62802358 sudut dalam poligon

Download 62802358 Sudut Dalam Poligon

Post on 15-Oct-2015

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

TRANSCRIPT

SudutdalamPoligon1.Poligonialahbentuk yang terhasildaripadagabungansisi-sisi. Poligondiberinamabergantungkepadabilangansisi.

2.Terdapatduajenispoligon, iaitupoligonsekatadanpoligontidaksekata.

3.Poligonsekataialahpoligon yang mempunyaisisi yang samapanjangdansudutpedalaman yang samabesar.

PoligonBilangansisi

Segitiga3 sisi

Segiempat/Sisiempat4 sisi

Pentagon5 sisi

Heksagon6 sisi

Heptagon7 sisi

Oktagon8 sisi

4.Bagipoligonsekata, bilanganpaksisimetrinyaadalahsamadenganbilangansisi TETAPI bilanganpaksisimetribagipoligontidaksekatabergantungkepadabentuk (paksisimetriadalahgarislurus yang membahagiduasamasesuatu rajah danjika rajah dilipatpadapaksiitu rajah akansalingbertindihtepat di atassatusama lain).

5.Bilangansegitigadalampoligon pula adalahterhasildaripadaBILANGAN SISI 2 atau (n 2)Contoh:-

6.Daripadabilangansegitigaakanmenghasilkan;

i.JUMLAH SUDUT PENDALAMAN =>bilangansegitigadalampoligon X 180(Iniialahkeranajumlahsudutdalamsatusegitiga = 180)Contoh:- Untuk rajah di atas(heksagon)JumlahSudutPendalaman = 4 X 180 = 720

ii.JumlahSudutPeluaranbagisemuapoligon = 360Bagipoligonsekata,saizsudutpeluaran= 3600/Bilangansisi

PoligonBilanganPaksiSimetriBilanganSegitigaJumlahSudutPendalaman ()SaizSudutPeluaran ()

Segitigasama31180120

Segiempatsama4236090

Pentagon sekata5354072

Heksagonsekata6472060

Heptagon sekata7590051.4

Oktagonsekata86108045

http://www.tutor.net.my/tutor/arkib2002.asp?e=PMR&s=MAT&b=MAC&m=3&r=m&i=NOTA

SIFAT-SIFAT SEGITIGA1. SegitigaSiku-SikuSegitigasiku-sikudapatdibentukdarisebuahpersegipanjangdenganmenariksalahsatugarisdiagonalnya.Perhatikangambarberikut:

Bidang ABCD adalahpersegipanjang.Denganmenarik diagonal AC, akanterbentukduasegitigasiku-siku yang samadansebangun (konruen) yaitu ABC dan ADC.Segitigasiku-sikumempunyaiduasisisiku-siku yang mengapitsudutsiku-sikudansatusisi miring (hypotenusa)

ABC mempunyaiciri-ciri:AB dan BC sebagaisisisiku-siku, AC sebagaihypotenusadansudut ABC atausudut B adalahsudutsiku-siku (= 90)Dalamsebuahsegitigasiku-siku, hypotenusaselaluterletakdi depansudutsiku-siku.2. SegitigaSama KakiDuabuahsegitigasiku-siku yang kongruendapatmembentuksebuahsegitigasama kaki denganmengimpitkansalahsatusisisiku-siku yang samapanjangdarikeduasegitigatersebut.Perhatikangambarberikut:

ABD dan DBC adalahduasegitigasiku-siku yang kongruen.Sisi BD adalahsisisiku-siku yang samapanjangdarikeduasegitigatersebut. Jadi ACD adalahsegitigasama kaki dengansisi AD=DC.Di dalamsegitigasama kaki terdapat : Duasisi yang samapanjang, sisitersebutseringdisebutkaki segitiga. Duasudut yang samabesaryaitusudut yang berhadapandengansisi yang panjangnyasama. Satusumbusimetri.Segitigasama kaki merupakanbangunsimetrilipatdandapatmenempatibingkainyadalamduacara.Dari gambardisampingterlihatbahwa :1. CD sebagaisumbusimetri2. A pindahke B; B pindahkeAdan C tetap.3. AC pindahke BC, maka AC=BC.4. CAB pindahkeABC makaCAB =ABC3. SegitigaSamaSisiTigabuahgarislurus yang samapanjangdaptmembentuksebuahsegitigasamasisidengancaramempertemukansetiapujunggarissatusamalainnya.

Gambar (i) di atasmenunjukkangambartigagarislurus yang samapanjang, yaitu AB= BC=CA. Apabilaujung-ujungketigagaristersebutsalingdipertemukan, A dengan A, B dengan B, dan C dengan C, makaakanterbentuksegitigasamasisi ABC sepertiterlihatpadagambar (ii) di atasDi dalamsegitigasamasisiterdapat :1. Tigasisi yang samapanjang.2. Tigasudut yang samabesar.3. Tigasumbusimetri.

SEGI EMPAT1.PersegiPanjangPersegiPanjangadalahsegiempat yang keempatsudutnyasiku - sikudansisi - sisi yangberhadapansamapanjangdansejajar.Sifat- sifat :a. sisi yang berhadapansamapanjangdansejajarb. sudut - sudutnyasamabesaryaitusudutsiku - siku = 90 derajatc. Diagonal - diagonalnyasamapanjangdanberpotongansertasalingmmembagiduasamapanjang.Keliling = 2(p + l)Luas = p x lPanjanng diagonal = akar (panjangkuadrat + lebarkuadrat)

2. PersegiPersegiadalahpersesgipanjang yang keempatsisinyasamapanjangSifat- sifat :a. sisi yang berhadapansamapanjangdansejajarb. sudut - sudutnyadibagiduasamabesaroleg diagonal,, sehingga diagonal - diagonalnyamerurpakansumbusimetri.c. Diaagonal - diagonalnyaberpotonganmembentukksudutsiku - siku = 90 derajatKeliling = 4 x sLuas = s x sPanjang diagonal = sisi x akar 2

3. JajargenjangJajargenjangdapatdibentukdarigabungansebuahsegitigadanbayanganyasetelahdiputarsetengahputarandenganpusattitiktengahsalahsatusisinya.Sifat - sifat :a. sisi yang berhadapansamapanjangdansejajarb. Sudut - sudut yang berhadapansamabesarc. Jumlahbesarsudut - sudut yang berdekatanadalah 180 derajatd. Kedua diagonal salingmembagiduasamapanjang.Luas = alas x tinggi

4. BelahKetupatBelahketupatdibentukdarigabungansegitigasamakakidanbayanganyasetelahdicerminkanterhadapalasnyaSifat- sifat :a. semuasisinyasamapanjangb. Sudut - sudut yang berhadapansamabesardandibagiduasamabesaroleh diagonaldiagonalnyac. Kedua diagonal merupakansumbusimetrid. Kedua diagonal salingmembagiduasamapanjangdansalingberpotongantegaklurus.Luas = 1/2 x diagonal 1 x diagonal 2

5. Layang - layangLayang - layangdibentukdarigabunganduasegitigasamakaki yang panjangalasnyasamadanberhimpit.Sifat- sifat :a. masing - masingsepasangsisinyasamapanjangb. salahsatudiagonalnyamerupakansumbusimteric. salahsatudiagonalnyamembagiduasamapanjang diagonal lain dantegaklurusdengandiagonal itu.Luas = 1/2 x diagonal 1 x diagonal 2

6. Trapesiumadalahsegiempatdengantepatsepasangsisi yang berhadapansejajar.Sifat - sifat :jumlahsudut yang berdekatandiantaraduasisisejajaradalah 180 derajat.