tugas perencanaan transportasi laut "desain konseptual konversi terminal konvensional menjadi green...

Download Tugas Perencanaan Transportasi Laut

Post on 08-Mar-2016

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugas Perencanaan Transportasi Laut

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Tugas Perencanaan Transportasi Laut "Desain Konseptual Konversi Terminal Konvensional Menjadi Green Terminal

  1/104

  TUGAS PERENCANAAN TRANSPORTASI (MS 141321)

  Konversi Termina Pe!i"emas Konvensiona Men#a$i Green Terminal

  S!%$i Kas%s& Termina Pe!i"emas S%ra'aa

  Dimas Edo Prakoso

  N.R.P. 4411 100 002

  Rizki Abrianto

  N.R.P. 4411 100 026

  Dosen Pembimbing:

  Murdjito M.!". Eng.

  N#P. 1$6%012& 1$$60& 1 001

  '(ristino )o*ke !P. !.+. M.+.

  N#P. 1$,&10&0 201%04 1 001

  -urusan +ransortasi /aut

  akutas +eknoogi eautan

  #nstitut +eknoogi !euu( Noember

  !uraba*a

  2016

  1

  123

  4

  5

  6

  7

  89

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  3637

  1

  2

 • 7/21/2019 Tugas Perencanaan Transportasi Laut "Desain Konseptual Konversi Terminal Konvensional Menjadi Green Terminal

  2/104

  EM*AR PENGESA+AN

  ,esain Konse-!%a Konversi Termina Pe!i"emas Konvensiona

  Men#a$i Greenport. S!%$i Kas%s& Termina Pe!i"emas S%ra'aa

  Diajukan untuk memenu(i s*arat keuusanMata uia( +ugas Peren"anaan +ransortasi /aut

  -urusan +ransortasi /aut

  akutas +eknoogi eautan

  #nstitut +eknoogi !euu( Noember

  3e(:

  Nama : Dimas Edo Prakoso

  NRP : 44111000002

  Nama : Rizki Abrianto

  NRP : 44111000026

  Dosen Pembimbing # : Murdjito M.!". Eng.

  N#P : 1$6%012& 1$$60& 1 001Dosen Pembimbing ## : '(ristino )o*ke !P. !.+. M.+.

  N#P : 1$,&10&0 201%04 1 001

  Dengan ini din*atakan ba(a ma(asisa tersebut tea( men*eesaikan /aoran +ugas

  Peren"anaan +ransortasi /aut dan tea( disetujui serta disa(kan oe( dosen

  embimbing.

  Disusun 3e(:

  2

  Disetujui 3e(:

  Dosen Pembimbing #

  Murdjito M.!". Eng.

  N#P. 1$6%012& 1$$60& 1 001

  Dosen Pembimbing ##

  '(ristino )o*ke !P. !.+. M.+.

  N#P. 1$,&10&0 201%04 1 001

  !uraba*a 06 -anuari 2016

  Rizki Abrianto

  NRP. 4411100026

  Dimas Edo Prakoso

  NRP. 4411100002

  38

  39

  40

  4142

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  5253

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  3

  4

 • 7/21/2019 Tugas Perencanaan Transportasi Laut "Desain Konseptual Konversi Terminal Konvensional Menjadi Green Terminal

  3/104

  KATA PENGANTAR

  Puji s*ukur keada +u(an 5ang Ma(a Esa *ang tea( memberikan berkat dan

  ra(matN*a berua kekuatan a(ir dan batin serta jaan semangat keada enuis

  se(ingga daat men*eesaikan tugas dari mata kuia( +ugas Peren"anaan +ransortasi

  /aut.

  /aoran ini daat diseesaikan dengan baik berkat dukungan serta bantuan baik

  angsung mauun tidak angsung dari berbagai i(ak oe( karena itu enuis

  mengu"akan terima kasi( keada:

  1. )aak Murdjito M.!". Eng. seaku dosen embimbing # *ang senantiasa

  memberikan bimbingan imu dan ara(an se(ingga tugas ini daat terseesaikandengan baik.

  2. )aak '(ristino )o*ke !P. !.+. M.+. seaku dosen embimbing ## *ang

  tea( memberikan bimbingan imu dan ara(an.

