silabus penjas klas xi

Download Silabus Penjas Klas Xi

Post on 16-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Silabus Penjas Klas Xi

  1/23

  SILABUS

  Nama Sekolah : SMK AL-MAARIF SUMBAWA

  Mata Pelajaran : Pendidikan Jamani! "lahra#a dan Keehatan

  Kela$Semeter : %I$&

  Standar Kom'eteni : &( Mem'raktikkan )er)a#ai keteram'ilan 'ermainan olahra#a den#an teknik dan nilai-nilai *an# terkand+n# di dalamn*a(

  Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian Alokasi

  Waktu

  Sumber/

  Bahan/Alat

  &(& Mem'raktikkan

  keteram'ilanteknik )ermain

  alah at+

  'ermainanolahra#a )ola

  )ear e,araederhana erta

  nilai kerjaama!

  kej+j+ran!

  men#har#ai!eman#at! 'er,a*adiri.

  Sepak Bola

  Formai 'ermainan

  e'ak )ola

  'en*eran#an

  W / M ata+ 0 / 1 / 0

  Formai 'ertahanan

  e'ak )ola 0 / 0 / 12

  etelah di)a#i menjadi

  )e)era'a kelom'ok i3amelak+kan 'ermainan e'ak

  )ola *an# menekankan

  'em)a#ian t+#a 'ara 'emaine+ai 'oiin*a )erdaarkan

  'ola W-M ata+ 0 / 1 / 0!mer+'akan 'ola *an#

  menem'atkan 0 'emain

  )elakan#! 1 ,enter )a,k dan 0

  'emain de'an etelah di)a#i menjadi

  )e)era'a kelom'ok i3a

  melak+kan 'ermainan e'ak)ola *an# menekankan

  'em)a#ian t+#a 'ara 'emaine+ai 'oiin*a )erdaarkan

  'ola 0 / 0 / 1 *an# le)ih

  menekankan 'ada 'ertahanan!'ola ini menem'atkan 0

  'emain )elakan#! 0 'emainten#ah dan 1 'emain de'an

  men##+nakan 4ormai!

  )ent+k! dan trate#i 'ola'en*eran#an 0 / 1 / 0

  dalam 'ermainan e'ak

  )ola

  men##+nakan )er)a#ai

  4ormai )ent+k! trate#i'ola 'ertahanan dalam

  'ermainan e'ak )ola

  5e 'er)+atan &0 6 07 B+k+ 'and+an

  taktik! trate#i'ermainan e'ak

  )ola

  La'an#an e'ak)ola! #a3an#!

  )ola! 'l+it! to'3at,h! ,oron#

  Bola oli Formai 'ermainan

  )ola 8oli

  etelah di)a#i menjadi )e)era'akelom'ok i3a melak+kan'ermainan )ola 8oli *an#

  menekankan 'em)a#ian t+#a

  e+ai den#an 'oiin*a! mialn*amem'e#+nakan 'ola 0 maher

  dan 1 et-+'er! 0 maher! & et-+'er dan & li)ero dan 7 maher

  dan & et-+'er(

  Men##+nakan )er)a#ai4ormai! )ent+k! dantrate#i dalam 'ermainan

  Mem'erlihatkan nilai

  'antan# men*erah! dan

  j+j+r 9fair play. dalam'ermainan

  5e 'er)+atan B+k+ 'and+antaktik! trate#i'ermainan )ola

  8oli

  La'an#an )ola8oli! )ola! 'l+it!

  to' 3at,h!,oron#

  &

 • 7/23/2019 Silabus Penjas Klas Xi

  2/23

  Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian Alokasi

  Waktu

  Sumber/

  Bahan/Alat

  Bola Basket

  Pen#inte#raian teknik

  dalam 'ermainan )ola

  )aket(

  Setelah melak+kan 'emanaan

  i3a mem'era#akan

  'ermainan )ola )aket den#an

  menekankan t+#a dantan##+n# ja3a) 'emain e+ai

  den#an 'oiin*a Melak+kan latihan 'ola

  'en*eran#an &-1-1 da'atdilihat 'ada 'enera'an trate#i

  'en*eran#an kilat dan'en*eran#an )er'ola den#an

  daar 'okok: ada 'en#at+r

  eran#an 'en#aman!'enem)ak! 'en#+m'an dan

  'era*ah(

  Men##+nakan )er)a#ai

  4ormai! )ent+k! dan

  trate#i dalam 'ermainan

  )ola )aket

  Menera'kan trate#i

  'en*eran#an Mem'erlihatkan nilai

  'antan# men*erah! danj+j+r 9fair play. dalam

  'ermainan(

  5e 'er)+atan La'an#an )ola)aket! )ola!

