waj3106 hubungan etnik

Download Waj3106 hubungan etnik

Post on 26-Jul-2015

121 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. WAJ3106 Hubungan EtnikTAJUK 1KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIKSinopsisTajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspekepistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukankebendaan. Perbincangan juga menyentuhtentang ciri-ciri budayaserumpuan yang terdapat dalamsesebuahmasyarakat.Berikutnyaperbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsep-konsep dalam hubungan etnik seperti segregasi, akomodasi, akulturasi,asimilasi, dan amalgamasi. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhirperbincangan topik ini disediakan latihan kendiri.Hasil Pembelajaran: 1.Mentakrifkan konsep budaya. 2.Menjelaskan konsep budaya kebendaan. 3.Mengenalpasti budaya bukan kebendaan. 4.Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. 5.Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. 1 2. WAJ3106 Hubungan EtnikKerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul iniKonsep BudayaBudaya KebendaanBudaya BukanCiri-ciri Budaya Kebendaan Asimilasi SegregasiAkulturasi Konsep Perpaduandan Integerasi Amalgamasi AkomodasiSub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan IntegrasiSalam sejahtera. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui modmodul. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari danmemahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam. Sekiranyaterdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubungdengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. 2 3. WAJ3106 Hubungan EtnikTajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat; Konsep Budaya;dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. Konsep masyarakat telah dibincangsemasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Konsep budaya dankonsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini.Anda harus faham bahawa konsep masyarakat, budaya serta perpaduan danintegrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan.Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajukyang seterusnya.Mari kita rehat sebentar... cuba anda renung dan fikirkan apa yangtelah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang, KepentinganHubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. Tajuk-tajuktersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini.Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab2 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman 13 hingga 19 dengan merujukkepada: 2.3 Konsep Budaya (hlm. 13) 2.4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. 15) 2.5 Pengalaman Malaysia (hlm. 18)AktivitiBerdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat20, anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalamkonteks memupuk perpaduan nasional.Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. 3 4. WAJ3106 Hubungan EtnikPeringatanSemasa membuat latihan ini dan seterusnya, perkara-perkara berikuthendaklah diambil perhatian; (i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio. (ii)Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio. (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari. SELAMAT MAJU JAYA. 4 5. WAJ3106 Hubungan EtnikTAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYUSinopsisSecara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukanmasyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermuladengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab, Cina, dan India.Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. Berikutnyadisentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan KesultananMelayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukanmasyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi, sosial, danpolitik. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakatpluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankankepada isu-isu politik, ekonomi, dan pendidikan. Untuk menguji kefahamanpelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini, aktivitipengukuhan disediakan.Hasil Pembelajaran: 1. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakatpluralistik di Alam Melayu. 2. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang kearahpembentukan masyarakat pluralistik. 3. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik padazaman penjajahan barat. 4. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi, politik, dan pendidikan dalamproses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. 5 6. WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul iniMasyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Zaman Pluraliti Pluralistik di Alam Melayu - Kesultanan Melayu Melaka- Penjajahan Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu(ii) Zaman PluralitiTajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan MasyarakatPluraliti; Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu; dan ZamanPluraliti. Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasainteraksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Pembentukan masyarakatpluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagianini.Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistiksebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini. Interaksi antara pelbagaibudaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihilagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di AlamMelayu. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujuddalam suatu vacuum. Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahuidan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Iamerupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajartajuk-tajuk yang seterusnya.6 7. WAJ3106 Hubungan EtnikCuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenaikonsep pluraliti dan masyarakat pluralistik.Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini, anda dikehendakimerujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman 21 hingga 26.Mari kita rehat sebentar... Setelah mengetahui konsep asas ini, andadikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29.3.3Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm. 26-27)3.4Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah. (hlm. 27-29)AktivitiBerdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda, huraikan faktor-faktor yangmewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan.SELAMAT MAJU JAYA.7 8. WAJ3106 Hubungan EtnikTAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKSHUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIASinopsisPerbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepadaPerancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdekadan selepas merdeka. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentangpengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. Perbincanganseterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumiagihan kekayaan negara, membasmi kemiskinan, penyusunan semulamasyarakat, Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Negara, dan DasarWawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. Pada akhir topik ini aktivitilatihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar.Hasil Pembelajaran: 1. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara denganhubungan etnik di Malaysia. 2. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam kontekshubungan etnik di Malaysia. 3. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangandalam konteks hubungan kaum.8 9. WAJ3106 Hubungan EtnikKerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul IniDraf Pembangunan Rancangan 1950 - 1955MalayaRancangan Malaya Pertama 1956 - 1960Rancangan Malaya Kedua 1961 - 1965Rancangan Malaysia Pertama 1966 - 1970*Rancangan Malaysia Kedua1971 - 1975 RancanganPembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 - 1980 Lima Tahun*Rancangan Malaysia Keempat1981 - 1985*Rancangan Malaysia Kelima 1986 - 1990Rancangan Malaysia Keenam1991 - 1995Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 - 2000Rancangan Malaysia Kelapan 2001 - 2005Rancangan Malaysia Kesembilan2006 - 2010* Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 - 1990 9 10. WAJ3106 Hubungan Etnik Membasmi KemiskinanAgihanMenyusun KekayaanSemulanegaraMasyarakat Isu-isu UtamaEkonomiDasar Dasar Wawasan Ekonomi BaruNegaraDasar Pembangunan NegaraSub-tajuk:(i) Pembangunan Lima Tahun(ii) Isu-isu Utama EkonomiSalam sejahtera. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melaluimod modul. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajaridan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapatmasalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung denganpensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan.Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi, Hubungan EtnikdalamKonteks Modenisasi diMalaysia; Acuan Ekonomi Malaysia;Pembangunan Lima Tahun; Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi, Politikdan Ekonomi; dan Isu-isu Utama Ekonomi. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi;Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia; Acuan EkonomiMalaysia; Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi, Politik dan Ekonomi telahdibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Dua sub-tajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberitumpuan dalam bahagian ini.10 11. WAJ3106 Hubungan EtnikAnda harus faham bahawa konsep modenisasi, hubungan etnik dalamkonteks modenisasi, acuan ekonomi Malaysia dan ciri-ciri etnik dalamdemografi, politik dan ekonomi perlu dilihat secara menyeluruh. Modenisasi,ekonomi negara dan hubungan etnik merupakan tiga aspek yang hubungantimbal balik dan menjadi penentu kepada pembangunan sesebuah negara.Dalam konteks tersebut, pembangunan lima tahun dan isu-isu utama ekonomiperlu difahami oleh pelajar.Bahagianiniakan membantu pelajar melihat bagaimanaisu-isupembangunan ekonomi berkait rapat dengan isu sosial di Malaysia.Mari kita rehat sebentar...cuba anda imbas kembali dan fikirkan apayang telah anda belajar sebelum ini.Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk-tajuk dalam modul ini, andaperlu merujuk kepada Bab 4 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman 50-67.Antara tajuknya: 4.3