usul al-kafi-kitab al-hujjah pemikiran cetakan bahasa arab: ... kitab jenazah, kitab puasa, kitab...

Download Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah Pemikiran Cetakan Bahasa Arab: ... kitab jenazah, kitab puasa, kitab haji

Post on 18-Jul-2019

281 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 1

  Pemikiran Islam

  (Kitab Penghujahan Para Imam A.S)

  THIQAT AL-ISLAM ABU JAFAR MUHAMMAD BIN

  YAQUB AL-KULAINI

  Wafat 328/ 329 Hijrah

  12

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 2

  Diterjemahkan dari buku aslinya Usul al-Kafi- Kitab al-Hujjah Karya Thiqat al-Islam Abu Jafar Muhammad bin Yaqub al-Kulaini Tahqiq oleh Ali Akbar al-Ghifari Cetakan Bahasa Arab: Maktabah al-Saduq Tehran 1380 H ____________________________________________ _____________________________________________ Hak terjemahan dilindungi undang-undang All rights reserved _____________________________________________ Cetakan Pertama: Februari, 1994 _____________________________________________ Edisi Bahasa Arab Usul al-Kafi-kitab al-Hujjah, jilid 1, Tehran, 1380 H. ___________________________________________________

  Edisi Bahasa Melayu

  . Copyright @

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 3

  PRAKATA DAN KOMENTAR Bismillahir Rahmanir Rahim

  Segala pujian adalah untuk Allah s.w.t, selawat dan salam kepada Muhammad s.a.w dan keluarganya yang suci a.s serta para sahabat mereka yang terpilih r.h. Amma Badu, Adapun kemudian daripada itu, bahawa buku ini berjodol Usul al-Kafi-kitab al-Hujjah adalah karya Thiqat al-Islam Abu Jafar Muhammad bin Yaqub bin Ishaq al-Kulaini al-Razi. Beliau dilahirkan di sebuah kampung bernama al-Kulain atau al-Kulin di Iran. Beliau adalah di kalangan ulama yang masyhur di Ray, Iran. Kemudian beliau telah berpindah ke Baghdad kerana menjadi ketua ulama kepada pengikut Syiah Imam Dua Belas di sana semasa pemerintahan al-Muqtadir. Beliau telah hidup di zaman sufaraa (wakil-wakil Imam al-Mahdi a.s) dan mati di Kufah pada tahun 328/329 hijrah bersamaan 939/940 masihi. Beliau telah menulis beberapa buah buku di antaranya Usul al-Kafi (Asas asas yang mencukupi), Kitab al-Rijaal, al-Radd ala al-Qaramitah dan lain-lain. Buku beliau yang paling masyhur adalah al-Kafi. Beliau telah menulis buku ini selama dua puluh tahun. Buku al-Kafi boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama al-Kafi membincangkan mengenai Usul yang mengandungi lapan bab (kutub) seperti kitab akal dan kejahilan, kitab kelebihan ilmu, kitab tauhid, kitab al-Hujjah (kitab ini), kitab iman dan lain-lain, dinamakan al-Usul min al-Kafi atau Usul al-Kafi. Bahagian kedua al-Kafi atau Furu membincangkan tentang Furu yang mengandungi dua puluh enam (26) bab (kutub) seperti kitab kebersihan, kitab sembahyang, kitab haid, kitab jenazah, kitab puasa, kitab haji dan lain-lain, maka ia dinamakan al-Furu min al-Kafi. Bahagian ketiga Raudhat al-Kafi membincangkan mengenai Furu, Usul secara ringkas, alam semesta, rawatan penyakit dan lain-lain mengandungi lima ratus sembilan puluh tujuh (597) hadis, maka ia dinamakan Raudhat al-Kafi. Adapun Kitab al-Hujjah mengandungi 1015 hadis para imam Ahlul Bait a.s. Sebahagian daripadanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh World Organization for

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 4

  Islamic Services (WOFIS) P.O. Box No.2245, Tehran, 1981, Iran di dalam 6 jilid bersama teks Arab iaitu sebanyak 488 hadis daripada 1015 hadis kesemuanya di dalam Kitab al-Hujjah. Ia mengandungi 130 bab yang membincangkan tentang keperluan kepada seorang imam, dunia tidak sunyi daripada seorang imam, imam dua belas, wasiat Rasulullah s.a.w tentang imamah, keghaiban imam a.s, sejarah para imam a.s, keilmuan mereka a.s dan lain-lain. Kitab al-Hujjah adalah kitab penghujahan para imam a.s tentang imamah untuk mereka a.s daripada Rasulullah s.a.w. Penterjemahan buku ini adalah berdasarkan kepada Tahqiq Hujjat al-Islam Ali Akbar Al-Ghifari, cetakan pertama Maktabah al-Saduq, Tehran, 1380 Hijrah. Keistimewaan Usul al-Kafi-kitab al-Hujjah karangan Thiqat al-Islam al-Kulaini terletak kepada sanad dan matannya yang masih tidak terputus dengan para Imam Ahlu l-Bait a.s meskipun terdapat beberapa hadis yang diriwayatkannya secara marfuu. Terjemahan buku ini adalah khusus untuk pengikut-pengikut mazhab Ahlu l-Bait a.s atau mazhab Jafari atau mazhab Syiah Imam Dua Belas SAHAJA. Semoga hujah-hujah para imam a.s tentang imamah dapat dimanfaatkan oleh mereka. Selawat dan salam ke atas Muhammad s.a.w dan keluarganya yang suci. Penterjemah Dan Komentar,

