?· web view6 kisi-kisi penulisan soal ulangan umum tengah semester genap tahun pelajaran...

Download ?· Web view6 KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2010/2011…

Post on 29-Mar-2019

365 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

SMP NEGERI 2 PATUK

Alamat : Jl. Yogya Wonosari KM 24, Putat, Patuk 55862, Telp.(0274) 7478763

ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Mata Pelajaran: Bahasa Jawa

Kelas

: VIII

Hari/ tanggal

:

Waktu

: (60 Menit)

_____________________________________

Wacan 1

Garret Augusust Morgan iku wong kang sepisanan nemokake lampu lalu lintas. Sadurunge Morgan nemokake piranti mau, wis ana modhel lampu lalu lintas. Wiwit taun 1868, lampu lalu lintas wiwit digunakake ing prapatan-prapatan kutha London lan Inggris. Lampu kang digunakake yaiku rong werna, werna abang minangka tandha kendharaan mandheg, lan ijo minangka mlaku. Piranti iki dilakokak manual dening polisi kang nduweni tugas ing simpangan kanthi nggunakake lampu gas. Nalika lampune werna abang malih dadi ijo utawa sewalike, diatur dening petugas kang adhedhasar jam kang digawa. Nalika kuwi, dudu ngatur mobil nanging ngatur dhokar kang cacahe akeh. Nalika tanggal 2 Januari 1869, lampu lalu lintas mau mbledhos lan nglarani petugas kang lagi ngoprasekake. Kedadeyan mau ndadekake penggalihan ngenani piranti pengatur lalu lintas kang luwih canggih.

Taun 1920, Garrettt Augustus Morgan kasil anggone nindakake percobaan rangkean elektronika kanggo nguripake lampune kanthi cara otomatis. Kanthi ditemokake piranti anyar iki mujudake sumbangan gedhe tumrap transportasi dharat. Piranti anyar iki kawiwitan dipasang ing Claveland, Ohio, Amerika Serikat. Lampu lalu lintas gaweane Morgan mau kaya hurup T kanthi telung sudhut. Saben-saben sudhut ateges mandheg, mlaku, lan kendharaan saka kabeh arah kudu mandheg. Ing wektu sabanjure , sudhut-sudhut mau diganti dening werna abang, kuning, lan ijo nganti saiki.

(Saka Wikipedia Basa Jawa kanthi owah-owahan)

1. Garret Augusust Morgan menika sinten?

a. Pawongan sepisanan ingkang ngginakaken rambu-rambu lalu lintas

b. Pawongan sepisanan ingkang manggihaken lampu pengatur lalu lintas

c. Pawongan sepisanan ingkang manggihaken lampu listrik

d. Pawongan sepisanan ingkang sadeyan lampu pengatur lalu lintas

2. Ing kawitanipun werninipun lampu rambu-rambu lalu lintas menika wonten ....

a. Setunggal

b. Kalih

c. Tiga

d. Sekawan

3. Ing kawitanipun ingkang dipun atur dening lampu rambu-rambu lalu lintas menika menapa?

a. Mobil

b. Sepedha motor

c. Sepedha

d. Dhokar

4. Ingkang dados gagasan pokok ing paragraph 2 dumunung wonten ing ukara ....

a. Ukara 1

b. Ukara 2

c. Ukara 3

d. Ukara 4

5. Endi ukara pitakon kang trep kanggo paragrap loro ukara 4 ?

a. Kapan lampu pengatur lalu lintas dipunciptakaken?

b. Wonten pundi lampu lalu lintas kapisan dipunpasang?

c. Kados pundi wujudipun lampu pengatur lalu lintas damelanipun Morgan menika?

d. Sinten ingkang damel lampu pengatur lalu lintas menika?

6. Kang bisa nyebabake kemacetan lalu lintas kaya ing ngisor iki, kajaba ..

a. Mandheg ing papan kang ora samesthine

b. Parkir sembarangan

c. Golek menange dhewe

d. Anane zebra cross

7. Perkara lalu lintas kang nganti seprene durung bisa tuntas kaya ing ngisor iki, kajaba ..

a. Kacilakan lalu lintas

b. Kemacetan lalu lintas

c. Sarana prasarana dalan kang nyukupi

d. Polusi udara

8. Rambu-rambu lalu lintas piguna kanggo

a. Rerenggan dalan gedhe

b. Ngatur lalu lintas

c. Narik kawigaten kang padha liwat

d. Ngatur wong mlaku

9. Marka jalan kang pedhot-pedhot nduweni teges .

a. Kendharaan kudu antri

b. Kendharaan kudu alon-alon

c. Kendharaan oleh nyalip

d. Kendharaan ora oleh nyalip

10. Warna dhasar kuning ana ing rambu-rambu lalu lintas nduweni teges .

a. Petunjuk/ pituduh

b. Peringatan / pepenget

c. Larangan/ awisan

d. Himbauan /pamrayoga

11. Papan kang dicawisake kanggo wong mlaku (pejalan kaki) yaiku .

a. Trotoar c. Halte

b. Marka jalan d. Zebra cross

12. Rambu-rambu lalulintas ing ndhuwur nduweni teges

a. Kabeh kendharaan kudu mandheg

b. Ora oleh mlebu

c. Papan kanggo mlaku

d. Papan kanggo nyabrang

13.

