mekanisme bri

23
7/23/2019 Mekanisme Bri http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 1/23  1 PENYALURAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2015 DIVISI HUBUNGAN LEMBAGA 1 KANTOR PUSAT BRI

Upload: kangbaden

Post on 17-Feb-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 1/23

 

1

PENYALURAN DANA

PROGRAM INDONESIA PINTAR

TAHUN 2015

DIVISI HUBUNGAN LEMBAGA 1

KANTOR PUSAT BRI

Page 2: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 2/23

 

1. Surat Penunjukan sea!a" #ank Pen$a%ur PIP 2015

• Surat Dit.PSD, No. 464/C2/KP/2015,tgl.30/4/2015

• Surat Dit. PSMP, No. 824.1/C3/KP/2015, tgl.30/4/2015

• Surat Dit. PSMK, No. 2065/D3.5/KU/2015, tgl. 15/5/2015

2. Perjanj"an &erjasa'a #RI ( &e')"ku) RI Tentan! PIP

• PKS BR!Dit.PSD"

No.6#4/C2/KU/2015 $ B.350!DR/%B&.1/06/2015,tgl.03/06/2015

• PKS BR!Dit.PSMP"

No.1185/C3/KU/2015 $ B.351!DR/%B&.1/06/2015,tgl.03/06/2015

• PKS BR!Dit.PSMK"

No.2412/D3.5/KU/2015 $ B.352!DR/%B&.1/06/2015,tgl.03/06/2015

2

Dasar Hukum Penyaluran PIP 2015 o/ BRI

Page 3: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 3/23

 

Perbedaan BSM 2014 dan PIP 2015

3

N* Pere)aan #SM 201+ PIP 2015

1 M'to(' P')*alura) R'+')i)g irtual R'+')i)g irtual (a) -au)ga)Ku

2 ')a)g P')(i(i+a)*a)g (ila*a)i

SD, SMP, SM, SMK SD, SMP, SMK

3 R'+')i)g irtual 18 (igit a)g+a,gau)ga) )oori(')tita '+ola 8(igit (a) )oori(')tita i7a 10 (igit

Co)to"

1040015650#0005541

18 (igit +oi)ai uru (a) a)g+a

1.NPSN 9 +o(' u)i+ '+ola 1: 8 (igit

2.Ko(' ')a)g 2 : SD9 , SMP9 B, SMK9C :1Digit

3.K'la Si7a 3 : 2 Digit

4.Noor Urut Si7a 4 : 4 Digit

5.%uru 7al Naa Si7a 5 : 1 Digit

6.%uru +ir Naa Si7a 6 : 1 Digit

#.-aa; P')*alura) # : 1 Digit

R'+')i)g irtual "1$2$3$4$5$6$# 18 (igit

Co)to "MU%MMD10400156B0#0005M<1

4 P'ratura) P')=aira)Kol'+ti 

%aru ';'rol' i>i)(ari Dir'+torat -'+)i

K'(i+u( SD/SMP/SM/SMK

%aru ';'rol' i>i) (ari Di)a P')(i(i+a)Kau;at')/Kota 't';at

Page 4: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 4/23

 

4

Virtual s !abun"an#u

N* Pere)aan ,"rtua% Taun!an&u

1 Bu+ti K';'ili+a) Surat K't'ra)ga) S'+ola Bu+u -au)ga)

2 ula Digit

15 (igit

Co)to " 0206.01.0481??.5?.?

18 (igit +oi)ai uru a)g+a

Co)to "

10400156B0#0005M<1

3 M'+a)i' P')=aira) &a)gu)g $ Kol'+ti &a)gu)g

Page 5: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 5/23

 

5

$lur Distribusi Rekenin" Virtual

1 Reken"n! ,"rtua%

2

#RI Pusat 'ener"'a

)ata reken"n! -"rtua%

)r &e')"ku)

2Data Rek ,"rtua%

)"ter"'a D"nas

Pen)")"kan Pr*-"ns"

3

U%*a) )ata ke

database #RI

3Data Rek ,"rtua%

)"ter"'a D"nas

Pen)")"kan&auaten/&*ta

Data Rek -"rtua%

D"ter"'a Sek*%a

)"antu'kan )" Surat

&eteran!an Sek*%a

S"s3a 'e'a3a

Surat &et

Sek*%a Ra*r

)")a'"n!"

!uru/*ran! tua

S"s3a

'ena"rkan )"

uker #RI

Page 6: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 6/23

 

1Data Reken"n!

,"rtua%

2

#RI Pusat 'ener"'a

)ata reken"n! -"rtua%

)r &e')"ku)3

Pe'ukaan

Reken"n!

