sk hc lb 09

Author: serly

Post on 01-Mar-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  1/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  SURAT PENUNJUKANKEPALA PUSKESMAS LUBUK BUAYA KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA

  PADANG

  Nomor : 001 / SP / TU KEPEG/ HCLB / I/ 2013

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

  KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

  MENIMBANG : a. Baha !"#!$ $%#%r#&'a" A(m&"&)#ra)& M!#a)& P%m&"(aha"

  P%m%*a"* Pro*ram +%r,! (&a#!r (%"*a" )!a#! S!ra# K%+!#!)a"

  '. Baha (a,am +%"%m+a#a" (a" +%m&"(aha" T%"a*a K%)%ha#a")%'a*a& +%,a-a"a" (a" o+%ra)&o"a, Pro*ram P!)$%)ma) +%r,!

  (&!+a-a$a" +%"(a-a*!"aaa" )%o+#&ma, m!"*$&" )%)!a& (%"*a"

  +%,a-a"a" +ro*ram $%)%ha#a"

  MENGINGAT : 1. U"(a"* U"(a"* No. 23 Tah!" 12 #%"#a"* K%)%ha#a"

  2. U"(a"* U"(a"* No. Tah!" 1 #%"#a"* Po$o$

  Po$o$ P%m%r&"#aha" (& Da%rah 3. P%ra#!ra" P%m%r&"#ah No. Tah!" 1 #%"#a"* P%"-%raha"

  S%'aha*&a" Ur!)a" P%m%r&"#ah (a,am B&(a"* K%)%ha#a" K%+a(a

  (a%rah . K%+!#!)a" M%"#%r& K%)%ha#a" No. #ah!" 1 #%"#a"*

  Or*a"&)a)& (a" Ta#a K%r4a D%+ar#%m%" K%)%ha#a"

  MEMPE5HATIKAN : S!ra# E(ara" B%r)ama M%"#%r& K%)%ha#a" (a" K%+a,a Ba(a"

  A(m&"&)#ra)& N%*ara No. 1 / MENKES / E / 6III (a" No. 1 /

  SE / 1 #a"**a, 2 A*!)#!) 1 +%r,!"-a P%"7a+a&a" A"*$aKr%( Po&"# 'a*& S#a8 9!"*)&o"a, *!"a +%"*!)!,a" K%"a&$a"

  Pa"*$a# B%r&$!#"-a

  MENETAPKAN :

  PE5TAMA : Nama "ama )%'a*a&ma"a -a"* #%r7a"#!m (a,am ,am+&ra"

  '%r&$!# :

  Lam+&ra" 1 : T!+o$)& S#a8 P!)$%)ma) L!'!$ B!a-a Tah!" 2013

  Lam+&ra" 2 : Nama Nama P%#!*a) P!)$%)ma) P%m'a"#!

  PUSTU ; P!)$%)ma) L!'!$ B!-a Tah!" 2013Lam+&ra" 3 : Nama Nama P%m'&"a

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  2/16

  T%rh!"* m!,a& #a"**a, 02 =a"!ar& 2013 (%#a+$a" )%'a*a&T%"a*a K%)%ha#a" (& L&"*$!"*a" P!)$%)ma) L!'!$ B!a-a

  K%7ama#a" Ko#o Ta"*ah Ko#a Pa(a"*> (&)%)!a&$a" (a,am

  =ABATAN TENAGA KESEHATAN (%"*a" =EN=ANGPENDIDIKAN -a"* #%,ah (&m&,&$&

  KEDUA : SU5AT PENUN=UKAN INI DIBUAT UNTUK

  PE5TANGGUNG=A

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  3/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 2 : SK No : 001.a / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama P%#!*a) P!)$%)ma) P%m'a"#! PUSTU ; P!)$%)ma) L!'!$ B!a-aTah!" 2013

  N' Na(a P)tu*a+ Ja,atan Na(a Pu+tu

  1.