  ,oron#! 'l+it! to'

  3at,h

  &(1 Mem'raktikkanketeram'ilan

  teknik erta nilaikerjaama!

  kej+j+ran!

  men#har#ai!eman#at! 'er,a*a

  diri.

  !ounders

  Formai 'ermainan

  ro+nder

  Setelah melak+kan 'emanaan

  i3a mem'era#akan

  'ermainan ro+nder den#anmenekankan t+#a dan

  tan##+n# ja3a) 'emain e+ai

  den#an 'oiin*a( Pola'en*eran#an did+k+n# oleh

  teknik indi8id+ ma+'+n re#+antara lain kemahiran

  mem+k+l! lidin#! lari elain

  it+ mana#er *an# akanmem)erikan arahan 'ola

  'en*eran#an *an# di#+nakan(

  Men##+nakan )er)a#ai

  4ormai! )ent+k! dan

  tate#i dalam 'ermainanro+nder

  Mem'erlihatkan nilai

  'antan# men*erah! dan

  j+j+r 9fair play. dalam'ermainan

  5e 'er)+atan B+k+ 'and+antaktik! trate#i

  'ermainanro+nder

  La'an#anro+nder! )ola!

  'l+it! to' 3at,h

  &( Mem'raktikkanketeram'ilan

  teknik alah at+nomor atletik

  den#an

  men##+nakan'erat+ran *an#

  dimodi4ikai ertanilai kerjaama!

  Atletik

  Nomor tolak 'el+r+ Se,ara klaikal melak+kan

  'emanaan den#an r+nnin#AB; dilanj+tkan latihan lari

  kijan# +nt+k menin#katkan

  da*a ledak otot kaki tolak

  Se,ara )er#antian melak+kan

  latihan lom'at tin##i #a*a#+lin# 'er+t dari ketin##ian

  *an# rendah! kem+dian e,ara

  Melak+kan teknik dalam

  nomor lom'at tin##i#a*a #+lin# 'er+t

  9traddle.

  5e 'er)+atan B+k+ +m)er

 • 7/23/2019 Silabus Penjas Klas Xi

  3/23

  kej+j+ran! kerja

  kera dan 'er,a*adiri.

  )ertaha' tin##in*a dinaikkan

  den#an 'roed+r )erdiriden#an at+ kaki di)elakan#

  kem+dian )ertolak 8ertikal!den#an a3alan > lan#kah! 0

  derajat terakhir har+ le)ar! 07

  / 77 derajat dari mitar!tolakan kaki t+m'+ har+ k+at!

  etelah men,a'ai mitar )adandi#+lin#kan ke kiri den#an

  ke'ala dah+l+ mele3ati mitar

  edan#kan mendarat terle)ihdah+l+ '+n##+n#(

  tian# lom'at

  tin##i! mitar! to'3at,h

  Atletik

  Nomor lom'at tin##i

  #a*a #+lin# 'er+t

  Se,ara klaikal melak+kan

  'emanaan den#an r+nnin#

  AB; dilanj+tkan 'en#enalantoalk 'el+r+ m+lai ,ara

  meme#an#! latihan 'o3erlen#an mendoron# 'el+r+

  kearah ata

  Se,ara )er#antian i3a

  )erlatih menolak 'el+r+ #a*amen*am'in# tan'a a3alan

  den#an ,ara meme#an# 'el+r+

  di 'an#kal jari den#an ti#a jaridi)elakan#! 'el+r+ diletakkan

  dekat leher ik+ dian#katejajar )ah+! menolak 'el+r+

  den#an mel+r+kan ik+a

  diik+ti dil+r+kan )adane)a#ai da*a doron#(

  Se,ara )er#antian i3a

  )erlatih menolak 'el+r+ den#an

  a3alan

  Melak+kan teknik

  nomor tolak 'el+r+

  #a*a men*am'in#

  5e 'er)+atan B+k+ +m)er

 • 7/23/2019 Silabus Penjas Klas Xi

  4/23

  kej+j+ran!

  men#har#ai oran#!kerja kera dan

  'er,a*a diri.

  dan teknik men#hindar

  men##+nakan tan#an! terdiridari '+k+lan e'an! lintaan

  l+r+! di)ant+ 'er#erakan )ah+'+taran 'in##an#! '+k+lan

  en#kol$)and+l den#an 'oii

  tan#an ditek+k ?= derajat!lintaan dari a*+nan )a3ah!

