taklimat dst elemen tmk t3

Download Taklimat dst elemen tmk t3

Post on 24-May-2015

1.385 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Peneraju Pendidikan Negara

2. Peneraju Pendidikan Negara 2 3. DOKUMEN STANDARD Dokumen Standard Kurikulum (DSK) terbahagikepada dua: Dokumen Standard Kurikulum Sains(Standard Kurikulum RBT di masukkandalam DSK Sains) Dokumen Standard Kurikulum TMK Kedua-duaDokumen Standard Kurikulum inidigabungkan dalam satu dokumen yang dinamakanDokumen Standard Kurikulum Dunia Sains danTeknologi3 4. ORGANISASI KURIKULUM Reka Bentuk KurikulumKomunikasi PenggabungjalinanSains & Teknologikemahiran berbahasa Penguasaan pengetahuansemasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia, bahasaKerohanian, Sikap & sains, kemahiran dan sikap saintifik Inggeris, bahasa Cina dan Nilai bahasa TamilPenghayatan amalan Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik agama, kepercayaan, Penguasaan pengetahuansikap dan nilai dan kemahiran berasaskan teknologi Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan Perkembangan Fizikal &amalan tentang kemasyarakatan dan alamEstetika Perkembangan jasmani dansekitar setempat, negara dan global kesihatan untuk kesejahteraan diriPenghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Pemupukan daya imaginasi, Keterampilan Diri kreativiti, bakat dan apresiasi Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum 4 5. STANDARD KURIKULUM TMKSEKOLAH RENDAHStandard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang muridpatut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempohpersekolahan merangkumi aspekpengetahuan, kemahiran dan nilai.Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualitipembelajaran dan pencapaian bagi setiap standardkandungan 5 6. MATLAMAT Dunia Sains dan Teknologi (DST) adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi, kemahiran proses sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif, kemahiran TMK serta memupuk nilai murni.6 7. FOKUS Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi sertamengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman danpenyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiranpraktis, mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikanasas teknologi Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK sertamengaplikasikannya secara merentas kurikulum dengan kreatif Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains, RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di Tahap II 7 8. PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkansebanyak 60 minit (2 waktu) seminggu Mengikut nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1waktu untuk TMK Sebagai contoh:30 minggu x 2 waktu seminggu = 60 waktu setahunSains & RBT 48 waktuTMK 12 waktu TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST8 9. Peneraju Pendidikan Negara 9 10. STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAHStandard Kurikulum Teknologi Maklumatdan Komunikasi (TMK) adalah penyataankhusus tentang apa yang murid harus capaidalam pengetahuan TMK, kemahiran dannilai dalam tempoh persekolahan.Standard ini juga berfungsi sebagaipanduan kepada guru untuk mewujudkansuasana pembelajaran berbantukanteknologi. Suasana pembelajaran ini dapatmenyediakan banyak peluang kepadamurid untuk memanfaatkan sumber TMK.Murid akan terlibat dalam pelbagai aktivitiyang mengandungi kemahiran teknologiyang relevan.10 11. MATLAMATMatlamat Standard Kurikulum TMK adalahuntuk menyediakan penanda araspencapaian murid dari Tahun 1 hinggaTahun 6. Ini adalah bagi memastikan muridmenguasai pengetahuan dan kemahiranasas TMK yang perludipelajari, menggalakkan kreativiti danmenyediakan pembelajaran yang menarikdari peringkat awal umur kanak-kanakberkekalan sepanjang hayat.11 12. MATLAMAT STANDARD KURIKULUMTMKMenyediakan PENANDA ARAS PENCAPAIAN bagi memastikan murid: menguasai pengetahuan asas TMK yang perludipelajari menggalakkan kreativiti menyediakan pembelajaran yang menarikdari peringkat awal umur kanak-kanakberkekalan sepanjang hayat.12 13. OBJEKTIFPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akandapat:Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat.Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. 13 14. FOKUS STANDARD Aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan TAHAP 1: Thn 1, 2 & 3FOKUS:Integrasi TMK merentaskurikulumFOKUS: TAHAP 2: Thn 4, 5 & 6Pembelajaran mengenaiTMK 14 15. PERANCANGAN KANDUNGANModulPenerangan Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMKMemilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian TMK dalam Pengurusan MaklumatMenggunakanTMK untuk mencari,mengumpul,memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan pembelajaran membuat keputusan bagi meningkat produktiviti danpembelajaran. Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasiMenggunakan TMK untuk mengemukakan idea danmaklumat secara kreatif dan inovatif.15 16. PERANCANGAN KANDUNGAN Standard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendahmenekankan pengintegrasian PENGETAHUAN, KEMAHIRAN dan NILAI. 16 17. PERANCANGAN KANDUNGANPengetahuan meliputi perkara di bawah: Konsep, fakta dan terminologi TMK. Proses yang berturutan dalam membangunkan produkberasaskan TMK. 17 18. PERANCANGAN KANDUNGANKemahiran tentang perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.18 19. PERANCANGAN KANDUNGANNilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti. 19 20. KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangbersesuaian Menggunakan TMK untukmencari, mengumpul, memproses dan menggunakanmaklumat Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsimaklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah danmembuat keputusan Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti danpembelajaran Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumatsecara kreatif dan inovatif 20 21. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANBelajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial danetikaBelajar DENGAN TMKBelajar MELALUI TMK21 22. Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu yang khusus dalam bidang TMK iaitu Sistem Komputer, Rangkaian Sistem Maklumat, Multimedia dan Pengaturcaraan. Pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ini kepada murid diajar bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan mereka.22 23. Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakanTMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian danperkakasanTMK.Dengan menggunakanTMK, pengajaran dan pembelajaran akan lebihberkesan, menarik dan seronok. Penggunaan TMKsebagai alat dalam pembelajaran akan dapatmenjadikan murid kreatif dan inovatif.23 24. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untukmengakses maklumat dan ilmu pengetahuanmenggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, Internet dan perisian khusus. Sumberpengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luarnegara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar danbelajar. 24 25. Perkakasan dan perisian di sekolaha. Perkakasan di Makmal Komputer Pelayan Komputer (PC) guru Komputer (PC) murid Pengimbas Mesin Cetak Kamera dan Video Digital Mikrofon dan pembesar suarab. Perkakasan untuk guru Komputer riba Projektor LCDc. Perisian Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux dan Sistem Pengoperasian Mac Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dankalkulatord. Kemudahan Internet Talian akses Internet25 26. Strategi TMK dalam P&PTerdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh digunapakai oleh guru dalam proses pengajaran danpembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran TMK akanmenjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategiberikut:26 27. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu TerarahKendiri (Self-Directed), Kadar Kendiri (Self-Paced), Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskankepada pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK, konseppembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. Sebagai contohmelalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri, murid bolehmenentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuansendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksir pembelajaransendiri. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawabterhadap pembelajaran, lebih yakin dan tekun untuk mencapai standardkurikulum.27 28. Kolaboratif Pembelajarankolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisianpersembahanuntuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Semua ahli kumpulan akan menyumbangdenganaktifnya pengetahuan, pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama 28 29. Pembelajaran BerasaskanProjek P