Taun!an&u *%e

#RI

Data Rek Taun!an&u

)"ter"'a D"nas

Pen)")"kan

&auaten/&*ta

Data Rek Taun!an&u

D"ter"'a Sek*%a

)"antu'kan )" Surat

&eteran!an Sek*%a

S"s3a 'e'a3a

Surat &et Sek*%a

Ra*r )")a'"n!"

!uru/*ran! tua

S"s3a 'ena"rkan )"

uker #RI

Pe'etaan L*kas"

Pener"'a *%e

&e')"ku)

Has"% e'ukaan

reken"n!Taun!an&u

4

5

6

#

8

$lur Distribusi Rekenin" !abun"an#u

Page 7: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 7/23

 

#

Persyaratan Pen%airan

Page 8: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 8/23

 

8

Si7a (ata)g +' UK<'raa ora)g

tua/7ali/guru

Si7a ')*'ra+a)

(o+u') a+ti@ai

r'+')i)g tau)ga)

CS 'la+u+a)

@'rii+ai (o+u')

CS 'la+u+a);')g+i)ia) (ata CA

CS ')='ta+ u+u

tau)ga)

Si7a ')gii a;li+ai

;'u+aa) r'+')i)g

tau)ga) (i(a;i)gi CS

CS ')*'ra+a) u+u

tau)ga) +';a(a i7a

Si7a ')gii or

;')ari+a) (a)a

(i(a;i)gi CS

Si7a (ata)g +' t'll'r 

-'ll'r ')=air+a)

(a)a, ')*'ra+a)

+';a(a i7a

•  ui " R'+')i)g (iu+a 'lalui Ma ==ou)t <;')i)g

" Si7a

" CS

" -'ll'r 

Pen%airan !abun"an#u

Page 9: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 9/23

 

Si7a (ata)g +' UK<'raa ora)g

tua/7ali/guru

Si7a ')*'ra+a)

(o+u') *arat;')=aira)

CS 'la+u+a)

@'rii+ai (o+u')

CS 'la+u+a)

;')g+i)ia) (ata CA

CS ')='ta+ u+u

tau)ga)

Si7a ')gii a;li+ai

;'u+aa) r'+')i)g

tau)ga)

CS ')*'ra+a)

u+u tau)ga)

+';a(a i7a

Si7a ')gii or

;')ari+a) (a)a

Si7a (ata)g +' t'll'r 

-'ll'r ')=air+a)

(a)a, ')*'ra+a)+';a(a i7a

" Si7a

" CS

" -'ll'r 

Pen%airan Rekenin" Virtual

Page 10: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 10/23

 

D*ku'en )"ter"'a U&O seara k*%ekt"4 )an Dana )"ter"'a k*%ekt"4 *%e kea%a

sek*%a/!uru1 K';ala S'+ola ')gau+a) ;'roo)a) ;')=aira) +ol'+ti +';a(a Di)a P')(i(i+a) Kau;at')/Kota

(ila;iri (ata Pener"'a #SM/PIP  (a) ')*'ut+a) Un"t &erja Oeras"*na% PIHA& &EDUA  *a)g

(itu)u+

Di)a P')(i(i+a) Kau;at')/Kota ')'rit+a) P'r'tuua) P')=aira) Kol'+ti t'ua) Dir'+torat -'+)i

K';ala S'+ola/uru (ari ;ia+ '+ola 'a7a (o+u') ;'r*arata) ;')=aira) 'agai 'ri+ut"

o

Surat P'r'tuua) P')=aira) Kol'+ti (ari Di)a P')(i(i+a) Kau;at')/Kotao Surat P'rta)ggu)ga7aa) Mutla+ *a)g (ita)(ata)ga)i ol' K';ala S'+ola/uruo K-P K';ala S'+ola/uru u)tu+ 'la+u+a) P')=aira) Da)a BSM/PP '=ara +ol'+ti:o Surat K't'ra)ga) S'+ola *a)g ')*'ut+a) P')'ria Da)a BSM/PP 'rta R'+')i)g P')'ria

ai)g!ai)g:o Co;* l'ar io(ata alaa) ra;or ai)g!ai)g P')'ria Da)a BSM/PP:o Surat Kuaa (ari ai)g!ai)g ora)g tua/7ali P')'ria Da)a BSM/PP +';a(a K';ala S'+ola/uru

D*ku'en )"ter"'a U&O seara k*%ekt"4 na'un )ana )"ter"'a %an!sun! *%e s"s3a2

K-P K';ala S'+ola/uru *a)g ')*'ra+a) (o+u')

