pengurusan tertinggi jkdm - · pdf file• mengamalkan nilai-nilai murni (abid, ... budaya...

Download PENGURUSAN TERTINGGI JKDM - · PDF file• Mengamalkan nilai-nilai murni (ABID, ... BUDAYA KERJA SPEED 28 “Konsep, kriteria dan nilai-nilai HPO ... kemahiran bagi menghadapi perubahan

If you can't read please download the document

Post on 19-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGURUSANTERTINGGI JKDM

  2

  Leadership is not about titles, positions or flowcharts.It is about one life influencing another

  John C. Maxwell

 • Customs In 21st century

  3

  Integrity

  Globallynetworked

  Co-ordinated bordermanagement

  Intelligent drivenrisk management

  Customs tradepartnership

  Modernmethods

  Enhanchingtechnology

  Enablingpower

  ProfessionalService culture

  Capacitybuilding

  WCOsNew

  StrategicDirection

 • JKDM 2015

  4

  JKDM

  Peranan

  Cabaran

 • AMANAT KSN

  5

  DasarTurun

  Padang

  DasarPintu

  Terbuka

  MelakukanTugas Dengan

  Integriti

  MerakyatkanPerkhidmatan

  Awam

  MelaksanakanTugas DenganLebih Pantas

 • CABARAN JKDM

  6

  1

  JKDM perlu mendukung aspirasi kerajaan ke arahmenjadikan gagasan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan,Pencapaian Diutamakan.

  2 Pelanggan sentiasa menuntut tahap perkhidmatan Kastam

  yang cekap, tepat dan responsif.

  3 JKDM perlu memenuhi dan mematuhi piawaian

  antarabangsa serta amalan-amalan terbaik yang bertarafdunia.

  4

  Globalisasi merupakan cabaran utama negara dan telahmemberi kesan kepada suasana politik, ekonomi, sosialserta budaya masyarakat.

 • CABARAN JKDM

  7

  5 Persaingan dikalangan negara dunia semakin sengit bagi

  memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh badan-badanantarabangsa.

  6 Modal insan dan kemudahan logistik merupakan antara

  faktor penentu bagi JKDM untuk melaksanakan tugasdengan cekap dan berkesan.

  7 Masyarakat dan stakeholders menuntut JKDM memberikan

  perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan cemerlang.

  8

  Keperluan untuk mendapatkan sumber tenaga manusia,kewangan dan logistik yang mencukupi bagi meningkatkansistem penyampaian perkhidmatan.

 • CABARAN JKDM

  8

  9 Keperluan untuk meningkatkan pungutan hasil jabatan

  berasaskan peratus kenaikan yang telah ditetapkan.

  10

  Keperluan untuk sentiasa mempermudahkan sistem, prosedurdan memperkemaskan perundangan mengikut perkembangansemasa selaras dengan amalan perkastaman antarabangsa.

  11 Keperluan untuk menjamin keberkesanan pungutan hasil dan

  fasilitasi perdagangan diimbangi dengan aktiviti penguatkuasaan.

  12 Keperluan untuk mendidik pelanggan bagi meningkatkan tahap

  pematuhan terhadap perundangan dan prosedur JKDM.

  13 Keperluan untuk meningkatkan tahap celik Kastam (Customs

  Literate Society) di kalangan masyarakat.

 • JKDM LEADERS

  9

  Leaders establish the visionfor the future and set the

  strategy for getting there.- John P. Kotter

 • PERANCANGAN JKDM

  10

  1) Pelan Perancangan Strategik JKDM 2010 -2014

  2) Pelan Pengurusan Sumber Manusia 2010 -2014

  3) Pelan Integriti & Akauntabiliti JKDM 2010 -2014

  4. Perlaksanaan Program Transformasi JKDM (T15)

  5. JKDM Organisasi Berprestasi Tinggi (HPO)

 • 11

  PRESTASI KUTIPAN HASIL JKDM

 • 12

  33 BILION

  SASARAN KUTIPAN HASIL 2012

  8.6 %

 • Sistem U-Customs

  13

  U atau ubiquitous bermaksud existing or beingeverywhere at the same time. Dengan erti kata lain,sistem ini boleh digunapakai dalam persekitaran real timepada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.

