standar dan rentang nilai akhlak

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

414 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sandar dan Kenang Ni!aiALh!aLKelompol ::Leli Nuilaeli :o:o i::Leii Andiiani :o:o i:Leii Fiiiiyanii :o:o i:Miia Heiawaii :o:o i:LellMlraLeLlALeLl lS:+-+- +- I.-:+-, V.:+. ~e/:+e. Stanuai Nilai Akhlak:Bati NuianiKonsensus NasyaiakatPetunjuk Tuhan. Rentang Nilai AkhlakAkhlak TeipujiAkhlak TeicelaSTANBAR NILAI AKBLAKBengan ukuian atau stanuai apakah kitamenentukan suatu peibuatan itu masuk pauakategoii baik atau masuk kategoii buiuk.0ntukitukitaakanbahashalyangmenunjukpaua hal beiikut, yaitu:a. Bati Nuianib. Konsensus Nasyaiakat c. Petunjuk Tuhanai Nurani Istilah hati nuiani atau kata hati uisebut juga suaiahati NenuiutAhmauAmin, suaiahati aualahkekuatanualam hati yang cenueiung paua kebaikan.Nenuoiong untuk beibuat baik, menunaikankewajiban, uan bila selesai uia meiasa senang.Sebaliknya uia mempeiingatkan uiii uaii uaiibeibuatkebuiukan. Bilapeibuatanbuiukitutetapuilakukan, menyalahi kecenuiungannya, maka iatiuak senang atas peibuatannya ituSebagai contoh :Seseoiangyangmenemukanuompet ui pinggiijalanyangbeiisi iuentitas uansejumlahuang.Saatitutiuakauaoiangyangmelihatnyatetapibaiang itu ia kembalikan juga paua pemiliknya.Apa yang menuoiongnya untuk beibuatuemikian. Itulah suaia hatinya yang menuoionguntuk beibuat baik uan jika uipenuhi makamuncullah kesenangan teisenuiii ui ualamnya.Nabi saw besabua:Bosaituaualahsesuatuyangbegeiakualamhatimuuanengkaumeiasatiuaksenangjikapeibuatanmu itu uilihat oiang (al Bauis)Bisampingsuaiahati yangcenueiungpauakebaikan aua juga bisikan suaia yangcenueiungpauakebuiukan, yaitusuaiawaswas.Iaui, ualam uiii manusia aua uuakecenuiunganyaitukecenuiunganbaikuankecenuiungan buiuk.Nanusiayangbaikituaualahyangmemelihaiakeinginan suaia hatinya, menghiuupkankeinginannya untuk beibelas kasih, auil,ueimawan, sabai uan peibuatan baik lainnya.Balam keauaan ini, keinginan pauakebuiukannya teitekan, yaitu suaia was was.Ketika suaia was-wasnya menang keinginanbuiuknya teipenuhi uan senantiasa beiauaualam keauaan uemikian, maka ia beiubahmenjaui oiang yang buiuk.Boiongan suaia hati bisa beibeua kaienapeibeuaan tempat uan waktu.Suaia hati bisa tumbuh uengan baik bilauisiiami uengan uiuikan yang baik uansebaliknya bisa mati jika uiiacuni uenganuiuikan yang buiuk.@lnakaLan Suara PaLl menuruL rof ur Ahmad Amln. Mlakukan kwajiban karna mrasatakutkpadamanusia. Rasa ini menuoiongkebanyakan oiang untuk menunaikankewajiban.Contoh : tiuak beiuusta kaiena takut uicela.Tingkat ini memiliki uuaefek, yaitumeiekamuuah uan tiuak malu melanggainya saatsenuiii uanui saat beiauapaualingkunganyang buiuk.. Mlakukan kwajiban karna mrasaada undang-undang, mau senuiiianmaupun uihauapan oiang banyak.Contoh: menyampaikan amanat kepauayangbeihakmeneiimanyauanmenepatijanji yang ia ungkapkan..Mlakukan kwajiban karna mrasasbarusnyamngikuti apayangdipandangbnar olbdirinya, meskipun hal itu beibeuauengan penuapat oiang lain atau jugamenyalahi uengan atuian yang teikenaluiantaia meieka. Tingkatan ini meiupakansuaia hati tingkat tinggi.Contoh: paiaahli sihii Fiiaunyangbeiimanpauahal Fiiaun belum membeii izin untuk itu.aham lnLulLlonlsPaham intuitonis aualah paham yangmemanuang bahwa setiap manusia memilikikekuatanintuisiyanguapatmembeuakanmanapeibuatan baik uan mana peibuata buiuk.Kekuatan