  &. !euru( i(ak P+ +ermina Petikemas !uraba*a *ang tea( memberi

  kesematan untuk meakukan eninjauan aangan mengenai tugas kami.

  4. 3rang tua ter"inta *ang tea( memberikan doa dukungan dan moti7asi.

  %. !euru( temanteman *ang senantiasa memberikan bantuan doa serta

  dukungan bagi kami

  6. !emua i(ak *ang tidak daat dituis satu ersatu *ang tea( ban*ak

  membantu seama menjaani rogram kerja raktik dan enuisan aoran ini.

  ami ber(ara +ugas Peren"anaan +ransortasi /aut ini kedeann*a daat

  berman8aat bagi ma(asisa +ransortasi /aut. Namun kami juga men*adari ba(a

  aoran ini masi( jau( dari kesemurnaan. 3e( karenan*a demi kesemurnaan /aoran

  ini ke deann*a kritik dan saran sangat kami (arakan. !eebi(n*a kami mo(on maa8

  aabia ada kata *ang kurang berkenan di (ati. Ak(ir kata kami mengu"akan terima

  kasi(.

  &

  !uraba*a -anuari 2016

  Pen*usun.

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  7374

  75

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  9899

  5

  6

 • 7/21/2019 Tugas Perencanaan Transportasi Laut "Desain Konseptual Konversi Terminal Konvensional Menjadi Green Terminal

  4/104

  ,A/TAR ISI

  /EM)AR PEN9E!AAN.................................................................................................ii

  A+A PEN9AN+AR.........................................................................................................iii

  DA+AR #!#...................................................................................................................... i7

  DA+AR 9AM)AR.........................................................................................................7ii

  DA+AR +A)E/...............................................................................................................i;

  )A) # PENDA2.1.1 De8inisi Peabu(an.........................................................................................4

  2.1.2 Ma"am = Ma"am -enis Peabu(an................................................................4

  2.1.& ungsi Peabu(an...........................................................................................%2.1.4 Pengembangan Peabu(an.............................................................................6

  2.1.% +ata /etak Peabu(an....................................................................................>

  2.2 +ermina................................................................................................................>

  2.2.1 -enis +ermina Peabu(an..............................................................................,

  2.& +ermina Petikemas...............................................................................................,

  2.4 Peti emas..........................................................................................................11

  2.4.1 -enis Peti emas..........................................................................................12

  2.% onse 9reen Port..............................................................................................142.%.1 De8inisi 9reen Port......................................................................................14

  2.%.2 Man8aat 9reen Port.....................................................................................1%

  2.%.& #nstrumen 9reen Port..................................................................................1%

  2.%.4 onse 9reen Port Manajemen !trategi.....................................................16

  2.%.% Peneraan Peabu(an )erkonse 9reen Port..............................................16

  2.6 Emisi...................................................................................................................1,

  2.6.1 De8inisi Emisi..............................................................................................1,

  2.6.2 -enis Emisi...................................................................................................1,2.6.& Damak Negati8 Emisi................................................................................1$

  4

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  108

  109

  110

  111

  112

  113

  114

  115

  116

  117

  118119

  120

  121

  122

  123

  124

  125

  126127

  128

  129

  130

  131

  132

  133

  134

  135

  7

  8

 • 7/21/2019 Tugas Perencanaan Transportasi Laut "Desain Konseptual Konversi Terminal Konvensional Menjadi Green Terminal

  5/104

  2.6.4 aktor Emisi................................................................................................1$

  2.> #n7estasi dan )ia*a.............................................................................................22

  2.>.1 De8inisi #n7estasi.........................................................................................22

  2.>.2 De8inisi #n7estasi.........................................................................................22

  2.>.& Metode Anaisi #n7estasi.............................................................................2&

  2.>.4 De8inisi )ia*a..............................................................................................2%

  2.>.% -enis )ia*a...................................................................................................26

  )A) &. ME+3D3/39# PENE/#+#AN...........................................................................2>

  &.1 Diagram Air.......................................................................................................2>

  &.1.1 +a(a #denti8ikasi Permasaa(an.................................................................2,

  &.1.2 +a(a !tudi /iteratur...................................................................................2,

  &.1.& +a(a Pengumuan Data............................................................................2,

  &.1.4 +a(a Pengoa(an Data.................................

Recommended

View more >