nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab hadits...

of 13/13
NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB HADITS ARBA’IN NAWAWIYAH SKRIPSI Oleh: ACHMAD FERRY WAHYUDI 09110014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH 2014

Post on 28-Dec-2020

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB

  HADITS ARBA’IN NAWAWIYAH

  SKRIPSI

  Oleh:

  ACHMAD FERRY WAHYUDI

  09110014

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  FAKULTAS AGAMA ISLAM

  JURUSAN TARBIYAH 2014

 • NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB HADITS

  ARBA’IN NAWAWIYAH

  SKRIPSI

  Diajukan kepada Fakultas Agama Islam

  Universitas Muhammadiyah Malang

  untuk memenuhi salah satu persyaratan

  menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu (S-1)

  Oleh:

  ACHMAD FERRY WAHYUDI

  09110014

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  FAKULTAS AGAMA ISLAM

  JURUSAN TARBIYAH

  2014

 • LEMBAR PERSETUJUAN

  NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB HADITS

  ARBA’IN NAWAWIYAH

  SKRIPSI

  Oleh:

  ACHMAD FERRY WAHYUDI

  09110014

  Disetujui Oleh:

  Pembimbing I Pembimbing II

  Drs. Sunarto. M. Ag

  NIP. 102. 9109. 0236

  Dra. Romlah. M. Ag

  NIP. 102. 8809. 0087

 • LEMBAR PENGESAHAN

  SKRIPSI

  Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam

  Universitas Muhammadiyah Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh

  gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

  Pada tanggal, 27 Januari 2014

  Dewan Penguji Tanda Tangan

  1. Penguji 1 : Drs. HN. Taufiq, M.Ag (......................)

  2. Penguji 2 : Drs. Fathor Rohim, M.Ag (......................)

  3. Penguji 3 : Drs. Sunarto, M. Ag (......................)

  4. Penguji 4 : Dra. Romlah. M, Ag (......................)

  Mengesahkan

  Fakultas Agama Islam

  Universitas Muhammadiyah Malang

  Dekan,

  Drs. Faridi, M.Si

  NIP. 111. 9010. 0204

 • MOTTO DAN PERSEMBAHAN

  “Dan karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari

  Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah

  berita gembira kepada orang-orang yang beriman” (Qs. Ash-shaff:13)

  Karya ini kupersembahkan kepada:

  Ayahanda Samsul dan Ibunda Sariati Ningsih yang selalu

  memberikan doa yang tak terhitung berapa banyak jumlahnya

  dan adik-adik tercinta Dwi Verra Z dan Faqih Abudullah

  Azzam, selalu mengingatkanku sebagai seorang anak dan

  penuntut ilmu, sehingga hal itu memberikan penyemangat

  untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga kita menjadi

  pribadi yang selalu di cintai Allah dalam langkah hidup ini.

 • SURAT PERNYATAAN

  Yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama : Achmad Ferry Wahyudi

  NIM : 09110014

  Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 06 April 1991

  Fak/Jurusan : Agama Islam/Tarbiyah

  Menyatakan bahwa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

  Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Hadits Arba’in Nawawiyah

  adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali

  dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya.

  Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini

  tidak benar, peneliti bersedia mendapat sanksi akademis.

  Malang, 27 Januari 2014

  Peneliti,

  Achmad Ferry Wahyudi

 • KATA PENGANTAR

  Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Dzat yang tidak pernah lalai

  memberikan nikmat-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yang menciptakan manusia

  dengan sebaik-baik bentuk sehingga dipercaya sebagai khalifah fii al-ard. Atas nikmat yang

  diberikan Allah SWT sehingga penyusunan skripsi ini dapat peneliti selesaikan sesuai dengan

  target yang direncanakan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada

  baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk ummat

  manusia dalam memperbaiki akhlak dan menunjukkan jalan yang lurus.

  Penelitian skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Hadits

  Arba’in Nawawiyah” adalah bentuk rangkaian tugas akhir yang harus ditempuh untuk

  menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas

  Muhammadiyah Malang.

