tauhid menuju ketaqwaan

Download TAUHID MENUJU KETAQWAAN

Post on 17-Sep-2015

7 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ya

TRANSCRIPT

 • MATERI TAUHIDDDII - AL MUSLIMUN Oleh : Ahmad Salimin Dani, MA

 • FAKTOR KEMUSRIKAN CINTA BENCI TAKUTIsteri/SuamiAnak-anakJabatanHartaCobaanQS. 64:15MusuhQS. 64:14

 • ILMU TAUHID ILMU TAUHIDMENGAPA KITA HARUS BERIBADAH (QS. 51 : 56) ASMA WASIFAT ARTI IBADAHRUBUBIYAHPEMBAGIAN IBADAHSEMUA AKTIVITAS MANUSIA YG DICINTAI DAN DIRIDHAI ALLAHPERKATAANPERBUATAN ULUHIYAH Berjanji bahwa Allah Ahad Pencipta Alam Penentu kehidupan dan kematian Pemberi rizki QS 51;58 Pemilik kekuatan

 • MATERI TAUHID MENUJU KETAQWAAN

  SUBTANSI AJARAN AGAMA

  IMAN/KEYAKINAN BERSERAH DIRI BERBUAT BAIK / Aqidah / Syariah / Petunjuk/Ketaqwaan / Berserah diri

 • ARTIROBB(QS. 1:1-7)AL MALIKAS SAYIDAR RIAYATUAL QOOIMAL MASHOLIHAL MUDABBIRDALAM KENIMATAN1. Tidak Sombong2. Tidak Glamor3. Tidak Kikir QS Al Araf 168SABARATTAWAKKALDALAM PENDERITAAN1. Tidak Bersedih2. Tidak Putus asa QS Al Anbia 35Buah Berserah DiriSOLUSI KEHIDUPAN MUKMIN : SABAR, TAWAKKAL, TAQWAMEMPEROLEH PAHALAQS. 39 : 10 MENDAPATKAN KEMENANGANQs. 3 :200MENGENAL DIRIQS.47 : 31 MENDAPATKAN BERKAH RAHMATQs. 2 : 155 ALLAH SELALU BERSAMA KITAQs. 2: 153DATANGNYA SABAR DAN TAWAKALDENGAN MENGENAL TUHAN

 • TAUHID RUBUBIYAH (KETUHANAN)

  BERJANJI BAHWA ALLAH ITU AHAD

  PENENTU KEHIDUPAN DANKEMATIAN TUNGGAL PENCIPTA DAN PEMILIK ALAM TUNGGALPEMBERI RIZKI TUNGGAL YANG MEMILIKI KEKUATANTUNGALSesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas `Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhansemesta alam. ( QS. 7 :54 )

 • I B A D A H Tauhid Uluhiyah adalah mengakui bahwa Allah Esa dalam semua bentuk ibadah ARTI IBADAH

  Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (QS. 51 : 56. Ibadah itu bentuknya semua aktivitasManusia yang dikerjakan untuk men-Dapatkan ridho dan kencintaan AllahPEKERJAANPERKATAAN

 • NAMA-NAMA DAN SIFAT Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan (QS. 7 : 180).

 • Tsaqofatul Islam(Wawasan Islam)MuluukiyyahAl Asmaa Wash shifaat(Nama-nama & Sifat-sifat AllahAt Tauhidur Rububiyyah(Tauhid Pemeliharaan)At Tauhidul Uluhiyyah(Tauhid Ketuhanan)Ulumut Tauhid(Ilmu Tauhid)Al Aqiidah(Keyakinan)Asy Syariiah(Hukum/Aturan)Al Ibaadatu(Ibadah)Al Muamalah(Muamalah)Ilmul Fiqih(Ilmu Fiqih)Ilmu Ushulul Fiqih(Ilmu Ushul Fiqih)(Ilmu Dasar2 Memahami Al Quran)Istinbaatul Hikma(Cara Pengambilan Hukum)Al Manthiq(Logika)Al Ijmaaul UlamaAl QiyasAs SunnahAl Quran

