ppt kel. 8.pptx

Upload: laila-tsani

Post on 03-Mar-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  1/29

  KELOMPOK 8

  Dosen Pembimbing : Siti Nadroh ,

  M.Ag

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  2/29

  KELOMPOK 8

  Yuliana !!!"!#$#####"%

  Laila &sani !!!"!#$#####"'

  &iara Mah(ota)ati !!!"!#$#####

  Della Meilia Au !!!"!#$#####

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  3/29

  Islam Nusantara

  Pengertian IslamNusantara

  Karakteristik Islam Nusantara

  Peran Para Ulama (Walisongo)dalam Pengembangan Islam

  Nusantara

  Praktek Islam Nusantara dalamKehidupan Bermasyarakat,Berbangsa, dan Bernegara

  Pro dan Kontra Islam Nusantara

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  4/29

  Pengertian Islam Nusantara

  Sosiologis

  *slam nusantara adalah islam distingti+ sebagai hasil

  intera(si, (onte(stualisasi, indigenisasi destru(ti+ dan

  erna(ularisasi islam uniersal dengan realitas sosial,

  budaa dan agama di *ndonesia. *slam nusantara ang(aa dengan )arisan islam men-adi haraan renaisans

  eradaban islam global ang a(an bera(ulturasi dengan

  tatanan dunia baru.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  5/29

  /istoris

  *slam nusantara adalah sebagai hasil i-ma dan i-tihad

  ara ulama nusantara dalam mela(u(an istinbath terhada

  al0mu(tasab min adillatiha0ta+shiliah. *slam nusantara

  adalah idra(ul hu(mi min dalilihi ala sabili0ru-han. *slam

  nusantara memberi (ara(ter berma1hab dalam te(s0te(s

  ara ulama nusantara untu( menambung(an (ita dengan

  tradisi leluhur (ita, untu( dihormati, dan untu( (ita

  teladani.

  2iloso+is

  *slam nusantara adalah islam sin(reti( ang merua(an

  gabungan nilai islam teologis dengan nilai0nilai tradisi

  lo(al 3non0teologis4, budaa dan adat istiadat di tanah air.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  6/29

  Karakteristik islam Nusantara

  Dalam (onte(s (ara(teristi( islam nusantara daat dilih

  setida(na dengan delaan 5iri05iri menon-ol aitu :

  Pertama, roses engislaman dengan 5ara damai melal

  a(ulturasi budaa dan a-aran inti islam. Karenana islam da

  ber(embang dengan 5eat tana (e(erasan. Kedua, enganut setia +aham Ahlusunnah dengan )ata

  moderat. *ni 5iri ang menon-ol dalam diri *slam Nusantara. /

  ini sangat bertola( bela(ang dengan 5ara beri(ir islam tim

  tengah.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  7/29

  Ketiga, ara ulama atau masara(at islam nusantara dala

  memilih ma1hab bu(an sembarangan dan asal ilih. Masara(

  islam nusantara dalam bidang +i6ih mengi(ut salah satu ma1ha

  +i6ih aitu hana+i, mali(i, sa+i7i dan hanbali. Namun demi(iaang aling ouler dan ang dia-ar(an dan men-adi iliha

  +aorit adalah ma1hab sa+i7i.

  Keemat, maoritas masara(at islam nusantara adala

  engamal a-aran tasa)u+ (arena itu tare(at ber(embang denga

  subur. &o(oh0to(oh tasa)u+ ang men-adi anutan antara la

  *mam ha1ali, Sai(h Abdul 9adir ailani, *mam Sa1ili da

  lain sebagaina.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  8/29

  Kelima, dalam bermasara(at mengutama(an (edamaian,

  harmoni dan toleran. Masara(at islam nusantara telah

  mengamal(an si(a toleran atau tasamuh ini sebagai bagian

  dari landasan a-aran islam ang memberi (ebebasanberagama.

  Keenam, adatasi budaa se5ara alami masara(at islam

  nusantara berandangan (eartitan lo(al tida( daat

  dihilang(an sa-a, ia erlu dilestari(an sebagai -ati diri sebuah

  bangsa selama tida( bertentangan dengan sariat dan ini

  dibenar(an daam al6uran bah)a allah men5ita(an manusia

  dalam berbagai su(u 36obail4 dan berbangsa bangsa

  3su7uba4 lita7taara+u untu( saling ta7aru+ 3saling engertian4

  tentang su(u bangsa, tentu -uga dengan budaa.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  9/29

  Ketu-uh, isi islam rahmatan lil7alamin mendominasi emi(iran

  islaman nusantara masara(at islam berusaha mengusung isi is

  rahamat lil7alamin sebagai misi utama dlam mengimlementasa-aran islam dalam (ehiduan.