  Sebagai manusia yang memiliki segala kekurangan penyusunan skripsi ini tidak lepas

  dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu dalam lembaran putih ini peneliti tanpa

  mengurangi rasa hormat mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

  1. Allah SWT yang memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penyusunan skripsi

  ini dapat peneliti selesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

  2. Kedua Orang Tua, yang memberikan sokongan dan nasihat untuk selalu mengingat

  kepada akan tugas seorang anak dan seorang Muslim.

  3. Bapak Dr. Muhadjir Effendy, selaku Rektor UMM beserta Pembantu Rektor I, II dan

  III.

  4. Bapak Drs. Faridi, M.Si selaku Dekan FAI UMM

  5. Bapak Drs. HN Taufiq, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah

  6. Bapak Drs. Sunarto, M. Ag selaku pembimbing I yang banyak membimbing serta

  memberikan ilmunya untuk terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Terlebih lagi

 • beliau selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penelitian ini, terimakasih

  banyak akan hal itu.

  7. Ibu Dra. Romlah, M.Ag. selaku pembimbing II yang juga banyak membimbing serta

  memberikan ilmunya untuk terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

  8. Isabella yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan tiada henti dalam

  menyelesaikan tugas ini.

  9. Sahabat-sahabatku, Zulfikar, Fajar Kusuma, Muhajir Musa, Feri Firmansyah, Ahmad

  Irsyadin, Samsul Abdurrahman dan Moh. Makruf yang selalu memberikan senyum kala

  semua serasa jenuh dan penat.

  10. Teman-teman Tarbiyah 2009 yang banyak memberikan semangat. Setiap pertemuan

  pasti akan ada perpisahan. Selamat berjuang dan jangan lupa persahabatan kita.

  Malang, 27 Januari 2014

  Achmad Ferry Wahyudi

 • TRANSLITERASI ARAB – LATIN

  T Vocal panjang dan diftong : ط a : ا

  : Z a panjang : ظ b : بa

  : i panjang „ : ع T : تi

  Gh u panjang : Ū : غ ts : ث

  Aw : َأ ْو F : ف J : ج

  Q : ق h : ح ُأ ْو

  : Uw

  Ay : َأ ْو K : ك kh : خ

  Iy : ِأ ْو L : ل d : د

  M : م dz : ذ

  :pada (ة) N Ta’ Marbuthah : ن r : ر

  z : W Posisi mudhaf : T : ز

  H Posisi mawshuf : H : ه s : س

  Di akhir frasa : H , : ء sy : ش

  s : Y : ص

  d : ض

  Contoh Penelitian Transliterasi :

  Tulisan Arab Ditulis

  مُأ االِّد ِأ ِأ Ihya’ ‘Ulum al-Din : ِأ ْو َأ ءُأ ُأ ُأ ْو

  سِأ Ghurfat al-Julus : ُأ ْو َأ ُأ ااْو ُأ ُأ ْو

  ةُأ Al-Jami’ah al-Kabirah : اا َأ اِأ َأ ُأ ااْو َأ اِأ ْو َأ

 • DAFTAR ISI

  LEMBAR PERSETUJUAN..............................................................................

  LEMBAR PENGESAHAN.................................................................................

  MOTTO DAN PERSEMBAHAN.......................................................................

  ABSTRAK......................................................................................................

  ABSTRACT..............................................................................................

  SURAT PERNYATAAN...................................................................................

  KATA PENGANTAR.........................................................................................

  TRANSLITERASI ARAB-LATIN..................................................................

  DAFTAR ISI.......................................................................................................

  BAB I PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang Masalah..........................................................................