  E6AA(.K%' B&(a" PTT

  DESME5I 5USLI S!$ar%,a

  2

  ZONIRA RIDWAN P%,a$)a"a K%+%raa#a"

  GANTING5.MUKHDALENI P%,a$)a"a K%+%raa#a"

  Choice Syamsul.Amd.Keb B&(a" PTT

  FITRI YANTI Sukarela

  3

  AFNID!".SC P%,a$)a"a K%+%raa#a"

  PASI5!mi#a De$i.Amd.Keb B&(a" PTT

  %!TRIY!NI Sukarela

  HALIMATUNSAKDIAH &elaksa'a Kebida'a'

  T.HITAMNU5LAILY B&(a" PTT

  DE

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  4/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 3 : SK No : 001.' / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama P%m'&"a

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  5/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 3 : SK No : 001.% / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama 6o,!"##%r

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  6/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" 3 : SK No : 001.8 / SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Nama Nama S!$ar%,a Am(.K%+ S!$ar%,a K,&"&$ /UGD

  2.S-a8r&"a Y%"&>AmA$

  S!$ar%,a A+o#&$ La")&a

  3. Asri Ye'i S!$ar%,a M5

  . Yus$ardi S!$ar%,a M5

  . Y%"#& S!$ar%,a CS

  @. Ridho S!$ar%,a CS

  De'di

  S!$ar%,a So+&r

  *usli'i *a'esa

  S!$ar%,a 5M

  e'i Rahmi

  S!$ar%,a +%raa#

  10

  Re'i I'dra$a#i

  S!$ar%,a P%raa# IGD

  11

  Damira'

  Ho"or%r =a*a Ma,am

  D%#a+$a" : D& Pa(a"* Ta"**a, : =a"!ar& 2013

  P&m+&"a" P!)$%)ma) L!'!$ B!a-aK%7. Ko#o Ta"*ah Ko#a Pa(a"*

  Dr. Srikurnia Yati Nip. 1!"#$1%%##"#&%#$1

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  7/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  Lam+&ra" : SK No : 001.7/ SP / TU KEPEG / HCLB / I / 2013

  Ura&a" T!*a) S#a8 P!)$%)ma) L!'!$ B!a-a Tah!" 2013

  URAIAN TUGAS

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

  TAHUN %#1$

  I. K)pa-a Pu+k)+(a+

  1. M%"-!)!" r%"7a"a $%r4a #ah!"a" '%r(a)ar$a" a"a,&)a )!a)& (ar& ha)&, %a,!a)&+%,a$)a"aa" $%*&a#a" #ah!" ,a,! '%r)ama )#a8 (a" &")#a")& #%r$a

  2. M%"-!)!" ,a+ora" #ah!"a" +!)$%)ma)3. M%"-!)!" $%'!#!ha" o'a# +!)$%)ma)

  . M%,a$)a"a$a" $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,

  . M%,a$)a"a$a" 8!"*)& ma"a4%m%" +!)$%)ma)@. M%,a$)a"a$a" +%"*aa)a" (a" %a,!a)& #%rha(a+ $&"%r4a )#a8 +!)$%)ma)

  . M%"*a#!r (a" m%m'&"a )#a8 (a,am +%,a-a"a" $%)%ha#a" (& &,a-ah $%r4a

  +!)$%)ma). M%,a$!$a" '&m'&"*a" #%$"&) (a" )!+%r&)&

  II. K)pa-a Tata U+aa

  1. M%m'a"#! +&m+&"a" (a,am m%,a$)a"a$a" ma"a4%m%" +!)$%)ma)>Koor(&"a)&

  $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,> +%m'!a#a" ,a+ora" #ah!"a"> ,a+ora" $&"%r4a (a"

  +%"-!)!"a" r%"7a"a $%r4a +!)$%)ma)2. Koor(&"a#or !r!)a" !m!m>K%+%*aa&a" (a" $%!a"*a"

  3. Koor(&"a#or &"%"#ar&)&r )!ra# ma)!$ (a" )!ra# $%,!ar +!)$%)ma)

  . Koor(&"a#or &"%"#ar&)&r )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma). M%"%*a$$a" (&)&+,&" (a" $%#%r#&'a" (& ,&"*$!"*a" +!)$%)ma)

  @. M%"*!)!,$a" DP3 )#a8 (& a$h&r #ah!"

