tugas crp mandiri

29
 TUGAS CRP MANDIRI Edwinantha Rama Budiharko 171, C1

Upload: edwinrama

Post on 06-Jul-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 1/36

 TUGAS CRP MANDIREdwinantha Rama Budiharko

171, C1

Page 2: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 2/36

 JUDU

Hubungan Merokok dengan Kejadian Hipertensi padausia 35-65 tahun di Kota Padang.

Dari !udu" #$n$"itian t$rdiri dari 1% kata dimana #ada #$nu"i'an( )aik da"am )aha&a indon$&ia &$)aikn'a tidak "$)ih dar

Id$ntika&i-• A#a - hu)un(an k$!adian hi#$rt$n&i d$n(an m$rokok

• Dimana - &u)!$k #$n$"itian'a ada"ah "aki."aki u&ia %/.0/ tadi "akukan di kota #adan(

• a#an - tidak di !$"a&kan

Page 3: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 3/36

• Judu" &udah di tu"i& di t$n(ah• Tidak m$n((unakan tanda titik di akhir ka"imat d

tidak )$rada di antara tanda kuti#

• Tidak m$n((unakan (ari& )awah

• Tidak m$n((unakan &in(katan

Page 4: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 4/36

PENUIS

Nama.nama #$nu"i& &udah di "akukan d$n(an )$n'aitu-

• P$nu"i&an nama tan#a ($"ar

• P$nu"i&an tidak di &in(kat

S$mua #$nu"i& )$rtan((un( !awa) t$rhada# &$"ur#$n$"itian+ Dimana nomor 1 ada"ah motor #$n$"itnomor * dan % ada"ah #$nu"i& #$n'$rta+

Namun #ada !urna" ini tidak di tu"i&kan nama in&ta

'an( &$)aikn'a nama in&tan&i di tu"i&+

Page 5: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 5/36

ABSTRACT

• A)&trak 2i#$rt$n&i m$ru#akan &a"ah &atu #$n'$)a) k$matian t$rtin((i #ada di dunia+ P$n'akit ini di&$)ut !u(a th$ &i"$nt ki""$r+ Pr$3a"$n&i hi#$rt$n&i t$"ah an(ka %1,75 dari &$mua #$nduduk+ P$nin(katan ini diaki)atkan #$ru)ahan ('an( &a"ah &atun'a m$rokok+ Tu!uan #$n$"itian ini untuk m$n($tahui hu)un(k$)ia&aan m$rokok t$rma&uk "ama m$rokok, !um"ah rokok dan !$ni& rokok d$hi#$rt$n&i+ D$&ain #$n$"itian )$ru#a 4ro&&.&$4tiona" &tud'+ Po#u"a&i ada"ah "a)$ru&ia %/.0/ tahun di $m#at k$4amatan t$r#i"ih di kota Padan(+ Jum"ah &u)!6* oran( 'an( diam)i" &$4ara mu"ti &ta($ random &am#"in(+ In&trum$n da"amini ia"ah ku$&ion$r untuk data r$&#ond$n dan karakt$ri&tik k$)ia&aan m$roko

&#h'(momanom$t$r untuk m$n(ukur t$kanan darah+ Data diana"i&i& d$n(an&uar$ d$n(an # 8 9,9/ untuk &i(nikan&i+ 2a&i" #$n$"itian dida#atkan ada hantara k$)ia&aan m$rokok d$n(an hi#$rt$n&i :#;9,99%< 'aitu di#$n(aruhi o"$m$rokok :#;9,917< dan !$ni& rokok :#;9,917<, t$ta#i tidak t$rda#at hu)un(a

 !um"ah rokok d$n(an k$!adian hi#$rt$n&i :#;9,=1*<+ >"$h kar$na k$)ia&aan mm$nin(katkan ri&iko hi#$rt$n&i, #$n'u"uhan k$&$hatan t$ntan( ri&iko #$nin(kt$kanan darah t$rhada# #$nd$rita hi#$rt$n&i 'an( m$mi"iki k$)ia&aan m$rokdi"akukan+ 2a" ini di#$r"ukan a(ar t$r!adi #$nurunan an(ka k$!adian hi#$rt$n&