  Kedelaan, dalam memahami nash mengguna(an ende(atan lit

  dalam hal ang bersi+at 9ath7i, ma(a ende(atan literal da

  mengguna(an nash lebih ter+o(us ada hal0hal ang bersi+at iba

  mahdhah dan ersoalan teologi. Sedang(an dalam (a

  (emasara(atan lebih mengguna(an ende(atan (onte(stual.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  10/29

  Kara(teristi( *slam Nusantara : 2i6ih

  !. Semurna

  $. Elastis

  ;. uniersal dan dinamis

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  11/29

  Karakteristik Islam Nusantara : Teologi

  *slam nusantara adalah islam di )ilaah melau 3Asia

  tenggara4. Kara(ter di(trinalna adalah beraham

  As7ariah dari segi (alam 3teologi4, ber+i(ih ma1hab

  sa+i7i se(aiun menerima ma1hab ang lainna dan

  menerima tasa)u+ model *mam ha1ali. Lalumeng(ontras(anna dengan islam arab ang beraham

  teologi Muhammad bin Abdul =ahab 3=ahabi4 dan

  ber+i6ih ma1hab imam Amad bin /ambal ang (atana

  sangat rigid dan (eras. *slam -enis ini menola( tasa)u+

  (arena diangga bana( bid7ahna.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  12/29

  Karakteristik Islam Nusantara : Tasau!

  Para enga-ar tasa)u+ atau ara su+i adalah guru0guruengembara.

  Mere(a sering (ali berhubungan dengan erdagangan,

  mere(a menga-ar(an teoso+i ang telah ber5amur dengan

  a-aran ang sudah di(enal luas masara(at *ndonesia.

  Dengan tasa)u+, bentu( islam ang dia-ar(an (eada ara

  enudu( ribumi memunai ersamaan dengan alam

  i(iran mere(a ang sebelumna memelu( agama hindu,

  sehingga a-aran islam dengan mudah diterima mere(a.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  13/29

  Pemba)a A-aran *slamdi DuniaPemba)a A-aran

  *slam

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  14/29

  Para Nabi dan

  >asul

  Nabi Muhammad SA=

  Khula+aur0rasidin

  PEM?A=A AA>AN *SLAM D* D@N*A

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  15/29

  Pemba)a A-aran *slam Di *ndonesia

  Perdagangan

  internasional

  Para @lama*slam Masu( (e

  *ndonesia

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  16/29

  =ali 0 )aliullah : Orang ang men5inti dan di5intai Allah.

  Songo 3-a)a4 : Sembilan.

  Sunan resi( 3Sei(h Maulana Mali( *brahim4, Sunan

  Amel 3>aden >ahmat4, Sunan iri 3>aden Pa(u4,

  Sunan ?onang 3>aden Ma(dum *brahim4, Sunan Dra-at

  3Sei(h Sari+udin4, Sunan Kudus 3Se(h a7+ar

  Shadi64, Sunan Muria 3>aden @mar Said4, Sunanunung ati 3 Said Sari+ /idaatullah4, dan Sunan

  Kali-aga 3>aden Mahmud Sahid4.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  17/29

  !. Sunan Maulana Mali( *brahim

  ?eliau telah men-alan(an da()ah islam dengan

  bi-a(sana dan daat mengadatasi(an enga-aranna

  dengan masara(at se(eliling sehingga ramai ra(at

  tertari( dengan agama baru ini, lalu memelu(na.

  ?eliau telah memer(enal(an bidang erdagangan dan

  melalui ini, beliau ber-aa mendaat temat dihati

  masara(at di tengah0tengah (risis e(onomi dan erang

  saudara.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  18/29

  $. Sunan Amel

  *a mendaat hadiah berua daerah Amel Denta dari ra-a

  Ma-aahit. Di temat inilah, Sunan Amel membangun dan

  mengembang(an ondo( esantren, ang di(enal dengan

  sebutan Amel Denta. Pada ertengahan abad (e0!" M,

  esantren tersebut men-adi usat endidi(an islam di Nusantara,

  bah(an man5a negara. Sunan Amel ula ang mengenal(anistilahMo Limo (moh main, moh ngombe, moh maling, moh

  madat, moh madon), aitu seruan untu( Btida( ber-udi, tida(

  minum minuman (eras, tida( men5uri, tida( mengguna(an

  nar(oti(, dan tida( ber1ina.C

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  19/29

  ;. Sunan iri

  Sunan iri telah meniar(an islam dan menanam(anna

  (e dalam -i)a endudu( dalam berbagai 5ara. ?eliau

  telah mendiri(an mas-id di(amung laut sebagai

  lang(ah ertama untu( menebar(an islam dan

  sehingga (ini mas-id itu masih (e(al dalam bentu(

  asalna mes(iun telah diindah(an (etemat lain.