  . Koor(&"a#or &"%"#ar&)&r ,a+ora" '!,a"a" +!)$%)ma)

  III. K)p)*a/aian

  1. M%"*&"%#ar&)&r (a" m%m'!a# ,a+ora" $%ha(&ra" )#a8 +!)$%)ma)2. M%"*%,o,a (a" m%"-!)!" ,a+ora" $%+%*aa&a" +!)$%)ma)

  3. M%"*a#!r (a" m%"*!)!,$a" 7!#& )#a8 +!)$%)ma)

  . M%"*!)!,$a" $%"a&$a" +a"*$a# )#a8 +!)$%)ma)

  I0. P)r)nanaan

  1. Membuat Profil Pusksmas sebaagai landasan dalam perencanaan

  Puskesmas2. Mengabdet data pustu dan puskesmas untuk menganalisa hasil kegiatan

  tahunan3. M%m'!a# +%r%"7a"a$a" $%'!#!ha" )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma)

  4. Membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  8/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  0. K)uan*an 2B)n3aara

  1. M%"*&"%"#ar&)&r (a8#ar &)&a" +ro-%$ DIP ; (ar& (&"a) $%)%ha#a"

  2. M%"-!)!" +,a"# o8 a7#&o" POA ; +!)$%)ma)

  3. M%m'!a# )%m!a +%r#a"**!"*4aa'a" $%!a"*a" +!)$%)ma) (a" m%,a+or$a"$%+a(a +&m+&"a"

  . M%"7a#a# +%ma)!$a" (a"a $% +!)$%)ma) (a" m%"(&)#r&'!)&$a""-a $%+a(a

  +%,a$)a"a +ro*ram )%)!a& DIP (ar& (&"a) $%)%ha#a" (a" POA +!)$%)ma)

  0I. K''r3inat'r In4)ntari+2P)r-)n*kapan

  1. M%"7a#a# )%m!a )ara"a (a" +ra)ara"a -a"* ma)!$ $% +!)$%)ma) )%7ara #%r+%r&"7&(a" 4%,a)

  2. M%"-!)!" (a8#ar &"%"#ar&) +!)$%)ma) )%7ara #%r+%r&"7& (a" 4%,a)3. I$!# m%r%"7a"a$a" $%'!#!ha" )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma)

  . M%"*a(a$a" )%m!a $%+%r,!a" r!mah #a"**a +!)$%)ma) (a" m%"(&)#r&'!)&$a""-a

  )%)!a& $%'!#!ha". M%"*am'&, )ara"a (a" +ra)ara"a +!)$%)ma) -a"* (&)%(&a$a" o,%h (&"a) $%)%ha#a"

  @. M%m&"#a (a" m%"-&m+a" #a"(a '!$#& +%"%r&maa" 'ara"* !"#!$ )%#&a+ 'ara"* -a"*

  ma)!$ $% +!)$%)ma)

  0II. K''r3inat'r P)-a5anan K)+)atan Ma+5arakat

  1. M%"*$oor(&"&r $%*&a#a" (& ,!ar *%(!"* +!)$%)ma)2. M%m'&"a (a" m%"&,a& $&"%r4a +%#!*a) +%,a$)a"a $%*&a#a" (& ,!ar *%(!"*

  +!)$%)ma) (a,am '&(a"* $%)%ha#a"

  3. M%m'&"a h!'!"*a" $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,. M%"*$oor(&"&r +%"-%,%"**araa" +romo)& $%)%ha#a"> $%)%ha#a" ,&"*$!"*a">

  +%m'%ra"#a)a" +%"-a$ (a" +%m'%r(a-aa" ma)-ara$a# (& '&(a"* $%)%ha#a"

  . M%"-!)!" ,a+ora" (a" r%"7a"a $%r4a +%,a-a"a" $%)%ha#a" ma)-ara$a#

  0III. K''r3inat'r P)-a5anan M)3ik

  1. M%"*$oor(&"&r )%m!a +%,a-a"a" m%(&) (& +!)$%)ma)2. M%m'&"a (a" m%"&,a& $&"%r4a +%#!*a) +%,a-a"a" m%(&) (& +!)$%)ma)

  3. M%"-!)!" ,a+ora" (a" r%"7a"a $%r4a +%,a-a"a" m%(&$ +!)$%)ma)

  . M%m'&"a $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,

  I6. K''r3inat'r Ma+in* 7 Ma+in* Pr'*ra(

  1. M%"*$oor(&"&r +%,a-a"a" $%)%ha#a" )!)!a& (%"*a" +ro*ram ma)&"* ? ma)&"* (&

  +!)$%)ma) 'a&$ (a,am ma!+!" ,!ar *%(!"*

  2. M%m'&"a (a" m%"&,a& $&"%r4a +%#!*a) -a"* #%r,&'a# (a,am +%,a$)a"aa" +ro*ramma)&"* ma)&"*

  3. M%"-!)!" ,a+ora" (a" r%"7a"a $%r4a )%)!a& (%"*a" +ro*ram ma)&"* ? ma)&"*. M%m'&"a $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  9/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  6. P)tu*a+ BP Gi*i1. Membuat rencana kerja

