modul fiqh ppg

Author: syahrul-haniff

Post on 13-Apr-2018

248 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  1/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Tajuk 1 PERBINCANGAN ILMU USUL FIQH

  Pengenalan Ilmu Usu Fiq

  1!" SIN#PSIS

  Dalam unit ini, beberapa aspek penting ang !en"ak "isentu! untukperbin#angan, k!ususna mengenai k$nsep "an "e%inisi, &e'ara! pertumbu!an,(ae"a! penulisan, &umber ilmu usul Fi)! "an %ae"a! mempela'arina*

  1!"!1 HASIL PEMBELA$ARAN1 Dapat meng!uraikan k$nsep ilmu +sul Fi)!, se'ara! pertumbu!anna* &upaa mengeta!ui se'ara! perkembangan ilmu Fi)! "an usul Fi)! se#ara

  men"alam*3 Mengeta!ui %ae"a! mempela'ari ilmu +sul Fi)! "an mengamalkanna*

  1!"!% &ERANG&A TA$U&

  1

  Pengenalan Ilmu +sul Fi)!

  De%inisi

  &e'ara!perkembanganFi)!

  -araPenulisan

  &umberIlmu Fi)!

  Fae"a! mempela'ariIlmu +sul Fi)!

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  2/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  1!"!' &(nse) *an Penge+,ian

  Penge+,ian Fiq

  Fi)! )a*a -aasabererti %a!am atau ta!u* Menurut is,ila, %i)! berertiilmu ang menerangkan tentang !ukum.!ukum sara/ ang berkenaan "engan

  amal perbuatan manusia ang "iper$le! "ari "alil."ali ta%sil 0'elas*2rang ang

  men"alami %i)! "isebut "engan %a)i!* Jama/na a"ala! %u)a!a, akni $rang.

  $rang ang men"alami %i)!*

  Dalam kitab Durr al.Muk!tar "isebutkan ba!a %i)! mempunai "ua

  makna, akni menurut a!li usul "an a!li %i)!* Masing.masing memiliki pengertian

  "an "asar sen"iri.sen"iri "alam memaknai %i)!*

  Menurut a!li usul, Fi)! a"ala! ilmu ang menerangkan !ukum.!ukum

  s!ara/ ang bersi%at %ar/ia! 0#abang, ang "i!asilkan "ari "alil."alil ang ta%sil

  0k!usus, terin#i "an 'elas* egasna, para a!li usul memberi pengertian %i)!

  a"ala! mengeta!ui %i)! a"ala! mengeta!ui !ukum "an "alilna*

  Menurut para a!li %i)! 0%u)a!a, %i)! a"ala! mengeta!ui !ukum.!ukum

  s!ara/ ang men'a"i si%at bagi perbuatan para !amba 0mukalla%, iaitu5 a'ib,sunna!, !aram, makru! "an muba!*

  6ebi! lan'ut, Hasan A!ma" k!atib mengatakan ba!aa ang "imaksu"

  "engan %i)! Islam iala! sekumpulan !ukum s!ara/ ang su"a! "ibukukan "ari

  berbagai ma7!ab ang empat atau ma7!ab lainna "an "inukilkan "ari %ata.

  %ata sa!abat "an tabi/in, baik "ari %u)a!a ang tu'u! "i ma"ina! ma!upun

  %u)a!a makka!, %u)a!a s!am, %u)a!a mesir, %u)a!a Ira), %u)a!a 8asra! "an

  lain.lain*

  2

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  3/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Penge+,ian Usul Fiq

  Ditin'au "ari sisi ke"ua kata 0ang menusunna, iaitu kata ushul"an

  kata fiqh* A"apun ushul09:;[email protected]? =;

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  4/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  keakinan seperti mentau!i"kan Alla!, ataupun mengenal nama "an si%at.Na,

  ang "emikian itu ti"ak "inamakan %i)! se#ara istila!*

  Maksu" perkataan kami *engan *alil.*aliln/a /ang *e,ail a"ala! "alil."alil

  %i)! ang ber!ubungan "engan masala!.masala! %i)! ang terperin#i* 8erbe7a

  "engan usul %i)!, kerana pemba!asan "i "alam usul %i)! tersebut *

  1!"!3 Seja+a )e+kem-angan Fiq

  4aman Rasululla S!A!5!