  '+k+lan lin#kar lintaann*adari am'in# l+ar ke dalam

  t+)+h! '+k+lan am'in#

  men##+nakan '+n##+n#tan#an(

  Ber'aan#an melak+kan latihan

  #erak eran# dan hindar(

  men##+nakan tan#an

  Melak+kan #erakan

  eran# hindar e,ara

  )er'aan#an

  0

 • 7/23/2019 Silabus Penjas Klas Xi

  5/23

  SILABUS

  Nama Sekolah : SMK AL-MAARIF SUMBAWA

  Mata Pelajaran : Pendidikan Jamani! "lahra#a dan Keehatan

  Kela$Semeter : %I$&

  Standar Kom'eteni : 1( Mem'raktikkan akti8ita 'en#em)an#an +nt+k menin#katkan k+alita ke)+#aran jamani dan ,ara 'en#+k+rann*a! nilai-nilai*an# terkand+n# di dalamn*a(

  Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajar Indikator Penilaian Alokasi

  Waktu

  Sumber/

  Bahan/Alat

  1(& Mem'raktikkan

  )er)a#ai )ent+klatihan kelin,ahan!

  'o3er dan da*a

  tahan +nt+k'enin#katan

  ke)+#aran jamanierta nilai

  tan##+n# ja3a)!

  dii'lin dan

  'er,a*a diri

  Latihan Kebugaran

  #asmani $

  Kelin,ahan

  @6'loi8e 'o3er

  Setelah melak+kan 'emanaan

  i3a e,ara )er#antian)erlatih +nt+k menin#katkan

  kelin,ahan den#an lari )olak-

  )alik! lari i#-a#! larimem)+at an#ka dela'an

  Melak+kan latihan naik t+r+n

  tan##a elama 7-> menit +nt+kmenin#katkan tena#a ledak

  e,ara )erkelom'ok

  Melak+kan )er)a#ai

  )ent+k latihankelin,ahan

  Melak+kan )ent+k

  latihan tena#a ledak

  5e 'er)+atan

  5e 5KJI 9tekee#aran Jamani

  Indoneia. +nt+k

  i3a SMA$MA

  6 07 B+k+ +m)er

  Ketah+ilah tin#katke)+#aran jamani

  anda! P+at

  Kee#aranJamani!

  Ce'dikna!Sena*an Jakarta

  Sto' 3at,h! 'l+it

  , Ke,e'atan

  Kek+atan otot

  Melak+kan latihan +nt+k

  menin#katkan ke,e'atan

  den#an )er)a#ai ,ara diantaran*a: latihan 'er,e'tan!

  lari menaiki tan##a ata+ )+kit!

  men+r+ni tan##a ata+ )+kit!latihan ke,e'atan reaki

  9'ermainan hitam-hija+. danlari ,e'at dari tart mela*an#

  Melak+kan latihan +nt+k

  menin#katkan kek+atan limakelom'ok otot *ait+: kelom'ok

  otot 'era len#an! e6tenor

  '+n##+n#! e6tenor t+n#kai!)ah+ 9menarik. dan )ah+

  9mendoron#. len#an den#an)ent+k latihan '+h +'! 'er+t

  den#an it +'! )ah+ den#an

  '+ll +'! e,ara )er#antian

  Melak+kan )er)a#ai

  )ent+k latihan

  kelin,ahan

  Melak+kan )ent+k

  latihan tena#a ledak

  5e 'er)+atan5e 5KJI 9te

  kee#aran JamaniIndoneia. +nt+k

  i3a SMA$MA

  6 07 B+k+ +m)erKetah+ilah tin#kat

  ke)+#aran jamanianda! P+at

  Kee#aran

  Jamani!Ce'dikna!

  Sena*an Jakarta

  Sto' 3at,h! 'l+it

  7

 • 7/23/2019 Silabus Penjas Klas Xi

  6/23

  , Kete'atan

  Ca*a tahan kerja

  jant+n#

  Melak+kan latihan +nt+k

  menin#katkan kete'atanden#an ,ara melem'ar )ola ke

  arah lo)an# )an mo)il *an#di#ant+n# e,ara )er#antian

  Melak+kan latihan +nt+k

  menin#katkan da*a tahan

  den#an ,ara lari 'iramid m+laidari jarak 0==M! 7==M! ==M!

  7==M! 0==M e,ara)erkelom'ok

  Melak+kan )er)a#ai

  )ent+k latihankelin,ahan

  Melak+kan )ent+k

  latihan tena#a ledak

  5e 'er)+atan

  5e 5KJI 9tekee#aran Jamani

  Indoneia. +nt+ki3a SMA$MA