tehnik pembondekan

Download Tehnik Pembondekan

Post on 12-Aug-2015

72 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teknik Pemasangan Bondex

TRANSCRIPT

CARAHITUNGVOLUMEBONDEK,TEHNIK PEMASANGANBONDEKDANBALOKANANAKBY.DEPOBAHANBANGUNAN ECODECK/BONDEK/ataunamayangsejenisnyatapifungsiutamasamayaitusebagaiplat corpenggantipadasistemcorkonfensional.BONDEKPRODUKkamidenganketebalan 0,75mm,tinggi4,5cm,lebarefektif1m

A. MenghitungVolumeBondek Bukanmaksuduntukmengguruiparaprof,kamihanyamembagiapayangkamibisa perbuatuntuknegriini....tanpamaksudapaapa,kamipercayaandapunsudahdapat menghitungnya.okgan...kitalangsungsajapadapokokpembicarankita...yaitutentangcara MENGHTIUNGVOLUMEBONDEK,BALOKANUTAMA/ANAKAN,TEHNIKPEMASANGAN BONDEK. Example: PxL=luas 20x6=120m2 Penguranganpadatanggadanvoid(5mx80cm)+(1,5x80cm)=5,2m Makavolumebondek=120m25,2m=114,8m2adawesh/lebih(lebar20cmxp= 1,5m=30cm)

5m

5m

5m

5m

80cm

TanggaVoid 80cm 665,20m 4,5m

1,5m

6m MenghitungRincianBondek: 1. 2. 3. 4. 5. KolomA5lembarx6m=30m2 KolomB5lembarx6m=30m2 KolomC5lembarx5,20m=26m2 KolomD4lembarx6m=24m2 KolomD1lembarx4,5m=4,5m2 20m

GBR.1

JumlahVolumeBondek=114,5m2 B. Menghitungpemakaianbesiwiremesh: KlasifikasiWiremeshUlirlebar2.1mx5.4m WireMesh3 WireMesh4 WireMesh5 WireMesh6 WireMesh7 WireMesh8 WireMesh10 CONTOHWIREMESH

GBR R. 2 Volumebo ondek114, ,5m2dibagi11,34cm=10,097 d adalah10le embar Makawiremeshyangdibutuhkan C. TehnikPemasanganBon ndek BONDEKDIA ATASBALOKAN

Bondeklebiheffektifdia atasRINGBALOKminim mal3balokan n,jarakbalok kkebalokan nak maksimal2msampai3m m.Lihatcontohgambardibawahini: PemasanganBONDEKdiletakan d dia atasringbalo okmelewati2balokanu utamadan1balokan anak.

GBR.3

BALOKANAK: Padasekelilingbalokautamaberikanstekbesiyangnantinyaakankitakaitkanpadabesiwiremesh, umumnyapanjangjadistektersebut30cmdaripermukaanbalokutamasepertiGBR.3. Penggunaanbalokanakbisadiperlukanbisajugatidak,maksudnyabisadiperlukanbilabentangan balokutamakebalokutamalainnyasangatlebarmakabalokananakandiperlukan,atau penggunaanruangantersebutnantinyadipergunakanuntukmeletakanbebanyangsangatberat. LihatcontohGBR.1... PanjangBondek6mmelewati3balokutama,Lebartiapruanganadalah3m,untukbalokananak bisadiperlukanapabilakitatidakmenginginkantiangpenyanggapadasaatpengecoran,tapigan janganmentangmentangsudahadabalokananak,kayutidakdiperlukanbukanituyangsaya maksud,kayu/tiangpenyanggaharusdipasangpadaASbalokananakinimenjagajangansampai balokananakpatahsaatpengecorandilakukan,selesaipengecoransilahkanganlangsungdicopot gakmasalah. Jikakitatidakmenginginkanataumembuatkanbalokananakan,sepertiGBR.1gakmasalahgan, asalkansebelumBONDEKkitagelarataudipasangpadasetiapkolom/ruangandibuatkantiang penyanggadengankomposisisebagaiberikut: 1. PadaASlebar3meterkitaletakanbeberapakayu/balokdenganjarak1m1.5mdipasang selepeldenganbalokanutamasecaraHorizontal.Lihatgambar5 2. Balokankayuyangkitapasangsecarahorizontaltersebutmembutuhkan34tiangkayu yangkokohtentunyagan,dipasangsecaraVertikaldenganjarak50cm1mdaritiangke tiangdisesuaikankebutuhansaja.

GBR.5

TiangtiangpenyanggaBalokAnakan BalokAnakanlebiheffektifsebagaitambahkekuatanyangmemangkitaperlukantentunya, penggunaanbalokananakandisesuaikanpadakebutuhanmaksudnyahanyapadaruang/kolom tertentuyangjaraknyamelebihimaksimal35m. IntinyapenggunaankayuatautiangpenyanggapadapengecoranmenggunakanPLATCORBONDEK sangatminimsekalitergantungkebutuhansaja.Semuanyasayakembalikanpadakitasendiri,loh koktergantungkita...maksudsayakembalipadamasingmasinggantinggalandapilihmanayang andasuka/maumenggunakanbalokananakatautidak....gitugan....

TEHNIKPEMASANGANBONDEKsecaraumumpasangBONDEKada2cara: 1. TEHNIKPERKOLOM/RUANGAN Padatehnikinibiasanyapengecorandak/lantaidibarengidenganmengecorBALOK Utama,makacarapemasanganBONDEK/potongannyadisesuaikandengankolom /ruangan,lihatGBR.4padatehnikpembondekanperkotak,kitaambilcontohlebarbalok utamamisalkandibuat20cm,darikolomAkeBp=4,20m,makapotonganpanjang BONDEKmenjadi4,25m,padatehnikinipemasanganBONDEKmembutuhkanwaktuyang agaklamadibandingdengantehnikBONDEKdiatasbalokan/potonganbondekterpanjang.

GBR.4

2. TEHNIKPEMBONDEKANDIATASBALOKUTAMA MaksudnyasemuabalokbaikbalokanUtamamaupunbalokananaksudahdicorterlebih dahulu,kemudianBONDEKdanWIREMESHdipasangdiatasnya/digelar... PadaTehnikinipengerjaannyalebihcepatdaripadatehnikperkolom/ruangan,sebab BONDEKdipasanglangsungmelewatiminimal3balokan. KEUNGGULANPEMAKAIANPLATCORBONDEK 1. KUAT4.IRIT 2. CEPAT5.AKURAT 3. HEMAT