rpt geo t2 2016

Upload: alradzi-jalil

Post on 22-Feb-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 RPT Geo T2 2016

  1/17

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2016

  MINGG

  U

  /

  TARIK

  H

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  Mgu 1

  4 8Jan

  Mgu 2

  11 - 15Jan

  KEMAHIRANGEOGRAI

  1!K"#u#u$an

  Kedudukan

  GarisanTarikhAntarabangsa(GTA)

  GarisanMeridianPangkal(GMP)

  M"%a&a%' $"#u#u$an("(ua)u )"%*a)+",#a(a,$an a)')u# #an.ng')u# (",)a%"ng"na .n 0a$)u!

  A,a( 1 Mengenal latitud dan

  longitud Menyatakan kedudukan

  sesuatu tempatberasaskan latitud danlongitud.

  Mengenal zon waktu di

  atas peta dunia.

  Mentakrifkan waktutempatan dan waktupiawai.

  A,a( 2 Menentukan kedudukan

  sesuatu tempat denganmenggunakan latitud danlongitud.

  A,a( Mengira waktu tempatan

  berasaskan kedudukanlongitud.

  Menunuk !ara"- menentukan kedudu

  latitud dan longitudpada glob.

  - menentukan kedudulatitud dan longitudberdasarkan peta.

  - menentukan kedudusesuatu tempatberdasarkan titikpersilangan.

  Menentukan kedudulatitud dan longitud

  se!ara berkumpulanpada glob.

  MINGG

  U

  /

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  %Pan')'a G".g,a 3 SMK P

  M")&.#'() Kuaa Lu%*u,

 • 7/24/2019 RPT Geo T2 2016

  2/17

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2016

  TARIK

  H

  Mgu

  18 22

  Jan

  2! A,a& Arah M"n"n)u$an a,a"ngan %"ngguna$an+"a,'ng (u#u)an!

  A,a( 1 Menyatakan bearing

  sudutan. Mengukur bearing

  sudutan.

  Menunuk !aramengukur bearingsudutan denganmenggunakan angkasudut.

  MINGGU

  /

  TARIKH

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  Mgu 4

  26 27Jan

  25 Jan

  u)'An9a$anT&a'*u(

  a%

  ! S$aa#an

  Ja,a$

  &arak

  'kalalurus

  M"ng"na ($aa #an9a,a$!

  A,a( 1 Mengukur arak di antara

  dua tempat di atas petadengan menggunakanskala lurus.

  Menukar arak di atas petakepada arak sebenardenganmenggunakan skalalurus.

  A,a( 2 Menukar arak dilapangan

  kepada arak di atas petadengan menggunakanskala lurus.

  Menunuk !ara"- mengukur arak lurus

  antara dua tempat dan y).

  - menukar arak padapeta kepada araksebenar mengikutskala peta.

  -

  menukar skala seben(bilik darah) kepadaskala yang lebih ke!(!ontoh %!m mew a%m).

  Mengadakan aktiitikumpulan untuk"

  - mengukur arak danmelukis pelankawasan sekolah.

  - mengukur arak danmelukis pelan laluamurid dari rumah kesekolah.

  MINGGU

  /

  TARIK

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  +Pan')'a G".g,a 3 SMK P

  M")&.#'() Kuaa Lu%*u,

 • 7/24/2019 RPT Geo T2 2016

  3/17

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2016

  H

  Mgu 5

  2 5"+

  1 "+u)'Ha,'

  :'a;a&

  Mgu 68- 12Janu)'

  Ta&unBa,u'na

  Mgu .ngan!

  A,a( 1 Mengenal pasti !iri-!iri 1zikal

  danbudaya berdasarkanpeta bergambar (petapelan!ongan)"

  tempat bersearah tempat rekreasi pusat membeli-belah kemudahan penginapan kemudahan pengangkutan

  Menyatakan kedudukan dantaburan !iri-!iri geogra1yang diperhatikan dalampeta bergambar.

  A,a( 2 Mengelaskan simbol-simbol

  yang mew akili !iri-!iri 1zikaldan budaya dalam petabergambar.

  A,a( Mentafsir peta bergambar.

