seri perkawinan - teks misa perkawinan

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

5.428 views

Category:

Spiritual

21 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Antonius Sofyandi & Chatarina Yuyanti TanuPEMBERKATANPERNIKAHANDANPERAYAANEKARISTIMinggu, 19 Desember 2004Gereja Santo GabrielJl. Sumber Mekar I-7 No, 14Gandarusa, Bandung 40222

2. UPACARA PEMBERKATAN PERNIKAHAN DAN PERAYAAN EKARISTI Antonius Sofyandi & Chatarina Yuyanti Tanu RITUS PEMBUKA 1. PEMBUKAANberdiri[ Kedua mempelai, orangtua, saks, dan para pengiringnya menunggu di pintumasuk gereja sementara imam dan para pembantunya menyambut mereka.Imam memberi salam sambil berkata: ]A. SALAMberdiriI : Selamat datang, saudara sekalian. Semoga rahmat, damai sejah-tera dan Kasih Allah melimpahi kita sekalian.U : Sekarang dan selama-lamanya.B. PENYERAHAN MEMPELAIberdiri[ Wakil Orangtua (W) menyerahkan kedua calon mempelai kepada Imam. ]W : Pastor Ferry yang kami hormati, kamiatas nama keduaorangtua dan segenap anggota keluarga kedua calon mem-pelaimenyerahkan anak kami, ANTONIUS SOFYANDI danCHATARINA YUYANTI TANU kepada Gereja untuk salingmenerima Sakramen Perkawinan. Sesuai dengan kemauanmereka berdua untuk saling mengikat janji sehidup semati,maka dan kami mohon agar Pastor berkenan meresmikan danmeneguhkan mereka berdua dalam sakramen perkawinanmenurut tata-cara Gereja Katolik. Atas kesediaan Pastor kamiucapkan terima kasih.I : Dengan penuh rasa syukur dan hati gembira, saya, atas namaGereja Katolik, menerima kedua calon mempelai serta dengansenang hati memenuhi permintaan Saudara untuk meresmikanperkawinan ini menurut tata-cara Gereja Katolik. Semoga2 Pemberkatan Pernikahan & Perayaan Ekaristi 3. kedua mempelai dianugerahi rahmat dan berkat Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus (). U : Amin. C. PERCIKAN berdiri [ Imam memerciki kedua calon mempelai dan hadirin sambil berkata: ] I : Semoga kalian berdua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang mahakuasa, diterangi dengan sinar kasih-Nya, dilimpahi dengan rahmat-Nya, dan disucikan dalam Roh Kudus agar pantas menghadapi peristiwa yang suci ini. U : Amin.2. PERARAKAN MASUK berdiri[ Imam, putra altar, kedua mempelai, orangtua dan saksi memasuki gerejadiiringi lagu This Wonderful DayDi depan, altar kedua mempelai dudukdi tempat yang telah disediakan. Calon mempelai wanita di sebelah kanan calonmempelai pria. ] This Wonderful Day [ 1=C, 4/4, Moderato. Arr.: Tonny S. ] Today I will walk with my hands in God, Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there, for He will be there, Evry moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, Berjalan bersama-Mu Yesus Tuhanku. Engkau sertaku slalu sertaku, Sepanjang hidupku bahagia selalu bahagia.3. TANDA SALIB DAN SALAM berdiri I : Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus () U : AminAnthonius Sofyandi & Chatarina Yuyanti Tanu3 4. I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allahdan persekutuan Roh Kudus beserta kita.U : Sekarang dan selama-lamanya.4. PERNYATAAN TOBAT berdiriI : Saudara-saudara terkasih, marilah kita memeriksa dan menga-kui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita layak danpantas di hadapan Allah. [Hening sejenak ]I : Saya mengaku,U : kepada Allah yang Mahakuasa dan kepada saudara sekalian,bahwa saya telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan,dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguhberdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa PerawanMaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada sau-dara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.I : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampunidosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.U : Amin5. TUHAN KASIHANILAH KAMI: PS 347[ 1= Es, 2/4. Misa Lauda Sion, A.S. Dirdjoseputro, 1967.]Tuhan kasihanilah kami (2X)Kristus kasihanilah kami (2X)Tuhan kasihanilah kami (2X)6. DOA PEMBUKAAN berlututI : Marilah berdoa,Allah yang Mahamurah, dengarkanlah permohonan kami dancurahkanlah ramat-Mu kepada kedua mempelai ini. Teguhkan-lah usaha mereka untuk saling mencintai dengan setia danbersama-sama menyumbangkan jasa bagi kesejahteraan masya-rakat. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan Pengantara kami.U : Amin4 Pemberkatan Pernikahan & Perayaan Ekaristi 5. LITURGI SABDA 7. BACAAN I: Kolose 3: 12-17 dudukL : Bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada umat di KoloseKarena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskandan dikasihani-Nya, kenakanlah belaskasihan, kemurahan,kerendahan hati, kelemah-lembutan, dan kesabaran. Sabarlahkamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akanyang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadapyang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamuberbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu: kenakan-lah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyem-purnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahdalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil : men-jadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataanKristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegurseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, danpuji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukurkepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamulakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua-nya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukuroleh Dia kepada Allah, Bapa kita.I : Demikianlah sabda Tuhan.U : Syukur kepada Allah.8. LAGU ANTARBACAAN: Kasih dudukKasih[ 1=Bes, 6/8. arr.: Teddy S. ]Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkanKasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu TuhanKasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkanKasih pasti murah hati. Kasih-Mu kudus tiada batas-Nya.Anthonius Sofyandi & Chatarina Yuyanti Tanu 5 6. Refr. Ajarilah kami saling mengasihi.Ajarilah kami saling mengampuniAjarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan.Kasih-Mu kudus tiada batasnya.9. INJIL: Yoh 15: 9-17 berdiriI : Tuhan beserta kita.U : Sekarang dan selama-lamanyaI : Inilah Injil Yesus Kristus karangan YohanesU : Dimuliakanlah TuhanI : Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikian juga Aku telahmengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamumenuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku,seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalamkasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya suka-cita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi,seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebihbesar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuksahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatKu, jikalau kamuberbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menye-but lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diper-buat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karenaAku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yangtelah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku,tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkankamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmuitu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalamnama-Ku, diberikan-Nya kepadamu. Inilah perintah-Ku: Ka-sihilah seorang akan yang lain.I : Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan tekunmelaksanakannya.U : Tanamkanlah SabdaMu, ya Tuhan, dalam hati kami.10. HOMILI duduk6Pemberkatan Pernikahan & Perayaan Ekaristi 7. 11. SYAHADATberdiriAku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit danbumi dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria;yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,disalibkan, wafat, dan dimakamkan; yang turun ke tempat penanti-an, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik kesurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa; darisitu Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.Aku percaya akan Roh Kudus Gereja Katolik yang kudus, perse-kutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehi-dupan kekal. Amin. UPACARA PERKAWINAN 12. PEMANGGILAN KEDUA MEMPELAIberdiri[ Kedua mempelai dan para hadirin dipersilahkan berdiri. Para saksi men-dampingi kedua mempelai. ]I : ANTONIUS SOFYANDI dan CHATARINA YUYANTI TANUyang berbahagia, saudara telah datang ke mari untuk meraya-kan Sakramen Perkawinan di hadapan pejabat gereja dandisaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan mene-guhkan saudara, agar saudara sanggup saling mencintai dengansetia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri.Maka sekarang saya minta, supaya saudara menyatakan mak-sud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan saya.[ Imam bertanya kepada mempelai pria, Antonius Sofyandi (Sf.) ]I : ANTONIUS SOFYANDI, adakah saudara meresmikan perkawi-nan ini sungguh dengan ikhlas hati?Sf. : Ya, sungguhI : Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudarasepanjang hidup?Anthonius Sofyandi & Chatarina Yuyanti Tanu 7 8. Sf. : Ya, saya bersediaI : Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anakyang dipercayakan Tuhan kepada saudara, dan mendidik mere-ka menjadi orang Katolik yang setia?Sf. : Ya, saya bersedia[ Kemudian imam bertanya kepada mempelai wanita, Ch. Yuyanti Tanu (Yt). ]I : CHATARINA YUYANTI TANU, adakah saudara meresmikanperkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati?Yt. : Ya, sungguhI : Bersediakah Saudara mengasihi dan menghormati suami sau-dara sepanjang hidup?Yt. : Ya, saya bersediaI : Bersediakan saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anakyang dipercayakan Tuhan kepada saudara, dan mendidik mere-ka menjadi orang Katolik yang setia?Yt. : Ya, saya bersedia13. PERJANJIAN NIKAHberdiriI : Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara.Saya persilahkan saudara masing-masing mengucapkan per-janjian nikah di bawah sumpah.[ Mempelai pria meletakkan tangan kanan di atas Kitab Suci sambil meng-ucapkan rumus sumpahdilanjukan oleh mempelai wanita: ] Mempelai pria:Sf. : Dihadapan imam dan para saksi:Saya, ANTONIUS SOFYANDI, menyatakan dengan tulus ikhlas,bahwa CHATARINA YUYANTI TANU yang hadir di sini mulaisekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia