belajar mengenal dan menulis angka 123

12

Upload: rena-surya

Post on 02-Nov-2014

1.111 views

Category:

Documents


236 download

DESCRIPTION

Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

TRANSCRIPT

Page 1: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123
Page 2: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm//

BBEELLAAJJAARR MMEENNGGEENNAALL ddaann

MMEENNUULLIISS AANNGGKKAA 112233

/

Page 3: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 1

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 2

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 5: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 3

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Page 6: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 4

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Page 7: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 5

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Page 8: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 6

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Page 9: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 7

6

6 6 6 6 6 6 6 6 6

Page 10: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 8

7

7 7 7 7 7 7 7 7 7

Page 11: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 9

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

Page 12: Belajar Mengenal dan Menulis Angka 123

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa..bbllooggssppoott..ccoomm// Page 10

9

9 9 9 9 9 9 9 9 9