pilihan ini suuah aua ualam jiwa kita.Intuisimeiupakankekuataniasayangmembeiitahu kepaua hal-hal yang beisifatumum,bahwayang benai itu baik uan yang uusta itu buiukCiii-ciii:a. Suatu peibuatan uipanuang baik atau buiuk bukan uaii sisi tujuan tetapi kaiena intuisi kita menunjukkan uemikian.b. Atuian akhlak bukan sekeuai mempeisoalkan antaia kenikmatan uan kepeuihan belaka, tapi lebih uaii itu. c. Kekuatan suaia hati membisikan manusia akan pentingnya kewajiban. Aua kalanya mengoibankan kenikmatan teitentu untuk kepentingan kewajibannya. Kewajiban haius uiutamakan.4nsensus MasuaraLaBalam setiap konuisi, manusia teipengaiuh oleh tiauisi golongan teitentu kaiena ia hiuup ui lingkungan meieka. Beikaitan uengan ini, aua uua paham:a. Paham Tiauisionalisb. Paham Beuonisaham @radlslonallsNemanuang bahwa yang menjaui ukuiankebaikan itu aualah tiauisi.Tiauisi:-auat kebiasaan yang uimiliki suatukelompok masyaiakat-suuah aua sejak lama-uianggap sebagai suatu kebenaian-uilanjutkan secaia tuiun-temuiun.Setiap kelompok sosial memiliki auat istiauat teitentu. Auat istiauat senantiasa beitahan kaiena uua hal:a. Pndapat umum: suatutiauisi yangsuuahlazim uilakukan ualam suatu kelompok sosial,contoh: caia makan, caia beikata-kata,mencela pencuii, ull.b. Turuntmurun. Sebuahtiauisi yangsuuahbeitahan sejak lama akan sulit uiubah kaienasuuah teibiasa, contoh : upacaia peikawinan,ziaiah kubui, ull.Nenuiutpahamini, peibuatanyangbaikitusesuai uengan tiauisi, auat istiauat yanguimiliki masyaiakat, uan peibuatan buiuk ituyang menyalahi tiauisi yang uimilikimasyaiakat teitentu.aham PedonlsSuaLu paham vana berpandanaan bahwa ukuran kebalkan lLu lalah bahaala @u[uan mencapal bahaala erbuLan vana menaanduna kenlkmaLan lLulah vana balk kenlkmaLan lLulah vana dlcarl secara makslmal aham lnl Lerbaal men[adl 2 valLu a aham eaolsLlk hedonls dan b aham unlversallsLlk hedonlsapaham eaolsLlk hedonls Mereka mencarl kenlkmaLan sebesarbesarnva unLuk dlrlnva 8lla dlhadapkan pada keblmbanaan dua plllhan perbuaLan maka hlLunalah mana dlanLara keduanva vana pallna Llnaal nllal kenlkmaLandan pallna rendah nllal kepedlhannva erbuaLan mereka dlarahkan pada nllal kenlkmaLan lLu keuLamaannva LerleLak pada kenlkmaLan vana menverLalnva kenlkmaLannva vana dlpusaLkan pada dlrlnva lLu blsa unLuk sekarana esok dan lusa dan blsa unLuk kesenanaan flslk keLenLraman akal dan keLenanaan rohanl dan [uaa blsa unLuk Lerpenuhlnva se[umlah kebuLuhan dlrlnvaSlsl kelemahan paham eaolsLlk hedonls 8ahwa seLlap lndlvldu lLu merupakan anaaoLa darl saLu masvarakaL vana memunculkan hakhak dan kewa[lban kewa[lban dl dalamnva ada kepenLlnaan lndlvldu dan kepenLlnaan soslal ul dalamnva ada Larlkmenarlk kepenLlnaan kesenanaan dlrlsendlrl dl saaL berbenLuran denaan kesenanaan orana laln vana berslfaL umum dluLamakan unLuk menaorbankan kepenLlnaan umum unLuk kepenLlnaan prlbadlb unlversallsLlkPedonls aham lnl memandana bahwa kebalkan lLu LerdapaL pada kebahaalaan pada sesama manusla ulkala memberl hukum balk aLau buruk kepada suaLuperbuaLan dlukur berdasarkan LlnakaL kenlkmaLan dan kepedlhan vana dlLlmbulkannva baal sesama manusla Menahukum seseorana harus dlperLlmbanakan denaan LellLl berdasarkan LlnakaL kemanfaaLan baal masvarakaL umum !eunjuL 1uhan MenuruL paham lnl perbuaLan vana balk lLu adalah perbuaLan vana sesual denaan peLun[uk darl @uhan dan perbuaLan vana Lldakbalk adalah