pemanfaatan alat peraga benda konkrit untuk...

14
i P P E E M M A A N N F F A A A A T T A A N N A A L L A A T T P P E E R R A A G G A A B B E E N N D D A A K K O O N N K K R R I I T T U U N N T T U U K K M M E E N N I I N N G G K K A A T T K K A A N N H H A A S S I I L L B B E E L L A A J J A A R R M M A A T T E E M M A A T T I I K K A A T T E E N N T T A A N N G G P P E E N N G G U U K K U U R R A A N N P P A A D D A A S S I I S S W W A A K K E E L L A A S S I I I I S S E E M M E E S S T T E E R R 1 1 S S D D N N E E G G E E R R I I 3 3 W W I I R R O O S S A A R R I I K K E E C C . . W W I I R R O O S S A A R R I I T T H H . . 2 2 0 0 1 1 1 1 / / 2 2 0 0 1 1 2 2 SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Oleh SRI ANDRIANI SULISTIYOWATI NIM 262010711 PROGRAM SARJANA KEPENDIDIKAN GURU DALAM JABATAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2012

Upload: dinhhanh

Post on 16-Mar-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

i

PPPEEEMMMAAANNNFFFAAAAAATTTAAANNN AAALLLAAATTT PPPEEERRRAAAGGGAAA BBBEEENNNDDDAAA KKKOOONNNKKKRRRIIITTT UUUNNNTTTUUUKKK

MMMEEENNNIIINNNGGGKKKAAATTTKKKAAANNN HHHAAASSSIIILLL BBBEEELLLAAAJJJAAARRR MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA

TTTEEENNNTTTAAANNNGGG PPPEEENNNGGGUUUKKKUUURRRAAANNN PPPAAADDDAAA SSSIIISSSWWWAAA

KKKEEELLLAAASSS IIIIII SSSEEEMMMEEESSSTTTEEERRR 111

SSSDDD NNNEEEGGGEEERRRIII 333 WWWIIIRRROOOSSSAAARRRIII

KKKEEECCC... WWWIIIRRROOOSSSAAARRRIII

TTTHHH... 222000111111///222000111222

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Oleh SRI ANDRIANI SULISTIYOWATI

NIM 262010711

PPRROOGGRRAAMM SSAARRJJAANNAA KKEEPPEENNDDIIDDIIKKAANN GGUURRUU DDAALLAAMM JJAABBAATTAANN

PPRROOGGRRAAMM SSTTUUDDII PPEENNDDIIDDIIKKAANN GGUURRUU SSEEKKOOLLAAHH DDAASSAARR

FFAAKKUULLTTAASS KKEEGGUURRUUAANN DDAANN IILLMMUU PPEENNDDIIDDIIKKAANN

UUNNIIVVEERRSSIITTAASS KKRRIISSTTEENN SSAATTYYAA WWAACCAANNAA

SSAALLAATTIIGGAA

22001122

Page 2: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

ii

ABSTRAK

SRI ANDRIANI SULISTIYOWATI, 2012. PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA TENTANG PENGUKURAN PADA PESERTA DIDIK KELAS II SEMESTER 1 SD NEGERI 3 WIROSARI KECAMATAN WIROSARI TAHUN 2011/2012.

Kata kunci : Pemanfaatan alat peraga benda konkrit, ketrampilan dan kemampuan peserta

didik, hasil belajar matematika.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya ketrampilan dan pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika tentang Pengukuran di SD Begeri 3 Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 2011, sehingga berimplikasi pada rendahnya hasil belajar matematika tentang pengukuran pada peserta didik kelas II semester 1 SD Negeri 3 Wirosari Kecamatan Wirosari.

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas adalah menggunakan metode ceramah sehingga guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Hal ini juga dapat mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Dengan rata-rata nilai 50 KKM ≥ 60 dari jumlah peserta didik 27 peserta didik yang mengalami ketuntasan dalam pembelajaran 6 siswa dan yang belum tuntas dalam pembelajaran 21 siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah alat peraga benda konkrit dengan alat peraga penggaris panjang dan jam-jaman dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran matematika tentang pengukuran pada peserta didik kelas II SD Negeri 3 Wirosari Kecamatan Wirosari tahun 2011/2012 ?”.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan melalui 2 Siklus. Siklus I dan Siklus II dilaksanakan masing-masing dengan 2 pertemuan. Teknik pengumpulan data menganalis kuantitatif dengan menggunakan teknik Diskriptif Kooperatif yaitu dengan membandingkan skor nilai tes kondisi awal, tes siklus I dan tes siklus II.

