proses pembentukan tanih.pdf

Post on 13-Apr-2018

528 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  1/49

  PROSES-PROSES ALAM SEKITARProses Pembentukan Tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  2/49

  Pembentukan Tanih

  Lapisan tanih terbentuk daripada tindakbalas faktor

  iklim dan tumbuhan ke atas bahan mineral. Oleh itu

  tanih bukanlah unsur yang lengai tetapi aktif.

  PEDOLOGIialah kajian tentang asal, pengkelasan,

  taburan dan penerangan tentang tanih

  PEDOGENESISialah pembentukan tanih

  lapisan tanih yang nipis akan bertambah tebal dan

  seterusnya membentuk lapisan atau horizonyang

  boleh dibezakan dari segi warna, tekstur dan

  struktur untuk membentuk profil tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  3/49

  Profil tanih Pedologi atau kajian tentang tanih tidak

  hanya melibatkan lapisan permukaan

  tetapi juga lapisan dalam tanih

  Daripada permukaan sehingga ke

  batuan hampar

  Setiap lapisan = horizon tanih

  Air memenuhi ruang kosong

  Setiap lapisan ada ciri tersendiriberasaskan:

  warna

  Tekstur

  Struktur

  Consistency

  Porositi

  OA

  E

  B

  C

  R

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  4/49

  Horizon Tanih

  Lapisan yang selari dengan permukaan Setiap lapisan horizon mempunyai ciri yang

  ketara perbezaan daripada lapisan di atas

  dan dibawahnya

  Sempadan antara horizon ini bolehdikenalpasti daripada segi profilnya iaitu

  ciri-ciri warna, tekstur, struktur, consistency,

  porositi, kehadiran mineral, kelembapan

  dan proses kimia

  Horizon tanih ini merupakan rujukan utama

  dalam Pengkelasan Tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  5/49

  organik

  humus

  mineral

  koloid

  bahan mendap atau bahan

  luluhawa

  batuan hampar

  OA

  E

  B

  C

  R

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  6/49

  Horizon Tanih

  O (organik) Lapisan paling atas

  Mempunyai kandungan bahan organik

  daripada bangkai haiwan dan sisa

  tumbuhan di permukaan dan telah berubahkepada humus

  Humus bukan satu bahan tetapi campuran

  bahan organik yang telah dikompos dan

  disintesis Berwarna gelap

  Terdapat banyak organisma yg terlibat

  dalam proses humification sisa organik di

  lapisan ini.

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  7/49

  Horizon Tanih

  Horizon A Lapisan kedua

  Humus dan partikel tanah liat (clay) adalah

  penting kerana menyediakan hubungan

  kimia utama antara nutrisi tanih dantumbuhan

  Kandungan bahan organik yang tinggi

  Warna gelap

  Lapisan ini sering mengalami gangguanakibat aktiviti manusia seperti pembajakan

  dan pelbagai aktiviti lain.

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  8/49

  Horizon Tanih

  Horizon E Lapisan ketiga

  Lapisan ini mempunyai warna yang lebih

  cerah berbanding horizon A

  silicate clays dan oxides of Aluminium andIron dikeluarkan (oleh air) semasa air

  meresap melalui lapisan ini

  Proses pengeluaran partikel halus dan

  mineral oleh air meninggalkan pasir dantanah liat (clay).

  Proses ini dinamakan Eluviasi (Horizon E

  merujuk kepada proses Eluviasi)

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  9/49

  Horizon Tanih

  Horizon B Horizon ini mengumpulkan tanih liat,

  aluminium dan besi.

  Lapisan ini didominasi oleh proses illuvasi

  iaitu proses pemendapan (berlawan denganproses eluviasi yang merupakan proses

  hakisan)

  warna kemerahan atau kekuningan akibat

  kehadiran mineral illuviasi (silicate clays,iron and aluminium, carbonates, gypsum)

  dan oksida organik

  Di kawasan tropika yang lembab, lapisan ini

  boleh menjadi tebal

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  10/49

  Horizon Tanih Horizon A, E, dan B mengalami proses tanih

  yang aktif

  Horizon C

  Lapisan batu hampar atau batuan induk

  yang terluluhawa dan dikenali sebagai

  regolith

  Tidak banyak dipengaruhi oleh tindakan

  proses tanih dan terletak diluar pengaruh

  biologi berbanding lapisan atas

  Akar tumbuhan dan mikroorganisma tanihjuga sangat jarang ditemui di lapisan ini.

