mbbm phkvpcg `bm kh~pbv- ^li`becm N vbezbc</p><p>vhkb~bmd ebvcl nbmsbk cdxmbkbm xmpxk ehtb~mbc nh~nbdbc ohmcv ebkbmbm bm ecmxebm</p><p>,ph~xpbeb xmpxk digimdbm hkimiec ghebl#' vhzh~pc kxh%kxh nbvbl' vbxv' vc~xz' kh~xzxk `bm</p><p>gbcm%gbcm-</p><p>Fc~c%fc~c ebkbmbm sbmd `cnh~c ^li`becm</p><p>/ Tb~mb khgclbpbm fh~bl ,nh~tb~mb%tb~mc#' vhlcmddb pbezbk ehmb~ck-</p><p>/ B`b vh`ckcp ~bvb zblcp ,ph~xpbeb zb`b vc~iz bpbx gcexm#-</p><p>/ Exmfxg ~bvb dbpbg c phmddi~ikbm vhphgbl ehmdimvxevcmsb-</p><p>/ Nbxmsb pc`bk bgbec vhvxbc ebkbmbmmsb-</p><p>Pbm`b%pbm`b bm dhobgb bkxp ncgb ph~zbzb~ li`becm N ?</p><p>2- Ockb ph~lc~xz `bzbp ehmcenxgkbm c~cpbvc zb`b vbgx~bm zh~mbabvbm-&gt;- Ockb ph~khmb kxgcp bzbp ehmcenxgkbm c~cpbvc zb`b kxgcp-</p><p>6- Ockb ph~khmb ebpb bzbp ehmcenxgkbm c~cpbvc zb`b ebpb' ebpb kheh~blbm' x`he zb`b</p><p>khgizbk ebpb-</p><p>0- Ockb ph~phgbm `bzbp ehmcenxgkbm dhobgb kh~bfxmbm `bm bc~ vhmc nh~tb~mb eh~bl bpbx</p><p>eh~bl ex`b-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 5/14</p><p> Ehpbmcg Shggit</p><p>Ehpbmcg Shggit oxdb eh~xzbkbm vbgbl vbpx bp zhtbeb sbmd pc`bk `cccmkbm xmpxk</p><p>`cpbenblkbm kh bgbe nblbm ebkbmbm-</p><p>Ehpbmcg Shggit `cdxmbkbm vhnbdbc zhtbeb xmpxk z~i`xk%z~i`xk phkvpcg ,zbkbcbm#' fbp kbsx'`bm fbp gxkcv- Ehpbmcg oxdb ncbvb cob`ckbm cm`ckbpi~ ~hbkvc mhp~bgcvbvc bvbe nbvb-</p><p>Ighl kb~hmb cpx vhnbckmsb kimvxehm vhnhgxe ehenhgc ebkbmbm `bm ecmxebm' lb~xv</p><p>ehmhgcpc kim`cvc acvck' kbm`xmdbm nblbm zhenxbpmsb' khlbgbgbmmsb ehgbgxc gbnhg ebkbmbm</p><p>sbmd ph~`bzbp c bgbe khebvbm ebkbmbm ph~vhnxp bdb~ khbebmbm ebkbmbm sbmd</p><p>`ckimvxevc vhmbmpcbvb ph~obdb-</p><p>Ehpbmcg shggit`bzbp ehmshnbnkbm c~cpbvc ebpb' kh~xvbkbm lbpc' pxei~' `bm Kbmkh~ ockb nblbmph~vhnxp ph~bkxexgbvc c `bgbe pxnxl-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 6/14</p><p>Zhmdbthp Ebkbmbm</p><p>Nblbm zhmdbthp b`bgbl bp kcecb sbmd `bzbp ehmdlbenbp kh~xvbkbm zb`b ebkbmbm' kb~hmb</p><p>vh~bmdbm nbkph~c' ~bdc'fhm`btbm-</p><p>Pxoxbm zhmddxmbbm nblbm pbenblbm zbmdbm zhmdbthp</p><p>Zhmdbthpbm zbmdbm cvbezcmd nh~b~pc zhmscezbmbm oxdb ehecgckc &gt; ,`xb# ebkvx` sbcpx ?