Page 6: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 6/36

 Ba(ian maka"ah 'an( )$ri&i kom#on$n maka"ah rin(ka&+

• Pada #$nu"i&an a)&tra4t t$rdiri dari 1?1 kata :1/

• A)&tra4t dari !urna" t$r&$)ut t$r&$)ut t$r&u&un &#ara(ra@ dan t$r&truktur 'aitu mu"ai dari #$ndah

m$tod$, ha&i" dan di&ku&i+• Tidak m$nu"i&kan tin!auan #u&taka+

Page 7: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 7/36

ata un4i

hi#$rt$n&i, k$)ia&aan m$rokok, "ama m$rokok, !umrokok, !$ni& rokok

• M$nurut kata kun4i di ata&, m$nurut &a'a &udahd$n(an ranah 'an( ditu!u

• T$rdiri dari 1.* kata #$r kata kun4i+

Page 8: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 8/36

PENDA2UUAN

P$ndahu"uan ada"ah )a(ian untuk m$n(antarka#$rma&a"ahan &$4ara "an(&un( #ada #$m)a4a

  P$rma&a"ahan #okok di"akukann'a #$n$"itiandik$mukakan d$n(an m$n(a4u #ada #$rk$m)an(#$mikiran 'an( mutakhir

P$n(a4uan haru& )$r&i@at kriti&, dan tin!auan #utidak #$r"u "$n(ka# dan tunta&

  2i#ot$&i& :!ika ada< diutarakan &$4ara t$r&irat d#$ndahu"uan

Page 9: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 9/36

a+ atar )$"akan(

P$n$"itian di "akukan kar$na hi#$rt$n&i m$ru#akan &a"ah#$n'$)a) k$matian t$rtin((i di dunia+ 2i#$rt$n&i &$ndirm$m#un'ai )an'ak @aktor r$&iko dimana &a"ah &atun'a k$)ia&aan m$rokok 'an( m$ru#akan @aktor r$&iko t$rhadhi#$rt$n&i 'an( &am#ai &aat ini ma&a"ah t$r&$)ut &$"a"u)$rk$m)an( dan )$"um di t$mukan &o"u&in'a+

M dan D :ma&a"ah t$r)$&ar ada"ah dimana m$rokokm$n'$)a)kan m$nin(katn'a k$!adian hi#$rt$n&i dimanak$)ia&aan m$rokok dan #$n'akit hi#$rt$n&i, akan )$rdak$#ada )$r)a(ai or(an 4ontohn'a !antun(, (in!a", otak+

• MS : ma&a"ah &#$&ik 'an( t$rda#at da"am #$n$"itian in

Page 10: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 10/36

L!"#$!S% : ha" 'an( &udah di k$tahui ada"ah)$r)a(ai @aktor r$&iko 'an( t$rhada# hi#$rt$n&i )$)$ra#a #$n(aruh at 'an( t$rda#at da"am rok&$)a(ai #$n'$)a) (an((uan or(an+

Page 11: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 11/36

P$n$"itian Suh$ni 'an( m$nun!ukkan &an(at )$&#$n(aruh "ama m$rokok t$rhada# k$!adian hi#$

• t$ori Thoma& 'an( m$n'atakan adana hu)un(a !um"ah rokok 'an( dihi&a# #$rhari d$n(an k$!adhi#$rt$n&i

2a&i" ini tidak &$!a"an d$n(an #$n$"itian Mi'atakm$nda#atkan #$nin(katan ri&iko &indrom m$ta)t$rda#at #ada #$rokok )$rat

• #$n$"itian Su&anna 'an( m$n'atakan )ahwakandun(an nikotin da"am rokok non "t$r "$)ih )

dari rokok "t$r, &$hin((a ri&iko 'an( ditim)u"kaakan "$)ih )$&ar+

Page 12: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 12/36

K : ha" 'an( )$"um di k$tahui ada"ah 4ara untukm$n(h$ntikan #$rk$m)an(an M$rokok, 'an(m$ru#akan ma&a"ah 'an( t$ru& )$rk$m)an( dada#at dit$mukan &o"u&in'a di Indon$&ia &am#ai

Page 13: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 13/36

ANAISIS MET>DE PENEITIAN

D$&ain #$n$"itian ini ia"ah studi &ross-se&tionalNamun tidak di &$)utkan ka#an waktu #$n$"itian am)i"+

• M$tod$ 'an( di (unakan ada"ah analitik noneksperi'ental

• Su)!$k dan t$m#at #$n$"itian Populasi penelitadalah laki-laki (ang berusia 35-65 tahun de'pat ke&a'atan dan delapan kelurahan tdi Kota Padang