  B. Rumusan Masalah..................................................................................

  C. Tujuan Penelitian.....................................................................................

  D. Manfaat Penelitian..............................................................................

  E. Definisi Operasional............................................................................

  F. Sistematika Pembahasan.......................................................................

  BAB II KAJIAN PUSTAKA

  A. Nilai dan Ruang Lingkupnya

  1. Pengertian Nilai..............................................................................

  2. Kategorisasi Nilai............................................................................

  3. Fungsi Nilai......................................................................................

  B. Pendidikan Akhlak dan Ruang Lingkupnya

  1. Pengertian Pendidikan Akhlak............................................................

  2. Sumber Pendidikan Akhlak................................................................

  3. Landasan Pendidikan Akhlak..............................................................

  4. Tujuan Pendidikan Akhlak..................................................................

  C. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak

  1. Pengertian Nilai Pendidikan Akhlak...................................................

  2. Macam-Macam Nilai Pendidikan Akhlak...........................................

  3. Metode Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak...........................

  BAB III METODE PENELITIAN

  A. Jenis Penelitian........................................................................................

  B. Sumber Data...........................................................................................

  C. Teknik Pengumpulan Data......................................................................

  D. Teknik Analisis Data.............................................................................

  i

  ii

  iii

  iv

  v

  vi

  viii

  ix

  x

  1

  8

  8

  9

  9

  12

  13

  15

  17

  18

  21

  25

  26

  28

  29

  52

  59

  59

  60

  62

  Halaman

 • BAB IV HASIL PENELITIAN

  A. Penjelasan Umum Kitab Hadits Arbai‟in Nawawiyah

  1. Kitab Hadits Aba‟in Nawawiyah......................................................

  2. Biografi Imam Nawawi.....................................................................

  B. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Hadits Arba‟in Nawawiyah

  1. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Allah.....................

  2. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Kepada Rasulullah..............

  3. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Manusia.................

  BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

  A. kesimpulan............................................................................................

  B. Saran-Saran.............................................................................................

  DAFTAR PUSTAKA

  LAMPIRAN

  64

  65

  69

  81

  83

  105

  107

 • DAFTAR PUSTAKA

  Al-Bugha, Musthafa Dieb dan Muhyidin Mistu. 2011. Al-Wafi Syarah Kitab Arba’in

  Nawawiyah; Menyelami makna 40 hadits Rasulullah.Jakarta: Al-I‟tishom

  Al-Hazzaa‟, Syaikh Muhammad. 2009. Metode Pengajaran Nabi. Terj. Wafi Marzuki

  Ammar. Surabaya:Penerbit Elba.

  Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. 1994. Dasar-dasar Pendidikan Islam, terj. Bustami Abdul

  Ghani Jakarta: Penerbit Bulan Bintang

  Anwar, Yesmil & Adan. 2003. Sosiologi untuk Universitas. Bandung: PT Refika Aditama

  Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. 2012. Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi terj. Umar

  mujtahid. Solo: Penerbit Ummul Qura

  Ali, Muhammad Daud.1998. Pendidikan Agama Islam. Cet ke II. Jakarta: PT. Raja Grafindo

  Persada.

  Anshari, Endang Saifuddin. 1976. Kuliah Islam:pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi.

  Jakarta: Rajawali Press.

  Bakry, Oemar. 1986. Akhlak Muslim. Bandung: Penerbit Aksara

  Bungi, Burhan. 2012. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

  Chusnan, Masyitoh. 2012. Tasawuf Muhammadiyah: Menyelami Spiritual Leadership AR.

  Fakhruddin. Jakarta: Kuba Ilmu

  Departemen Agama RI. 2008. Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah. Depok: PT. Sabiq

  Djazali, A. 2001. Kaidah-kaidah Fikih; kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan

  masalah-masalah praktis. Jakarta: Kencana

  Hadi, A. Soedomo. 2008. Pendidikan (suatu pengantar). Surakarta: Lembaga pengembangan

  pendidikan (LPP) UNS dan UPT penerbitan dan percetakan UNS (UNSperss)

  Hasbullah. 2009. Dasar-Dasar Ilmu pendidikan. Ed-revisi.Jakarta: Rajawali pers

  Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta:

  Penerbit Salemba

  Hardian, Novi dan Tim ILNA. 2007. Super Mentoring. Bandung: Penerbit Syaamil

  http://kamusbahasaindonesia.org/nilai di akses pada tgl 21 / 05 / 2013

  http://kamusbahasaindonesia.org/landasan di akses tanggal 09/10/2013

  http://ineusintiawati.b;ogspot.com/2012/03/pengertian-landasan di akses tanggal 09/10/2013

  http://www.dakwatuna.com/2007/01/13/48/pengantar-al-arbain-an-nawawiyah/ di akses

  tanggal 21/09/2013.