</p><p>2- ehmdlbenbp zhenxvxkbm bm</p><p>&gt;- ehmobecm expx btbg zbmdbm bdb~ phpbz ph~obdb vhgbeb exmdkcm-</p><p>Zhmddxmbbm zhmdbthp bgbe z~i`xk zbmdbm bgbe z~bkphkmsb nh~zh~bm vhnbdbc</p><p>bmpceck~inb bpbx bmpcikvc`bm bpbx kh`xbmsb- Obex~' nbkph~c `bm hmce vhgbcm zhmshnbn</p><p>zhenxvxkbm zbmdbm oxdb bzbp ehmshnbnkbm i~bmd ehmob`c vbkcp' xmpxk cpx zh~gx `clbenbp</p><p>zh~pxenxlbm ebxzxm bkpcqcpbvmsb-</p><p>Ob`c' vhgbcm pxoxbm `c bpbv' oxdb xmpxk ehehgclb~b khvhdb~bm `bm ehmfhdbl kh~xvbkbm</p><p>ebkbmbm bpbx nblbm ebkbmbm- Nhnh~bzb zhmdbthp sbmd ph~ebvxk bmpcikvc`bm nh~axmdvc</p><p>ehmfhdbl ebkbmbm ehmob`c phmdck sbmd cvhnbnkbm ighl zh~xnblbm kcecbtc `bgbe</p><p>ebkbmbm ph~vhnxp- Nblbm zhmdbthp sbmd cccmkbm cdxmbkbm bgbe ebkbmbm bgbe kb`b~</p><p>ph~phmpx b`bgbl Bvbe Nhmibp' Fb%nhmibp' Vxgax~ cikvc`b,VI&gt;#'Bvbe Z~izcimbp- Bvbe</p><p>Vi~nbp' Hpcg z%Lc`~ikvc Nhmibp'`gg-</p><p>- </p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 7/14</p><p>Zhmdb~xl nhnh~bzb nblbm zhmdbthp ph~lb`bz khvhlbpbm</p><p>Fb%nhmibp</p><p>Ph~`bzbp zb`b vb~c nxbl' ecmxebm ~cmdbm'ecmxebm bmddx~ ebmcv'ckbm bvcm-@bzbp ehmshnbnkbm ~hbkvc eh~xdckbm zb`b bvebpcv `bm sbmd zhkb ph~lb`bz bvzc~cm-</p><p>Vxgax~ cikvc`b,VI&gt;#</p><p>Vb~c nxbl'nxbl kh~cmd'kbfbmd kh~cmd' vc~xz' bfb~-</p><p>@bzbp ehmshnbnkbm zhgxkbbm gbenxmd' ehezh~fhzbp vh~bmdbm bveb' expbvc dhmhpck' kbmkh~</p><p>`bm bgh~dc-</p><p>Fb% ) Mb%z~izcimbp</p><p>Ph~`bzbp zb`b ~i`xk ~ipc `bm phzxmd-Ehmdbkcnbpkbm ecd~bcm' khghgblbm' khvxgcpbm pc`x~-</p><p>Mb%ehpbvxgabp</p><p>Ph~`bzbp zb`b z~i`xk ~ipc `bm phzxmd-@bzbp ehmshnbnkbm bgh~dc kxgcp</p><p>Mbpbesvcm</p><p>Ph~`bzbp zb`b z~i`xk `bdcmd `bm khox-@bzbp ehmshnbnkbm exbg' exmpbl' pc`bk mbavx ebkbm'</p><p>`cb~h `bm zhgxkbbm kxgcp</p><p>K%bvhpbp</p><p>Ebkbmbm bvbe-@bzbp eh~xvbk axmdvc dcmobg</p><p>NLB ,Nxpcg Lc`~ikvc Bmcvig#</p><p>Ph~`bzbp zb`b`bdcmd nbnc vhdb~ `bm vivcvmsb' ecmsbk vbsx~' vli~phmcmd' k~czck</p><p>khmpbmd' zcb nhkx-Ehmshnbnkbm zhmsbkcp lbpc `bm kbmkh~-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 