  2. Mempersiapkan alat alat pelayanan gigi sebelum memulai pelayanan

  3. Memberikan pelayanan berupa pemeriksaan tindakan pengobatan dan

  penyuluhan kepada pasien yang membutuhkan

  4. Melaksanakan pelayanan secara terintegrasi dengan !"# dan $P

  %. Membuat catatan harian pelayan gigi

  &. Melakukan '!() dan '!(M* bersama kegiatan '!) dan kegiatan

  lainnya

  +. Membuat laporan bulanan dan rekapan tahunan6I. P)tu*a+ Ba-ai P)n*',atan Pu+k)+(a+

  1. Menyiapkan perlrngkapan yang dibutuhkan untuk pelayan setiap hari

  dan menyimpan kembali setelah selesai pelayanan setiap hari dan

  menyimpannya kembali setelah selesai pelayanan

  2. Membantu dokter dalam memberikan pelayan pengobatan

  3. Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk kepada setiap pasien

  ra,at jalan sesuai dengan standar pengobatan yang rasional

  4. Menjalin kerjasama lintas program

  %. Mengkonsultasikan kepada dokter tentang kasus-kasus yang kurangdipahami

  &. Melakukan tindakan P3! kepada pasien yang membutuhkan

  +. Memilah kasus yang perlu ditindak lanjuti seperti tersangka Tb Paru

  #P dam lain-lain

  /. Membuat surat rujukan kepada pasien yang membutuhkan

  0. Membantu dokter dalam memberikan pelayan pengobatan

  1. Menghimpun data kesakitan dalam catatan harian

  11. Memberikan penyuluhan kepada pasien yang memerlukan

  12. Membuat rekapan jumlah setiap jenis penyakit setiap akhir bulan13. Membuat catatan 1 penyakit terbanyak setiap bulan

  14. Menghitung indeks peresepan setiap bulan

  1%. Membuat laporan bulanan

  1&. Membuat rekapan kasus setiap akhir tahun

  6II. P)tu*a+ Pu+k)+(a+ K)-i-in*

  1. M%,a$)a"a$a" +%,a-a"a" $%)%ha#a" #%rha(a+ ma)-ara$a# -a"* (a#a"* '%ro'a# $%+!)$%)ma) $%,&,&"*

  2. M%,a$)a"a$a" +%"-!,!ha" #%"#a"* $%)%ha#a" (a" +%"-a$ -a"* '%r$aa" (%"*a"+a)&%"

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  10/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  6III. P)tu*a+ P)-a5anan K)+)atan I,u

  1. M%,a$)a"a$a" +%,a-a"a" $%)%ha#a" +a(a &'!> &'! "&8a) (a" &'! ham&, -a"* )%ha#ma!+!" )a$

  2. M%,a$!$a" +%m'&"aa" '&(a" +ra$#%$ )a)#a (a" (!$!" '%ra"a$

  3. M%,a$)a"a$a" +%"-!,!ha" $%)%ha#a" &'!. M%,a$!$a" +%,a-a"a" r!4!$a"

  6I0. P)tu*a+ P)-a5anan K)+)atan Anak

  1. M%,a$)a"a$a" +%,a-a"a" $%)%ha#a" +a(a a"a$2. M%ma"#a! #!m'!h $%m'a"* a"a$

  3. M%,a$)a"a$a" +%"-!,!ha" $%)%ha#a" a"a$. M%,a$!$a" +%,a-a"a" r!4!$a"

  60. P)tu*a+ P)-a5anan K)-uar*a B)r)nana

  1. M%,a$!$a" +%,a-a"a" $o"#ra)%+)&

  2. M%,a$!$a" +%m'&"aa" (a" +%"*a-oma" m%(&) $o"#ra)%+)& +%)%r#a KB3. M%,a$!$a" +%,a-a"a" r!4!$a"

  60I. P)tu*a+ P)-a5anan I(uni+a+i

  1. Membuat rencana kerja

  2. Merencanakan kebutuhan aksin dan peralatan imunisasi

  3. Menjeput aksin secara berkala ke *!!

  4. Memantau keadaan suhu aksin setiap hari

  %. Mempersiapkan kebutuhan aksin dan buku catatan bagi pelayanan di

  posyandu

  &. Melaksanakan pelayanan imunisasi didalam dan luar gedung

  +. Mengembalikan sisa aksin yang masih bisa dipakai kedalam cold chain

  /. Mencatat pelayanan harian imunisasi didalam dan luar gedung kedalam

  buku khusus

  0. Memelihara peralatan imunisasi

  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan imunisasi dengan lintas program dan