 • Persediaan Untuk GST

  14

  The success of the GSTcan be traced to five key

  process elements; politicalwill, the right people, the

  way proposal was packaged,an effective consultativeprocess and an effectivecommunication process

  (Sir Roger Douglas)

 • VISI JKDM

  15

  2013

  20142015

  BERTARAFDUNIA

 • JKDM LEADERS

  16

  A leader takespeople wherethey want to go.A great leadertakes peoplewhere theydon't necessarilywant to go, butought to be RosalynnCarter

 • PENDEKATAN HPO JKDM

  17

  JKDM akanmengguna pakai

  pendekatan OrganisasiBerprestasi Tinggi atau

  High PerformanceOrganization (HPO)

 • MODEL HPO JKDM

  18

 • 19

  1. PENETAPAN HALA TUJU

  # Mahir, pakar dan berpengetahuan luas dalam bidangutama Kastam.# Komitmen yang tinggi.# Kepimpinan melalui teladan (role model).# Ketegasan dalam tindakan dan membuat keputusan.# Berfikiran terbuka dan bersedia menerima pandanganpihak lain.# Komunikasi berkesan.# Mengamalkan empowerment.# Berwawasan dan berfikiran dinamik.# Berinteraksi dengan warga secara berhemah, rasa hormatdan mesra warga.# Membangun persekitaran yang kondusif bagimenggalakkan budaya kreatif dan inovatif.

  i) Kepimpinan

 • 20

  1. PENETAPAN HALA TUJU

  * Misi dan visi yang jelas, mudah difahami dan bolehdicapai.* Pelan strategik yang komprehensif dan menyokongpencapaian misi dan visi.* Pengurusan sumber yang selari dengan matlamatdan strategi.* Kerjasama strategik dengan pihak-pihak tertentu.* Flexible dan dinamik mengikut perkembangansemasa.* Peka dan responsif terhadap kehendak pelanggandan stakeholders.* Kesepakatan dan komitmen seluruh warga jabatan.* Penambahbaikan berterusan.

  ii) Matlamat& Strategi

 • 21

  2. ORGANISASI

  > Merancang kerjasama secara cross-functional dan cross-organizational.> Menggalakkan kerjasama sinergi.> Membentuk perkongsian tanggungjawab> Struktur organisasi yang berkembang dandinamik.> Melahirkan pengkhususan kerja (jobspecialisation).> Merangsang pembangunan individu danorganisasi.> Berdaya saing.

  i) StrukturOrganisasi

 • 22

  2. ORGANISASI

  ~ Pemerkasaan Pengurusan Pengetahuan(create, analysis, storage and sharing ofknowledge).~ Pembangunan keupayaan (capacitybuilding).~ Menggalakkan pembelajaran berterusanmenerusi pelbagai kaedah.~ Perkongsian maklumat antara bahagian /cawangan / unit dan warga.~ Pembangunan modal insan.~ Melahirkan pemimpin pelapis.~ Perluasan peranan AKMAL

  ii) OrganisasiPembelajaran

 • 23

  3. PROSES DAN PERALATAN

  Prosedur kerja yang jelas, telus dan konsisten. Fleksibel dan dinamik mengikut perkembangan

  semasa. Penambahbaikan berterusan. Penggunaan peralatan ICT. Kebertanggungjawaban dan kebolehpercayaan

  (accountability and reliability). Tahap pematuhan yang tinggi. Kajian semula dasar-dasar selaras dengan

  perkembangan semasa. Sokongan perundangan (Akta, Peraturan,

  Perintah dan Pekeliling).