perbuaLan vana menvalahl peLun[uknva @uhan memberlkan peLun[uknva melalul flrmanflrmannva vana Lerhlmpun dalam sebuah klLab sucl @uhan menaenalkan dlrlnva melaulranakalan pesanpesan vana Lerhlmpun dalam AlCuran al karlm dan leblh dlural dalam al SunnahLan[uLan enenLuan balk dan buruk dalam konLeks peLun[uk@uhan adalah LlnakaLkesesualandenaan peLun[ukdalam AlCuran dan al Sunnah SeperLl menaenal konsep hasanah dan savlah (16123 2884)Lhavlbah dan qablhah (237)khalr dan svarr (2138)mahmudah dan madzmumah (1779)karlmah (1723)blrr (2177) en[elasan LenLana sesuaLu vana balk menuruL a[aran lslam lLu leblh komprehenslf menaenal akhlak Lerpu[l mellpuLl kebalkan vana bermanfaaL baal flslk pslkls ruhanl serLa kese[ahLeran dl dunla dan kebahaalaan dl akhlraLRENTANu NILAI AKBLAK'.t1. .!|1! 1|||1| ...t1. 11.! .|1t1. 1. 1.1t t.|! |!.1 .|1t1. 1.1t t.|1. t! 11. t!11| t!.'.|1!1. 1|||1|.||||1| t.|!||||1| t.|1ALh!aL 1erpuji 1|||1| t.|! 111|1| !1t!1t t.|! 1. ...||1. .1.|1!1. .|1t1..|1t1. 1. t.|! 1.1 |.!t.. '.|1t1. t.|! !t 111|1| .|1t1. .1.1t t1.1). 1. |.111 1! t.1| 1.t1.1 |11 |. |t.!..1. \|1t1. .1.1t ..1t ` |1|. 1!t.\|1t1. ..1.1. 111 |11\|1t1. ||.1.!1.\|1t1. ...t1|1.|1. 1!.!4394.4394\1!| 11.'1|11 .1|! .'11.!|1| || |1|!1. !11 1|1 1. 111 1! |.!. .!11 |1|!1. 1!11.! !11 1|1 1. 111 1! |1.!t. ''. |t ||.1.! 11. '1|!.)|1!||1!| |.1.t! ..!.1|. ...|1||1. 1t 1.1. ..!|1| |111 |!.|1.1.. ..t1|1. ||. 1.1 |1| | |. |!1 .'"'.|.1 |||1| ...| |1|!1. ..1.1!|1. 1.1.1| |111 1. |.|1| ...!.1.1.11. 11|!|1 |1|!1. ..t1|1. ||. 1!1.t1.1 .1.!1 11 |1|!1. ..t1|1. 1.1. 11!|.'.1t '.1t |.1.t! ...1|1. 1t 1.1 ..!.1| 11. t!11| |.||!|1..|||1| '.t. '.!..1. 11|1. | 1| '.1..':'.1..1. 1. 11|!|1 ..||1.|1|1. |1.t1. ..|1 t!11| |. 11. t!11| |1 |!|!.. tt1! 1! t.1|t.1| 1.t1.1 |11.1.t!1.1|t!1.1| |.1.t! .|1||1. 1t 1.1 |.!t.. t!1. t!11| .11| ..|1| |!1t1. 1. 11| 1!.1.1. ||..1.|||1| |.!..1. 11|1. |' 1| |!.. '|!|1 ..|1!t!1.1| 1! 1t1 |1|1. !t. |.1.|.1. \1.! 1|1. ..|.! .!.. |111 ..|1 1!. 1. 1...11|1. '1|||1| '1.. '.1|11. t!1 |1| 1. t..1| 1|||1| .|!1. ..1.|. t1|! .111.11. 1.1. .1. 1. ..t|1..1. ..|.! |111 .1. 1. t!11| .1 ..|.! |111.. 11. ..11|1. .1. 1. ../1|!.!. 1| '11!).|1|1 '1!'1.1t .1|1. 1t .|1t1. 1. |1!| !t 1!|1|1 1.1. ||1!|1. |1. '1||1. |.|1t |1!| !t t!11| 1|1 |1..1 !1 |.|1t |1!| |111 |!t1. t1! |1..1 !1 ..|t||1. 1t..! ALh!aL 1erce!aAkhlak Lercela (Akhlakul mazmumah) valLuseaala Llnakah laku vana Lercela aLau akhlakvana [ahaL dan hal LersebuL sanaaL dl bencloleh Allah SW@Akhlak Lercela adalah semua slfaL dan Llnakahlaku vana berbeda aLau berlawanan bahkanberLenLanaan denaan slfaLslfaL vana LelahdlsebuLkan pada baalan Lerdahulu (akhlakmulla) Allah swL dalam Cs AsShad 43 46 ' - ' ~- ' . - - - ' =~ - -' ' - ~' = ~' ) 45 ( . ~ - ' = -' -- = ' - ' ~' ) 46 (ArLlnva dan lnaaLlah hambahamba kaml lbrahlm lshaq dan ?aqub vana mempunval perbuaLanperbuaLan vana besar dan llmullmu vana Llnaal (43) 5esooooobovo koml telob meosoclkoometeko Jeoooo (meooooooetobkoo kepoJometeko) okblok vooo 1loool )olto selolomeooloootkoo (moooslo) kepoJo oeoetlokbltot#(46) (Cs As5had 46) - - - . . = -= -' .- .' : ' . ~ .' ~ -= -' .- -~ ~ =' ' - , . -~ ~ = ' . ' - ~ = ' , = = ' ' - ' . ' ~ ~ ' ~ = = 1479 . uarl Abu PuralrahoJllvolloobooobo bahwa 8asulullah 5bollolloobo ololblwo 5ollom bersabda !auhllah slfaL hasad karena hasad lLu memakan (pahala) kebalkansebaaalmana apl memakan kavu bakar# 8lwavaL Abu uawudAkhlak va