Format Format Kepegawaian

Download Format Format Kepegawaian

Post on 26-Jun-2015

20.141 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

posting by http://deuniv.blogspot.com/

TRANSCRIPT

<p>1</p> <p>PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT KEPEGAWAIAN Sebagai kelengkapan ketatalaksanaan kepegawaian disediakan format-format untuk menata pelaksanaan kegiatan tertentu yang diperlukan . Sesuai dengan prinsip ketatalaksanaan kepegawaian sekolah dasar yang menyeluruh dan berkelangsungan, telah diusahakan bentuk-bentuk pelayanan hak-hak pegawai/guru bertugas di sekolah tertentu, pindah tempat, sampai yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai/guru. Penggunaan format sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan suatu kegiatan pelayanan administrasi dalam rangka pembinaan pegawai/ guru secara berkelangsungan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan itu telah disediakan sejumlah 24 format yaitu: 1. PEG 1 2. PEG 2 3. PEG 3a 4. PEG 3b 5. PEG 4 6. PEG 5 7. PEG 6 8. PEG 7 9. PEG 8 10. PEG 9 11. PEG 10 : Rencana Kebutuhan Pegawai/Guru : Usul Pengadaan Pegawai/Guru : Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. : Daftar Riwayat Hidup : Usul Kenaikan Gaji : Usul Kenaikan Pangkat : Buku Catatan Penilaian Pegawai Negri Sipil. : Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan ( DP3) Pegawai Negeri Sipil. : Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (DUK) : Buku Cuti Pegawai / Guru : Contoh Surat Pemintaan Berhenti dari Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Hak Pensiun. 12. PEG 11a : Contoh Surat Permintaan Pensiun Negeri Sipil. 13. PEG 11b : Contoh Daftar Susunan Keluarga. 14. PEG 11c : Contoh Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4). 15. PEG 12 16. PEG 13 17. PEG 14 18. PEG 15 19. PEG 16 : Contoh Permintaan Pembayaran Pensiun Janda/Duda Pertama. : Contoh Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda Bagi Anak-anak. : Contoh Permintaan Pensiun Janda/Duda bagi Anak-anak yang diajukan Wali. : Contoh Surat Pengaduan Permohonan Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil/Permohonan Pembayaran Pensiun. : Contoh Surat Pengaduan Untuk Pensiun Janda/Duda 20. PEG 17a : Daftar Hadir/Tidak Hadir Pegawai/Guru. 21. PEG 17b : Daftar Rangkuman Tidak Daftar Hadir Pegawai/Guru ( Bulan ). 22. PEG 17c : Daftar Rangkuman Tidak Daftar Hadir Pegawai/Guru ( Triwulan ) 23. PEG 18 24. PEG 19 : Daftar Kepegawaian. : Kartu Pribadi Pegawai/Guru.</p> <p>2</p> <p>Format : PEG - 1 Nomor Statistik SekolahNAMA SEKOLAH STATUS SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH DESA / KELURAHAN KECAMATAN KAB / KODYA DATI II PROPINSI DATI I : . : .. : .. : .. : .. : .. : ..</p> <p>RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI / GURUTAHUN AJARAN Perkiraan jumlah anak usia 7 -12 tahun Di desa Perkiraan Kelurahan yang dapat diterima di SD (2) (3) Jumlah pegawai / guru yang dibutuhkan Perkiraan jumlah kelas (4) Perkiraan jumlah ruang belajar (5) Guru Kepala Sekolah (6) Guru umum (7) Guru Agama (8) Guru orkes (9) Jml guru (10) Penjaga Ket</p> <p>(1)</p> <p>(11)</p> <p>(12)</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p>19</p> <p>Kepala Sekolah,</p> <p>Nama Terang</p> <p>3</p> <p>PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG 1 1. Nomor Statistik Sekolah : Isilah dengan kode nomor statistic sekolah (NSS) 2. Nama Sekolah 3. Status Sekolah 4. A l a m a t 5. Desa / Kelurahan 6. Kecamatan 7. Kab./ Kodya DATI II 8. Propinsi DATI I 9. Kolom (1) 10. Kolom (2) ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan. : Isilah dengan nama sekolah ini. : Isilah dengan status sekolah ini; Negara / Subsidi / Swasta. : Isilah dengan nama jalan dan nomornya. : Isilah dengan nama desa / kelurahan (Pemerintah di bawah kecamatan). : Isilah dengan nama kecamatan. : Isilah dengan nama kabupaten / kota madya. : Isilah dengan nama propinsi. : Sudah jelas. : Diisi dengan jumlah anak usia 7-12 tahun yang ada di Desa / Kelurahan tempat sekolah ini berada. 