Hasil penelitian menunjhukkan terjadi peningkatan hasil belajar matematika peserta didik dari tiap-tiap siklus. Peningkatan hasil belajar terjadi secara bertahap, dimana pada kondisi awal 6 peserta didik yang mengalami ketuntasan belajar dengan rata-rata nilai 50, pada siklus I terdapat 21 peserta didik yang tuntas dengan nilai rata-rata 73. Pada siklus II ketuntasan belajar mencapai 27 peserta didik atau 100% dengan rata-rata nilai 74. Dengan demikian hasil belajar peserta didik kelas II semester 1 SD Negeri 3 Wirosari tahun 2011/2012 pada mata pelajaran matematika tentang pengukuran yang menggunakan alat peraga benda konkrit dapat meningkat. Maka saran peneliti adalah pembelajaran dengan menggunakan alat peraga benda konkrit merupakan alternatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar matematika agar pembelajaran tidak monoton menggunakan metode ceramah

Page 3: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

iii

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sri Andriani Sulistiyowati

Nomor Mahasiswa : 262010711

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Judul Skripsi : Pemanfaatan Alat Peraga Benda Konkrit untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Matematika tentang Pengukuran pada siswa Kelas

II Semester 1 SD Negeri 3 Wirosari Kecamatan Wirosari Tahun

2011/2012.

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang

pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis

atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan

disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak

benar, saya bersedia menerima sanksi akademik apapun.

Salatiga, 2 Januari 2012

Yang membuat pernyataan,

Sri Andriani Sulistiyowati

Page 4: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

iv

LEMBAR PERSETUJUAN

PPPEEEMMMAAANNNFFFAAAAAATTTAAANNN AAALLLAAATTT PPPEEERRRAAAGGGAAA BBBEEENNNDDDAAA KKKOOONNNKKKRRRIIITTT UUUNNNTTTUUUKKK

MMMEEENNNIIINNNGGGKKKAAATTTKKKAAANNN HHHAAASSSIIILLL BBBEEELLLAAAJJJAAARRR MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA

TTTEEENNNTTTAAANNNGGG PPPEEENNNGGGUUUKKKUUURRRAAANNN PPPAAADDDAAA SSSIIISSSWWWAAA

KKKEEELLLAAASSS IIIIII SSSEEEMMMEEESSSTTTEEERRR 111

SSSDDD NNNEEEGGGEEERRRIII 333 WWWIIIRRROOOSSSAAARRRIII

KKKEEECCC... WWWIIIRRROOOSSSAAARRRIII

TTTHHH... 222000111111///222000111222

Oleh SRI ANDRIANI SULISTIYOWATI

NIM 262010711

Skripsi ini telah disetujui untuk diuji Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Salatiga, 2 Januari 2012

Page 5: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

v

LEMBAR PENGESAHAN

PPPEEEMMMAAANNNFFFAAAAAATTTAAANNN AAALLLAAATTT PPPEEERRRAAAGGGAAA BBBEEENNNDDDAAA KKKOOONNNKKKRRRIIITTT UUUNNNTTTUUUKKK

MMMEEENNNIIINNNGGGKKKAAATTTKKKAAANNN HHHAAASSSIIILLL BBBEEELLLAAAJJJAAARRR MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIIKKKAAA

TTTEEENNNTTTAAANNNGGG PPPEEENNNGGGUUUKKKUUURRRAAANNN PPPAAADDDAAA SSSIIISSSWWWAAA

KKKEEELLLAAASSS IIIIII SSSEEEMMMEEESSSTTTEEERRR 111

SSSDDD NNNEEEGGGEEERRRIII 333 WWWIIIRRROOOSSSAAARRRIII

KKKEEECCC... WWWIIIRRROOOSSSAAARRRIII

TTTHHH... 222000111111///222000111222

Oleh SRI ANDRIANI SULISTIYOWATI

NIM 262010711

Dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Tanggal: 13 Januari 2012

TIM PENGUJI

Wahyudi, S.Pd.,M.Pd

Pembimbing/Penguji …………………. ................