  Pa"a 7aman asululla! &*A*K*, !ukum.!ukum "iambil "ari a!u 0al.

  Quran "an pen'elasan $le! bagin"a 0as.&unna!* &egala masala! ang timbul

  akan "iru'uk kepa"a asululla! &*A*K* "an bagin"a akan men'aab se#ara

  terus ber"asarkan aat al.Quran ang "iturunkan atau pen'elasan bagin"a

  sen"iri* Namun, ter"apat sebagian &a!abat ang ti"ak "apat meru'uk kepa"a

  Nabi lantaran bera"a "i tempat ang 'au! "aripa"a bagin"a, misalna Mua7 bin

  Jabal ang "iutuskan ke Laman* 8agin"a membenarkan Mua7 beri'ti!a" "alam

  perkara ang ti"ak "itemui ketentuan "i "alam al.Quran "an as.&unna!*

  &etela! kea%atan asululla! &*A*K*, sebarang masala! ang timbul "iru'uk

  kepa"a para &a!abat* Mereka mampu mengistinbat !ukum terus "ari al.Quran"an as.&unna! kerena5

  1* Penguasaan ba!asa Arab ang baik

  * Mempunai pengeta!uan mengenai sebab an.nu7ul sesuatu aat atau sabab

  uru" al.!a"is

  3* Mereka merupakan para Perai Ha"is*

  Hal ini men'a"ikan para &a!abat mempunai kepakaran ang #ukup untuk

  mengistinbatkan !ukum.!ukum* Mereka menetapkan !ukum "engan meru'uk

  kepa"a al.Quran "an as.&unna!* &ekirana mereka ti"ak menemui sebarang

  ketetapan !ukum tentang sesuatu masala!, mereka akan beri'ti!a" "engan

  4

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  5/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  menggunakan kae"a! )ias* Inila! #ara ang "ilakukan $le! para mu'ta!i" "alam

  kalangan para &a!abat seperti &ai"ina Abu 8akar as.&i""i), &ai"ina +mar bin

  al.(!attab, &ai"ina +t!man bin A%%an "an &ai"ina Ali bin Abu alib* &ekirana

  mereka men#apai kata sepakat "alam sesuatu !ukum maka berlakula! i'ma/*

  Pa"a 7aman ini, #ara ulama/ mengambil !ukum ti"ak 'au! berbe7a

  "engan 7aman &a!abat kerana 'arak masa mereka "engan kea%atan

  asululla! &*A*K* ti"ak terlalu 'au!* Lang membe7akanna iala! sekirana

  sesuatu !ukum ti"ak ter"apat "alam al.Quran, as.&unna! "an al.I'ma/, mereka

  akan meru'uk kepa"a pan"angan para &a!abat sebelum beri'ti!a"* 2le! sebab

  itu, i"ea untuk menusun ilmu +sul al.Fi)! belum lagi mun#ul ketika itu* Inila!

  #ara ang "igunakan $le! para mu'ta!i" "alam kalangan tabi/in seperti &a/i" binal.Musaib, +ra! bin a7.Oubair, Al.Qa"i &ari! "an Ibra!im an.Nak!a/i*

  Pa"a ak!ir (urun (e"ua Hi'ra!, kea"aan umat Islam semakin beruba!*

  8ilangan umat Islam bertamba! ramai se!ingga menebabkan berlakuna

  per#ampuran antara $rang Arab "an bukan Arab* (esanna, penguasaan

  ba!asa Arab "alam kalangan $rang.$rang Arab sen"iri men'a"i lema!* (etika itu

  timbul banak masala! baru ang tia"a ketentuan !ukumna "alam al.Quran

  "an as.&unna! se#ara 'elas* Hal ini menebabkan para ulama/ mulai menusunkae"a!.kae"a! tertentu ang "inamakan ilmu +sul al.Fi)! untuk "i'a"ikan

  lan"asan kepa"a i'ti!a" mereka*

  Ilmu +sul al.Fi)! "isusun sebagai satu ilmu ang tersen"iri "i "alam

  sebua! kitab ber'u"ul ar.isala! karangan al.Imam Mu!amma" bin I"ris as.