11. Kolom (3) 12. Kolom (4) 13. Kolom (5) 14. Kolom (6) : Diisi dengan jumlah anak usia 7-12 tahun yang akan diterima sesuai dengan fasilitas yang ada. : Diisi dengan jumlah kelas. : Diisi dengan jumlah ruang belajar. : Diisi dengan angka 1 (satu) apabila sekolah ini belum mempunyai kepala sekolah. Apabila sekolah ini sudah mempunyai kepala sekolah, supaya kolom (6) ini diberi tanda (-). 15. Kolom (7) 16. Kolom (8) 17. Kolom (9) 18. Kolom (10) 19. Kolom (11) 20. Kolom (12) : Diisi : Diisi : Diisi dengan dengan dengan jumlah jumlah jumlah guru guru guru kelas agama olahraga yang yang dan dibutuhkan. dibutuhkan. kesehatan (Orkes) yang dibutuhkan. : Diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom (7) + (8) + (9). : Diisi dengan tenaga 1 (satu) apabila sekolah ini belum mempunyai. : Diisi dengan keterangan bila diperlukan.</p> <p>4</p> <p>Format : PEG - 2</p> <p>Nomor Statistik SekolahNAMA SEKOLAH STATUS SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH DESA / KELURAHAN KECAMATAN KAB / KODYA DATI II PROPINSI DATI I : . : .. : .. : .. : .. : .. : ..</p> <p>USULAN PENGADAAN PEGAWAI / GURU TAHUN AJARAN : 19 .. / 19.. No. (1) I Jenis Komponen (2) Data penunjang a. Jumlah murid b. Jumlah kelas /rombongan belajar Data kepegawaian / guru a. Kepala Sekolah b. Guru Kelas c. Guru Agama d. Guru Or. Kes e. Penjaga Sekolah Keadaan Sekarang (3) anak kelas .. .. .. .. .. . . . . . Kebutuhan (4) Tambahan (5) Keterangan (6)</p> <p>II</p> <p>..19 Kepala Sekolah Nama Terang NIP:</p> <p>5</p> <p>PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG 2 1. Nomor Statistik Sekolah 2. Nama Sekolah 3. Status Sekolah 4. A l a m a t 5. Desa / Kelurahan 6. Kecamatan 7. Kab. / Kodya DATI II 8. Propinsi DATI I 9. Kolom (1) 10. Kolom (2) 11. Kolom (3) 12. Kolom (4) : Isilah dengan kode nomor statistik sekolah (NSS) ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan. : Isilah dengan nama sekolah ini. : Isilah dengan status sekolah ini; Negeri Subsidi / Swasta. : Isilah dengan nama desa / kelurahan (Pemerintah dibawah kecamatan). : Isilah dengan nama desa / kelurahan (Pemerintah di bawah kecamatan). : Isilah dengan nama kecamatan. : Isilah dengan nama kabupaten / kota madya. : Isilah dengan nama propinsi. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Untuk komponen Ia dan Ib tidak perlu diisi. Untuk komponen IIa sampai IIe isikan hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan data penunjang dan rumus yang telah disepakati. 13. Kolom (5) : Untuk komponen Ia dan Ib tidak perlu diisi. Untuk komponen IIa sampai dengan IIe, diisi dengan hasil pengurangan kolom (4), dikurangi kolom (3). 14. Kolom (6) : Kolom keterangan ini diisi dengan penjelasan / rumus yang dipakai dalam perhitungan kebutuhan pegawai / guru (kolom (4), untuk masing-masing komponen IIa sampai dengan IIe. Format PEG.2 ini diisi sebanyak 3 (tiga) rangkap, pada setiap awal tahun ajaran. Format isian yang asli dikirimkan kepada Ka. Dinas P dan K Kecamatan. Satu rangkap dikirimkan kepada Ka. Kandep P dan K Kecamatan, sedang sisanya satu rangkap sebagai arsip di sekolah.</p> <p>6</p> <p>`</p> <p>Format : PEG. 3a Nomor Statistik SekolahNAMA SEKOLAH STATUS SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH DESA / KELURAHAN KECAMATAN KAB / KODYA DATI II PROPINSI DATI I : . : .. : .. : .. : .. : .. : ..</p> <p>USUL PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Kepada Yth. Dinas P dan K Kecamatan di </p> <p>Nomor : Lampiran : Hal : Usul pengangkatan calon Pegawai negeri sipil a.n. Sdr .,menjadi Pegawai negeri sipil.</p> <p>Dengan hormat, Bersama ini kami mengusulkan pengangkatan Calin Pegawai Negeri Sipil : Nama : ........... NIP : ................ Tempat dan tanggal lahir : Golongan / ruang : Menjadi pegawai negeri sipil, dengan pertimbangan yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya sebagai calon pegawai negeri sipil selama (.) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan yang diperlukan sebagai pegawai negeri sipil. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan: 1. Daftar Riwayat Hidup. 2. Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. 3. Surat keterangan kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan. 4. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam tahun terakhir. Demikian untuk menjadi maklum. ,.19.. Kepala Sekolah, Nama Terang, NIP : . *) Coret yang tidak perlu.</p> <p>7</p> <p>Format PEG. 3b</p> <p>Lampiran 1 SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 05 / SE / 1976 TANGGAL : 8 Maret 1976. DAFTAR RIWAYAT HIDUP</p> <p>I. N A M A II. TEMPAT / TGL LAHIR III. JENIS KELAMIN IV. KAWIN / BELUM KAWIN / JANDA / DUDA V. A G A M A VI. A L A M A T</p> <p>: : : : : :</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>. . . . . .</p> <p>VII. PENDIDIKAN NO. (1) Pendidikan / Kursus. (2) Tahun Lulus (3) Tempat (4) Ijazah / STTB Nomor Tanggal (5) (6) Keterangan (7)</p> <p>Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.</p> <p>.,19.. Pembuat, *) Coret yang tidak perlu Nama Terang NIP : ..</p> <p>8</p> <p>RIWAYAT PEKERJAAN No (1) Pengalaman Pekerjaan (2) Mulai dan Sampai (3) Golongan / ruang gaji (4) Gaji Pokok (5) Surat Keputusan / Bukti Pengalaman Pejabat Nomor Tanggal (6) (7) (8)</p> <p>..19.. Mengetahui, A.n. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TKT.I .. Kepala Bagian Kepegawaian, Pembuat,</p> <p>Nama Terang NIP </p> <p>Nama Terang NIP : .</p> <p>9</p> <p>Format PEG. 4 Nomor Statistik Sekolah</p> <p>NAMA SEKOLAH STATUS SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH DESA / KELURAHAN KECAMATAN KAB / KODYA DATI II PROPINSI DATI I</p> <p>: . : .. : .. : .. : .. : .. : ..</p> <p>USUL KENAIKAN GAJI</p> <p>Nomor : Lampiran : Hal : Usul kenaikan gaji .*) Sdr .</p> <p>Kepada Yth. Dinas P dan K Kecamatan Di ___________________</p> <p>Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan usul kenaikan gaji ..*) Nama : . NIP : . No. KARPEG : . Tempat dan tanggal lahir : . Jabatan : . Pangkat dan Golongan ruang ; . Dengan pertimbangan yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dalam pangkatnya terakhir selama (.) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat untuk untuk kenaikan gaji *) yang diperlukan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan: 1. Salinan sah surat keputusan pengangkatan terakhir. 2. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Demikian untuk menjadi maklum. ..19... *) Sebutkan kenaikan gaji berkala Atau kenaikan gaji istimewa. **) Coret yang tidak perlu Kepala Sekolah, Nama Terang NIP : .</p> <p>10</p> <p>Format PEG. 5 Nomor Statistik Sekolah</p> <p>NAMA SEKOLAH STATUS SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH DESA / KELURAHAN KECAMATAN KAB / KODYA DATI II PROPINSI DATI I</p> <p>: . : .. : .. : .. : .. : .. : ..</p> <p>USUL KENAIKAN GAJI</p> <p>Nomor : Lampiran : Hal ; Usul kenaikan pangkat Sdr... dari. menjadi...</p> <p>Kepada Yth. Dinas P dan K Kecamatan . di ______________</p> <p>Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan usul kenaikan gaji .*) Nama : ........ NIP : ........ No. KARPEG : Tempat dan tanggal lahir : Jabatan : Pangkat dan Golongan ruang : Untuk dinaikkan pangkatnya dalam pangkat dan golongan ruang ... dengan pertimbangan yang bersangkutan pangkatnya terakhir selama ........... (..) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan pangkat yang diperlukan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan: 1. Daftar Riwayat Hidup. 2. Salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. 3. Salinan san Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 4. Salinan Ijasah / STTB. Demikian untuk menjadi maklum. ..19.. *) Sebutkan jenis kenaikan pangkat. **) Coret yang tidak perlu Kepala Sekolah, Nama Terang________ NIP : </p> <p>11</p> <p>Format PEG.6 Nomor Statistik Sekolah Lampiran II Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 02 / SE / 1980 Tanggal : 11 Pebruari 1980NAMA SEKOLAH STATUS SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH DESA / KELURAHAN KECAMATAN KAB / KODYA DATI II PROPINSI DATI I : . : .. : .. : .. : .. : .. : ..