  Selain itu beliau -uga telah memilih lo(asi ang strategis

  untu( mendiri(an esantren0esantren ang telah

  bertahan samai abad (e !' untu( murid0muridna

  untu( menga-ar(an +i6ih, hadits, nah)u serta shara+.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  20/29

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  21/29

  ". Sunan Kali-aga

  *a -uga memilih (esenian dan (ebudaan sebagai sarana

  da()ahna, dalam mela(u(an gera(an da()ahna, ia

  mengguna(an seni u(ir, )aang, gamelan, serta seni

  suara. ?eliaulah en5ita ba-u ta()a, eraaan

  sekatenan, grebeg maulud, layang kalimasada, la(on

  la)a( petruk jadi raja, lans(a usat (ota berua

  (eraton, alun0alun dengan dua beringin serta mas-id.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  22/29

  %. Sunan unung ati

  *a mendiri(an Kesultanan irebon ang -uga di(enal

  sebagai Kesultanan Pa(ung)ati. *a merua(an satu0

  satuna Walisongo ang memimin emerintahan.

  Dalam berda()ah, ia menganut (e5enderungan &imur

  &engah ang lugas.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  23/29

  '. Sunan Dra-at

  *a memberi(an materi tauhid dan a6idah dalam

  berda()ah, dan dengan 5ara langsung dan tida( bana(

  mende(ati budaa lo(al. *a menggubah se-umlah sulu(,

  seerti sulu( etuah berilah tongkat pada si buta / beri

  makan pada yang lapar / beri pakaian pada yang

  telanjang.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  24/29

  8. Sunan Kudus

  Sunan Kudus bana( berguru dari Sunan Kali-aga, dan

  5ara da()ahna un meniru Sunan Kali-aga, aitu

  sangat toleran ada budaa setemat. ara Sunan Kudus

  mende(ati masara(at Kudus adalah dengan

  memna+aat(an simbol0simbol hindu dan budha, (arena

  maoritas (alangan endudu( Kudus )a(tu itu

  beragama hindu.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  25/29

  . Sunan Muria

  Nama Muria diambil dari temat tinggal tera(hirna,

  aitu lereng gunung muria. Dalam menebar(an a-aran

  islam, ia lebih su(a tinggal di desa teren5il dan -auh

  dari (ota. Salah satu hasil da()ahna adalah lagusinom

  dan kinanti.

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  26/29

  Pra(te( *slam Nusantara dalam Kehiduan ?ermasara(at,

  ?erbangsa, dan ?ernegara

  agasan *slam Nusantara merua(an salah satu emi(iran

  ang (has untu( *ndonesia dari dulu dan saat ini. ontohna,

  a-aran0a-aran itu di(emas melalui adat dan tradisi masara(at

  Pra(ti( *slam Nusantara mamu memberi(an (edamaian

  umat manusia.

  Kara0(ara ulama Nusantara dalam bahasa lo(al tersebut

  untu( enebaran *slam merua(an salah satu dari (elebihan

  dan (e(hasan *slam Nusantara

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  27/29

  A-aran *slam Nusantara, bai( dalam bidang +i(ih

  3hu(um4, tauhid 3teologi4, atauun tasa)u+ 3su+ism4

  sebagian telah diadatasi dengan a(sara dan bahasa

  lo(al. Pra(ti( (eislaman Nusantara, seerti tahlilan, tu-uh

  bulanan, muludan, bedugF(entongan sesungguhna

  daat memberi (ontribusi ada harmoni,

  (eseimbangan hidu di masara(at.

  Adat ang teta beregang dengan sari7at *slam itu

  daat membu(ti(an ra(ti( hidu ang toleran,

  moderat, dan menghargai (ebiasaan ribumi

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  28/29

  e-aring *slam Nusantara di dunia enting dila(u(an

  untu( mengantisiasi oliti( global ang ter(esan

  bagian dari terorisme global.

  Kara(ter *slam Nusantara daat men-adi edomanber+i(ir dan bertinda( untu( memahami a-aran *slam

  saat ini, sehingga terhindar dari emi(iran dan

  tinda(an radi(al ang beru-ung ada (e(erasan +isi(,

  dan (erusa(an alam.

  Pro dan Kontra Tentang Islam Nusantara

 • 7/26/2019 PPT Kel. 8.pptx

  29/29

  Pro dan Kontra Tentang Islam Nusantara

  *stilah *slam Nusantara a(hir0a(hir ini mengundang

  bana( erdebatan se-umlah a(ar ilmu0ilmu (eislaman.Sebagian menerima dan sebagian menola(. Alasan

  enola(an mung(in adalah (arena istilah itu tida(

  se-alan dengan dengan (ea(inan bah)a *slam itu satu

  dan meru-u( ada ang satu 3sama4 aitu Al09ur7an dan

  As0Sunah.Ma(na *slam Nusantara ta( lain adalah emahaman,

  engamalan, dan eneraan *slam dalam segmen +i6ih

  mu7amalah sebagai hasil diale(ti(a antara nash, sari7at,

  dan Gurf, budaa, dan realita di bumi Nusantara.