  8 hb. Februari, 1994.

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 5

  KANDUNGAN

  PRAKATA DAN KOMENTAR 3 KANDUNGAN 5 Bab 1. Keperluan kepada al-Hujjah 17 Bab 2. Tingkatan para nabi, para rasul dan para imam a.s 25 Bab 3. Perbezaan antara rasul, nabi dan muhaddath 26 Bab 4. Sesungguhnya al-Hujjah tidak dapat diperkukuhkan untuk Allah Ke atas makhluk-Nya kecuali melalui seorang imam a.s 28 Bab 5. Sesungguhnya bumi tidak pernah sunyi daripada al-Hujjah 29 Bab 6. Jika tidak tinggal di bumi kecuali dua orang lelaki, nescaya salah seorang daripada mereka berdua adalah al-Hujjah 31 Bab 7. Mengenali seorang imam a.s dan merujuk [segala perkara] kepadanya 32 Bab 8. Fardu mentaati para imam a.s 39 Bab 9. Sesungguhnya para imam a.s adalah saksi-saksi Allah ke atas makhluk-Nya 45

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 6

  Bab 10. Sesungguhnya para imam a.s adalah penunjuk 47 Bab 11. Sesungguhnya para imam adalah uli amri llah dan penyampai ilmu-Nya 48 Bab 12. Sesungguhnya para imam a.s adalah khalifah Allah di bumi-Nya dan pintu-pintu-Nya yang didatangi 50 Bab 13. Sesungguhnya para imam a.s adalah cahaya Allah a.w 51 Bab 14. Sesungguhnya para imam a.s adalah tiang-tiang bumi 54 Bab 15. Hadis-hadis yang luar biasa tentang kelebihan imam a.s dan sifat-sifatnya 58 Bab 16. Sesungguhnya para imam a.s adalah mereka yang mempunyai kuasa dan merekalah yang didengkikan 67 Bab 17. Sesungguhnya para imam a.s adalah mereka yang disebutkan oleh Allah a.w di dalam kitab-Nya 69 Bab 18. Sesungguhnya ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah para imam a.s 70 Bab 19. Apa yang difardukan oleh Allah a.w dan Rasul-Nya s.a.w adalah bersama para imam a.s 71 Bab 20. Sesungguhnya Ahl al-Zikr yang Allah perintahkan makhluk-Nya supaya bertanya kepada mereka merupakan para imam a.s 74 Bab 21. Sesungguhnya mereka yang disifatkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dengan ilmu adalah para imam a.s 77 Bab 22. Sesungguhnya orang yang mendalam ilmunya adalah para imam a.s 78

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 7

  Bab 23. Sesungguhnya para imam a.s dikurniakan ilmu yang ditetapkan di dalam dada mereka 79 Bab 24. Tentang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dan mewariskan mereka dengan kitab-Nya, mereka adalah para imam a.s 80 Bab 25. Sesungguhnya para imam di dalam kitab Allah ada dua jenis: Imam yang menyeru kepada Allah dan imam yang menyeru kepada neraka 81 Bab 26. Sesungguhnya al-Quran memberi petunjuk kepada imam a.s 82 Bab 27. Sesungguhnya nikmat yang telah disebut oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah para imam a.s 83 Bab 28. Sesungguhnya mutawassimin yang disebut oleh Allah di dalam kitab-Nya, mereka adalah para imam a.s 84 Bab 29. Pembentangan semua amalan kepada Nabi s.a.w dan para imam a.s 86 Bab 30. Sesungguhnya jalan (wilayah) yang digalakkan supaya tetap di atasnya adalah wilayah Ali a.s 87 Bab 31. Sesungguhnya para imam a.s adalah galian ilmu, pokok kenabian dan tempat turunnya malaikat 88 Bab 32. Sesungguhnya para imam adalah pewaris ilmu, seorang (imam) mewarisi ilmu daripada seorang (imam) yang lain 89 Bab 33. Sesungguhnya para imam a.s telah mewarisi ilmu Nabi s.a.w, ilmu semua nabi dan wasi sebelum mereka 91

 • Usul al-Kafi-Kitab al-Hujjah 8