</p> <p>RAHASIA DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ( DP. 3 ) PEGAWAI NEGERI SIPIL Departemen/Lembaga / Daerah Tingkat .. 1. YANG DINILAI a. N a m a b. N I P c. Pangkat, golongan ruang d. Jabatan / Pekerjaan e. Unit Organisasi PEJABAT PENILAI a. N a m a b. N I P c. Pangkat, golongan ruang d. Jabatan / Pekerjaan e. Unit Organisasi ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a b. N I P c. Pangkat, golongan ruang d. Jabatan /Pekerjaan e. Unit Organisasi Jangka waktu penilaian Bulan ..s/d .19..</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>*) Coret yang tidak perlu.</p> <p>12</p> <p>4.</p> <p>PENILAIAN UNSUR YANG DINILAI a. Kesetian b. Prestasi Kerja c. Tanggung Jawab d. Ketaatan e. Kejujuran f. Prakasa g. Kerjasama h. Kepemimpinan i. JUMLAH j. NILAI RATA-RATA NILAI ANGKA SEBUTAN KETERANGAN</p> <p>5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal ..</p> <p>RAHASIA</p> <p>13</p> <p>6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN</p> <p>Tanggal .. 7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN</p> <p>Tanggal ...... 8. LAIN-LAIN</p> <p>9. DIBUAT TANGGAL . PEJABAT PENILAI</p> <p>Nama Terang ( .) NIP : 10. DITERIMA TANGGAL PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama Terang ( . ) NIP :</p> <p>11. DITERIMA TANGGAL ATASAN PEJABAT PENILAI</p> <p>Nama Terang ( .) NIP :</p> <p>14</p> <p>PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG. 7 N0 LAJUR ANGKA HURUF (1) (2) (3) a 1 1 b 1 2 c 1 3 4 5 1 1 d e URAIAN (4) Cukup Jelas Cukup jelas Tulislah pangkat / golongan ruang terakhir yang bersangkutan Tulislah nama jabatan atau pekerjaan dari pegawai negeri sipil yang dinilai. Tulislah Unit Organisasi tempat Saudara bekerja serendahrendahnya : 1) Untuk Pusat : Biro, Direktorat dan Unit lainnya yang setingkat dengan itu. Umpamanya Urusan C/1/2 Sub Bagian IV / C/1. Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepegawaian. 2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yang setingkat dengan itu, umpamanya Seksi A Sub. Bagian II Dinas Agraria. Untuk pengisian lajur-lajur Pejabat Penilai agar memperhatikan pengisian lajur-lajur angka 1 huruf a s/d e tersebut di atas. Untuk pengisian lajur-lajur Atasan Pejabat Penilai agar memperhatikan pengisian lajur-lajur angka huruf a s/d e tersebut di atas. Tulislah nilai, angka dan sebutan pada masing-masing unsur yang dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: NILAI No. SEBUTAN ANGKA Amat baik 91 s/d 100 1 Baik 76 s/d 90 2 Cukup 61 s/d 75 3 Sedang 51 s/d 60 4 Kurang 50 s/d ke bawah 5 Penilai unsure kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur angka 4 huruf h hanya dikenakan bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat Pengatur Muda Gol. Ruang II / a ke atas yang memangku suatu jabatan. Tulislah jumlah nilai angka dari semua unsure yang dinilai, yaitu jumlah nilai dari unsure kepemimpinan. Dalam lajur 1 perlu mengisi nilai sebutan. Tulislah nilai rata-rata yaitu jumlah nilai angka dibagi jumlah unsure yang dinilai, umpamanya yang dinilai adalah seorang Pimpinan dengan jumlah nilai angka = 640, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata yang bersangkutan = 80, nilai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bukan pimpinan maka jumlah nilai hanya di bagi 7 unsur yang dinilai. Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai atas sebagian atau seluruhnya nilai yang terdapat dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menulis keberatannya dengan alasan-alasan pada lajur ini, tulislah tanggal keberatan itu dibuat pada tempat yang telah tersedia. Apa bila tidak ada keberatan maka lajur ini dengan sendirinya tidak perlu diisi. Apabila ada keberatan dari pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pej...</p>