skenario 9 blok 10

Upload: teo-wijaya

Post on 05-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  1/21

  Mekanisme Kerja Ginjal dan Faktor yang mempengaruhinya

  Kelompok E4

  Randy S 102011297

  Ellys Enica Lubis 102012015

  Teo Wijaya 102012121Joni Indah Sari 102012127

   Naalia !obeano 1020122"#

  Se$en Leonardo 102012"2%

  Sil$ani &ania 102012""#

  !u$iani 102012#2#

  'uha((ad )i(an )*i+ bin ,he Rani 102012#9#

  -a.ulas /edo.eran ni$ersias /risen /rida Wacana

  )la(a /oresondensi Jalan )rjuna ara No% Ja.ara 3ara 11510

  Tahun )jaran 201"4201#

  BAB I

    Page 1

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  2/21

  PENDA!"!AN

  #$# "atar Belakang

    Sise( urinaria erdiri dari oran6oran yan (e(rodu.si urine dan (eneluar.an

  urine dari ubuh Sise( ini (erua.an salah sau sise( ua(a unu. (e(erahan.an

  ho(eosasis ran yan (e(rodu.si urine adalah injal 8injal (ela.u.an *unsinya

  denan cara (enyarin las(a dan (e(isah.an a dari *ilra :a6a yan ida. diinin.an

  dari *ilra a.an dibuan denan cara (ene.s.resi.annya .e dala( urine dan a yan (asih

  dibuuh.an a.an disera .e(bali .e dala( darah Selanjunya; urine a.an disalur.an injal

  .e saluran6saluran yan a.an (e(ba

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  3/21

  8a(bar 1 Lea. injal1

  8injal (e(ili.i?

  1 Dua e*tremitas yaiu e>re(ias suerior dan e>re(ias in*erior /edua e>re(ias

  suerior die(ai oleh landula surarenalis @ana. injalA yan diisah.an dari injal

  oleh le(a. erirenalis

  2 Dua margo  yaiu (aro (edialis yan berbenu. .on.a* dan (aro laeralis yan

   berbenu. .on$e.s Bada (aro (edialis erdaa inu yan disebu hilus renalis dan

  (erua.an e(a (asu.nya e(buluh6e(buluh darah; sara*; ly(he dan ureerCilus renalis (e(bu.a dala( suau ruanan yan disebu sinus renalis

  " Dua +a,ies yaiu *acies anerior yan berbenu. ce(bun dan *acies oserior yan

   berbenu. iih 1

  8a(bar 2 3aas6baas injal1

  8injal dibun.us oleh?1 ,asula *ibrosa

  Page 3

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  4/21

  ,asula *ibrosa (ele.a ada injal dan (udah dileas ,asula *ibrosa hanya

  (e(bun.us injal

  2 ,asula adiosa

  ,asula adiosa (enandun banya. le(a. dan (e(bun.us injal dan ana. injal

  @landula surarenalisA ,asula adiosa baian dean lebih iis dariada baian

   bela.an 8injal dierahan.an ada e(anya oleh *ascia adiosa

  " -ascia renalis

  -ascia renalis erlea. di luar casula *ibrosa dan erdiri dari 2 le(bar yaiu *ascia

   rerenalis di baian dean injal dan *ascia rerorenalis di bela.an injal /edua

  injal1 

  8a(bar " Be(bun.us injal1

  3aian6baian injal?