• Cara #$n(am)i"an &am#$" diam)i" d$n(an 'eto

'ultistage rando' sa'pling) t$rda#at * krit

Page 14: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 14/36

rit$ria ink"u&i-1+ R$&#ond$n "aki."aki )$ru&ia %/.0/ tahun+

*+ R$&#ond$n )$rdomi&i"i di k$"urahan t$m#at di"akukan #$

%+ B$r&$dia ikut da"am #$n$"itian d$n(an m$nandatan(ani 4on&$nt+

rit$ria $k&k"u&i-=+ < R$&#ond$n tidak hadir &aat #$n(am)i"an data+

/+ R$&#ond$n m$nd$rita hi#$rt$n&i 'an( di&$)a)kan o"$h #"ain :hi#$rt$n&i &$kund$r< &$#$rti #ada DM, hi#$rtiroid, #(in!a", dan "ain &$)a(ain'a+

Page 15: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 15/36

aria)$" -• D$#$nd$n- k$!adian hi#$rt$n&i 'an( t$r!adi #ada

r$&#ond$n

• Ind$#$nd$n - k$)ia&aan m$rokok, "ama m$rokokrokok, dan !$ni& rokok+

Ana"i&i& ha&i" 'an( di(unakan ada"ah, uji beda radan &hi-s*uare dengan tingkat pe'aknaan p,),5.

Page 16: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 16/36

2ASI PENEITIAN

Data 'an( di da#atkan #$n$"itiA+ Ana"a&i& uni3ariat

1+ ekanan Darah $esponden Pengukuran tekanan dadilakukan terhadap / responden) terdapat 3/ responor'otensi 'an( m$nun!ukkan t$kanan darah &i&to"ik rata&$)$&ar 11/,960,6% mm2( dan rata.rata t$kanan darah di

#ada r$&#ond$n normot$n&i ada"ah 70,960,/7 mm2(, sedpada penderita hipertensi) hasil pengukuran tekanan6, responden m$nun!ukkan t$kanan darah &i&to"ik rata.rat1=7,7/1/,?/ mm2( dan rata.rata t$kanan darah dia&to"ik ?7,/0,6* mm2( 'an( dikat$(orikan k$#ada hi#$rt$n&i d$r

Page 17: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 17/36

*+ Kejadian Hipertensi Didapatkan 6, 065)/1/ responden 'engala'i hipertensi. $!adiahi#$rt$n&i )$rda&arkan karakt$ri&tik umur di!um#paling sering pada usia 55-65 tahun dengan

 ju'lah / 04512 dari 6, responden hiperten

karakt$ri&tik #$ndidikan, k$!adian hi#$rt$n&i di!um#a"in( tin((i #ada tin(kat tamat SMA d$n(an an(oran( :%?,%5<, &$dan(kan )i"a di"ihat dari &tatu&#$rkawinan, k$!adian hi#$rt$n&i tin((i #ada r$&#o'an( t$"ah kawin, 'aitu &$)an'ak /6 :6?,%5< dari

r$&#ond$n hi#$rt$n&i+

Page 18: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 18/36

%+ $)ia&aan M$rokok Dari #$n$"itian dida#atkan r$&#ond$n #$rokok ia"ah /7 oran( :0*5< dan )uk#$rokok &$)$&ar %/ oran( :%?5<+ Artin'a "$)ih da&$t$n(ah r$&#ond$n m$ru#akan #$rokok+

Page 19: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 19/36

)+ Ana"i&i& )i3ariat

1+ 2u)un(an Antara $)ia&aan M$rokok d$n(an $!adian 2i#Hasil uji &hi-s*uare 'enunjukkan adan(a hubungan beantara kebiasaan 'erokok dengan kejadian hipertens0p,),,32. 2a&i" t$r&$)ut &$&uai d$n(an #$n$"itian 'an(m$nda#atkan #$nin(katan t$kanan darah dari 1=97 F 66%

m$n!adi 1/1/ F 19?* mm2( &$t$"ah m$rokok 19 m$nit+ 1='an( ada di da"am rokok da#at m$m#$n(aruhi t$kanan dara&$&$oran(, )i&a m$"a"ui #$m)$ntukan #"ak at$ro&k"$ro&i&, $@$"an(&un( nikotin t$rhada# #$"$#a&an hormon $#in$@rin dannor$#in$@rin, atau#un m$"a"ui $@$k C> da"am #$nin(katan &$m$rah+