  lintas sektoral

  11. Membuat laporan hasil pelayanan dan pemakaian aksin setiap bulan

  12. Membuat P) imunisasi setiap bulan dan rekap tahunan

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  11/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  60II. P)tu*a+ P)-a5anan Gi8i

  1. Membuat rencana kerja

  2. Melakukan pemantauan status gii anak balita ibu hamil dan ibu nifas

  3. Meninjau langsung kelapangan kasus gii yang terlapor dari kelurahan

  4. Melaksanakan pemberian makanan tambahan pada kasus !5P sesuai

  dengan dana yang tersedia

  %. Melakukan pemantauan kasus (#!" dan kekurangan itamin #

  &. Mendistribusikan e kepada ibu hamil dan "bu nifas

  +. Mendistribusikan itamin # setiap bulan ebruari dan #gustus

  /. Melakukan penyuluhan dan konsultasi gii terhadap masyarakat

  0. Melaporkan kegiatan penaggulangan masalah gii kepada *!! setiap

  bulan

  1. Membuat laporan tahunan khusus masalah gii

  60III.P)tu*a+ P)-a5anan K)+)atan Lan+ia

  1. Membuat rencana kerja

  2. Membuat 6ad,al posyandu lansia

  3. Mengkoordinasikan program penduduk usila secara 7P7)4. Melakukan pembinaan kelompok lansia di posyandu lansia

  %. Membuat laporan kegiatan pembinaan lansia setiap bulannya

  6I6. P)tu*a+ K)+)atan Lin*kun*an

  1. Membuat rencana kerja

  2. Mencatat dan melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan P#$ 8 P7P

  dan TT' 8 TPM

  3. Menga,asi kualitas air dengan cara pengambilan dan pemeriksaan

  sampel4. Melakukan pembinaan terhadap kelompok pemakai air

  %. Melakukan penyuluhan kesling

  &. Menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektor

  +. Mengambil dan memeriksa sampel makanan dan minuman dalam rangka

  perlindungan terhadap konsumen

  /. Melakukan pementauan !7$ keracunan makanan dan minuman

  0. Membuat catatan harian kegiatan kesling yang dilakukan

  1. Membuat laporan hasil kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap bulan

  11. Membuat cakupan kegiatan selama setahun12. !linik )anitasi

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  12/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  66. P)tu*a+ U+aa K)+)atan S)k'-a

  1. Membuat rencana kerja bulanan dan tahunan

  2. Mengkoordinasikan kegiatan '!) secara 7P7)

  3. Melakukan pembinaan '!)

  4. Melaksanakan penjaringan anak sekolah

  %. Melaksanakan latihan dokter kecil dan PM9

  &. Membina kegitan pramuka )aka $hakti :usada

  +. Memberikan penyuluhan disekolah sekolah

  /. Membuat laporan kegiatan tiap bulan

  66I. P)tu*a+ PSM

  1. Membuat jad,al Posyandu

  2. Membuat dan menganalisa data yang berkaitan dengan kegiatan P)M

  3. Menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektoral

  4. Membina Posyandu dan kader kesehatan

  %. Melaksanakan pelatihan kader&. Membuat laporan bulanan

  66II. P)tu*a+ La,'rat'riu(

  1. Membuat rencana kerja

  2. Merencanakan kebutuhan bahan dan alat alat laboratorium

  3. Menggalang kerja sama lintas program

  4. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium

  %. Memelihara peralatan laboratorium

  &. Membuat catatan hasil pemeriksaan labor didalam buku khusus+. Membuat laporan setiap bulan