  • /ore.s

  yaiu baian injal di (ana di dala(nya erdaa .orus renalis aau badan (alihi

  yan erdiri dari lo(erulus dan .asul bo

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  5/21

  (edulla a.an erjadi roses reabsorbsi dan au(enasi oleh ubulus ro.si(al

  dan ubulus disal Len.un henle jua (erua.an baian dari yan

  (enhubun.an ubulus ro.si(al denan ubulus disal2 

  • ,olu(na renalis

  yaiu baian .ore.s di anara yra(id injal

  • Cilus renalis

  yaiu suau baian di (ana e(buluh darah; serabu sara* aau du.us (e(asu.i aau

  (eninal.an injal

  • Bailla renalis

  yaiu baian yan (enhubun.an anara du.us enu(ul dan cali> (inor

  ,ali> (inor 

   yaiu ercabanan dari cali> (ajor

  • ,ali> (ajor 

  yaiu ercabanan dari el$is renalis

  • Bel$is renalis

  disebu jua iala injal; yaiu baian yan (enhubun.an anara cali> (ajor dan

  ureer2

  8a(bar # 3aian6baian injal2

  %$% Perdarahan Ginjal

    Page 5

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  6/21

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  7/21

  'edulla

  'edula ada injal yan dibenu. dari sru.ur ira(idal yan di.enal sebaai

   ira(ida injal 'edula erlea. di de.a sisi ce.un injal Bunca. ira(ida di.enal sebaai

   ailla Bailla (e(enuhi .eloa.; sebuah caban dari el$is injal 3asal baian dari

  sru.ur ira(ida (e(anjan dan (e(erluas saa (ere.a u(buh (enuju .ore.s Ruan

  anara ira(ida injal di.enal sebaai .olo( injal#

  /ore.s

  /ore.s injal yan erdiri dari dua jenis jarinan; sinar (eduler dan Flabirin Lud

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  8/21

  sru.ur seeri .anun hadir di se.iar lo(erulus Sru.ur ini di.enal sebaai .asul

  3o

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  9/21

  laisan $isceral Seia .orus.el injal (e(ili.i .uub $ascular e(a (asu.nya areriol

  a*eren dan .eluarnya areriol e*eren; dan (e(ili.i .uub urinarius; e(a ubulus .onorus

   ro.si(al berasal5

  Laisan arieal .asula 3o

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  10/21

  8a(bar H 'acula densa%

  8a(bar 9 Sel odosi%

  Tubulus6ubulus ne*ron yan erdaa ada .ore.s anara lain ubulus .onorus

   ro.si(al dan ubulus .onorus disal Tubulus .onorus ro.si(al beru.uran lebih besar 

  denan ini sel eielnya ersusun berjara. Tubulus ini (e(ili.i banya. (i.ro$ili ada

  lu(ennya yan (e(benu. brush border Tubulus .onorus disal (e(ili.i benu. yan

  lebih bula denan ini sel eielnya ersusun raa yan er.adan a.an (e(benu. suau

   benu.an yan disebu (acula densa ada aaraus ju>alo(erular5

    Page 10

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  11/21

  8a(bar 10 Tubulus /onorus Bro.si(al%

  Bada baian (edulla daa die(ui ansa Cenle se(en iis; ansa Cenle se(en ebal

   ars asendens; ansa Cenle se(en ebal ars desendens; dan du.us .oliens5

  8a(bar 11 )nsa Cenle%

    Page 11

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  12/21

  8a(bar 12 Tubulus .onorus disal%

  8a(bar 1" &uc.us /olien%

  8a(bar di aas (erua.an a(bar du.us /oliens denan ciri .hasnya yaiu eielnya yan

   berbaas eas dan sana jelas5

  %$4 Fungsi Ginjal

  1 Co(eosais

  a 'e(erahan.an .esei(banan air 

   b 'e(erahan.an os(olarias caira ubuh

  c 'e(erahan.an $olu(e las(a dan .esei(banan asa( basa

  d 'enaur ju(lah dan .onsenrasi ele.roli cairan @ Na ; ,l6; / ; C; C,"; ,2;