Rambu-rambu lalu lintas ing ndhuwur nduweni teges ...

a. Gereja

b. Rumah sakit/Puskesmas

c. Prapatan

d. Papan kanggo mandheg bis

Tegese rambu-rambu ing ndhuwur : Awas dalane .....

a. luvu c. kyaul

b. [m=[gokZiw d. niku=

14. Lampu abrit boten pareng ......

a. [knFel\ c. mnDeg\

b. bbLs\ d. p/ki/

15. Menawi wonten mobil ingkang mogok wonten ing margi ageng biasanipun dipunsukani tandha rambu-rambu ......

a. c.

b. d.

16. Menawa numpak kendharaan ing dalan kudu sing ngati-ati. Yen dikramakake ....

a. Menawa nitih kendharaan ing margi kedah sing ngati-ati

b. Menawi nitih kendharaan ing dalan kedah sing ngatos-atos

c. Menawi nitih kendharaan wonten margi margi kedah ingkang ngatos-atos

d. Menawi numpak kendharaan ing dalan kedah ingkang ngati atos

17. Ingkang boten kalebet tumindak sembrana nalika nglampahaken kendharaan inggih menika ....

a. SMS-an

b. Ngebut

c. Nrabas rambu lampu abrit

d. Ngangge helm

1. Helm 2. Sepatu 3. SIM

4. Masker 5. Sarung tangan

6. STNK

18. Ingkang kalebet sarat wajib nglampahaken motor ing margi ageng inggih menika .....

a. 1 2 3 c. 1 3 6

b. 3 5 6 d. 2 4 5

19.

Gambar Marka Jalan ing ndhuwur tegese .....

a. Ora oleh mbelok

b. Ora oleh nyalip, ora oleh parkir, ora oleh mbelok

c. Oleh nyalip

d. Ora oleh nyalip

20. Tembung APILL ana ing rambu-rambu lalu lintas ing ndhuwur cekakan saka .....

a. Alat Pengatur Isyarat Lampu Lalu Lintas

b. Alat Pemandu Isyarat Lalu Lintas

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

d. Alat Petunjuk Isyarat Lalu Lintas

21. Sapa sing ngati-ati bakal slamet, sapa sing sembrana bakal cilaka, kaya unine paribasan ......

a. Alon-alon maton klakon

b. Yitna yuwana lena kena

c. Sepi ing pamrih rame ing gawe

d. Sluman slumun slamet

22. ?fumfi[nkcilknLlulinTsKwiwitTn\zL=g/rmBurmBu.

Manut wacan ing ndhuwur dumadine kacilakan lalu lintas iku kawiwitan .....

a. Nglanggar marka jalan

b. Nglanggar lampu bang jo

c. Ora dhisiplin

d. Nglanggar rambu-rambu

23. Kacilakan lalu lintas iku akeh-akehe disebabake .....

a. Kendharaan ora layak jalan

b. Fasilitas dalan kang elek

c. Human error/kesalahan manusia

d. Minime rambu-rambu lalu lintas

Tanda rambu-rambu ing ndhuwur biasane dipasang ana ing ......

a. Pasar

b. Lintasan sepur

c. Sekolahan

d. Dalan rawan kecelakaan

Wacan 2

LUMBUNG DESA

Lumbung desa pra tani padha makarya, ayo dhi

Njupuk pari nata lesung nyandhak alu, ayo yu

Padha nutu yen wis rampung nuli adang, ayo kang

Dha tumandang nosoh beras ana lumpang

26. Lumbung desa pra tani padha makarya. Tembung makarya, tegese ..

a. Gotong royong c. gugur gunung

b. Nyambut gawe d. kumpulan

27. Lumbung iku papan kanggo nyimpen ..

a. Pari c. Beras

b. Pangan d. Jagung

28. Nutu iku cara ngonceki kulit gabah migunakake :

a. Mesin c. alu lan lesung

b. Gilingan d. lesung lan lumpang

29. Nosoh iku cara . beras ana ing lumpang.

a. Ngonceki c. ngresiki

b. Ngremuk d. mutihake

30. . Iku kuliting ari beras kang akeh ngandhut vitamin B

a. Katul c. dhedhak

b. Mrambut d. merang

31. Bratasena lagi ndhaut, tegese ..

a. Mbubuti suket ing sakiwa tengene tanduran

b. Maliki lemah nganggo pacul

c. Mbedholi winih saka pawinihan

d. Mopoki galengan nganggo lendhut

32. Gathutkaca wingi nyukoni sawah, tegese .

a. Maculi pojokan sawah kang ora bisa diluku

b. Maculi sawah

c. Mbubuti suket ing sela-selaning tanduran

d. Ngratakake lemah nganggo garu

33. Sitinipun Arjuna punika dipunberakaken tegesipun ..

a. Boten dipuntanemi

b. Boten wonten toyanipun

c. Cengkar

d. Loh

34. Gambar ing ndhuwur iku kalebu tetuwuhan ..

a. Pala gumantung

b. Palawija

c. Pala kirna

d. Pala kasimpar

35. Tanduran ing gambar ndhuwur kalebu tuwuhan .

a. Pala kesimpar

b. Pala kependhem

c. Pala gumantung

d. Palagara

36. Kang kalebu pala kependhem yaiku ..

a c

b d

37. Gambar piranti tetanen ing ndhuwur gunane kanggo ..

a. Ndhangir c. Malik lemah

b. Matun pari d. Ngrontok pari

38. Gambar ing ndhuwur iku lagi padha .

a. Ndhaut c. Ngurit

b. Tandur

Recommended

View more >