konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 phpapp01 1

Download Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

Post on 06-Jul-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  1/62

   TAJUDIN BIN JAB

  Disampaikan oleh :

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  2/62

  SEMINAR MKRA VOCTECH 

  1-4 Disember 2009

  Selesa Beach Resort, Port Dickson

  Pegawai BPTV dan KPM Wakil agensi latihan awam (JPK, NATC, MTIB, MARA Penget!a dan g!"! #MT dan #MV

    VOCTEC

  BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGY 

  4 siri bengkel (2009 dan 2010) nstit!t "min!din B"#

  K$ns!ltan B%#

  Pegawai BPTV dan KPM Penget!a dan g!"! #MT dan #MV

  &e"man' ())*, A!st"alia ())+, Ind$nesia ()) K$"ea (+-. Ma/ ).)

   Thailand ()-. Ma/ ).) Ind$nesia dan #inga0$"e (Mei ).) 1inland (Mei ).)

  Pegawai BPTV dan KPM Wakil agensi latihan awam (JPK, NATC, MTIB, MARA Penget!a dan g!"! #MT dan #MV Wakil-wakil Al!mni #MT #MV, Wakil-Wakil PIB& #MT #MV Wakil IPTA dan IPT#, Wakil-wakil ind!st"i

  LAWATAN PEGAWAI BPTV Ke

  LUAR NEGARA

  2009 dan 2010

  BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH  20-2$ %!n 2010

  &otel 'istana, #!ala !m!r 

  MESYUARAT JK KHAS

  TRANSFORMASI VOCTECH

  12 %!lai 2010

  Di0enge"!sikan $leh KPPM Pegawai BPTV dan KPM

  TAKLIMAT KEPADA INDUSTRI

  29%!lai %!lai 2010 Dihadi"i $leh 2 wakil ind!st"i

  MESY. BOARD OF TECHNOLOGIST

  *-+ gos 2010 Ket!a Penga"ah JPT, KPTMWakil JPA, 3PU,UniK4, UniMAP, UT5M, CIA#T, M%#TI, JKR Penasihat Undang-Undang KPTM

  MESYUARAT PENGURUSAN KPM

  4 gos 2010

  Di0enge"!sikan $leh mantan KPPM dan mantan K#U Keahlian sem!a TKPPM dan TK#U

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  3/62

  MESYUARAT POST CABINET

  10 gos 2010

   "ras *, . #P/

   6AB Mente"i  6B Tim7alan-Tim7alan Mente"i #em!a Ket!a Bahgian KPM

    VOCTEC

  MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN

  ARTIKULASI

  11 kt 2010

  BP'

  Wakil JPA dan M8A Wakil Bahagian KPM IPTA, ind!st"i

  #em!a Penga"ah Bahagian KPM IPTA dan lain-lain ahli

   6AB Mente"i Pela9a"an  6B Tim7alan Mente"i #em!a Ket!a Bahagian KPM

  #em!a #UB KPM

  MESYUARAT JK KURIKULUM PUSAT

  2* kt 2010

  MESYUARAT JAWATANKUASA

  PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM

  20 Disember 2020

  Di0enge"!sikan $leh KPPM , Keahlian $leh wakil teta0 Bahagian 'ang di9em0!t

  MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM  2 Dis 2010, 9 Dis 2010 dan 1* Dis 2010

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  4/62

  Kel!l!san Dasa" 6ang Di0$h$n (Mes'!a"at JPP Bil .:;).)