Page 20: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 20/36

*+ 2u)un(an Antara ama M$rokok d$n(an $!adian 2i#$rt$nuji &hi-s*uare didapatkan adan(a hubungan ber'akna la'a 'erokok dengan kejadian hipertensi 0p,),2. Hsejalan dengan penelitian Suheni (ang 'enunjukkan sabesar pengaruh la'a 'erokok terhadap kejadian hiper0p,),,, dan #$/2) artin'a &$makin "ama m$mi"iki k$)im$rokok, maka &$makin tin((i k$mun(kinan m$nd$rita hi#$rt

Dam#ak rokok m$man( akan t$ra&a &$t$"ah 19.*9 tahun #a&4#$n((unaan+ Rokok !u(a #un'a do&$r$&#on&$ $$4t, artin'a &muda u&ia mu"ai m$rokok, &$makin &u"it untuk )$rh$nti m$ro&$makin "ama &$&$oran( akan m$mi"iki k$)ia&aan m$rokok+ 2m$n'$)a)kan &$makin )$&ar #u"a ri&iko untuk m$nd$rita hi#$

Page 21: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 21/36

%+ 2u)un(an Antara Jum"ah Rokok d$n(an $!adia2i#$rt$n&i 2a&i" u!i 4hi.&uar$ m$nun!ukkan tidaterdapat hubungan ber'akna antara ju'lahdengan kejadian hipertensi 0p,)4/2. Hasilberbeda dengan teori ho'as (ang 'en(ata

adana hubungan antara ju'lah rokok (ang dperhari dengan kejadian hipertensi 0p,),52+ di#$n(aruhi o"$h data di$t r$&#ond$n, dimana t$rk$)ia&aan minum a"koho" dan a&u#an $"$ktro"it 'atin((i #ada &$mua r$&#ond$n, &$hin((a t$kanan

#ada r$&#ond$n t$r&$)ut tidak !auh )$r)$da+ 1? 2

Page 22: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 22/36

=. Hubungan !ntara Derajat Perokok denganKejadian Hipertensi Hasil uji &hi-s*uare'enunjukkan tidak ada hubungan ber'aknaantara derajat perokok dengan kejadian hip0p,)//6<+ Hasil ini tidak sejalan dengan pen

Mi(atake (ang 'endapatkan peningkatan risindro' 'etabolik terdapat pada perokok b:ind$k& Brinkmann H099< k$)ia&aan m$rokok, dama&&a tu)uh, artin'a @aktor.@aktor "ain da#atm$m#$n(aruhi ha&i" ana"i&i&+

Page 23: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 23/36

/+ 2u)un(an Antara J$ni& Rokok d$n(an $!adian2i#$rt$n&i 2a&i" u!i &hi-s*uare didapatkan adahubungan ber'akna antara jenis rokok denkejadian hipertensi 0p,),2. Hal ini sejaladengan penelitian Susanna (ang 'en(ataka

bah7a kandungan nikotin dala' rokok non 8lebih besar dari rokok 8lter) sehingga risiko diti'bulkann(a akan lebih besar. 1% J$ni& rokda#at m$n(uran(i ma&ukn'a nikotin k$ da"am tu)i"t$r t$r&$)ut )$r@un(&i &$)a(ai #$n'arin( a&a# r

'an( akan dihi&a#, &$hin((a nantin'a tidak t$r"a"

Page 24: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 24/36

Data ha&i" #$n$"itian )$ru#a t$k& dan ta)$"+

Page 25: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 25/36

Page 26: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 26/36

ESAA2AN DAAM MEMBUAT2ASI•

m$muat data ha&i" #$n$"iti "ain•  urutan tidak "o(i&, "on4at."on4at

•  du#"ika&i- t$k&, ta)$", (am)ar

•  data da"am ta)$" ditu"i& u"an(

Dari )$)$ra#a k$&a"ahan 'an( )i&a t$rda#at da"a#$m)uatan ha&i" #$n$"itian maka nam#akn'a da"#$n$"itian t$r&$)ut tidak t$rda#at k$&a"ahan+

