syari’ah dan akhlaq

Download SYARI’AH DAN AKHLAQ

Post on 19-Jun-2015

108 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SYARIAH DAN AKHLAQIbu Islamiyati, M.SI

HUKUM ISLAM DAN DASARNYA Hukum Islam : Syariah : Islamic Law : Hukum syara Adalah : Tatanan Perundang-undangan yang mengatur pola hubungan dengan Allah (Hablumminallah), dan pola hubungan dengan manusia (hablumminannas) yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyuNya (AlQuran dan Al-Hadist sebagai aturan pokok dan Ijtihad sebagai aturan tambahan). Syariat Islam berasal dari Allah sehingga mutlak benar.05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 2

Firman Allah surat Al-Maidah ayat 60: Artinya : Apa yang telah kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Fiqh : Pengetahuan syariah secara terperinci. Contoh : Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalah, Fiqh Munakahat, Fiqh mawarist, Fiqh Jinayah, Fiqh Siasah, Fiqh Mal, Fiqh Buyu, dan lainlain.

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

3

Tujuan Hukum Islam Menurut Abu Ishaq al-Satibi : Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mencegah kerusakan/ kemadharatan, membentuk kemashlahatan/ kebaikan, mengarahkan kebenaran, mencapai kebahagiaan, mengarahkan sesuatu yang berguna. Ruang lingkup syariaah adalah : Ibadah Mahdhah (Hablumminallah) adalah ibadah yang diutamakan, seperti; shalat, zakat, puasa ramadhan, haji. Ibadah Ghairu Mahdhah (hablumminannas), ibadah yang dianjurkan, seperti; berbuat baik dengan sesama manusia, amar maruf nahi mungkar, menjaga kehormatan diri, berlomba dalam kebaikan.

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

4

DALIL PELAKSANAAN HI Al-Quran surat ayat 97 berbunyi : Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

5

BIDAH Adalah sikap atau perbuatan yang menambah atau mengurangi ajaran Islam. Bidah ada 2 yakni : Bidah khasanah bidah yang diperbolehkan, dalam urusan (hablumminannas). Bidah dhalalah adalah bidah yang tidak diperboleh, dalam urusan (Hablumminallah).

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

6

Karakteristik Hukum Islam : Berlaku universal, untuk seluruh manusia Tidak memberatkan, dalam surat al-Baqarah ayat 286 : Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Tidak mempersempit, sedikit memberikan beban Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang halhal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Diturunkan secara berangsur-angsur. Membawa kemashlahan, menolak kemadhorotan.

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

7

AKHLAQ, ETIKA, MORAL Tujuan : Mempunyai semangat berakhlaq baik dan berbuat maruf Menjalin keseimbangan antara hablumminallah dan hablumminannas

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

8

Yang akan dipelajari Pengertian dasar akhlaq, etika moral Persamaan dan Perbedaannya Etika Islam dan karakteristiknya Aliran konsep etika tentang perbuatan baik buruk Dalil Al-Quran tentang akhlaq

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

9

AKHLAQ Berasal dari bahasa Arab - Artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat Akhlaq menurut istilah adalah sikap yang melahirkan perbuatan baik/buruk Menurut Al- Ghazali, akhlaq adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, sehingga menimbulkan perbuatan baru tanpa difikirkan terlebih dahulu (spontanitas).05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 10

E T I K A DAN M O R A L Persamaan : Sebuah tatanan perilaku berdasarkan pandangan masyarakat Perbedaan : Moral : Ide-ide umum yang diterima masyarakat, mana yang baik dan wajar : Perilaku yang sesuai dengan ukuran tindakan social atau lingkungan tertentu : Semangat juang atau tindakan yang bertanggungjawab Etika : Ilmu asas moral, faktor pembentuk moral, perilaku tertentu Misal : Etika berbusana, etika bertamu, etika bicara.

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

11

ETIKA ISLAM adalah perilaku tertentu berdasarkan ajaran Islam Karakteristik Etika Islam : Mengajarkan dan menuntun manusia untuk bertingkah laku baik Ukuran tingkah laku baik atau buruk berdasarkan ajaran Islam Bersifat universal komprehenship Mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlaq yang luhur05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 12

Muslim yang beretika Islam : Melaksanakan kewajiban secara keseluruhan Melaksanakan amalan yag lebih utama Latihan spiritual, misal; dzikr, doa, puasa Sering beramar ma;ruf nahi mungkar Ikhlas

05/21/10

copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved.

13

Penilaian perbuatan baik-buruk dalam konsep etika ada beberapa aliran : Hedonisme ; perbuatan baik apabila membahagiakan, buruk apabila menyedihkan. Pragmatisme ; perbuatan buruk apabila berguna/berfaedah, buruk apabila tidak berguna/ berfaedah. Sosialisme ; perbuatan baik-buruk tergantung dari penilaian masyarakat Ekonomisme ; perbuatan baik apabila menguntungkan, jelek apabila merugikan Religiusisme ; perbuatan baik-buruk apabila sesuai dengan ajaran agama05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 14

Cara merubah akhlak tercela menjadi baik : Niat, kuatkan maksud Mengerjakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan Dimulai dengan bertahab apabila secara frontal tidak bisa Hindari peluang untuk mengulang perbuatan tercela Yakini bahwa akglaq terpuji dapat membawa kebaikan di dunia dan akhirat Malu kepada Allah, bukan kepada manusia.05/21/10 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 15