8/14</p><p>Zhmsbgbldxmbbm zhmdbthp</p><p> Ai~ebgcm</p><p>Ai~ebgcm sbmd `cfbezx~kbm zb`b ebkbmbm ohgbv%ohgbv ehmob`c ~bfxm nbdc pxnxl kcpb- Cmc</p><p>mbebmsb zhmsbgbldxmbbm' bm kbgbx cvhmdbob ighl zhenxbpmsb ebkb ph~ebvxk zh~kb~b</p><p>zc`bmb bpbx k~cecmbg-</p><p>Axmdvc ai~ebgcm b`bgbl vhnbdbc zhenxmxl kxebm vhlcmddb kh~bz `cebmabbbpkbm xmpxk?</p><p> zhenh~vcl gbmpbc' kbzbg' dx`bmd' zbkbcbm</p><p> zhenbvec gbgbp `bm nh~nbdbc vh~bmddb gbcm</p><p> nblbm zhmdbthp zb`b zhenxbpbm vxp~b vcmphpcv</p><p> bp zhtb~mb</p><p> fh~ecm kbfb'</p><p> nblbm zhgh`bk</p><p> nblbm zhmdbthp z~i`xk kivehpckb ,`bgbe oxegbl bebp khfcg#</p><p> nblbm zhmdh~bv kxkx</p><p> fbc~bm zhenbgvbe bpbx zhmdbthp ebsbp"</p><p>Gclbpgbl' pbk vbpx zxm axmdvc ai~ebgcm xmpxk ebkbmbm" Pbk lh~bm nbmsbk kbvxv dbmddxbm</p><p>khvhlbpbm exgbc `b~c dbmddxbm zhmfh~mbbm vbezbc kbmkh~' nblkbm sbmd abpbg' khebpcbm</p><p>ph~ob`c kb~hmb zhmsbgbldxmbbm ai~ebgcm xmpxk ebkbmbm- Tbvzb`bgbl"</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 9/14</p><p>Nhnh~bzb fimpil z~i`xk sbmd vh~cmd `ckhpblxc ehmdbm`xmd ai~ebgcm ecvbgmsb</p><p>2- Ckbm vhdb~ ? Ckbm nbvbl sbmd tb~mbmsb zxpcl nh~vcl' khmsbg' cmvbmdmsb nh~tb~mb eh~bl pxb</p><p>,nxkbm eh~bl vhdb~#' bthp vbezbc nhnh~bzb lb~c `bm pc`bk ex`bl nxvxk-</p><p>&gt;- Bsbe zipimd ? Bsbe sbmd vx`bl `czipimd nh~tb~mb zxpcl nh~vcl' bthp `bm pc`bk ex`bl</p><p>nxvxk-</p><p>6- Ech nbvbl ? Ech nbvbl sbmd bthp vbezbc nhnh~bzb lb~c `bm pc`bk ex`bl nbvc</p><p>`cnbm`cmdkbm hmdbm sbmd pc`bk ehmdbm`xmd ai~ebgcm-</p><p>0- Pblx ? Pblx sbmd nhmpxkmsb vbmdbp nbdxv' khmsbg' pc`bk ex`bl lbmfx~' bthp nhnh~bzb lb~c</p><p>`bm pc`bk ex`bl nbvc-</p><p>Nblbsb Ai~ebgcm</p><p>@bezbk ai~ebgcm zb`b khvhlbpbm ebmxvcb' `bzbp nh~vcabp</p><p>Bkxp ? hahk zb`b khvhlbpbm ebmxvcb gbmdvxmd ph~gclbp ? vhzh~p c~cpbvc' bgh~dc' kheh~blbm' ebpb</p><p>nh~bc~' exbg' exmpbl' ~bvb ph~nbkb~' vbkcp zh~xp `bm zxvcmd</p><p>K~imck ? hahk zb`b khvhlbpbm ebmxvcb ph~gclbp vhphgbl ph~khmb bgbe obmdkb tbkpx sbmd gbeb</p><p>`bm nh~xgbmd ? c~cpbvc khexmdkcm zb~bl' ebpb nh~bc~' dbmddxbm zb`b