  Men!intainegaraMalaysia -*erbanggaterhadapkepelbagaianpandangdarat1zikal danbudayanegaraMalaysia.

  Menunuk !ara untukmenentukan kedudukdan taburan !iri-!iri1zikal dan budaya papeta bergambar (petapelan!ongan).

  Mengadakan aktiitikumpulan untukmengenal pasti !iri-!i1zikal dan budayadalam peta bergamba(peta pelan!ongan).

  Melengkapkanpengurusan gra1ktentang !iri-!iri 1zikaldan budaya daripadapeta bergambar (petapelan!ongan).

  M'nggu 1?< Ma> - 11 Ma>

  UJIAN SELARAS TINGKTAN 1@ 2 4

  UTI PERTENGAHAN PENGGAL 112 Ma> - 2? Ma>

  2Pan')'a G".g,a 3 SMK P

  M")&.#'() Kuaa Lu%*u,

 • 7/24/2019 RPT Geo T2 2016

  5/17

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2016

  MINGG

  U

  /

  TARIK

  H

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  Mgu11

  21 24

  Ma>

  25Ma>u)'

  P",'()'0a

  G..#,'#a;

  Mgu12

  28Ma>

  -1 A*,

  TEMA 43INAMIKPENUUK

  4!1 3Ta+u,anP"n#u#u$

  KepadatanTaburan

  M"ng"na *a()' )a+u,an*"n#u#u$ n"ga,aMaa;('a #an=a$).,-=a$)., ;ang%"%*"nga,u&')a+u,ann;a!

  A,a( 1 Mengenal pasti taburan

  penduduk negaraMalaysia"

  padat sederhana

  arang Menyenaraikan faktor-faktor yangmempengaruhi taburanpenduduk negaraMalaysia.

  A,a( 2 Menghuraikan faktor-faktor

  yang mempengaruhitaburan penduduknegara Malaysia.

  *ersatudalamKepelbagaian -*erbanggadenganperpaduanpenduduknegaraMalaysiadan*ertanggung

  awab untukmengekalka

  nnya

  Membin!angkantaburan penduduknegara Malaysiamelalui peta.

  Menghasilkan petaminda tentangfaktor-faktor yangmempengaruhitaburan penduduknegara Malaysia.

  Mengadakan aktiitikumpulan untuk

  mengumpulmaklumat taburanpenduduk negaraMalaysia daripadapelbagai mediaseperti bahanber!etak daninternet.

  Menghasilkan modetentang taburanpenduduk negaraMalaysia.

  MINGG

  U

  /

  TARIK

  H

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  Mgu

  1

  4 - 8A*,

  Mgu14

  4!2 3

  P",u+a&anP"n#u#u$

  Kadar

  Kelahiran

  KadarKematian

  Migrasi

  M"%a&a%' *",u+a&an

  *"n#u#u$ n"ga,aMaa;('a #an=a$).,-=a$)., ;ang%"%*"nga,u&'n;a!

  A,a( 1 Mende1nisikan perubahan

  penduduk.

  'imulasi tentang

  perubahan penduduk

  Menghasilkan petaminda tentang faktorfaktor yangmempengaruhiperubahan penduduk

  Meramalkan perubah

  9Pan')'a G".g,a 3 SMK P

  M")&.#'() Kuaa Lu%*u,

 • 7/24/2019 RPT Geo T2 2016

  6/17

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2016

  11 15

  A*,

  Menyenaraikan faktor-faktor yangmempengaruhi"

  kadar kelahiran kadar kematian migrasi

  A,a( 2 Menghuraikan faktor-faktoryang mempengaruhi"

  kadar kelahiran kadar kematian migrasi

  A,a( Merumus tentang

  perubahan penduduknegara Malaysia padamasa depanberdasarkan"

  kadar kelahiran kadar kematian migrasi

  penduduk negaraMalaysia pada masadepan.

  MINGG

  U

  /

  TARIK

  H

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISM

  E

  AKTIVITI

  Mgu

  1518 22A*,

  Mgu16

  25 - 27A*,

  4! 3

  M'g,a('P"n#u#u$S"+aga'T'n#a$+aa(T",&a#a*a$).,E$.n.%'@P.')'$G.C",nan@S.('a #an''$a

  M"%a&a%' %'g,a('

  *"n#u#u$ n"ga,aMaa;('a #an =a$).,-=a$)., ;ang%"%*"nga,u&'n;a!