  &a%ie* (itab ini membin#angkan tentang al.Quran "an as.&unna! "ari segi

  ke!u'a!an serta ke"u"ukan ke"ua."uana sebagai sumber penentuan !ukum*

  Seja+a Pe+kem-angan Fiq

  er"apat perbe7aaan 7aman %i)! "i kalangan ulama %i)!* Mu!amma"

  (!u"ari 8ek 0a!li %i)! "ari Mesir membagi peri$"isasi %i)! men'a"i enam

  peri$"e* Menurut Musta%a A!ma" a7.Oar)a, peri$"e keenam ang "ikemukakan

  5

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  6/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Mu!amma" (!u"ari 8ek tersebut sebenara bisa "ibagi "alam "ua peri$"e,

  karena "alam setiap peri$"ena ter"apat #iri tersen"iri* Peri$"isasi menurut a7.

  Oar)a a"ala! sebagai berikut5

  4aman +isala!

  Peri$"e ini "imulai se'ak kerasulan Mu!amma" &AK sampai a%atna

  Nabi &AK 011 H*3 M** Pa"a peri$"e ini kekuasaan penentuan !ukum

  sepenu!na bera"a "i tangan asululla! &AK* &umber !ukum ketika itu a"ala!

  Al.QurRan "an sunna! Nabi &AK* Pengertian %i)! pa"a masa itu i"entik "engan

  sarat, kerana penentuan !ukum ter!a"ap suatu masala! seluru!na terpulang

  kepa"a asululla! &AK*

  Peri$"e aal ini 'uga "apat "iba!agi men'a"i peri$"e Makka! "an peri$"e

  Ma"ina!* Pa"a peri$"e Makka!, risala! Nabi &AK lebi! banak tertu'u pa"a

  masala! a)i"a!* Aat !ukum ang turun pa"a peri$"e ini ti"ak banak

  'umla!na, "an itu pun masi! "alam rangkaian meu'u"kan reS$lusi a)i"a!

  untuk menguba! sistem keper#aaan masarakat 'a!ilia! menu'u

  peng!ambaan kepa"a Alla! &K semata* Pa"a peri$"e Ma"ina!, aat.aat

  tentang !ukum turun se#ara berta!ap* Pa"a masa ini seluru! pers$alan !ukum"iturunkan Alla! &K, baik ang menangkut masala! iba"a! maupun

  muamala!* 2le! keranana, peri$"e Ma"ina! ini "isebut 'uga $le! ulama %i)!

  sebagai peri$"e reS$lusi s$sial "an p$litik*

  4aman al.&ula2a A+.Ras/i*in!

  Peri$"e ini "imulai se'ak a%atna Nabi Mu!amma" &AK sampai

  MuRaia! bin Abu &u%an memegang tampuk pemerinta!an Islam pa"a ta!un

  41 H*1 M* &umber %i)! pa"a peri$"e ini, "isamping Al.QurRan "an sunna!

  Nabi &AK, 'uga "itan"ai "engan mun#ulna berbagai i'ti!a" para sa!abat* I'ti!a"

  ini "ilakukan ketika pers$alan ang akan "itentukan !ukumna ti"ak "i'umpai

  se#ara 'elas "alam nas* Pa"a masa ini, k!ususna setela! +mar bin al.(!attab

  men'a"i k!ali%a! 013 H*34 M*, i'ti!a" su"a! merupakan upaa ang luas "alam

  6

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  7/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  meme#a!kan berbagai pers$alan !ukum ang mun#ul "i tenga! masarakat*

  Pers$alan !ukum pa"a peri$"e ini su"a! semakin k$mpleks "engan semakin

  banakna pemeluk Islam "ari berbagai etnik "engan bu"aa masing.masing*

  Pa"a peri$"e ini, untuk pertama kali para %u)a!a berbenturan "engan bu"aa,

  m$ral, etika "an nilai.nilai kemanusiaan "alam suatu masarakat ma'emuk* Hal

  ini ter'a"i kerana "aera!."aera! ang "itaklukkan Islam su"a! sangat luas "an

  masing.masing memiliki bu"aa, tra"isi, situasi "an k$m"isi ang menentang

  para %u)a!a "ari kalangan sa!abat untuk memberikan !ukum "alam pers$alan.

  pers$alan baru tersebut* Dalam menelesaikan pers$alan.pers$alan baru itu,

  para sa!abat pertama kali meru'uk pa"a Al.QurRan* Jika !ukum ang "i#ari ti"ak

  "i'umpai "alam Al.QurRan, mereka men#ari 'aabanna "alam sunna! Nabi&AK* Namun 'ika "alam sunna! asululla! &AK ti"ak "i'umpai pula

  'aabanna, mereka melakukan i'ti!a"*!