  !il

  Pe"mohonan . Men9enamakan sem!a #MV ke0ada M!"id ?$kasi$nal dian!ge"ahkan #i9il K$le9 V$kasi$nal dan lain- lain si9il ind!st"i

  : Mem$h$n 4P menent!kan keseta"aan #i9il K$le9 Vokasional

  @ Mengg!nakan k!"ik!l!m 7e"asaskan standa"d ind!st"i

  * Melaksanakan 7idang 7a"! 7e"dasa"kan ke0e"l!an nega"a

  + Melantik Jawatank!asa Penasihat Ind!st"i 7agi setia0 7idang 0"$g"am 0enga9ian

   Pem7ela9a"an 7ahasa 0e"niagaan iait! Bahasa Manda"in dan Bahasa A"a7 k$m!nikasi 

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  5/62

  Kel!l!san dasa" 'ang di0$h$n !il Pe"mohonan

  .) Pe"laksanaan On Job Training (%JT mengik!t ke0e"l!an k!"s!s

  .. Pe"!nt!kan !nt!k latihan g!"! ?$/te/h sama ada di dalam ata! l!a" nega"a

  . Melaksanakan st"!kt!" $"ganisasi dan 0e"9awatan K$le9 V$kasi$nal

  .2 Pengam7ilan g!"! V$kasi$nal da"i0ada 0asa"an te"7!ka

  .> Pe"9awatan tam7ahan kakitangan s$k$ngan

  .: Meminda Akta Pendidikan .@ (Akta ::)

  [email protected] Mem$h$n 0e"!nt!kan kewangan !nt!k 0elaksanaan

   T"ans$"masi V$/te/h

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  6/62

    FOR#M YANG TELA DI!ENTANGKAN

  World Conre!! UTHM

  NKEA Gro"# $e$%er!

  F&'"l() Pend)d)'&n UPSI Se$)n&r M&(er)&l S(r"*("r&l In(er)(+ &n,"r&n MOSTI

  Dele&!) IPGM

  Dele&!) Un)KL- JMTI d&n TAT)UC

  SEAMEO Vo*(e* Go/ern)n Bo&rd Mee()n 0Br"ne)1

  APEC F"("re Ed"*&()on Con2eren*e 0Kore&1

  FELDA 3 B&&)&n Pend)d)'&n

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  7/62

  Te W&+ For4&rdTe W&+ For4&rd

  NE$TVET AGENDA

  GLO!AL

  SCENARIO in TVET

  P%&li' P"i(a)e Comm%ni)* Pa")ne"ship

  Deman+ D"i(en La&o%" Ma"ke)

  P"i(a)e Finan'e+ Ini)ia)i(es

  Gene"i' , OT Skills in TVET

  ICT In)e-"a)ion in TVET

  .%ali/'a)ion F"ame0o"k ,

  Compa"a&ili)*

  En)"ep"ene%"s hip

  .MS in TVET

  8M# 8!alit' Management #'stem

  Meet 7$th ind!st"' needs and !alit'-ass!"ed "e!i"ement

  5%T 5igh %"de" Thinking

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  8/62

  C"eati$n

     3  n    t  "

    e  0   "  e   n  e

    !  "  s   h

     i  0

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  9/62

  BS #aedah Bar! Pengambilan 'octech 2011

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  10/62

  TRANSFOR MASI

  VOCTECH

  MATLAMAT TRANSFORMASI Voctech  1 an e+%'a)ion o2 'hoi'e

  PENINGKATAN STANDARD , KOMPETENSI

  PENGIKTIRAFAN IND#STRI TEMPATAN  , ANTARA!ANGSA

  PERL#ASAN !IDANG VOCTECH

  PEN3ENAMAAN INSTIT#SI

  VOCTECH

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  11/62

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  12/62

  SPM P"o-"am Teknikal ( )hn

  Si8il Vokasional P"o-"am

  Vokasional

  (6 )hn

   T"aining Instit!te

  #3KARAN&

   TRAN#1%RMATI%N %1 MA4A6#IA VOCTECH

  AKAN DATAN&

  $ORLD OF $ORK 

  Pendidikan Rendah

  Pendidikan Menengah Rendah (2 tah!n

  Uni?e"siti

  $ORLD OF $ORK 

  Ins)i)%) Tin--i

  Kemahi"an

  Menengah Atas ( 'ea"s

  P"o-"am La)ihan

  Kemahi"an   9716 )hn

  Kole8 Vo')e'h

  MT#N Poli)eknik #niKL  3MTI TATI#C +an

  Kole8 Teknikal s0as)a

  POLITEKNIK 

  SKM

  SMT 94; &%ah<

  K$le9 Mat"ik!lasi; #TPM

  Pendidikan Rendah

  Pendidikan Menengah Rendah (2 tah!n

  Uni?e"siti

  Menengah Atas ( 'ea"s

  K$le9 Mat"ik!lasi

  #TPM

   Te/hni/al

  (  thn V$kasi$nal

  (  thn Kemahi"an

  ( thn

  SMV

  SPM SPM SKM

  SMT

  MPV

  Kole8 Vo')e'h

  K$le9 Vokasional

  (78 buah)

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  13/62

  En-inee"in-=P"o2essional Fiel+

  kn$wledge $/!s in the$"', with a00li/ati$n skills

  g"eat 0$tential t$ add"ess ind!st"ial

  needs es0e/iall' $n RED

  3nginee"s E P"$essi$nal

  W%R4D %1 W%RK 

  O!3ECTIVESo2 TECNICAL 

  ED#CATION 94; SMT<

  F%")he" S)%+ies

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  14/62

  Vo'a)ional

  Colle-e P"o-"am Te'hni'al e>pe")= )e'hni'ians with 0"$essi$nal /e"tiF/ates "e/$gniGed 7' ind!st"ies (JPA $" g$?e"nment  [email protected] s/heme

  OR  P"a')i)ione"s (eg Ftte"s

    /e"tiFed with #KM 4e?els .,  E 2  has the 0$tential t$ 0"$g"ess int$ 0"$essi$nal Feld

  #killed W$"ke"s

  O!3ECTIVES o2

  VOCATIONAL COLLEGE ED#CATION

  #el 3m0l$'ment;3nt"e0"ene!"

   Te/hn$l$gist

  5ighl' #killed W$"ke"s

  #emi-#killed W$"ke"s

  H 3m0l$'ment "ead' and

  sel-em0l$'ment H C!st$me" $/!s H &$$d s$/ial and inte"a/ti?e skills H B!siness skills E   ent"e0"ene!"ial H Kee0 a7"east $ ma"ket

  t"end H 5ealth and saet' /$ns/i$!s

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  15/62

  Pe"&eaan an)a"a p"o-"am Teknikal Vokasional +an La)ihan Kemahi"an

  Teknikal Vokasional  La)ihan Kemahi"an

  9SKM<

  Akad  Kemahi"an

  )  .) 2)  *) )  +)

   Tem0$h Penga9ian

   tah!n 2 tah!n   2 tah!n

  Pe"si9ilan #PM #i9il K$le9 V$kasi$nal #KM, #i9il Ind!st"i

  Nilai Tam7ah Engineering Camp

  On Job Training (OJT) App"en)i'eship= T"aineeship

  %!t/$me Melan9!tkan Pela9a"an

  Employment, self employment an further skills eu!ation

  K$nse0 P"$g"am

  Be"asaskan ke0ada 7idang

  0enga9ian

  PK3 PKM

  PKA Pe"dagangan

  A"ea !ase+  C$nt$h K%"s%s Teknolo-i Pem&inaan  (K!"s!s ini mengand!ngi 7idang se0e"ti 0e"a7!t, 7inaan

  7ang!nan, 0e"0ai0an, mekanikal, elekt"ikal

   3o& !ase+  C$nt$h, .#KM Pem7!at Pe"a7!t  #KM

   J!"!7ina Bang!nan

  2 #KM J!"!7ina   Bang!nan

 • 8/17/2019 Konsepkolejvokasionalkpm 110125225852 Phpapp01 1

  16/62

  SEKARANG AKAN DATANG

  #istem Penggal #istem #emeste"

   Tah!n 2