sk hc lb 09

Download SK Hc LB 09

Post on 01-Mar-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  1/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  SURAT PENUNJUKANKEPALA PUSKESMAS LUBUK BUAYA KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA

  PADANG

  Nomor : 001 / SP / TU KEPEG/ HCLB / I/ 2013

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

  KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

  MENIMBANG : a. Baha !"#!$ $%#%r#&'a" A(m&"&)#ra)& M!#a)& P%m&"(aha"

  P%m%*a"* Pro*ram +%r,! (&a#!r (%"*a" )!a#! S!ra# K%+!#!)a"

  '. Baha (a,am +%"%m+a#a" (a" +%m&"(aha" T%"a*a K%)%ha#a")%'a*a& +%,a-a"a" (a" o+%ra)&o"a, Pro*ram P!)$%)ma) +%r,!

  (&!+a-a$a" +%"(a-a*!"aaa" )%o+#&ma, m!"*$&" )%)!a& (%"*a"

  +%,a-a"a" +ro*ram $%)%ha#a"

  MENGINGAT : 1. U"(a"* U"(a"* No. 23 Tah!" 12 #%"#a"* K%)%ha#a"

  2. U"(a"* U"(a"* No. Tah!" 1 #%"#a"* Po$o$

  Po$o$ P%m%r&"#aha" (& Da%rah 3. P%ra#!ra" P%m%r&"#ah No. Tah!" 1 #%"#a"* P%"-%raha"

  S%'aha*&a" Ur!)a" P%m%r&"#ah (a,am B&(a"* K%)%ha#a" K%+a(a

  (a%rah . K%+!#!)a" M%"#%r& K%)%ha#a" No. #ah!" 1 #%"#a"*

  Or*a"&)a)& (a" Ta#a K%r4a D%+ar#%m%" K%)%ha#a"

  MEMPE5HATIKAN : S!ra# E(ara" B%r)ama M%"#%r& K%)%ha#a" (a" K%+a,a Ba(a"

  A(m&"&)#ra)& N%*ara No. 1 / MENKES / E / 6III (a" No. 1 /

  SE / 1 #a"**a, 2 A*!)#!) 1 +%r,!"-a P%"7a+a&a" A"*$aKr%( Po&"# 'a*& S#a8 9!"*)&o"a, *!"a +%"*!)!,a" K%"a&$a"

  Pa"*$a# B%r&$!#"-a

  MENETAPKAN :

  PE5TAMA : Nama "ama )%'a*a&ma"a -a"* #%r7a"#!m (a,am ,am+&ra"

  '%r&$!# :

  Lam+&ra" 1 : T!+o$)& S#a8 P!)$%)ma) L!'!$ B!a-a Tah!" 2013

  Lam+&ra" 2 : Nama Nama P%#!*a) P!)$%)ma) P%m'a"#!

  PUSTU ; P!)$%)ma) L!'!$ B!-a Tah!" 2013Lam+&ra" 3 : Nama Nama P%m'&"a

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  2/16

  T%rh!"* m!,a& #a"**a, 02 =a"!ar& 2013 (%#a+$a" )%'a*a&T%"a*a K%)%ha#a" (& L&"*$!"*a" P!)$%)ma) L!'!$ B!a-a

  K%7ama#a" Ko#o Ta"*ah Ko#a Pa(a"*> (&)%)!a&$a" (a,am

  =ABATAN TENAGA KESEHATAN (%"*a" =EN=ANGPENDIDIKAN -a"* #%,ah (&m&,&$&

  KEDUA : SU5AT PENUN=UKAN INI DIBUAT UNTUK

  PE5TANGGUNG=A

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  3/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 2 : SK No : 001.a / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama P%#!*a) P!)$%)ma) P%m'a"#! PUSTU ; P!)$%)ma) L!'!$ B!a-aTah!" 2013

  N' Na(a P)tu*a+ Ja,atan Na(a Pu+tu

  1.

  E6AA(.K%' B&(a" PTT

  DESME5I 5USLI S!$ar%,a

  2

  ZONIRA RIDWAN P%,a$)a"a K%+%raa#a"

  GANTING5.MUKHDALENI P%,a$)a"a K%+%raa#a"

  Choice Syamsul.Amd.Keb B&(a" PTT

  FITRI YANTI Sukarela

  3

  AFNID!".SC P%,a$)a"a K%+%raa#a"

  PASI5!mi#a De$i.Amd.Keb B&(a" PTT

  %!TRIY!NI Sukarela

  HALIMATUNSAKDIAH &elaksa'a Kebida'a'

  T.HITAMNU5LAILY B&(a" PTT

  DE

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  4/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 3 : SK No : 001.' / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama P%m'&"a