Adi Winanto, S.Pd., M.Pd

Penguji Utama

…………………. …………

Salatiga, ….. Januari 2012

Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Kristen Satya Wacana

Dekan

Dr. Bambang Suteng Sulasmono, M.Si

Kaprogdi

Herry Sanoto, S.Si., M.Pd

Page 6: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

vi

MOTTO

1.PENGAMATAN YANG KETAT TETAPI PENUH KASIH SAYANG ADALAH KUNCI

UNTUK MENUMBUHKAN KEDISIPLINAN ( Dr.JAMES DOBSON )

2.ING NGARSA ASUNG TULADHA, ING MADYA MANGUN KARSA, TUT WURI

HANDAYANI ( KI HAJAR DEWANTARA )

Page 7: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

vii

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Dosen Pembimbing Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

2. Sahabat-sahabatku yang telah membantu penulisan skripsi ini, terima kasih atas

dukungan kalian.

3. Rekan-rekan Guru SDN 3 Wirosari Kecamatan Wirosari yang telah memberi

motivasi, semangat dan harapan kepada peneliti untuk terus melangkah dan

pantang menyerah.

Page 8: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

viii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi

Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,sehingga dapat

menyelesaikan laporan PTK dengan judul: “Pemanfaatan Alat Peraga Benda Konkrit Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika tentang Pengukuran Pada Siswa Kelas II

Semester 1 SD Neger 3 Wirosari Kec. Wirosari Tahun 2011/2012”.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk mencapai gelar

Sarjana Pendidikan pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dengan penuh

kerendahan hati penulis berharap apa yang ditulis ini akan memberi sumbangan berharga

bagi perkembangan prestasi pendidikan pada umumnya.

Tersusunnya penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa

bantuan orang lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan

terima kasih kepada:

1. Bapak Wahyudi, S.Pd.,M.Pd yang tulus dan sabar dalam membimbing penulisan

karya ilmiah PTK ini.

2. Bapak Adi Winanto, S.Pd., M.Pd selaku Penguji.

3. Bapak Drs.Suroso, M.Pd yang tulus dan sabar dalam membimbing karya ilmiah PTK.

4. Bapak Dr.Bambang S. Sulasmono, M.Si, selaku Dekan FKIP UKSW Salatiga yang

telah membuat kebijakan penyelenggaraan program penulisan karya ilmiah PTK.

5. Bapak Herry Sanoto, S.Si.,M.Pd, selaku kaprogdi S1 PGSD FKIP UKSW Salatiga

yang telah memfasilitasi karya ilmiah PTK.

6. Semua Dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan.

7. Nur Hidayat, S.Pd selaku Kepala SD Negeri 3 Wirosari yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Studi lanjut ke jenjang Strata 1.

8. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang telah meberikan Surat Ijin Belajar untuk

mengikuti Kualifikasi S 1 di UKSW Salatiga.

Semoga penelitian yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada

semua pihak.

Akhirnya semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk

kepada kita semua. Amiin.

Wirosari, 2 Januari 2012

Peneliti

Page 9: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i

ABSTRAK.... ............................................................................................................... ii

PERNYATAAN ............................................................................................................ iii

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................... iv

MOTTO............................. ........................................................................................... v

PERSEMBAHAN………….. ......................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................................... vii

DAFTAR ISI......... ........................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................. 1

1.2. Identifikasi Masalah ....................................................................................... 2

1.3. Batasan Masalah ........................................................................................... 3

1.4. Rumusan Masalah ......................................................................................... 3

1.5. Tujuan Penelitian ............................................................................................ 3

1.6. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 4

1.6.1. Manfaat Teoritis ............................................................................................. 4

1.6.2. Manfaat Praktis .............................................................................................. 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA .......................................................................................... 5

2.1. Kajian Teori .................................................................................................... 5

2.1.1. Matematika ..................................................................................................... 5

2.1.2. Belajar ............................................................................................................ 5

2.1.3. Hasil Belajar ................................................................................................... 5

2.1.4. Teknik ............................................................................................................. 6

2.1.5. Pengertian Media ........................................................................................... 6

2.1.6. Fungsi dan Manfaat Pmbelajaran ................................................................... 8

Page 10: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

x

2.1.7. Media Asli Sebagai Sumber ........................................................................... 10

2.1.8. Alat Peraga .................................................................................................... 10

2.1.9. Alat Peraga Pembelajaran Matematika .......................................................... 11

2.1.10. Landasan Penggunaan Alat Peraga ............................................................. 12

2.1.11. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran ...................................................... 12

