mukjizat al quran

Download Mukjizat Al Quran

Post on 16-Feb-2016

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mukjizat Kitabullah

TRANSCRIPT

 • 1

  MUKJIZAT AL QURAN (PERSPEKTIF BAHASA)

  DI SUSUN OLEH:

  MOHAMMAD SAIFUR RIJAL

  B06215023

  ILMU KOMUNIKASI (E2)

  DOSEN PEMBIMBING:

  Prof.Dr.MOH.ALI AZIZ,M.Ag

  ELY MUFIDAH M.Pd.

  FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

  UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

  2015

 • 2

  KATA PENGANTAR

  Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha

  Esa atas selesainya makalah yang berjudul "MUKJIZAT AL

  QURAN (PERSPEKTIF BAHASA)". Atas dukungan moral dan materi yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis

  mengucapkan banyak terima kasih kepada :

  1. Prof.Dr.Moh.Ali Aziz,M.Ag 2. Ely Mufidah.M.Pd.I

  selaku dosen Pembimbing kami, yang memberikan dorongan,

  masukan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa makalah ini

  belumlah sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang

  membangun dari rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk

  penyempurnaan makalah ini.

  Surabaya, 3 September 2015

  Mohammad Saifur Rijal

 • 3

  DAFTAR ISI

  KATA PENGANTAR ............................................................. 2

  BAB 1 ...................................................................................... 4

  PENDAHULUAN .................................................................. 4

  A. Latar Belakang ........................................................... 4

  B. Rumusan Masalah ..................................................... 5

  C. Tujuan Masalah ......................................................... 6

  BAB 2 ...................................................................................... 7

  PEMBAHASAN ..................................................................... 7

  i. Mukjizat Menurut Bahasa ........................................ 7

  ii. Kegagalan Para Ahli dan Jin Menandingi Bahasa

  Al Quran ............................................................................ 8

  iii. Keajaiban susunan Bahasa yang Indah ............. 11

  BAB 3 .................................................................................... 16

  PENUTUPAN ....................................................................... 16

  A. Kesimpulan ............................................................... 16

  B. Saran dan Kritik ...................................................... 16

  DAFTAR PUSTAKA ........................................................... 17

 • 4

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang

  Alam yang luas dan dipenuhi makhluk-makhluk

  Allah ini: gunung-gunungnya yang menjulang tinggi ,

  samuderanya yang melimpah, dan daratannya yang

  menghampar luas,menjadi kecil di hadapan makhluk lemah,

  yaitu manusia. Itu semua di sebabkan Allah telah

  menganugerahkan kepada makhluk manusia ini berbagai

  keistimewaan dan kelebihan serta memberinya kekuatan

  berpikir cemerlang yang dapat menembus segala medan

  untuk menundukan unsur-unsur kekuatan alam tersebut dan

  menjadikannya sebagai pelayan bagi kepentingan

  kemanusiaan.

  Allah sama sekali tidak akan menelantarkan

  manusia, tanpa memberikan kepadanya sebersit wahyu, dari

  waktu ke waktu, yang membimbngnya ke jalan petunjuk

  sehingga mereka dapat menempu lku-liku hidup dan

  kehidupan ini atas dasar keterangan dan pengetahuan.

  Namun watak manusia yangsombong dan angkuh

  terkadang menolak untuk tunduk kepada manusia yang lain

  yang serupa dengannya selama manusia lain itu tidak

  membawa kepadanya sesuatu yang disanggupinya hingga ia

  mengakui, tunduk dan percaya akan kemampuan manusia

  lain itu yang tinggi dan berada di atas kemampuannya

  sendiri. Oleh karenaitu rasul-rasul Allah di samping di beri

  wahyu, juga mereka dibekali kekuatan dengan hal-hal luar

  biasa yang dapat menegakkan hujjah atas manusia sehingga

  mereka mengakui kelemahannya di hadapan hal-hal lur

  biassa tersebut serta tunduk dan taat kepadanya.

  Bila dukungan Allah kepada Rasul-rasul terdahulu

  berbentuk ayat-ayat kauniyah yang memukau mata, dan

  tidak ada jalan bagi akal untuk menentangnya, seperti

  mukjizat tangan dan tongkat Nabi Musa, dan penyembahan

 • 5

  orang buta dan orang sakit sopak serta menghidupkan orang

  mati dengan izin Allah bagi Nabi Isa, maka mukjizat Nabi

  Muhamad, paa masa kejayaan ilmu pengetahuan ini,

  berbentuk mukjizat aqliyah, mukjizat bersifat rasional, yang berdialog dengan akal manusia dan menantangnya

  untuk selamanya. Mukjizat adalah Quran dengan segala ilmu dan pengetahuan yang dikandungnya serta segala

  beritanya tentang masa lalu dan masa akan datang.

  Akal manusia, betapapun majunya, tidak akan

  sanggup menandingi Quran karena Quran ayat kauniyah tiada bandingnya. Quran adalah wahyu allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan sangat diperlukan dan

  akan dijadikan pedoman dan pembimbing. Itulah makna

  yang diisyaratkan oleh Rasulullah dengan sabdanya: Tiada seorang nabi pun kecuali diberi mukjizat yang dapat

  membuat manusia beriman kepadanya. Namun apa yang

  diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan Allah

  kepadaku. Karena itu aku berharap semoga kiranya

  aku menjadi Nabi paling banyak pengikutnya.