  Lapisan ini mempunyai struktur yang

  terlekat kuat (cemented) terutama di

  kawasan kering

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  11/49

  Tanih merupakan bentuk semulajadi yang

  dinamik dan kandungannya terbentuk akibat

  gabungan kesan iklim dan aktiviti biotik serta

  diubahsuai oleh topografi ke atas bahan indukpada suatu jangka masa tertentu.

  Faktor mempengaruhi pembentukan tanih:

  Iklim, tumbuhan & organisma (faktor aktif)

  Topografi, Bahan Induk & Masa (faktor

  pasif)

  Faktor Pembentukan Tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  12/49

  Faktor mempengaruhi pembentukan tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  13/49

  Faktor Aktif Pembentukan Tanih

  Iklim

  Suhu dan hujan merupakan dua agen iklim yangmempengaruhi proses pembentukan tanih

  Iklim merupakan faktor yang paling berpengaruh

  dalam proses pembentukan tanih

  Iklim memberi kesan secara langsung dan tidak

  langsung

  kesan langsung : Menyediakan sumber air dan haba

  untuk tindakbalas dengan bahan induk

  Kesan tidak langsung: menentukan flora dan fauna

  yang menyediakan sumber tenaga dalam bentuk

  bahan organik. Semasa proses penguraian bahanorganik, asid dan garam yang dibebaskan akan

  bertindak ke atas batu dan mineral

  Hujan dan suhu mempengaruhi kadar proses

  kimia, fizikal dan biologi yang membentuk

  profil tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  14/49

  Organisma (tumbuhan dan organisma)

  Tumbuhan asal sesuatu tempat dipengaruhi oleh

  bahan induk tetapi lama kelamaan iklim akan

  mempengaruhi jenis tumbuhan di kawasan tersebut Oleh itu, tanih yang terhasil dipengaruhi oleh jenis

  tumbuhan yang hadir di sesuatu kawasan

  Tumbuhan konifer seringkali mempunyai tanih yang

  berasid, kerana daun-daun konifer ini kurang kation

  (Ca, Mg, K, Na) dan kehilangan (leaching) adalahtinggi di bawah tumbuhan ini.

  Pokok seperti oak dan maple pula menyediakan

  kitaran nutrisi melalui penjanaan berterusan sisa.

  Aktiviti mikrob juga dipengaruhi oleh kehadiran

  nutrisi. Organisma memainkan peranan pentingdalam perbezaan profil tanih

  Bahan organik, pencampuran profil, kitaran nutrisi

  dan kestabilan struktur sangat dipengaruhi oleh

  organisma. Tumbuhan juga kurangkan kadar

  hakisan

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  15/49

  Bahan Induk

  Bahan induk mempengaruhi ciri tanih semasa

  peringkat awal pembentukan tanih tersebut

  contohnya ciri tanih seperti tekstur Tekstur akan mengawal pergerakan air, dan ini

  secara tidak langsung mempengaruhi translokasi

  partikel halus dan nutrien tanih

  Proses pemecahan bahan induk bertanggungjawab

  dalam proses pembentukan tanih melalui bahanmineral yang dilepaskan

  Fe, Mn warna merah, tindakbalas pengoksidaan

  dan penurunan

  Na dan K merupakan agen untuk koloid (humus dan

  liat) Ca dan Mg membentuk kesan ketulan (flocculation)

  yang menstabilkan struktur tanih dan sesuai untuk

  tumbuhan

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  16/49

  Topografi

  Merujuk kepada konfigurasi permukaan tanah dan

  diterangkan melalui perbezaan ketinggian, cerundan sebagainya

  Topografi kawasan boleh mempercepatkan atau

  memperlambatkan kesan iklim

  Topografi mempengaruhi ketebalan profil tanih di

  kawasan datar sering tebal tetapi denganpeningkatan kecerunan, hakisan lebih banyak

  berlaku dan ini menghasilkan tanih yang nipis dan

  berbatu

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  17/49

  Masa

  Jangka masa yang diperlukan untuk membentukhorizon yang jelas (A,E, B, C) bergantung kepada

  hubungkait faktor-faktor iklim, jenis tumbuhan,

  organisma dan topografi.