  http://ashabulkahfi1.blogspot.com/2012/11/metode-pendidikan-islam.html di akses tanggal

  06-11-2013

  http://kamusbahasaindonesia.org/nilaihttp://kamusbahasaindonesia.org/landasanhttp://ineusintiawati.b;ogspot.com/2012/03/pengertian-landasanhttp://www.dakwatuna.com/2007/01/13/48/pengantar-al-arbain-an-nawawiyah/http://ashabulkahfi1.blogspot.com/2012/11/metode-pendidikan-islam.html%20di%20akses%20tanggal%2006-11-2013http://ashabulkahfi1.blogspot.com/2012/11/metode-pendidikan-islam.html%20di%20akses%20tanggal%2006-11-2013

 • http://iahsolikhah.wordpress.com/2011/04/12/ta‟awun/ di akses tanggal 22-12-2013

  http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam.html

  di akses pada tanggal16-05-2013

  Kamisa. 1997. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika

  Ilyas, Yunahar. 2011. Kuliah Akhlak. Jogjakarta: lembaga Pengajian Islam dan

  Pengembangan Islam (LPPI)

  Ismail, Ilyas. 2009. Pilar-pilar takwa; doktrin, pemikiran,hikmat dan pencerahan spiritual.

  Jakarta

  Mujib, Abdul & Jusuf Muzakkir.2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana

  Majid, Abdul Dan Dian Andayani. 2012. Pendidikan Karakter perspektif Islam. Bandung:

  PT. Remaja Rosdakarya.

  Mulyana, Rohmat. 2011. Mengaktualisasikan Pendidikan Nilai. Bandung:Alfabeta

  Mustofa. A. 2010. Akhlak Tassawuf. Bandung: Pustaka Setia

  Nata, Abudin. 2012. Kapita Selekta Pendidikan Islam; isu-isu kontemporer tentang

  pendidikan Islam. Jakarta: Rajawali pers

  __________.2009. Metodologi Study Islam. Jakarta: Rajawali Press

  __________. 2012 Kapita Selekta Pendidikan Islam: isu-isu kontemporer tentang pendidikan

  Islam.Jakarta: Rajawali pers

  Nawawi, Imam. 2003. Hadits Arbain An-Nawawiyah dan Terjemahnya. Terj. Yunan Abduh,

  Surakarta: Media Insani

  Setiadi, Elly M. & Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi, pemaham fakta dan gejala

  Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi Dan Pemecahan. Cet. 2. Jakarta: kencana

  Selamat, Kasmuri & Ihsan Sanusi.2012. Akhlak Tasawuf. Jakarta: Kalam Mulia

  Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keselarasan Al-Quran. vol.

  7. Jakarta: Lentera Hati.

  Sugiono. 2010. Metode penelitian pendidikan; pendekatan kualitatif kuantitatif dan R&D.

  Bandung: Alfabeta

  Sutarji Adisusilo. 2012. Pembelajaran Nila-Karakter konstruktivisme dan VCT sebagai

  inovasi pendekatan pembelajaran Afektif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

  Suhartono, suparlan. 2008. Filsafat Pendidikan. Cet. Ke III. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

  Syarif, Ulil Amri. 2012. Pendidikan Karakter berbasis Al-Quran. Jakarta:Rajawali press.

  Tobroni. 2008. Pendidikan Islam; Paradigma Teologis, filosofis dan Spiritualitas. Malang:

  UMM Press

  Umar, Bukhari. 2012. Hadis Tarbawi; Pendidikan perspektif hadis Jakarta:Amzah

  http://iahsolikhah.wordpress.com/2011/04/12/ta'awun/http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam.html%20di%20akses%20pada%20tanggal16-05-2013http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam.html%20di%20akses%20pada%20tanggal16-05-2013