  66III.P)tu*a+ P% T, Paru 3an Ku+ta

  1. M%"(a#a 4!m,ah +a)&%" TB Par! (a" K!)#a2. M%"7%*ah (a" m%m'%ra"#a) +%"-a$ TB Par! (a" $!)#a

  3. M%"*o'a#& +a)&%" TB Par! (a" $!)#a

  . M%,a7a$ +a)&%" -a"* ma"*$&r (a,am +%"*o'a#a" TB Par!. M%,a$!$a" +%"-!,!ha" #%"#a"* TB Par! (a" $!)#a

  @. M%m'%r&$a" $%#%ra"*a" $%+a(a +%"(%ra 'ar! #%"#a"* 7ara ma$a" (a"

  $%m!"*$&"a" %8%$ )am+&"* o'a# -a"* #&m'!, (a" 7ara m%"*a#a)&"-a. M%m'%r&$a" +%,a-a"a" +%"*o'a#a" TB Par! (a" K!)#a

  . M%mo#&a)& (a" m%mo"or $%+a#!ha" +%"(%ra ma$a" o'a#

  . M%"*!"4!"*& +%"(%ra -a"* #&(a$ (a#a"* m%"*am'&, o'a# m%,a,!& PMO

  10 M%"*&"*a#$a" +%"(%ra T' Par! #%"#a"* +%m%r&$)aa" (aha$ !,a"* )%#%,ah 2 '!,a"(a" '!,a" ma$a" OAT

  11 M%m'!a# 7a#a#a" (a" ,a+ora" )%#&a+'!,a" (a" r%$a+a" a$h&r #ah!"

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  13/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  66I0. P)tu*a+ P% Ra,i)+

  1. M%m'%r&$a" $%#%ra"*a" $%+a(a +%"(%ra *&*a" h%a" +%"!,ar +%"-a$ ra'&%)

  #%"#a"* #&"(a$a" -a"* har!) (&,a$!$a"2. M%"*am'&, a$)&" ra'&%) $% DKK 'a*& )%#&a+ +a)&%" -a"* m%m'!#!h$a"

  3. M%m'!a# )!ra# +%r)%#!4!a" +%m'%r&a" 6A5 $%+a(a )%#&a+ +%"(%ra / a,& -a"*

  a$a" (&'%r& )!"#&$a"

  . M%,a$)a"a$a" +%"-!"#&$a" 6A5 $%+a(a +a)&%" -a"* m%m'!#!h$a"

  . M%ma"#a! +%"(%ra -a"* #&(a$ mama"!h& 4a(a, )!"#!&$a" !,a"*@. M%m'!a# 7a#a#a" &(%"#a) )%#&a+ +%"(%ra *&*a" h%a" #%r)a"*$a (a,am '!$!

  $h!)!). M%m'!a# ,a+ora" )%#&a+ '!,a" #%"#a"* $a)!) *&*a" h%a" #%r)a"*$a ra'&%) (a"

  ,a+ora" +%ma$a&a" 6A5

  . M%m'!a# r%$a+a" $a)!) (&a$h&r #ah!"

  660. P)tu*a+ P% Ma-aria

  1. M%ma"#a! $a)!) ma,ar&a m%,a,!& $!"4!"*a" +a)&%" ra# 4a,a"2. M%"&"4a! $%,a+"*a" ,a+ora" $%,!raha" #%"#a"* ,%(a$a" $a)!)

  3. M%m'!a# ,a+ora" #%"#a"* ,%(a$a" $a)!)

  . M%"*am'&, )%(&aa" (arah 'a*& +%"(%ra #%r)a"*$a ma,ar&a (a" m%"*&r&m$a" $%,a'ora#or&!m

  . M%,a$!$a" )!r%- ma,ar&a $a+a" (&+%r,!$a"

  @. M%,a$!$a" $oor(&"a)& ,&"#a) +ro*ram

  . M%m'!a# 7a#a#a" &(%"#a) )%#&a+ +%"(%ra ma,ar&a $,&"&) (a,am '!$! $h!)!). M%m'!a# ,a+ora" )%#&a+ '!,a"

  . M%m'!a# r%$a+a" 4!m,ah $a)!) )%#&a+ a$h&r #ah!"