  Horizon lebih cepat terbentuk dalam keadaan panas

  lembab dan kawasan hutan berbanding kawasanberiklim sejuk/ panas dan kering

  Tanih matang lebih cepat di kawasan datar hingga

  sedikit bercerun di tanah tinggi berbanding tanag

  datar yang rendah atau kawasan bercerun curam

  Tanih di kawasan dataran banjir sering kekal mudaakibat hakisan berkala

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  18/49

  Alam sekitar Ciri profil tanih

  Prosespembentukan

  tanih

  Proses pedogenesis (pembentukan tanih) sangat berkait dengan alam sekitar

  dan proses yang berlaku juga menentukan ciri-ciri tanih yang terbentuk di

  sesuatu tempat

  Terdapat 3 proses asas pedogenesis:

  1. Proses perubahan bentuk batuan dan kemasukan mineral (luluhawa)

  2. Proses kemasukan bahan organik

  3. Pergerakan bahan dalam tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  19/49

  PEDOGENESIS

  1. Proses Luluhawa

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  20/49

  Bahan mineral dalam tanih terhasil daripada transformasi

  batuan induk akibat proses fizikal dan juga proses kimia(luluhawa geokimia dan luluhawa biokimia).

  Luluhawa Fizikal

  Luluhawa fizikal adalah pemecahan agregat batu dan tanih

  melalui proses fizikal (mekanikal) terhadap rekahan sedia ada;

  mengurangkan saiz fragmen mengikut struktur batuan dan tanih

  tersebut (grains, crystal, bloks, slabs etc)

  Proses terlibat:

  1. Stress (pressure) release

  2. Thermal expansion and contraction (insolation weathering)3. Growth of foreign crystals (salt weathering)

  4. Hydration

  5. Frost shattering and hydration shattering

  6. plants

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  21/49

  1. Stress (pressure) release

  Most common mechanism of stress release is removal of overlaying rock by erosion

  The dilation fractures conform to surface topography and increase in spacing with

  depth

  Thermal contraction due to cooling counteracts expansion; therefore stress release is

  most pronounced near the surface Stress release causes exfoliation: the separation of concentric layers of rocks

  2. Thermal expansion and contraction (insolation weathering)

  The surface temperature of dark coloured rock can vary from 0-50oC between day and

  night, since rock has low thermal conductivity

  The differential stresses of expansion and contraction of the outer 1-5 cm of rock

  causes separation of concentric shallow layers (another form of exfoliation) called

  spalling or spheroidal weathering

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  22/49

  3. Growth of foreign crystal (salt weathering)

  Mainly hydrated salts which are water soluble at normal ranges of atmospheric

  temperature and humidity; they hydrate and dehydrate repeatedly generating

  considerable stresses in fractures and between grain boundaries in permeable rock

  Mostly granular disintegration

  Minerals are transported in solution and precipitate

  4. Hydration (slaking)

  Wetting, swelling and disintegration of soil aggregates, layered and fine grained rocks

  Also pressure of air drawn into pores under dry conditions and then trapped as water

  advances into soil and rock; suction or ve pore pressure (less than atmospheric) can

  exert considerable stress

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  23/49

  5. Frost shattering and hydration shattering

  Freezing of water in pores and fractures

  The specific volume (vol./unit mass) of water increases by 9% upon freezing producing

  stress that is greater than the tensile strength of all common rocks

  The stress generated by the crystallization of ice is the most pervasive mechanism of

  weathering, effects all rocks

  6. Plants

  Minor agent of weathering

  Maintain cracks created by other processes

  Roots may pry rocks apart when tall trees sway in a strong wind; root throw can breakfragments away from bedrock

  As lichens expand and contract or are removed by abrasion they can pull small rock

  fragments loose

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  24/49

  Luluhawa kimia

  semua proses luluhawa kimia berlaku dalam bentuk cecair dan air

  merupakan agen dalam semua proses luluhawa

  Proses yang terlibat ialah

  1. Oxidation

  2. Hydrolysis

  3. Carbonation

  4. Cation exchange

  5. Chelation

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  25/49

  1. Oxidation

  Process by which an element loses an electron to dissolved oxygen

  Iron is the most commonly oxidized mineral element

  2FeO + O2--Fe2O3

  Other readily oxidized mineral elements include magnesium, sulfur, aluminium and

  chromium Yellowish brown to red color

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  26/49

  2. Hydrolisis

  Proses utama luluhawa

  Tindakbalas ion Hidrogen (H+) daripada molekul air (H2O)

  Decomposition of minerals in water as hydrogen ions replace cations in minerals

  CO2dissolves in water to produce carbonic acid

  CO2+ H2O ---- > H2CO3(carbonic acid) ---- > H++ HCO3(bicarbonate)

  Soil air is greatly enriched in CO2 by decay of humusup to 30% of soil air is CO2as

  compared to 0.03% of the atmosphere

  Solubility of CO2increases as water temperature decreases

  Most common weathering reaction is hydrolysis of feldspar producing clay minerals K-fedspar ---- > kaolite