  Allah telah menentukan keabadian mukjizat islam

  sehingga kemampuan manusia terjadi tak berdaya

  menandinginya, Padahal waktu yang tersedia

  cukup panjang dan ilmu pengetahuan pun telah

  maju pesat.

  B. Rumusan Masalah

  1. Apakah yang dimaksud mukjizat secara Bahasa? 2. Kenapa para ahli arab maupun jin tidak bisa

  menandingi Bahasa Al quran? 3. Apa saja susunan teks al Quran yang bisa di pahami

  dan di tulis atau susunan bahasanya yang indah?

 • 6

  C. Tujuan Masalah

  Untuk bisa mengetahui mukjizat Quran secara perspektif Bahasa dan sejarah ahli Bahasa maupun jin yang

  selalu gagal atau tidak bisa menandinginya.

 • 7

  BAB 2

  PEMBAHASAN

  A. Mukjizat Menurut Bahasa

  Ijas (Kemukjizatan) adalah menetapkan kelemahan. Kelamahan menurut penelitian umum ialah

  ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari

  kemampuan. Apabila kemukjizatan telah terbukti, maka

  nampaklah kemampuan Mujis (sesuatu yang melemahkan).

  Manna Khalil al-Qattan (2013:371).

  Gaya bahasa yang digunakan al Quran dalam memaparkan Jannah cocok untuk disampaikan kepada

  umat manusia dengan beragam selera, pada zaman dan

  tempat yang berbeda. Dapat dipahami, segala sesuatu yang

  ada di dalam surga sangatlah istimewa. Kata benda

  biasanya memadai: Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi; disana terdapat air yang tidak akan rusak oleh waktu; susu, yang rasanya tidak akan basi, meminumnya

  tidak akan menimbulkan sakit kepala atau dosa,; daging

  ungags yang diinginkan oleh para penghuninya; buah-

  buahan kesukaan mereka, yang tak pernah habis dan tidak

  dilarang; pasangan suami istri yang terpelihara

  kesuciaannya, yang berusia sepadan, dengan rasa saling

  mencintai. Kehidupan di surga adalah radhiya,

  menyenangkan, memuaskan; wajah para penghuninya

  berseri-seri, tertawa dan bergembira dengan kabar sukacita.

  Mereka akan masuk melalui pintu masuk yang mereka

  inginkan. Terdapat banyak naungan (zhil zhalil) dan mata

  air yang mengalir, mereka akan menempati tempat tinggal

  yang indah. Muhammad Abdul Halim

  (2002:143).(Halim, 2002: 143)

  Quran al-Karim digunakan Nabi untuk menantang orang-orang Arab tetapi mereka tidak sanggup

  menghadapinya, padahal mereka sedemikian tinggi tingkat

 • 8

  fasahah dan balagahnya. Hal ini tiada lain karena Quran adalah mukjizat. Manna Khalil al-Qattan (2013:371).

  Tetapi, dari kesekian banyaknya mukjizat Nabi

  Muhammad SAW, maka al Quran lah sebagai mukjizat yang terbesar, yang memiliki sifat rasional, yang berlaku

  untuk seluruh umat manusia, dan ditetapkan sebagai

  pedoman manusia sepanjang hidupnya, dimana dan kapan

  saja adanya. Al Quran sebagai suatu mukjizat tidak hanya menjadi bahan bacaan meskiun membacanya akan

  mendapat pahala, melainkan juga untuk dipahami, dihayati,

  dipedomani, diamalkan, dan diselidiki rahasia

  kebenarannya. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas

  cakrawala ilmu pengetahuan tentang bukri-bukti kebesaran

  dan keagungan Allah, di samping itu juga untuk memenuhi

  kebutuhan hidup manusia, agar mereka dapat mencapai

  kebahagiaan di dunia dan kesjahteraan hidup di akhirat

  nantinya. Drs. Moh. Chadziq Charisma (1991:14).

  B. Kegagalan Para Ahli dan Jin Menandingi Bahasa Al Quran

  Sebagai mukjizat yang terbesar, al Quran menyampaikan tantangan dengan sesuatu yang aling kecil

  dan remeh, yaitu membuat surat yang spadan dengan suray

  Al Quran. Padahal surat Al Quran yang paling pendek hanya terdiri dari tiga ayat.Pertama-tama, tantangan Al

  Quran ditujukan kepada manusia dan jin untuk embuat tandingan al-Quran (Qs. Al-Isra:88).

  Karena tidak ada kesanggupan, tantangan tersebut

  diturunkan dengan menawarkan membuat sepuluh surat

  (Qs. Hud: 13)

  Ketika dengan hal ini mereka tidak sanggup, tantangan al

  Quran diturunkan, yaitu membuat satu surat dengan

  melibatkan siapapun-tidak hanya jin maupun manusia (Qs.

  Yunus: 38). Allah SWT Maha Mengetahui bahwa

  makhluknya tak satupun yang mampu memenuhi tantangan

  di atas. Prof.Dr.KH.Moh.Ali Aziz, M.Ag (2012:15).