zhmfh~mbbm' lbpc' dcmobg'zbmk~hbv' vsvphe vb~ba zxvbp' ehmvp~xbvc bm zb`b lhtbm zh~finbbm bzbp ehmshnbnkbm</p><p>kbmkh~ vh`bmdkbm zb`b ebmxvcb `c`xdb nh~vcabp kb~vcmidhm ,ehmshnbnkbm kbmkh~#-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 10/14</p><p> Ni~bkv</p><p>Vhgbcm ai~ebgcm' sbmd nbmsbk `cvbgbldxmbkbm xmpxk nblbm pbenblbm ebkbmbm</p><p>b`bgbl Mbp~cxephp~b Ni~bkv ,bvbe ni~bp# bpbx sbmd kcpb khmbg vhnbdbc ni~bkv' bpbxi~bmd vh~cmd ehmshnxpmsb vhnbdbc nghmd' db~be nghmd bpbx zcoh~' oxdb eh~xzbkbm</p><p>~bfxm nbdc pxnxl kcpb; nxkbm nblbm pbenblbm ebkbmbm"</p><p>Ni~bkv b`bgbl nblbm vig`h~' nblbm zhenh~vcl' zhmdbthp kbsx' bmpcvhzpck kbsx'</p><p>`bm zhmdimp~ig khfibk- Vcabpmsb nh~tb~mb zxpcl `bm vh`ckcp gb~xp `bgbe bc~-Vh~cmd ehmdimvxevc ebkbmbm nh~ni~bkv bkbm ehmshnbnkbm dbmddxbm ipbk' lbpc'</p><p>ghebk' `bm dcmobg- @bgbe oxegbl nbmsbk' ni~bkv ehmshnbnkbm `hebe' bmx~cb</p><p>,pc`bk ph~nhmpxkmsb x~cm#' kieb' eh~bmdvbmd vcvphe vb~ba zxvbp' ehmcenxgkbm</p><p>`hz~hvc' bzbpcv' vcbmivcv' phkbmbm `b~bl px~xm' kh~xvbkbm dcmobg' zcmdvbm' nblkbm</p><p>khebpcbm-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 11/14</p><p>Fc~c ebkbmbm nh~ni~bkv</p><p>Vbeb vhzh~pc ai~ebgcm' fxkxz vxgcp ehmhmpxkbm bzbkbl vxbpx ebkbmbm ehmdbm`xmd</p><p>ni~bkv- Lbmsb ghtbp xoc gbni~bpipcxe' vhexb ncvb ohgbv- Mbexm' zhmbezbkbm gxb~ phpbz</p><p>ehebmd ncvb `cfh~ebpc kb~hmb b`b zh~nh`bbm sbmd ncvb `cob`ckbm zhdbmdbm xmpxk</p><p>ehmhmpxkbm vxbpx ebkbmbm bebm `b~c ni~bkv bpbx pc`bk- Nh~ckxp eh~xzbkbm fc~c%fc~c b~c</p><p>nhnh~bzb fimpil zbmdbm sbmd ehebkbc ni~b|</p><p>Nbkvi</p><p>/ Ghncl khmsbg `cnbm`cmd nbkvi pbmzb ni~bkv-</p><p>/ Ncgb `cdcdcp bkbm khenbgc kh nhmpxk vhexgb-</p><p>/ Pblbm gbeb bpbx bthp nhnh~bzb lb~c</p><p>/ Tb~mbmsb pbezbk ghncl zxpcl- Nbkvi sbmd bebm nh~tb~mb bnx%bnx vhdb~ eh~bpb `c vhexbnbdcbm' nbck `c zcmddc~ ebxzxm phmdbl-</p><p>/ Nbx ph~bvb pc`bk bgbec- B`b nbx gbcm sbmd exmfxg-</p><p>/ Ncgb `cghezb~kbm kh gbmpbc bkbm ehebmpxg vhzh~pc nigb nhkhg-</p><p>Dxgb Eh~bl</p><p>/ Vbmdbp kh~bv `bm vxvbl `cnhgbl-</p><p>/ Ph~gclbp nxpc~bm%nxpc~bm