himpunan doa seharian

Download HIMPUNAN DOA SEHARIAN

Post on 24-Jun-2015

975 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DOA PERTOLONGAN DALAM SEGALA HAL

Rabbi aini walaa tuin alayya wanahurnii walaa tanshur alayyaa wamkuriii walaa tamkur alayya wa yassir hudaaya wanshurnii alaa man baghlyaa alayya, rabbij ainii laka syakiran, laka dzaakiran laka raahiban, laka mithwaa an, ilayka mujiban aumuniiba. Rabbi taqabbal tawbatil wa aghsil hawbatii wa ajib dawati wa tsabit hujjatii wahdi qalbi wasdid lisaani waslul sakhiimata qalbi. Artinya: Ya Allah Tuhanku, bantulah aku dan janganlah Engkau membantu untuk menyulitakn aku tolonglah aku dan janganlah Engkau menolong untuk menyengsarakan aku, berilah aku siasat dan janganlah Engkau beri siasat untuk mengalahkan aku, mudahkanlah petunjuk bagiku, dan tolonglah aku terhadap orang yang menganiaya diriku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur pada-Mu, ingat pada- Mu, takut pada-Mu, taat pada-Mu, memenuhi perintah-Mu, dan kembali kepada-Mu, Ya Tuhanku, terimalah taubatku, cucilah dosaku, perkenankanlah doaku, tetapkanlah hujjahku, tujukilah hatiku, luruskanlah ucapanku, dan lenyapkanlah kedengkian hatiku.

DOA MENGHILANGKAN KESEDIHAN

Inni tawakkaltu alal hayyil ladzii laa yamuutu wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyyil azhiimi Artinya: Sesungguhnya aku berserah diri kepada Yang Maha Hidup yang takkan pernah mati. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha TInggi dan Maha Agung. DOA HILANGKAN RASA MARAH

Auzubillahi minasy syaitanir rajimi. Allahummagfirli zanbi wazhab gaiza qalbi wa ajirni minasy syaitanir rajimi. Artinya: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. Ya Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku dan lepaskanlah aku dari gangguan syetan yang terkutuk. DOA HADAPI ORG YG SEDANG MARAH La ilaha illallahul halimul hakimu, subhanallahi rabbus samawatis saba wa rabbul arsyil azimi, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Artinya: Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Kasih Yang lagi Maha Bijaksana, Maha suci Allah Tuhan yang memelihara tujuh langit dan yang memelihara arsy yang besar tiada Tuhan melainkan Engkau, sangat kuat perlindungan-Mu dan Maha tinggi perlindungan-Mu.

AYAT KURSI

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa takhudzuhuu sinatuw wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh, man dzalladzii yasyfau indahuu illaa bi idznih, yalamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuna bisyai-in min ilmihii illaa bimaa syaa-a wasia kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa wahuwal aliyyul azhiim. (Al Baqarah,ayat 255) Artinya: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaa-Nya apa yang dilangit dan di bumi. Sipakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang di kehendaki-Nya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

DOA JAUHKAN PERMUSUHAN

Allahumma la tusymit bi adwwi wa la tasuubi sadiqi wa la tajal musibati fi dini wa la tajalid dunya akbara hami wa la tusallit alayya man la yarhamuni ya hayyu ya qayyumu. Artinya: Ya Allah, janganlah jadikan musuhku gembira karena kesusahanku, dan janganlah jadikan temanku membuat kejahatan terhadapku dan janganlah jadikan kemalanganku dalam urusan agamaku dan janganlah jadikan kepentingan dunia menjadi pusat perhatianku dan janganlah jadikan orang yang tidak berbelas kasihan ber maha raja lela atasku, wahai Tuhan yang hidup yang berdiri sendiri. DOA MOHON REZEKI "Allaahumma rabbanaa anzil 'alaynaa maaidatan minas samaa-i takuunu lanaa 'ildan li-awwalinaa wa-aakhirinaa wa-aayatan minka warzugnaa wa anta khayrur raaziqiina. Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami dan bagi orang-orang yang datang sesudah kami, dan (turunkanlah ) tanda kekuasaan-Mu dan berilah rezeki kepada kami, karena Engkau-lah sebaik-baik pemberi rezeki." (Qs. Al Maidah : 114)