  4aman a6al )e+,um-uan 2iq!

  Masa ini "imulai pa"a pertenga!an aba" ke.1 sampai aal aba" ke. H*

  Peri$"e ketiga ini merupakan titik aal pertumbu!an %i)! sebagai sala! satu

  "isiplin ilmu "alam Islam* Dengan bertebaranna para sa!abat ke berbagai"aera! semen'ak masa al.(!ula%aur asi"in 0terutama se'ak +sman bin A%%an

  men"u"uki 'abatan (!ali%a!, 33 H*44 M*, mun#ulna berbagai %ata "an

  i'ti!a" !ukum ang berbe7a antara satu "aera! "engan "aera! lain, sesuai

  "engan situasi "an k$n"isi masarakat "aera! tersebut*

  Di Irak, Ibnu MasRu" mun#ul sebagai %u)a!a ang men'aab berbagai pers$alan

  !ukum ang "i!a"apina "i sana* Dalam !al ini sistem s$sial masarakat Irak

  'au! berbe"a "engan masarakat He"7'a7 atau Hi'a7 0Makka! "an Ma"ina!*&aat itu, "i Irak tela! ter'a"i pembauran etnik Arab "engan etnik Persia,

  sementara masarakat "i He"7'a7 lebi! bersi%at !$m$gen* Dalam meng!a"api

  berbagai masala! !ukum, Ibnu MasRu" mengikuti p$la ang tela! "i tempu!

  +mar bin al.(!attab, iaitu lebi! ber$rientasi pa"a kepentingan "an kemasla!atan

  7

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  8/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  umat tanpa terlalu terikat "engan makna !ar%ia! teks.teks su#i* &ikap ini "iambil

  +mar bin al.(!attab "an Ibnu MasRu" karena situasi "an k$n"isi masarakat

  ketika itu ti"ak sama "engan saat teks su#i "iturunkan* Atas "asar ini,

  penggunaan nalar 0analisis "alam beri'ti!a" lebi! "$minan* "ari perkembangan

  ini mun#ul ma"rasa! atau aliran raRu 0akal 0A!lul!a"its "an A!lurraRi*

  &ementara itu, "i Ma"ina! ang masarakatna lebi! !$m$gen, Oai" bin &abit

  011 &H*11 M*.4T H* T M* "an Ab"ulla! bin +mar bin al.(!attab 0Ibnu +mar

  bertin"ak men'aab berbagai pers$alan !ukum ang mun#ul "i "aera! itu*

  &e"angkan "i Makka!, ang bertin"ak men'aab berbagai pers$alan !ukum

  a"ala! Ab"ulla! bin Abbas 0Ibnu Abbas "an sa!abat lainna* P$la "alam

  men'aab pers$alan !ukum $le! para %u)a!a Ma"ina! "an Makka! sama, iaitu

  berpegang kuat pa"a Al.QurRan "an !a"its Nabi &AK* Hal ini "imungkinkankerana "i ke"ua k$ta inila! a!u "an sunna! asululla! &AK "iturunkan,

  se!ingga para sa!abat ang bera"a "i "ua k$ta ini memiliki banak !a"its* 2le!

  keranana, p$la %u)a!a Makka! "an Ma"ina! "alam menangani berbagai

  pers$alan !ukum 'au! berbe"a "engan p$la ang "igunakan %u)a!a "i Irak*

  -ara.#ara ang "itempu! para sa!abat "i Makka! "an Ma"ina! men'a"i #ekal

  bakal bagi mun#ulna aliran a!lul!a"its* Ibnu MasRu" mempunai muri".muri" "i

  Irak sebagai pengembang p$la "an sistem penelesaian masala! !ukum ang

  "i!a"api "i "aera! itu, antara lain Ibra!im an.Nak!aRi 0* H*, Al)ama! bin

  Qais an.Nak!aRi 0* H*, "an &urai! bin Haris al.(in"i 0* H* "i (u%a! al.

  Hasan al.8asri "an Amr bin &alama! "i 8asra La7i" bin Abi Habib "an 8akir bin

  Ab"illa! "i Mesir "an Mak!ul "i &uria!* Muri".muri" Oai" bin sabit "an Ab"ulla!

  bin +mar bin al.(!attab 'uga bermun#ulan "i Ma"ina!, "iantarana &aRi" bin

  Musaab 01T.U4 H** &e"angkan muri".muri" Ab"ulla! bin Abbas "iantarana

  At!a bin Abi aba! 0.114 H*, Ikrima! bin Abi Ja!al, "an Amr bin Dinar 0* 1

  H* "i Makka! serta aus, Hisam bin Lusu%, "an Ab"ul a7ak bin Hammam "i

  Laman* Muri".muri" para sa!abat tersebut, ang "isebut sebagai generasi

  t!abiRin, bertin"ak sebagai ru'ukan "alam menangani berbagai pers$alan !ukum

  "i 7aman "an "aera! masing.masing* Akibatna terbentuk ma7!ab.ma7!ab %i)!

  8

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  9/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  mengikuti nama para t!abiRin tersebut, "iantarana %i)! al.Au7aRi, %i)! an.Nak!aRi,

  %i)! Al)ama! bin Qais, "an %i)! &u%an as.&auri*

  4aman keemasan

  Peri$"e ini "imulai "ari aal aba" ke. sampai pa"a pertenga!an aba"

  ke.4 H* Dalam peri$"e se'ara! pera"aban Islam, peri$"e ini termasuk "alam

  peri$"e (ema'uan Islam Pertama 0VV.1VVV* &eperti peri$"e sebelumna, #iri

  k!as ang men$n'$l pa"a peri$"e ini a"ala! semangat i'ti!a" ang tinggi "i

  kalangan ulama, se!ingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengeta!uan

  berkembang* Perkembangan pemikiran ini ti"ak sa'a "alam bi"ang ilmu agama,

  tetapi 'uga "alam bi"ang.bi"ang ilmu pengeta!uan umum lainna*

  Dinasti Abbasia! 013 H*TV M*.T H*1T M* ang naik ke panggung

  pemerinta!an menggantikan Dinasti +maa! memiliki tra"isi keilmuan ang

  kuat, se!ingga per!atian para penguasa Abbasia! ter!a"ap berbagai bi"ang

  ilmu sangat besar* Para penguasa aal Dinasti Abbasia! sangat men"$r$ng

  %u)a!a untuk melakukan i'ti!a" "alam men#ari %$rmulasi %i)! guna meng!a"api

  pers$alan s$sial ang semakin k$mpleks* Per!atian para penguasa Abbasia!

  ter!a"ap %i)! misalna "apat "ili!at ketika (!ali%a! Harun ar.asi" 0memerinta!.VU meminta Imam Malik untuk menga'ar ke"ua anakna, al.Amin "an al.

  MaRmun* Disamping itu, (!ali%a! Harun ar.asi" 'uga meminta kepa"a Imam

  Abu Lusu% untuk menusun buku ang mengatur masala! a"ministrasi,

  keuangan, ketatanegaraan "an pertana!an* Imam Abu Lusu% memenu!i

  permintaan k!ali%a! ini "engan menusun buku ang ber'u"ul al.(!ara'* (etika

  Abu JaR%ar al.Mansur 0memerinta! T4.T men'a"i k!ali%a!, ia 'uga meminta

  Imam Malik untuk menulis sebua! kitab %i)! ang akan "i'a"ikan pegangan resmi

  pemerinta! "an lembaga pera"ilan* Atas "asar inila! Imam Malik menusun

  bukuna ang ber'u"ul al.Muat!t!aR 0Lang "isepakati*

  9

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  10/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Pa"a aal peri$"e keemasan ini, pertentangan antara a!lul!a"its "an