Page 27: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 27/36

PENUTUP

A $&im#u"an M$muat !awa)an ata& #$rtan'aan #$n$"itian

S$)aikn'a da"am )$ntuk $&&a'

Ditu"i& &$4ara rin(ka& dan #adat )$rda&arkan da

S$)aikn'a tidak m$n(andun( an(ka P$rn'ataan haru& t$(a&, !an(an ada k$ra(uanhindarkan kata.kata mun(kin, )aran(ka"i, tam#ak

Page 28: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 28/36

• ESIMPUAN

•  a+ $)ih dari &$#aruh r$&#ond$n m$mi"iki k$)ia&aan m$rokok+

• )+ S$)a(ian )$&ar r$&#ond$n t$"ah m$mi"iki k$)ia&aan m$rokok "$)ih dari *9 tahun+

•  4+ $)ih dari &$#aruh r$&#ond$n m$rokok &$)an'ak 19.*9 )atan( &$hari+

•  d+ $)ih dari &$#aruh r$&#ond$n #$rokok m$ru#akan kat$(ori #$rokok d$ra!at &$dan

•  $+ $)ih dari &$#aruh r$&#ond$n m$n(hi&a# !$ni& rokok "t$r+

•  @+ T$rda#at hu)un(an antara k$)ia&aan m$rokok d$n(an k$!adian hi#$rt$n&i #ada "a0/ tahun di ota Padan(+

• (+ T$rda#at hu)un(an antara "ama m$rokok d$n(an k$!adian hi#$rt$n&i #ada "aki."aktahun di ota Padan(+

• h+ Tidak t$rda#at hu)un(an antara !um"ah rokok 'an( dihi&a# #$r hari d$n(an k$!ad#ada "aki."aki u&ia %/.0/ tahun di ota Padan(+

•  i+ Tidak t$rda#at hu)un(an antara d$ra!at #$rokok d$n(an k$!adian hi#$rt$n&i #ada%/. 0/ tahun di ota Padan(+

•  !+ T$rda#at hu)un(an antara !$ni& rokok 'an( dihi&a# d$n(an k$!adian hi#$rt$n&i #ad

u&ia %/.0/ tahun di ota Padan(+

Page 29: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 29/36

$&a"ahan da"am m$m)uat k$&im#u"an- k$&im#u"an tidak )$rda&arkan data 2a&i"

$&im#u"an tidak m$n!awa) #$rtan'aan #$n$"it

k$&im#u"an )ukan )$ra&a" dari #$n$"iti &$ndiri t$dari #$n$"iti "ain t$r"a"u )$raniF4$#at m$n'im#u

ra(u.ra(u

 Tidak t$rda#at k$&a"ahan da"am m$m)uat k$&im#

Page 30: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 30/36

SARAN

Di&ini #$n$"iti tidak m$nu"i&kan &aran untuk #$n$&$"an!utn'a, &$)aikn'a #$n$"iti m$m)$rikan &aranha&i" #$n$"itian'a+

Page 31: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 31/36

Da@tar Pu&taka

Page 32: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 32/36

Page 33: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 33/36

Page 34: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 34/36

Ana"i&i& da@tar #u&taka

P$ru!ukan atau #$n(a4uan #ada #u&taka &$"a"udi&a!ikan &$4ara )$rtaat a&a& dan )aku

Jum"ah minima" */ #u&taka

•  Utama- !urna".!urna", &um)$r #rim$r, @u"" #a#$r

•   Da@tar Pu&taka+ Si&t$m #$nu"i&an t$rdiri m$n((

&i&t$m Nama.Tahun :&i&t$m 2ar3ard<+•  Pu&taka 'an( dia4u h$ndakn'a &um)$r a4uan #

dan mutakhir :/.19 tahun t$rakhir<, a(ar &um)ai"miah !urna"n'a m$m#un'ai makna 'an( "$)ih)$r)o)ot+

Page 35: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 35/36

• Jum"ah da@tar #u&taka tidak m$n4a#a */ :*1<

• Ada )$)$ra#a &um)$r 'an( tidak ma&uk da"am !waktu /.19 tahun kar$na #$n$"itian ini di "akukatahun *91/+

Page 36: Tugas Crp Mandiri

8/17/2019 Tugas Crp Mandiri

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-crp-mandiri 36/36

SUMBER JURNA PENEITIAN

"$-FFFC-FU&$r&FEdwinnanthaFDown"oad&F*0?./%%.1