DOA AKAN BELAJAR Radhiitu bil laahi rab ba; wabil islaamidiina wabi Muhammadin Nabiy yaw warasuula; rab bi zidnii 'ilma, war zuq nii fah ma, aamiin. artinya: Aku telah rela Allah Tuhanku, islam agamaku dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT Wahai Tuhan Allah, tambahkanlah ilmuku, dan anugrahillah kepadaku, faham terhadap ilmu itu.Amiin (Ya Allah kabulkanlah permohonanku) DOA SELESAI BELAJAR Alla hu ma arinil haq qa haqqa war zuq nit tibaa 'ah (ittiba 'ah) wa arinil baa thila baathila war zuq nij tinaa bah; Alhamdu lil laa hi rabbil 'aalamin. artinya: Ya Allah, perlihatkanalah kepadaku, kebenaran itu sebagai suatu hal yang benar, dan anugrahillah rizqi kepadaku kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan perlihatkanlah kepadaku kesalahan itu sebagai suatu hal yang salah dan anugrahillah rizqi kepadaku, kekuatan untuk menjahui kesalahan itu. Sebagai puji bagi Allah Tuhan semesta alam. amin. DOA MENOLAK BENCANA 1 Laa ilaaha illalaahul kariimul 'azhiimu. Subhaanahu tabaarakalaahu rabbul 'arsyil 'azhiimi.Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiina. Allaahumma rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa filaakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naari. Artinya : Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maha Suci Dia, Maha Berkat Allah Tuhannya 'arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. (HR. Nasa'i) Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. (HR. Bukhari dan Muslim) DOA MENOLAK BENCANA 2 Allahummaksyif anna minal balaa-i wal wabaa-i wal ghalaa-i wal qanthi wa jamii'il amraadhi wa mautil fuj-ati wath thaa'uuni maa laa yaksyifu ghyruka. Artinya : Ya Allah , singkirkanlah dari kami bala', penyakit , mahalnya harga, kelaparan, tha'un dan mati mendadak, yang kesemuannya itu tidak ada yang bisa menyingkirkan kecuali Engkau.

Doa Ketika Menderita Sakit Berat Allahumma in kana ajali qad hadara fa arihni wa in kana muta-akhkhiran farfani wa in kana bala-an fasabbairni. Artinya: Ya Allah, jika ajalku telah datang dalam sakitku ini, maka senangkanlah aku, jika masih jauh hilangkanlah penyakitku, dan jika sebagai cobaan, maka berikanlah kesabaran padaku. Doa Setelah Minum Obat Agar Cepat Sembuh Bismillahisy syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil lazi la yadurru maasmihi syaiun fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Artinya: Dengan nama Allah Tuhan yang menyembuhkan. Dengan nama Allah Tuhan yang mencukupkan. Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatupun yang berbahaya baik di bumi maupun di langit. Dan Dia adalah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Doa Dikala Sakit Panas Bismillahil kabiri nauzu billahil azimi min syarri irqin naarin wa min syarrin nari. Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Besar, kami berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dari kejahatan peluh yang mendidih dan kejahatan panasnya api. Doa Kesembuhan Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimina. Artinya: Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Doa Perlindungan dari Segala Macam Penyakit Allahumma inni auzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyiil asqami. Artinya: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit celup, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya.

Doa Selamat Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiini, waaafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan indal mauti, wa maghfiratan badal mauti. Allaahumma hawwin alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minan-naari, wal afwa indal hisaabi. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa bada idz-hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal-wahhab. Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan, wa qinaa adzaaban-naari. Artinya : Ya Allah, kami mohon kepada-Mu akan keselamatan dalam agama, kesehatan dalam badan, bertambah dalam ilmu, keberkatan dalam rejeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan ampunan sesudah mati. Ya Allah, ringankanlah kami ketika sakratul maut, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka, dan memdapat ampunan di hari perhitungan amal. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemurah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Doa Sebelum Makan Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtana wa qinaa adzaa-bannaari Bismillahirrahmaaniraahiimi. Artinya : Ya Allah berkahilah kami dalam rezki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (HR. Ibnu as-Sani) Doa Sesudah Makan Alhamdulillahilladzii athamanaa wa saqaanaa wa jaalanaa muslimiina Artinya : Segala puji bagi Allah Yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami muslim. (HR. Abu Daud) Alhamdulilaahilladzi athamanii hadzaa wa razaqaniihi min ghayri hawlin minnii wa laa quwwatin. Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan melipahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Doa Sebelum Tidur Bismikallahhumma ahyaa wa bismika amuutu. Artinya : Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati. (HR. Bukhari dan Muslim) Doa Sesudah Bangun Tidur Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa bada maa amaatanaa wa ilayhin nusyuuru Artinya : Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepada-Nya-lah kami akan kembali (HR. Bukhari) Doa Terkejut Bangun Dari Tidur Auudzu bikalimaatillahit tammaati min ghadhabihi wa min syarri ibaadihi wa min hamazaatisy syayaathiini wa an yahdhuruuni Artinya : Aku ber