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  27/49

  3. Carbonation (solution)

  Dissolution of calcium carbonate in acidic soil and groundwater

  CaCO3 + H2CO3---- > Ca2++ 2HCO3

  -

  Bicarbonate represents the largest constituent of the dissolved load of most rivers

  Carbonation of limestone results in karst topography

  4. Cation exchange

  Substitution of mineral cations in solution for those held by mineral grains and crystals

  Most effective in clay-textured sediments as cations adhere to the surface of negatively

  charged clay minerals

  Collodial suspensions of clay and organic matter adsorb H+

  creating acidic soil andweathering environment

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  28/49

  5. Chelation

  Minerals cations incorporated into hydrocarbon molecules (complexing agents or

  chelates)chelates in solution are stable at pH under which the incorporated cation

  would normally precipitate and thus they are leached in seeping soil water

  H+released during chelating from organic molecules is available for hydrolisis

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  29/49

  Hidrolisis

  Proses utama luluhawa

  Tindakbalas ion Hidrogen (H+) daripada molekul air

  (H2O)

  Hidrasi

  Tindakbalas antara air dengan batuan mineral seperti

  ferik oksida

  Proses ini membantu pelarutan batuan

  Pengoksidaan

  Proses ini menyebabkan pelepasan ion daripada

  batuan mineral cth ferum (Fe2+)

  Penurunan (reduction)

  Jarang berlaku selalunya terjadi dalam keadaan yang

  kurang pengudaraan

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  30/49

  PEDOGENESIS

  2. Proses Kemasukan Bahan Organik

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  31/49

  Proses kemasukan Bahan Organik

  Punca utama bahan organik tanih ialah sisa tumbuhan

  seperti daun dan ranting yang jatuh ke atas tanah danmengalami pereputan biologi pada kadar yang berbeza

  Sisa (litter) ialah bahagian tumbuhan yang telah

  mengalami sedikit perubahan (mula mereput) danterdapat di bahagian atas permukaan tanih

  Sisa ini akan mereput dan berubah kepada sebatian

  terlarut atau dalam bentuk gas seperti NH3, CO2, nitrat,sulfat dll

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  32/49

  Humus (bahan organik) akan mengikat kepada mineral

  terutama mineral tanah liat dan membentuk kompleks

  tanah liat humus Proses ini dinamakan pemineralan(mineralization)

  Kompleks tanah liat humus ini adalah lebih stabil dan

  tahan daripada proses pereputan

  Bahan organik yang tidak mengalami pemineralan akan

  mereput dan seterusnya melarut

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  33/49

  2 fasa utama dalam pembentukan humus ialah

  1. pereputan sisa

  2. pembentukan sebatian

  Kedua-dua fasa ini tidak dapat dipisahkan oleh

  itu akan dibincangkan sebagai Biologicalhumification yang melibatkan proses biokimia

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  34/49

  Biological Humification: Proses Biokimia

  Sisa tumbuhan mengalami pereputan pada kadar

  berbeza

  Sisa tumbuhan terdiri daripada

  1. bahan melarut (soluble) seperti karbohidrat, tanin,

  peptida, asid amino

  2. Bahan tidak melarut (insoluble) seperti membran sel

  yang terdiri daripada lignin, selulosa akan tinggal

  dipermukaan atau bercampur dengan tanih (tindakan

  cacing tanah) dan mengalami pereputan

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  35/49

  Pereputan membran tidak larut (insoluble)

  Membran ini terdiri daripada selulosa dan lignin

  Hidrolisis selulosa

  Selulosa akan mengalami hidrolisis dan menghasilkan

  molekul yang lebih ringkas sehingga akhirnya dalambentuk gula yang terlarut

  selulosa Gula terlarutoligosakarida

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  36/49

  Hidrolisis lignin

  Berlaku pada kadar yang lebih perlahan

  berbanding hidrolisis selulosa

  Hidrolisis lignin akan menghasilkan molekul

  fenol kecil (monomer atau polimer) yang boleh

  melarut

  lignin monomerpolimer

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  37/49

  PEDOGENESIS

  3. Proses Pergerakan Bahan

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  38/49

  Proses Pergerakan Bahan

  Bahan dalam tanih bergerak dalam beberapa bentuk:

  Pergerakan ke bawah (downwards) terutama akibat tarikan

  graviti:

  Eluviasi

  Illuviasi

  Pergerakan ke atas (upwards) yang berlaku dalam kitaran

  biogeokimia

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  39/49

  Eluviation (exit) - material is

  removed from a horizon

  Illuviation (in) - material is

  moved into a horizon

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  40/49

  Pergerakan ke bawah (downwards)

  1. Pergerakan Garam Terlarut

  Kation yang boleh membentuk garam terlarut pada pH

  tanih tertentu contohnya ion Na+

  , K+

  , Mg2+

  , Ca2+

  wujuddalam keseimbangan antara larutan tanih dan kompleks

  sebatian

  K tanih K+

  terlarut

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  41/49

  Anion yang terlarut boleh dalam bentuk inorganik seperti

  nitrat atau karbonat dan dalam bentuk organik seperti

  laktos

  Kehilangan kation melalui proses ini bukan sahaja berlaku

  di bahagian permukaan atas tetapi boleh berlaku di

  kesemua lapisan profil tanih

  Pergerakan ini merupakan proses utama kehilangan garam

  daripada profil tanih (kehilangan melalui pengairan)

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  42/49

  Tanih yang ada karbonat pula akan mengalami proses

  pergerakan garam terlarut yang dikenali sebagai

  decarbonation

  Proses ini merupakan kesan tindakbalas CO2terlarut yang

  terdapat dalam tanih

  CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2terlarut

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  43/49

  2. Pergerakan kompleks logam organo

  Pergerakan ini melibatkan kation berat seperti Al3+, Fe3+danmineral alkali tanih yang membentuk sebatian kompleks melalui

  proses complexolysis

  Sebatian kompleks yang terbentuk ini adalah separa larut dan

  dalam keadaan tertentu adalah tidak larut.

  Oleh itu bila tiba di horizon B sebatian ini sering bertukar

  menjadi tidak larut dan kekal di situ.

  Kelarutan sebatian kompleks ini bergantung kepada persekitaran

  seperti nilai pH tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  44/49

  3. Pergerakan partikel terampai

  Proses pergerakan mekanikal partikel tanah liat (clay)

  Jika pergerakan ini berlaku, tanah liat akan dibawa keHorizon B

  Partikel ini kemudian melekat di permukan dinding

  partikel tanih yang mempunyai ruang udara terdapat

  di Horizon B

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  45/49

  Pergerakan ke atas (upwards)

  Pergerakan bahan ke atas (upwards)

  Proses pergerakan ini boleh berlaku dalam bentuk

  Proses fizikokimia dan

  proses biologi

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  46/49

  1. Proses Fizikokimia pergerakan ke atas

  Proses ini melibatkan pergerakan garam terlarut

  melalui pergerakan kapilari daripada zon tepu air

  pada kedalaman cetek akibat proses evaporasi di

  permukaan tanih

  Pergerakan kapilari ke atas akan membebaskan

  rembesan garam terlarut ke permukaan tanih

  Contohnya kation seperti Ca2+, Na+dan Fe2+

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  47/49

  2. Proses biologi dalam pergerakan ke atas (kitaran

  biogeokimia)

  Pergerakan bahan melalui proses biologi ini melibatkan tindakan

  secara tidak langsung oleh tumbuhan

  Akar tumbuhan menyerap nutrien daripada tanih dan kemudian

  mengembalikan nutrien tersebut kepada tanih apabila daun,

  ranting dan bahagian tumbuhan lain jatuh semula ke tanih dan

  ditukar kepada sisa

  Seterusnya melalui proses humifikasi ditukar kepada nutrien

  tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  48/49

  Latihan

  1. Jelaskan: saiz partikel, tekstur tanih, struktur tanih.

  2. Dengan lakaran yang sesuai, jelaskan kepentingan tekstur dan struktur

  tanih dalam proses-proses luluhawa fizikal, pergerakan bahan dan

  imbangan air tanih

  3. Terangkan kepentingan air dalam proses pembentukan tanih

 • 7/26/2019 Proses Pembentukan Tanih.pdf

  49/49

  Latihan

  Dengan menggunakan contoh proses-proses yang berkaitan:

  1. Jelaskan impak penggunaan bahan bakar fosil kepada kitaran karbon, C.

  2. Jelaskan impak penebangan hutan kepada kitaran karbon, C.

  3. Jelaskan: saiz partikel, tekstur tanih, struktur tanih. Dengan lakaran yang

  sesuai, jelaskan kepentingan tekstur dan struktur tanih dalam proses-

  proses luluhawa fizikal, pergerakan bahan dan imbangan air tanih

  4. Terangkan kepentingan air dalam proses pembentukan tanih