  660I. P)tu*a+ P% ISPA 9 DIARE

  1. Memantau kasus "spa dan diare melalui kunjungan ra,at jalan

  Puskesmas dan laporan !ader

  2. Membuat kelapangan laporan tentang ledakan kasus ;!7$< diare3. Membuat laporan kalau terjadi ,abah diare

  4. Membaut catatan harian serta laporan mingguan 8 bulanan kasus diare

  %. Membuat rekapan kasus setiap akhir tahun

  660II. P)tu*a+ Pr'*ra( DBD

  1. Meninjau kasus *$* melalui kunjungan ra,at jalan dan laporan

  kelurahan

  2. Meninjau kelapangan laporan kasus dari kelurahan atau rumah sakit

  3. Membuat catatan identitas pasien tersangka *$*4. Membuat laporan setiap didapatkan pasien tersangka yang telah

  dikonfirmasi 9) dengan pemerikasaan laboratorium

  %. Membuat laporan setiap bulan

  660III. P)tu*a+ Pr'('+i K)+)atan

  1. M%,a$!$a" +%"-!,!ha" $%)%ha#a" (& (a,am (a" ,!ar *%(!"*

  2. M%m'&"a $a(%r $%)%ha#a"> +o)-a"(! (a" +o)$%)#r%"

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  14/16

  3. M%m'&"a TOGA> #a"ama" o'a# #ra(&)&o"a, (a" UKK

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  66I6. P)tu*a+ Ap'tik

  1. Membuat rencana kerja

  2. Merencanakan kebutuhan obat puskesmas sekali tiga bulan

  3. Mendistribusikan obat ke puskesmas pembantu dan unit pelayanan yang

  membutuhkan di puskesmas

  4. Melaksanakan pelayanan resp

  %. Mengkonsultasikan resep kepada bagian yanmedik tentang resep yangdiragukan

  &. Memberikan informasi kepada pasien tentang pemakain obat

  +. Mengisi kartu stok obat untuk semua jenis obat

  /. Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran obat

  0. Membuat laporan pemakaian obat tiap bulan

  1. Membuat daftar 1 pemakaian obat terbanyak setiap tahun

  666. P)tu*a+ Gu3an* O,at

  1. M%"*&"%"#ar&)&r o'a# ma)!$ (ar& *!(a"* 8arma)&2. M%"*&"%"#ar&)&r +%"(&)#r&'!)&a" o'a# $% +!)$%)ma) &"(!$ (a" +!)$%)ma)

  +%m'a"#! P!)#! ;

  3. M%"*a#!r (a" m%"a#a +%"-&m+a"a" o'a# (& *!(a"* o'a#

  . M%,a$!$a" '&m'&"*a" #%$"&) $% +!)$%)ma) +%m'a"#! (a,am +%"-&m+a"a" o'a#

  666I. P)tu*a+ K-inik

  1. M%,a$!$a" #!*a) 4a*a +%,a-a"a" $%)%ha#a" 2 4am2. M%"%r&ma (a" m%,a-a"& )%#&a+ $a)!) *aa# (ar!ra# (a" +%r)a,&"a"

  3. M%m'%r&$a" +%r#o,o"*a" +%r#ama 'a*& )%#&a+ +a)&%" -a"* m%m'!#!h$a". M%,a$)a"a$a" a)!ha" $%'&(a"a". M%,a+or$a" $%+a(a (o$#%r $a)!) $a)!) -a"* m%m%r,!$a" #&"(a$a" $h!)!)

  @. M%,a$!$a" #&"(a$a" r!4!$a" !"#!$ +a)&%" -a"* m%m'!#!h$a"

  . M%,a$!$a" +%"-!,!ha" #%"#a"* $%)%ha#a" -a"* '%r$aa" (%"*a" +%"-a$ +a)&%". M%m'!a# 7a#a#a" m%(&$ !"#!$ )%#&a+ +a)&%" -a"* (&,a-a"&

  . M%,a$!$a" )%rah #%r&ma a,a# (a" +a)&%" +a(a )%#&a+ +%r*a"#&a" 4a*a

  10. M%"*&"%"#ar&)&r )ara"a (a" +ra)ara"a $,&"&$

  11. M%m&"#a $ar7&) '%ro'a# +a)&%" (a" m%"-%#or$a" !a"*"-a $%+a(a 4!r! +!"*!#+!)$%)ma)

  12. M%m&"#a o'a# $%+a(a +%#!*a) *!(a"* o'a# +!)$%)ma) (a" m%m'!a# ,a+ora"

  +%ma$a&a" o'a#13. M%"4a*a $%'%r)&ha" (a" $%#%r#&'a" $,&"&$

  666II. P)tu*a+ Pu+k)+(a+ P)(,antu

  1. M%m'%r&$a" +%,a-a"a" $%)%ha#a" $%+a(a ma)-ara$a# -a"* (a#a"* '%ro'a#

  2. M%,a$!$a" +%"-!,!ha" #%"#a"* $%)%ha#a"

  3. M%"*&"%"#ar&)&r )ara"a (a" +ra)ara"a

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  15/16

  . M%m&"#a o'a# $%+a(a +%#!*a) *!(a"* o'a# +!)$%)ma) (a" m%m'!a# ,a+ora"

  +%ma$a&a" o'a#. M%"4a*a $%'%r)&ha" (a" $%#%r#&'a"

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  666III. P)tu*a+ RR 2 Kari+

  1. Membuat rencana kerja

  2. Mempersiapkan bahan bahan yang dibutuhkan untuk pendaftaran

  pasien ra,at jalan

  3. Mencatat identitas pasien yang mendaftar dan menyiapkan status

  untuk diba,a kebagian pelayanan pengobatan

  4. Mengantarkan status pasien ra,at jalan ke bagian yang dituju

  %. Menyusun kembali status yang telah diselesaikan oleh bagian pelayanan&. Membuat laporan setoran mingguan dan tahunan

  666I0. P)(,ina :i-a5a

  1. M%"*!m+!,$a" (a#a )a)ara" +ro*ram (& &,a-ah '&"aa" ma)&"* ma)&"*

  2. M%,a$)a"a$a" +ro*ram $%)%ha#a" -a"* #%r$a (%"*a" &,a-ah '&"aa" ma)&"* ma)&"*

  3. M%"(a#a )#a#!) $%)%ha#a" ma)-ara$a# (& &,a-ah '&"aa" ma)&"* ? ma)&"*

  . M%m'&"a +o)-a"(!> +o)$%)#r%" (a" UKS (& &,a-ah '&"aaa" ma)&"* ma)&"*. M%,a$!$a" +%"-!,!ha" (& &,a-ah '&"aa" ma)&"* ma)&"*

  @. M%m'&"a $%r4a )ama ,&"#a) )%$#ora,

  6660. Ba*ian PKM

  1. Membuat rencana kerja

  2. Menjalin kerjasama litas program dan lintas sektor

  3. Melaksanakan penyuluan kesehatan

  4. Mempersiapkan bahan-bahan penyuluhan yang ada bagi yang

  membutuhkan

  %. Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan

  6660I. Ba*ian Ra/at Inap

  1. Melakukan tugas jaga 24 jam dengan 3 shif

  2. Menerima dan melayani setiap kasus ga,at darurat dan persalinan

  3. Memberikan pertolongan pertama bagi setiap pasien yang membutuhkan

  4. Melaporkan kepada dokter kasus kasus tertentu yang memerlukan

  tindakan khusus

  %. Melakukan tindakan rujukan bagi pasien yang memerlukan

  &. Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektoral+. Membuat catatan medik bagi setiap pasien yang dilayani

  /. Melakukan serah terima alat dan pasien pada setiap penggantian jaga

  0. Membuat laporan dan rekapan tahunan

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA

 • 7/26/2019 SK Hc LB 09

  16/16

  Jln.Adinegoro KM 15 Padang Telp: 480348

  6660II. S'pir

  1. M%m8a)&,a)& #ra")+or#a)& +%#!*a) +!)$%)ma) 'a&$ (a,am +%,a$)a"aa" +%,a-a"a"

  $%)%ha#a" ma)-ara$a# (& ,!ar *%(!"*

  2. M%m8a)&,a)& +%"(&)#r&'!)&a" )ara"a (a" +ra)ara"a +%,a-a"a" $%)%ha#a" (ar& (a"$% +!)$%)ma)

  3. M%m8a)&,a)& #ra")+or#a)& r!4!$a" +a)&%"

  6660III. P)n;a*a Ma-a(

  1. M%"4a*a $%ama"a" +!)$%)ma)

  D%#a+$a" : D& Pa(a"* Ta"**a, : =a"!ar& 2013

  P&m+&"a" P!)$%)ma) L!'!$ B!a-aK%7. Ko#o Ta"*ah Ko#a Pa(a"*

  Dr.Srikurnia Yati

  Nip. 1!"#$1%%##"#&%#$1

  DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

  PUSKESMAS LUBUK BUAYA