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  5/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 3 : SK No : 001.% / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama 6o,!"##%r

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  6/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 3 : SK No : 001.8 / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama S!$ar%,a Am(.K%+ S!$ar%,a K,&"&$ /UGD

  2.S-a8r&"a Y%"&>AmA$

  S!$ar%,a A+o#&$ La")&a

  3. Asri Ye'i S!$ar%,a M5

  . Yus$ardi S!$ar%,a M5

  . Y%"#& S!$ar%,a CS

  @. Ridho S!$ar%,a CS

  De'di

  S!$ar%,a So+&r

  *usli'i *a'esa

  S!$ar%,a 5M

  e'i Rahmi

  S!$ar%,a +%raa#

  10

  Re'i I'dra$a#i

  S!$ar%,a P%raa# IGD

  11

  Damira'

  Ho"or%r =a*a Ma,am

  D%#a+$a" : D& Pa(a"* Ta"**a, : =a"!ar& 2013

  P&m+&"a" P!)$%)ma) L!'!$ B!a-aK%7. Ko#o Ta"*ah Ko#a Pa(a"*

  Dr. Srikurnia Yati Nip. 1!"#$1%%##"#&%#$1

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  7/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" : SK No : 001.7/ SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Ura&a" T!*a) S#a8 P!)$%)ma) L!'!$ B!a-a Tah!" 2013

  URAIAN TUGAS

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

  TAHUN %#1$

  I. K)pa-a Pu+k)+(a+

  1. M%"-!)!" r%"7a"a $%r4a #ah!"a" '%r(a)ar$a" a"a,&)a )!a)& (ar& ha)&, %a,!a)&+%,a$)a"aa" $%*&a#a" #ah!" ,a,! '%r)ama )#a8 (a" &")#a")& #%r$a

  2. M%"-!)!" ,a+ora" #ah!"a" +!)$%)ma)3. M%"-!)!" $%'!#!ha" o'a# +!)$%)ma)

  . M%,a$)a"a$a" $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,

  . M%,a$)a"a$a" 8!"*)& ma"a4%m%" +!)$%)ma)@. M%,a$)a"a$a" +%"*aa)a" (a" %a,!a)& #%rha(a+ $&"%r4a )#a8 +!)$%)ma)

  . M%"*a#!r (a" m%m'&"a )#a8 (a,am +%,a-a"a" $%)%ha#a" (& &,a-ah $%r4a

  +!)$%)ma). M%,a$!$a" '&m'&"*a" #%$"&) (a" )!+%r&)&

  II. K)pa-a Tata U+aa

  1. M%m'a"#! +&m+&"a" (a,am m%,a$)a"a$a" ma"a4%m%" +!)$%)ma)>Koor(&"a)&

  $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,> +%m'!a#a" ,a+ora" #ah!"a"> ,a+ora" $&"%r4a (a"

  +%"-!)!"a" r%"7a"a $%r4a +!)$%)ma)2. Koor(&"a#or !r!)a" !m!m>K%+%*aa&a" (a" $%!a"*a"

  3. Koor(&"a#or &"%"#ar&)&r )!ra# ma)!$ (a" )!ra# $%,!ar +!)$%)ma)

  . Koor(&"a#or &"%"#ar&)&r )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma). M%"%*a$$a" (&)&+,&" (a" $%#%r#&'a" (& ,&"*$!"*a" +!)$%)ma)

  @. M%"*!)!,$a" DP3 )#a8 (& a$h&r #ah!"

  . Koor(&"a#or &"%"#ar&)&r ,a+ora" '!,a"a" +!)$%)ma)

  III. K)p)*a/aian

  1. M%"*&"%#ar&)&r (a" m%m'!a# ,a+ora" $%ha(&ra" )#a8 +!)$%)ma)2. M%"*%,o,a (a" m%"-!)!" ,a+ora" $%+%*aa&a" +!)$%)ma)

  3. M%"*a#!r (a" m%"*!)!,$a" 7!#& )#a8 +!)$%)ma)

  . M%"*!)!,$a" $%"a&$a" +a"*$a# )#a8 +!)$%)ma)

  I0. P)r)nanaan

  1. Membuat Profil Pusksmas sebaagai landasan dalam perencanaan

  Puskesmas2. Mengabdet data pustu dan puskesmas untuk menganalisa hasil kegiatan

  tahunan3. M%m'!a# +%r%"7a"a$a" $%'!#!ha" )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma)

  4. Membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  8/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  0. K)uan*an 2B)n3aara