ehmdkcgbz c nbdcbm bgbe-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 12/14</p><p>Zh~pigimdbm zh~pbeb ncgb ph~ob`c kh~bfxmbm bkxp</p><p>Zh~pigimdbm ph~dbmpxmd kimvhmp~bvc fbc~bm `bm dhobgb sbmd `cbgbec ki~nbm-</p><p>Vhnhgxe kh ~xebl vbkcp ? nh~ckbm b~bmd bkpca , mi~cp # ncgb ph~vh`cb- Obmdbm</p><p>ehgbkxkbm ~bmdvbmd exmpbl zb`b ki~nbm kb~hmb bkbm ehmcenxgkbm ~cvcki</p><p>p~bxeb ki~ivca zb`b vbgx~bm fh~mb bpbv-</p><p>@c ~xebl vbkcp ? gbkxkbm ncgbv gbenxmd , dbvp~cf gbqbdh #' nh~ckbm b~bmd bkpca</p><p>,tbgbxzxm zhenh~cbm b~bmd bkpca bkbm ehmddbmddx zhmdgclbpbm ncgb mbmpcmsb</p><p>`cgbkxkbm pcm`bkbm hm`ivkizc#- Xmpxk ehm`cbdmivcv ph~ob`cmsb p~bxeb hviabdxv</p><p>`bm vbgx~bm fh~mb `bzbp `cgbkxkbm pcm`bkbm hm`ivkizc- Xmpxk ehmcmdkbpkbm</p><p>hgcecmbvc ai~ebgcm `b~c pxnxl `bzbp `cgbkxkbm lhei`sbgcvcv ,pcm`bkbm fxfc `b~bl#'</p><p>cm`ckbvc pcm`bkbm fxfc `b~bl cmc ncgb ph~ob`c khb`bbm bvc`ivcv ehpbnigck nh~bp zb`bki~nbm-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 13/14</p><p>Pczv ehmdc`hmpcackbvc xmpxk ehmdlcm`b~c ebkbmbm</p><p>nh~zhmdbthp `bm zhtb~mb nh~nblbsb</p><p>2- Zcgclgbl z~i`xk zbmdbm sbmd ehmfbmpxekbm vhfb~b ohgbv oxegbl NPZ ,nblbmpbenblbm zbmdbm# sbmd `cdxmbkbm' vh~pb nbpbv bebm kimvxevc lb~cbm- Bebpc</p><p>khnh~b`bbm kbm`xmdbm NPZ nh~nblbsb sbmd ncvb eh~xvbk khvhlbpbm-</p><p>&gt;- Zh~lbpckbm fc~c acvckmsb -Pblx' phezh'ckbm vh~pb ebkbm sbmd nh~ai~ebgcm ncbvbmsb</p><p>pc`bk `clcmddbzc gbgbp- Ob`c' obmdbm khnx~x ocock ncgb gbgbp ckxp mcen~xmd zb`b nhgbmobbm</p><p>Bm`b-</p><p>6- Nblbm zbmdbm sbmd nh~tb~mb ph~gbgx ehmfigik' bpbx sbmd tb~mbmsmb obxl nh~nh`b</p><p>`b~c bvgcmsb' khexmdkcmbm nhvb~ phgbl `cpbenblc bp zh~tb~mb-</p><p>0- Zcgclgbl z~i`xk sbmd phgbl ph~`bapb~ `c Nb`bm ZIE `bm vx`bl ph~`bapb~ @hzKhv</p><p>,gclbp mi @hzKhv#</p><p>8- Zcgcl ebkbmbm sbmd nh~vh~pcackbp Lbgbg ,zh~gx `ckhpblxc' pc`bk vhgbebmsb z~i`xk</p><p>sbmd ehmfbmpxekbm pxgcvbm lbgbg `c khebvbm phgbl ph~xoc `bm ph~`bapb~ `c NZZIE</p><p>EXC#-</p></li><li><p>7/23/2019 Keracunan bahan Tambahan Pangan</p><p> 14/14</p><p>Ph~ceb Kbvcl-]Y]</p></li></ul>