  B#; S# A

  2 E.s.resi

  a 'ene.s.resi sisa sisa (eabolis(e @urea; asa( ura; .reaininA

   b 'eneluar.an .o(onen asin lain @ oba; bahan adii* A

  " Cor(onal

  a 'e(rodu.si erirooein

    Page 12

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  13/21

   b 'e(rodu.si renin

  # 'eabolis(e

  a 'enubah $i & (enjadi calciriol

  %$- Mekanisme Kerja Ginjal

  Secara aris besar ada ia (e.anis(e ua(a .erja injal yaiu *ilrasi; reabsorbsi; dan

  se.resi &i(ana .eianya be.erja dala( roses e(benu.an urin7

  1 -ilrasi

  -ilrasi di dala( injal erjadi didala( lo(erulus; sehina disebu *ilrasi

  lo(erulus Bada lo(erulus erdaa sel6sel endoeliu( .ailer yan berori @odosiA

  sehina (e(er(udah roses enyarinan Selain iu (e(bran 8lo(erulus seraus .ali

  lia lebih er(eabel dariada .ailer6.ailer di e(a lain 3eberaa *a.or yan

  (e(er(udah roses enyarinan adalah e.anan hidroli. dan er(eabiliias yan ini

   ada lo(erulus Te.anan darah .ailer lo(erulus adalah aya endoron ua(a yan

   bereran unu. (enindu.si *ilrasi lo(erulus7

  Selain enyarinan; di lo(elurus erjadi ula eni.aan .e(bali sel6sel darah;

  .ein darah; dan sebaian besar roein las(a Casil enyarinan di lo(erulus berua

  *ilra lo(erulus @urin ri(erA yan .o(osisinya serua denan darah eai ida. 

  (enandun roein 3ahan6bahan .ecil erlaru dala( las(a; seeri lu.osa; asa( a(ino;

  nariu(; .aliu(; .lorida; bi.arbona; ara( lain; dan urea (ele

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  14/21

  lo(erulus .edala( .asul 3o

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  15/21

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  16/21

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  17/21

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  18/21

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  19/21

  8a(bar 1# Reabsorsi 8lu.osa7

  %$1 Keseim/angan 2airan &u/uh

  8injal (ela.u.an berbaai *unsi yan diuju..an unu. (e(erahan.an

  ho(eosais Sel6sel ada oranis(e (ulisel .o(le.s (a(u ber*unsi dan berahan hidu

  hanya dala( suau lin.unan cairan Lin.unan cairan inernal adalah cairan e.srasel

  @,ESA yan (e(basuh se(ua sel di dala( ubuh dan harus dierahan.an secara

  ho(eosais Bada ubuh; eru.aran anara sel dan ,ES daa (enubah .o(osisi

  lin.unan cairan inernal yan .ecil dan ribadi ini aabila ida. erdaa (e.anis(e unu. 

  (e(erahan.an sabiliasnyaH

  Secara aris besar; (a.hlu. hidu di dara daa berahan hidu .arena adanya

  injal; oran yan bersa(a denan (asu.an hor(onal dan sara* yan (enaur *unsinya;

  erua(a bereran dala( (e(erahan.an sabilias $olu(e dan .o(osisi ele.roli ,ES

  &enan (enyesuai.an ju(lah air dan berbaai .onsiuen las(a yan a.an disi(an di

  dala( ubuh aau di.eluar.an (elalui urin; injal (a(u (e(erahan.an .esei(banan air 

  dan ele.roli di dala( renan yan sana se(i yan coco. bai .ehiduan;

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  20/21

  (e(baasi .ehilanan a ersebu (elalui urin; sehinan daa (enyi(an sa(ai lebih

   banya. a ersebu didaa dari (a.anan &enan de(i.ian; injal daa lebih e*isien

  (ela.u.an .o(ensasi unu. .elebihan dariada .e.uranan; .enyaaannya ada beberaa

  .eadaan injal ida. daa secara oal (enheni.an eneluaran suau bahan enin

  (elalui urin;

 • 8/16/2019 Skenario 9 Blok 10

  21/21

  Da+tar pustaka

  1 /asi( !I 3u.u ajar ra.us uroenialis Edisi 2 Ja.ara? -/ .rida 2012 h 206"

  2 Sloane E )nao(i dan *isioloi unu. e(ula Ja.ara? E8, 200# h "1H6"7

  " 3as(ajian J; Slonec.er ,E 'eode anao(i berorienasi ada .lini. Ja.ara? 3inarua

  ).sara 200" h 57

  # &on W; -a