  A,a( 1 Menerangkan migrasi

  penduduk. Menerangkan pola migrasi

  penduduk Menyenaraikan faktor-

  faktor yangmempengaruhi migrasipenduduk"

  luar bandar ke bandar luar bandar ke luar

  bandar/ontoh"

  ekonomi "- pekeraan- kadar upah

  politik "- kestabilan dasar

  (goernan) polisikeraaan

  sosial "

  *erusaha

  membangunkannegaraMalaysia -*ertanggungawab danbersediamemberisumbanganterhadappembangunannegaraMalaysia.

  'umbang saran fak

  faktor yangmempengaruhimigrasi penduduk.

  Menghasilkan petaminda tentang faktofaktor yangmempengaruhimigrasi penduduk.

  'yarahan tentangmigrasi penduduk.

  3Pan')'a G".g,a 3 SMK P

  M")&.#'() Kuaa Lu%*u,

 • 7/24/2019 RPT Geo T2 2016

  7/17

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2016

  - kemudahan asas- pendidikan- keluarga

  1zikal "- ben!ana alam

  A,a( 2

  Menghuraikan faktor-faktoryang mempengaruhimigrasipenduduk.

  MINGG

  U

  /

  TARIK

  H

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  1nteraksi

  Ketersampai-an

  M"%a&a%' $"*",uan*"ngang$u)an #an*",&u+ungan a0an"ga,a Maa;('a!

  A,a( 1 Menyatakan !ara

  pengangkutan danperhubungan aw alnegara Malaysia.

  Menyenaraikankeperluanpengangkutan danperhubungan aw alnegara Malaysia.

  A,a( 2 Menghuraikan keperluan

  pengangkutan danperhubungan aw alnegara Malaysia.

  Men!intainegaraMalaysia -*erbanggadengan tahapkemauansistempengangkutan danperhubungannegaraMalaysia.

  'umbang saran !arpengangkutan danperhubungan awalnegara Malaysia.

  Membin!angkankeperluanpengangkutan danperhubungan awalnegara Malaysia.

  Mengumpul gambatentang pengangkudan perhubungan anegara Malaysiadaripada pelbagaimedia seperti bahaber!etak dan intern

  Menghasilkan bukuskrap tentangpengangkutan danperhubungan aw alnegara Malaysia.

  Mengadakan lawatasambil belaar.

  MING

  GU

  /

  TARIK

  H

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  Mgu27

  6!2 3P"$"%+an

  M"%a&a%'*",$"%+angan

  Mengelaskan enispengangkutan dan

  %0Pan')'a G".g,a 3 SMK P

  M")&.#'() Kuaa Lu%*u,

 • 7/24/2019 RPT Geo T2 2016

  14/17

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2016

  8 - 12Og.(

  Mgu?

  15 -17Og.(

  ganP"ngang$u)an#anP",&u+ungan

  *"ngang$u)an #an*",&u+ungan n"ga,aMaa;('a!

  A,a( 1 Menyatakan perkembangan

  pengangkutan danperhubungan negara

  Malaysia. darat air udara telekomunikasi

  A,a( 2 Menghuraikan

  perkembangan sistempengangkutan negaraMalaysia.

  Menghuraikanperkembangan sistemperhubungan negaraMalaysia.

  perhubungan negaraMalaysia.

  Mengkai peta untukmelihat aringan sistpengangkutan negarMalaysia.

  Membin!angkanperkembangan arinpengangkutan negarMalaysia seperti"

  - $orong pealan kaki- alan raya- lebuh raya

  Membin!angkanperkembangan sistepengangkutan negarMalaysia sepertikeretapi, komuter,sistem transit aliranringan ($?T) danmonorel.

  Membin!angkan

  perkembangan sisteperhubungan danteknologi maklumat komunikasi seperti ptelegraf, telefon,faksimili, teleks daninternet.

  MINGG

  U

  /

  TARIK

  H

  TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTIS

  ME

  AKTIVITI

  Mgu1

  22 - 2