telaah hadis-hadis yang digunakan sebagai hujjah · pdf filejama’ah tabligh banyak...

Click here to load reader

Post on 06-May-2019

265 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TELAAH HADIS-HADIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI

HUJJAH JAMAAH TABLIGH MASJID JAMI

KEBON JERUK JAKARTA BARAT

( )

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Ushuluddin (S.Th.I.)

Oleh

Muhammad Mukhlis

NIM: 104034001215

PROGRAM STUDI TAFSIR HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H./2011 M.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 24 Mei 2011

Muhammad Mukhlis

TELAAH HADIS-HADIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI

HUJJAH JAMAAH TABLIGH MASJID JAMIKEBON

JERUK JAKARTA BARAT

( )

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Ushuluddin (S.Th.I.)

Oleh

Muhammad Mukhlis

104034001215

Pembimbing.

Dr. Bustamin, M.Si.

NIP. 19630701 199803 1 003

PROGRAM STUDI TAFSIR HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H./2011 M.

i

ABSTRAK

Muhammad Mukhlis

Telaah Hadis-Hadis yang Digunakan Sebagai Hujjah Jamaah Tabligh

Mesjid Jami Kebun Jeruk

Jamaah Tabligh merupakan suatu golongan Islam yang berpusat di

NIJJAMUDDIN India, yang diperkasai oleh Syeikh Maulana Ilyas Kandahlawi,

bertujuan menghidupkan sunnah Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menjalankan organisasinya Jamaah ini melakukan dan mengajak khuruj fi

sabilillah dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya ialah memperbaiki diri

sendiri serta mengajak orang lain untuk memperbaiki dirinya.

Sebagai golongan yang ingin menghidupkan sunnah Rasulullah saw

Jamaah Tabligh banyak menggunakan hadis-hadis sebagai landasan dalam

melakukan kegiatannya. Hadis-hadis yang digunakan tersebut perlu dikaji lebih

lanjut dalam mengetahui kualitas hadis baik dari segi sanad dan matan hadis.

Setelah dilakukan penelitian, mayoritas hadis-hadis yang digunakan oleh

jamaah tabligh merupakan hadis-hadis daif. Akan tetapi dikarenakan hadis-hadis

tersebut digunakan sebagai fadhail al-amal maka penggunaan tetap

diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hadis sahih.

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt,

karena dengan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul TELAAH HADIS-HADIS YANG DIGUNAKAN

SEBAGAI HUJJAH JAMAAH TABLIGH MESJID JAMI KEBUN JERUK.

Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW,

keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir Zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak sekali ujian yang

kadang-kadang mengendorkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini

masih menyisakan banyak hal yang tidak dapat penulis masukan di dalamnya, hal

itu karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Tugas ahir ini dapat

terselesaikan berkat kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk dukungan moril maupun

materi selama penulis melaksanakan kegiatan penelitian hingga dalam penulisan

laporan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainun Kamal Fakih, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Dr. Bustamin, M.Si. selaku ketua

jurusan Tafsir Hadis, dan Ibu Dr. Lilik Umi Kultsum selaku sekertaris Jurusan

Tafsir Hadis.

iii

2. Bapak Dr. Bustamin M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi. Penulis haturkan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan saran-sarannya dengan

penuh kesabaran dan masih sempat menyisakan waktu di tengah kesibukan

beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Rifqi Muhammad Fathi, M.A. sebagai dosen penguji skripsi. Penulis haturkan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan saran-sarannya dengan

penuh kesabaran dan masih sempat menyisakan waktu beliau untuk

membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin, perpustakaan

Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan perpustakaan Iman Jama.

5. Para dosen selama masih aktif di bangku kuliah dari tahun 2004-2008 yang

tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ketulusan

ilmu yang telah diberikannya, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal

salih bagi mereka semua dan membawa berkah dan manfaat bagi penulis.

6. Rasa cinta dan kasih sayang jiwaku pada Ayahanda H. Nehru H Landa dan

Ibunda Dra. Hj. Syamsudduha tercinta yang setia membesarkan, membimbing

juga selalu mendoakan, memberi kasih sayangnya, dan dukungan kepada

anaknya tercinta, serta St. Nurrahmatiah, St. Mutmainnah yang selalu

memberikan dorongan dan berbagi ilmu.

7. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2004 Jurusan Tafsir Hadis

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat: Aang Setiawan yang senantiasa memberikan

dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi, Djaya Cahyadi, Ahmad

iv

Khozin, Jafar Shodiq, Muhammad Ridwan, Engkus Kusnandar, Matrozi,

Haromain, Ahmad Iskandar, Nurfadhilah, Muhammad Fajar Faqihuddin, Fikri,

Subur Abdurrahman, Amelia, Ida Nurmala, Een Hendrawati, Eni Nuraeni, dan

lainnya yang tidak dapat penulis sebut semua namanya. Terima kasih atas

kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama aktif kuliah dan

penulis mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika tak dapat memenuhi harapan

mereka.

8. Ikhwan dan Akhwat Keluarga Besar IKPA Endar Andreansyah,Faisal

Amrullah (tue), Ahmad Zubeir yang senantiasa memberikan dorongan untuk

menyelasaikan penulisan skripsi, dan teman-teman yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan yang telah lama terjalin

banyak sekali kenangan-kenangan yang tidak bisa terlupakan, nama kalian

terpatri dalam satu alinea hati, juga teman-teman Mahasiswa Fakultas

Ushuluddin yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil

dalam penyusunan skripsi ini.

Sekali lagi penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua

pihak yang ikut serta memberikan partisipasinya sehingga skripsi ini akhirnya

terselesaikan juga. Semoga bantuan, dukungan dan doa restu mereka semua

menjadi amal salih yang mendapatkan curahan rahmat dan magfirah serta balasan

yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin. Harapan penulis skripsi ini dapat

bermanfaat baik bagi penulis pribadi maupun pada semua orang yang

membacanya. Wallhu Alamu bi Murdih

v

Jakarta, 4 Juli 2011

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

d : :

t : b :

z : t :

: ts :

g : j :

f : h :

q : kh :

k : d :

l : dz :

m : r :

n : z :

w : s :

h : sy :

: s :

y :

Vokal Tunggal Vokal Panjang

Fathah : a :

Kasrah : i :

Dammah : u :

vi

Kata Sandang

al-Qamar :

al-Syams :

vi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ........................................................................................ ......... i

KATA PENGANTAR ............................................................................... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................................... v

DAFTAR ISI ............................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................... 5

C. Tinjauan Pustaka ........................................................... 6

D. Tujuan Penelitian ........................................................... 6

E. Metodologi Penelitian .................................................. 7

F. Sistematika Penulisan ................................................... 8

BAB