Surat K't'ra)ga) S'+ola *a)g ')*'ut+a) Pener"'a Dana #SM/PIP  'rta Reken"n! Pener"'a

ai)g!ai)g

Co;* l'ar io(ata alaa) ra;or ai)g!ai)g Pener"'a Dana #SM/PIP

Persyaratan #olekti&

Page 11: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 11/23

 

SOSIALISASI

SURATPEM#ERITAHUAN

NOTA A6SIMILE

PU#LI6 OLDER

7atsA

SMS #LAST &EPADASELURUH PIMPINAN

UNIT &ER8A

Sosialisasi #er'asama PIP ole( BRI )1*

Page 12: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 12/23

 

SMS Blast   Group Chat

12

Sosialisasi #er'asama PIP ole( BRI )2*

Page 13: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 13/23

 

13

Sosialisasi #er'asama PIP ole( BRI )+*

Page 14: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 14/23

 

14

Sosialisasi #er'asama PIP ole( BRI )4*

Page 15: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 15/23

 

15

);ut )oor @irtual 18 (igit

1. N*'*r -"rtua% ter)"r" )ar" 19 )"!"t n*'*r k*'"nas" uru4 )an an!ka

2. N*'*r -"rtua% terseut )"entuk *%e &e')"ku) )an )")"str"us"kan ke

sek*%a2

!am,ilan $,likasi Virtual )1*

Page 16: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 16/23

 

16

Data P')'ria

Ta'"%an )ata ener"'a etu!as #RI 'e%akukan en**kan )*ku'en )en!an

)ata $an! 'unu% )" a%"kas"

!am,ilan $,likasi Virtual )2*

Page 17: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 17/23

 

1#

Pilia) -u)aiE atau

P'i)(au+ua)E

Ter)aat P"%"an Pena"ran seara Tuna" )an Pe'"n)aukuan

!am,ilan $,likasi Virtual )+*

Page 18: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 18/23

 

18

N*ta Pena"ran sea!a" ukt" ena"ran )ana Pr*!ra' In)*nes"a P"ntar 

!am,ilan $,likasi Virtual )4*

Page 19: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 19/23

 

BR ')*alur+a) (a)a BSM 2014 +';a(a 10.+02.211  i7a (')ga) ula (a)a R

5.:02.1:0.1;5.000<

S'luru (a)a BSM t'r'ut (ialur+a) 'lalui R'+')i)g irtual 18 (igit *a)g 'riat u)i+ u)tu+

ai)g2 i7a ;')'ria t'r(iri (ari 9 )"!"t N*'*r In)uk Sek*%a (a) 10 )"!"t N*'*r In)uk

S"s3a.

1

N* 8enjan! Sasaran An!!aran=R.000>

Su)a D"a"rkan

 =:1/0;/2015>

#e%u' D"a"rkan

=:1/0;/2015>

8u'%aS"s3a

8u'%a Dana=R.000>

?8u'%aS"s3a

8u'%a Dana=R.000>

?

1 SD 6.54.#48 2.#06.634.800  

5.262.65

0

2.164.605.075.

000

80 F  

1.332.098

542.029.725.0

00

20 F

2 SMP 2.66#.024 1.620.462.3#5  

2.138.48

5

1.305.853.875.

000

80 F  

528.539

314.608.500.0

00

20 F

3 SM 4#.46 425.033.000

 

383.330

329.742.000.00

0

## F 

114.139

95.291.000.00

0

23 F

4 SMK 642.#0 550.000.000

 

553.574

481.400.500.00

0

86 F 

89.396

68.599.500.00

0

14 F

8u'%a10.+02.21

15.:02.1:0.1;5

8.338.03

9

4.281.601.450.

00080%2.064.172

1.020.528.725

.00020% 

Pro"ress Pen%airan BSM 2014

Page 20: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 20/23

 

20

G;'r 25/8/2015 18 "15 HB

Pro"ress Pen%airan PIP 2015

Page 21: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 21/23

 

1. Si7a ;')'ria -au)ga)Ku (ata)g

'a7a )oor @irtual

2. Noor @irtual *a)g (ia7a ala

3. -i(a+ 'r+oor(i)ai (')ga) BR 't';at

4. K'alaa) ;''taa) ;')'ria -au)ga)Ku

21

#endala Pen%airan

Page 22: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 22/23

 

tt;"//13.0.#.100"44/i)I2015/ 

22

Page 23: Mekanisme Bri

7/23/2019 Mekanisme Bri

http://slidepdf.com/reader/full/mekanisme-bri 23/23

 

23

TERIMA KASIH