2.2. Metode Demonstrasi ...................................................................................... 14

2.2.1. Pengertian Metode Demonstrasi ................................................................... 14

2.2.2. Metode Demonstrasi yang Efektif ................................................................... 15

2.3. Kajian Penelitian yang Relevan ...................................................................... 16

2.4. Kerangka Berfikir ............................................................................................ 17

2.5. Hipotesis Tindakan.................... ..................................................................... 17

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................................... 18

3.1. Setting Penelitian ............................................................................................ 18

3.1.1. Subyek Penelitian ........................................................................................... 18

3.1.2. Tempat Penelitian .......................................................................................... 18

3.1.3. Waktu Pelaksanaan Penelitian ....................................................................... 19

3.1.4. Karakteristik Siswa .............................................................. ........................... 19

3.2. Variabel Penelitian................................................................................ .......... 19

3.3. Rencana Tindakan...................................................................... .................... 20

3.4. Data dan Sumber Data ................................................................................... 22

3.5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data................................................... ... 23

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 23

3.5.2. Instrumen Pengumpulan Data....................................... ................................. 23

3.6. Validitas Data ................................................................................................. 26

3.7. Indikator Kinerja..................... ......................................................................... 26

3.8. Analisis Data.................................................................................... ............... 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................................... 27

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian......................................... ..................... 27

4.2. Pelaksanaan Tindakan................................. .................................................. 27

4.2.1. Kondisi Awal............................................................................. ....................... 27

4.2.2. Siklus I................................................................................................. ............ 29

Page 11: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

xi

4.2.3. Siklus II………………………………………………………………… .................. 33

4.3. Hasil Analisis Data .......................................................................................... 36

4.3.1. Analisis Data Siklus I……… ........................................................................... 36

4.3.2. Analisis Data Siklus II ..................................................................................... 38

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian…………………………………………………… 39

BAB V SIMPULAN DAN SARAN................................................................................. 41

5.1. Simpulan………………………………………………………………………….. 41

5.2. Saran……………………………………………………………………………… 41

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………. 42

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………………………….. 43-73

Page 12: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Presentasi Ulangan Harian Matematika Kelas II................................. 2

Tabel 3.1 : Kisi-kisi Soal Tes Tertulis ……………………………………………….24

Tabel 3.2 : Ciri-ciri Instrumen Ovservasi Kegiatan Guru………………………….25

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kondisi Awal Pelajaran Matematika……28

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Nilai Kondisi Awal dan Siklus I Matematika…………….36

Tabel 4.3 : Rekapitulasi Nilai Siklus II Matematika…………………………………38

Page 13: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Kerangka Berfikir………………………………………………17

Gambar 4.1 : Diagram Lingkar Kondisi Awal………………………………………..28

Gambar 4.2 : Diagram Batang Ketuntasan Siklus I…………………………………37

Gambar 4.3 : Diagram Ketuntasan Belajar Siklus II………………………………..39

Page 14: PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRIT UNTUK …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1359/1/T1_262010711_Judul.pdf · pemahaman materi peserta didik pada mata pelajaran Matematika

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : RPP Siklus I……………………………………………………………….44

Lampiran II : RPP Siklus II…………………………………………………………….47

Lampiran III : Lembar Evaluasi Siklus I……………………………………………….52

Lampiran IV : Lembar Evaluasi Siklus II………………………………………………53

Lampiran V : Lembar Penilaian Pra Tindakan……………………………………….54

Lampiran VI : Lembar Penilaian Siklus I………………………………………………56

Lampiran VII : Lembar Penilaian Siklus II……………………………………………..58

Lampiran VIII : Analisis Hasil Pra Tindakan……………………………………………60

Lampiran IX : Analisis Hasil Evaluasi Siklus I…………………………………...…….61

Lampiran X : Analisis Hasil Evaluasi Siklus II………………………………………..63

Lampiran XI : Lembar Observasi Guru………………………………………………..65

Lampiran XII : Lembar Observasi Peserta Didik………………………………………67

Lampiran XIII : Lembar Observasi Kegiatan Guru…………………………………….69

Lampiran XIV : Lembar Observasi Siswa Siklus II…………………………………….71

Lampiran XV : Dokumentasi Siklus I dan Siklus II…………………………………….73