  Prosedur kerja yang jelas, telus dan konsisten. Fleksibel dan dinamik mengikut perkembangan

  semasa. Penambahbaikan berterusan. Penggunaan peralatan ICT. Kebertanggungjawaban dan kebolehpercayaan

  (accountability and reliability). Tahap pematuhan yang tinggi. Kajian semula dasar-dasar selaras dengan

  perkembangan semasa. Sokongan perundangan (Akta, Peraturan,

  Perintah dan Pekeliling).

  i) ProsesKerja

 • 24

  3. PROSES DAN PERALATAN

  Sistem yang cekap dan berkesan. Sistem penyampaian perkhidmatan

  secara online sepenuhnya. Penggunaan teknologi terkini. Mesra pengguna dan pelanggan. Telus dan boleh dijangka (predictable). Tahap integriti yang tinggi. Pengiktirafan MS ISO 9001:2008.

  Sistem yang cekap dan berkesan. Sistem penyampaian perkhidmatan

  secara online sepenuhnya. Penggunaan teknologi terkini. Mesra pengguna dan pelanggan. Telus dan boleh dijangka (predictable). Tahap integriti yang tinggi. Pengiktirafan MS ISO 9001:2008.

  ii) Sistem

 • 25

  4. SUMBER MANUSIA

  Kompeten (berpengetahuan, berkemahiran danbekemampuan).

  Peka, responsif, sense of urgency dan committed. Kerja berpasukan. Berfikiran terbuka. Kreatif dan inovatif. Analytive dan constructive. Mahir dalam bidang IT. Belajar menerima perubahan dan sedia berubah. Mengamalkan nilai-nilai murni (ABID, TRUST ). Mengamalkan Etika Profesional (SPEED).

  i) Budaya

 • 26

  4. SUMBER MANUSIA

  Pengukuran secara objektif dan kuantitatif. Telus, adil dan saksama. Penggunaan indeks prestasi. Penandaarasan. Peluang yang sama untuk semua warga. Latihan dan pembangunan kerjaya. Pengiktirafan dan penghargaan. Ganjaran yang memotivasikan warga. Pembangunan warga dan jabatan.

  ii) Pengukuran Prestasi & Ganjaran

 • JKDM LEADERS

  27

  Leaders have to actmore quickly today.The pressure comesmuch faster Andy Grove

 • BUDAYA KERJA SPEED

  28

  Konsep, kriteria dan nilai-nilai HPOberasaskan SPEED (Speed, Professional,

  Efficient, Effective, Dynamic) amat sesuaiuntuk diterap, dihayati, diamalkan sertadibudayakan oleh seluruh warga JKDM

 • 29

  Speed

  Professional

  Efficient

  Effective

  Dynamic

 • BUDAYA KERJA JKDM

  Elemen Kriteria/HuraianSpeed- Pantas

  Pantas ertinyatangkas, lekas,mahir atau cepatdan cekap.

  Ia bermaksud lajuatau kelajuan.Dalam konteksprestasi kerja, iabermaksudmenjalankan tugasdengan cepat.

  Menjalankan tugas dengan mengutamakan kepantasankerana faktor masa adalah amat penting kepadapelanggan dan stakeholder.Semakin pantas pegawai menyempurnakan tugasanmaka semakin efisien perkhidmatan Kastam. Kepantasan tanpa mengorbankan kualiti perkhidmatandan menjejaskan pematuhan undang-undang danperaturan-peraturan.Menyokong rantaian bekalan (supply chain) industri dankonsep Just In Time (JIT) bagi tujuan:Menjimatkan kos.Meningkatkan daya saingMempercepatkan sistem penyampaianMenjamin keselamatan dagangan

  30

 • BUDAYA KERJA JKDM

  Elemen Kriteria/HuraianProfessional-Profesional

  Profesionalbermaksudmempunyaikemampuan ataukemahiran dalambidang tugas dantindakan.

  Berpengetahuan tinggi dan mahir dalam bidang tugasmeliputi aspek perundangan, peraturan, perintah,pekeliling dan sebagainya serta berpengetahuan luasdalam pelbaga