pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip rekam .tabel 3 jadwal retensi arsip dirjen pelayanan medik

Download PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP REKAM .Tabel 3 Jadwal Retensi Arsip Dirjen Pelayanan Medik

If you can't read please download the document

Post on 02-Mar-2019

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP REKAM MEDIS:

STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT DR. SUYOTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora untuk memenuhi persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP)

oleh:

DIMAS SATRIO

NIM: 1113025100088

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 1438 H / 2018 M

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

i

ABSTRAK

Dimas Satrio (1113025100088). Pelaksanaan Kegiatan Penyusutan Arsip Rekam Medis:

Studi Kasus pada Rumah Sakit Dr. Suyoto. Di bawah bimbingan Mukmin Suprayogi,

M.Si. Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan penyusutan arsip rekam medis di Rumah

Sakit Dr. Suyoto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses

kegiatan penyusutan arsip rekam medis serta kendala yang dihadapi Rumah Sakit Dr. Suyoto

dalam kegiatan penyusutan arsip rekam medis. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini

adalah wawancara, observasi dan studi pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah

Koordinator Rekam Medis dan Staff Rekam Medis. Hasil penelitian ini meliputi 1). Penilaian

terhadap arsip rekam medis aktif belum menggunakan Jadwal Retensi Arsip (JRA) secara

spesifik hanya mengacu terhadap peraturan Kementrian Kesehatan RI secara umum. 2).

Kendala-kendala yang muncul dalam kegiatan penyusutan arsip rekam medis seperti

terbatasnya ruang penyimpanan arsip rekam medis, terbatasnya rak penyimpanan arsip serta

sumber daya manusia yang masih terbatas dalam kegiatan penyusutan arsip rekam medis.

Maka dari itu sangat disarankan untuk menggunakan Jadwal Retensi Arsip secara spesifik

agar kegiatan penyusutan arsip rekam medis dapat berjalan lebih baik dan penambahan

sarana prasarana yang terkait dengan kegiatan penyusutan arsip rekam medis serta

pentingnya meningkatkan pemahaman akan penyusutan arsip rekam rekam medis terhadap

pegawai sehingga penerapannya lebih baik lagi.

Kata Kunci: Penyusutan, Rekam Medis, Jadwal Retensi Arsip

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan

segala berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Penyusutan Arsip Rekam Medis:

Studi Kasus pada Rumah Sakit Dr. Suyoto. Penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Perpustakaan Fakultas adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan,

bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan

semua pihak yang meluangkan waktu dan ilmunya dalam membantu penulis. Pada

kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Sukron Kamil, MA, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Pungki Purnomo, MLIS, selaku Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan.

4. Bapak Mukmin Suprayogi, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Perpustakaan dan

dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu,

mengarahkan, dan menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan yang telah mencurahkan

ilmunya begitu banyak untuk masa depan penulis.

6. Pihak Rumah Sakit Dr. Suyoto Khususnya kepada Ibu Damayanti, Amd, selaku

pembimbing lapangan saya, Bapak Subana, Bapak M. Syahril, Ibu Erni dan Ibu Titin

yang telah berkenan memberikan informasinya kepada penulis.

iii

7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Satum dan Ibu Masudah serta adik saya Demas

Dwi Putra yang sangat sabar dan tidak henti memberikan dorongan dan semangat

serta tidak pernah lupa memanjatkan doa kepada Allah SWT.

8. Kepada para sahabat terbaik Dita Novia, Dhea Marsha, Rheza Alfian, Katamsi, Aris

Haryanto, Subhan Irfansyah, Arifin, Dewi Handayani, Ida Umi Haeni, Hasbi Putri

Pertiwi, Eka Wahyuni dan Susanto. Terima kasih banyak untuk bantuan, doa,

motivasi dan semangat yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Kepada para sahabat di Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Jakarta, Ropi Ahmad,

Taufiqurrahman, Egi Almaroghi, Ahmad Sofyan, Muhammad Agustina, Fajar

Alamsyah, Apriyanto, Muhammad Reza Pahlepi, Laga Al Ahli, Hafiz Al Farisi,

Abdul Jalil, Mustahdi, Satrio Wibowo, Rifki Sahuri Ramadhan, Putra arsyi Anugrah,

Irham Maulana, Dea Aprilia, Alfi Mufidah Ahmad, Fathiyatul Rizkiyah, Dita

Irmayani dan May Nur Fatimah. Terima Kasih untuk doa semangat, kebaikan dan

bantuan kalian selama proses penyelesaian ini.

10. Seluruh kawan-kawan di Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dalam menimba ilmu di Jurusan Ilmu

Perpustakan.

11. Kepada para sahabat di Vanaprastha. Terima kasih atas dukungan serta doanya selama

melakukan penyusunan skripsi ini.

12. Dan, beberapa pihak baik teman maupun saudara yang terlewatkan atau tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan serta doa

yang sudah diberikan kepada penulis.

iv

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh

dari sempurna. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat

membangun, dengan harapan dapat mencapai hasil yang lebih sempurna dan untuk

pengembangan diri penulis selanjutnya.

Jakarta, 20 November 2017

Dimas Satrio

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ........................................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ vii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................... 8

D. Definisi Istilah ......................................................................................... 8

E. Sistematika Penulisan ............................................................................. 9

BAB II TINJAUAN LITERATUR ......................................................................... 11

A. Rekod dan Arsip .................................................................................... 11

1. Pengertian Rekod dan Arsip ............................................................ 11

2. Fungsi Arsip ..................................................................................... 12

3. Manajemen Arsip ............................................................................. 14

4. Daur Hidup Arsip ............................................................................. 15

B. Penyusutan Arsip ................................................................................... 17

1. Pengertian Penyusutan Arsip ........................................................... 17

2. Jadwal Retensi Arsip........................................................................ 19

3. Tahapan Penyusutan Arsip .............................................................. 22

4. Pemindahan Arsip ............................................................................ 25

5. Pemusnahan Arsip ........................................................................... 29

6. Penyerahan Arsip ............................................................................. 30

C. Rekam Medis ........................................................................................ 32

1. Pengertian Rekam Medis ................................................................. 32

2. Tujuan Rekam Medis ....................................................................... 33

3. Kegunaan Rekam Medis .................................................................. 35

4. Manajemen Arsip Rekam Medis ..................................................... 38

5. Penyimpanan Arsip Rekam Medis.............................

Recommended

View more >