  1. M%"*&"%"#ar&)&r (a8#ar &)&a" +ro-%$ DIP ; (ar& (&"a) $%)%ha#a"

  2. M%"-!)!" +,a"# o8 a7#&o" POA ; +!)$%)ma)

  3. M%m'!a# )%m!a +%r#a"**!"*4aa'a" $%!a"*a" +!)$%)ma) (a" m%,a+or$a"$%+a(a +&m+&"a"

  . M%"7a#a# +%ma)!$a" (a"a $% +!)$%)ma) (a" m%"(&)#r&'!)&$a""-a $%+a(a

  +%,a$)a"a +ro*ram )%)!a& DIP (ar& (&"a) $%)%ha#a" (a" POA +!)$%)ma)

  0I. K''r3inat'r In4)ntari+2P)r-)n*kapan

  1. M%"7a#a# )%m!a )ara"a (a" +ra)ara"a -a"* ma)!$ $% +!)$%)ma) )%7ara #%r+%r&"7&(a" 4%,a)

  2. M%"-!)!" (a8#ar &"%"#ar&) +!)$%)ma) )%7ara #%r+%r&"7& (a" 4%,a)3. I$!# m%r%"7a"a$a" $%'!#!ha" )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma)

  . M%"*a(a$a" )%m!a $%+%r,!a" r!mah #a"**a +!)$%)ma) (a" m%"(&)#r&'!)&$a""-a

  )%)!a& $%'!#!ha". M%"*am'&, )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma) -a"* (&)%(&a$a" o,%h (&"a) $%)%ha#a"

  @. M%m&"#a (a" m%"-&m+a" #a"(a '!$#& +%"%r&maa" 'ara"* !"#!$ )%#&a+ 'ara"* -a"*

  ma)!$ $% +!)$%)ma)

  0II. K''r3inat'r P)-a5anan K)+)atan Ma+5arakat

  1. M%"*$oor(&"&r $%*&a#a" (& ,!ar *%(!"* +!)$%)ma)2. M%m'&"a (a" m%"&,a& $&"%r4a +%#!*a) +%,a$)a"a $%*&a#a" (& ,!ar *%(!"*

  +!)$%)ma) (a,am '&(a"* $%)%ha#a"

  3. M%m'&"a h!'!"*a" $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,. M%"*$oor(&"&r +%"-%,%"**araa" +romo)& $%)%ha#a"> $%)%ha#a" ,&"*$!"*a">

  +%m'%ra"#a)a" +%"-a$ (a" +%m'%r(a-aa" ma)-ara$a# (& '&(a"* $%)%ha#a"

  . M%"-!)!" ,a+ora" (a" r%"7a"a $%r4a +%,a-a"a" $%)%ha#a" ma)-ara$a#

  0III. K''r3inat'r P)-a5anan M)3ik

  1. M%"*$oor(&"&r )%m!a +%,a-a"a" m%(&) (& +!)$%)ma)2. M%m'&"a (a" m%"&,a& $&"%r4a +%#!*a) +%,a-a"a" m%(&) (& +!)$%)ma)

  3. M%"-!)!" ,a+ora" (a" r%"7a"a $%r4a +%,a-a"a" m%(&$ +!)$%)ma)

  . M%m'&"a $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,

  I6. K''r3inat'r Ma+in* 7 Ma+in* Pr'*ra(

  1. M%"*$oor(&"&r +%,a-a"a" $%)%ha#a" )!)!a& (%"*a" +ro*ram ma)&"* ? ma)&"* (&

  +!)$%)ma) 'a&$ (a,am ma!+!" ,!ar *%(!"*

  2. M%m'&"a (a" m%"&,a& $&"%r4a +%#!*a) -a"* #%r,&'a# (a,am +%,a$)a"aa" +ro*ramma)&"* ma)&"*

  3. M%"-!)!" ,a+ora" (a" r%"7a"a $%r4a )%)!a& (%"*a" +ro*ram ma)&"* ? ma)&"*. M%m'&"a $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  9/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  6. P)tu*a+ BP Gi*i1. Membuat rencana kerja

  2. Mempersiapkan alat alat pelayanan gigi sebelum memulai pelayanan

  3. Memberikan pelayanan berupa pemeriksaan tindakan pengobatan dan

  penyuluhan kepada pasien yang membutuhkan

  4. Melaksanakan pelayanan secara terintegrasi dengan !"# dan $P

  %. Membuat catatan harian pelayan gigi

  &. Melakukan '!() dan '!(M* bersama kegiatan '!) dan kegiatan

  lainnya

  +. Membuat laporan bulanan dan rekapan tahunan6I. P)tu*a+ Ba-ai P)n*',atan Pu+k)+(a+

  1. Menyiapkan perlrngkapan yang dibutuhkan untuk pelayan setiap hari

  dan menyimpan kembali setelah selesai pelayanan setiap hari dan

  menyimpannya kembali setelah selesai pelayanan

  2. Memb