 • ARTI ISLAM (Syirik Besar)Hadits :Rukun Islam 5 Perkara:SyahadatMendirikan ShalatMenunaikan ZakatPuasa di Bulan RamadhanPergi Haji jika mampu (Syirik Kecil) (Agama)(Bahasa)DalilQS. 4 :125QS. 3 : 19QS. 3 : 85QS. 5 : 3HaditsMembersihkan diri dari segala syirikMembersihkan diri dalam menjalankan perintah dan menjauhi laranganNya dengan ketaatan Berserah diri Kepada Allah dengan Mengesakan Allah

 • SYAHADATMaknaSyahadatAsyhadu Al LaailaahaillahAsyhadu Anna Muhammadar RasulullahIjtinaa fiima naha anha(Menjauhi di dalam apa-apa yang dilarang oleh-Nya)Tashdiiquhu fiima akhbara(Membenarkan di dalam apa-apa yang diberitakan)Thaa atuhu fii amara bihi(Mentaatinya di dalam apa-apa yang diperintahkan olehnya)Laa Mabuuda bihaqqii illallah(Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah) QS. 1 : 5

 • MARIFATU ROBBIMarifatu Robbi(Cara Mengetahui Tuhan)Mana Robbun(Makna Tuhan)Shifaatu Robbun Ar Riayatu(Sifat Pemelihara)Al Masholih(Yang berhak memperbaiki kehidupan) QS. 1 :1-5 Al Maalik(Pemilik) QS. 1 :1-4 Ar Riayatu(Pemelihara)QS. 1 :1-4As Sayyid(Yang Patut diikuti perintah-Nya) QS. 1 :1-5Al Mudabbir(Penentu Kehidupan) QS. 1 :1-6ALLAHAl Qooim(Pengawas Kehidupan) QS. 7 : 54Dengan Ibadah

 • Ulumul QuranRububiyyah (Pemeliharaan)Asmaa Wash Shifaatu (Nama dan Sifat Allah)Uluhiyyah (Ketuhanan) Nama-nama yang menunjukkan:Kemurahan Zat AllahDapat digunakanuntuk berzikir (QS. 17 : 110)Nama-nama yang menunjukkan:Sifat-sifat Tamsilan (perumpamaan)Zat Allah dan KekuasaannyaRahmaanun Rahiimun Rauufun Waduudun Lathiifun Haliimun Razaaqun - Wahaabun Al Ahad Al Wahid Ash Shamad AlQudus Al Hayyu Al Qayyum AlGhaniyyu Al Awwal Al Aakhir AlKhaliq Al bari Al Mushawwir AlQaahir Al Waliyyu Al Hamid

 • IBADAHMAKNA IBADAH TUJUAN IBADAH (QS. 51 :56)QAULUNPERKATAANHABLUM MINANNAAS(HUBUNGAN KEPADA MANUSIA)

  HABLUM MINALLAH(HUBUNGAN KEPADA ALLAH)SHOLAT (PERKATAAN & PERBUATANZAKATPUASAFILUNPERBUATANMEMBERI NASEHATAMAR MARUF NAHI MUNKARBACA AL QURANDZIKIRAL IHSANAL IMANRUKUNISLAMIBADAH

 • TUJUAN IBADAHTUJUAN IBADAHQS. 51 : 56HAJI JIKA MAMPURUKUN ISLAMHABLUMMINANNAAS(HUBUNGAN KEPADA MANUSIA)HABLUMMINALLAH(HUBUNGAN KEPADA ALLAH)MUHAMMADAR RASULULLAHLAAILAHAILLALLAHPUASA RAMADHANZAKATSHOLATSYAHADATAL IHSANAL IMANBERIMAN KEPADAYaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, maka bila kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. QS. 16 : 128QADA DAN QADAR HARI AKHIRRASUL-RASUL ALLAHKITAB-KITAB ALLAHMALAIKATALLAH

 • Makna Ibadah : Semua Apa-apa yang dicintai Allah dan diridhai dari perbuatan dan perkataanFILUN(PERBUATAN)QAULUN(PERKATAAN)MEMBERI NASEHATAMAR MARUF NAHI MUNKARBACA AL QURANDZIKIRSHOLAT (PERKATAAN & PERBUATANZAKATPUASAMAKNA IBADAH

  **