  a!lur raRi sangat ta'am, se!ingga menimbulkan semangat beri'ti!a" bagi

  masing.masing aliran* &emangat para %u)a!a melakukan i'ti!a" "alam peri$"e

  ini 'uga mengaali mun#ulna ma7!ab.ma7!ab %i)!, iaitu Ma7!ab Hana%i, Maliki,

  &a%iRi, "an Hambali* +paa i'ti!a" ti"ak !ana "ilakukan untuk keperluan praktis

  masa itu, tetapi 'uga memba!as pers$alan.pers$alan ang mungkin akan ter'a"i

  ang "ikenal "engan istila! %i)! ta)"iri 0%i)! !ip$tetis*

  Pertentangan ke"ua aliran ini baru mere"a setela! muri".muri" kel$mp$k

  a!lurraRi berupaa membatasi, mensistematisasi, "an menusun kae"a! raRu

  ang "apat "igunakan untuk meng.istinbat.kan !ukum* Atas "asar upaa ini,

  maka aliran a!lul!a"its "apat menerima pengertian raRu ang "imaksu"kana!lurraRi, sekaligus menerima raRu sebagai sala! satu #ara "alam

  mengistinbatkan !ukum*

  +paa pen"ekatan lainna untuk mere"akan ketegangan tersebut 'uga

  "ilakukan $le! ulama masing.masing ma7!ab* Imam Mu!amma" bin Hasan as.

  &aibani, muri" Imam Abu Hani%a!, men"atangi Imam Malik "i Hi'a7 untuk

  mempela'ari kitab al.Muat!t!aR ang merupakan sala! satu kitab a!lul!a"its*

  &ementara itu, Imam as.&a%iRi men"atangi Imam as.&aibani "i Irak* Disamping itu, Imam Abu Lusu% 'uga berupaa men#ari !a"its ang "apat

  men"ukung %i)! a!lurraRi* Atas "asar ini, banak "itemukan literatur %i)! ke"ua

  aliran ang "i"asarkan atas !a"its "an raRu* Peri$"e keemasan ini 'uga "itan"ai

  "engan "imulaina penusunan kitab %i)! "an usul %i)!* Diantara kitab %i)! ang

  paling aal "isusun pa"a peri$"e ini a"ala! al.Muat!t!aR $le! Imam Malik, al.

  +mm $le! Imam as.&a%iRi, "an Oa!ir ar.iaa! "an an.Naa"ir $le! Imam

  as.&aibani* (itab usul %i)! pertama ang mun#ul pa"a peri$"e ini a"ala! ar.

  isala! $le! Imam as.&a%iRi* e$ri usul %i)! "alam masing.masing ma7!ab pun

  bermun#ulan, seperti te$ri kias, isti!san, "an al.masla!a! al.mursala!*

  10

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  11/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  4aman ,a+i+ ,ak+ij *an ,a+ji *alam ma7a- 2iq!

  Peri$"e ini "imulai "ari pertenga!an aba" ke.4 sampai pertenga!an aba"

  ke. H* Lang "imaksu"kan "engan ta!rir, tak!ri', "an tar'i! a"ala! upaa ang

  "ilakukan ulama masing.masing ma7!ab "alam kritikan, memper'elas "an

  mengulas pen"apat para imam mereka* Peri$"e ini "itan"ai "engan

  melema!na semangat i'ti!a" "ikalangan ulama %i)!* +lama %i)! lebi! banak

  berpegang pa"a !asil i'ti!a" ang tela! "ilakukan $le! imam ma7!ab mereka

  masing.masing, se!ingga mu'ta!i" musta)ill 0mu'ta!i" man"iri ti"ak a"a lagi*

  &ekalipun a"a ulama %i)! ang beri'ti!a", maka i'ti!a"na ti"ak terlepas "ari

  prinsip ma7!ab ang mereka anuti* Ertina ulama %i)! tersebut !ana berstatus

  sebagai mu'ta!i" %i al.ma7!ab 0mu'ta!i" ang melakukan i'ti!a" ber"asarkanprinsip ang a"a "alam ma7!abna* Akibat "ari ti"ak a"ana ulama %i)! ang

  berani melakukan i'ti!a" se#ara sen"irian, mun#ulla! sikap at.taRassub al.

  ma7!abi 0sikap %anatik buta ter!a"ap satu ma7!ab se!ingga setiap ulama

  berusa!a untuk memperta!ankan ma7!ab imamna*

  Musta%a A!ma" a7.Oar)a mengatakan ba!a "alam peri$"e ini untuk

  pertama kali mun#ul pernataan ba!a pintu i'ti!a" tela! tertutup* Menurutna,

  paling ti"ak a"a tiga %akt$r ang men"$r$ng mun#ulna pernataan tersebut*

  D$r$ngan para penguasa kepa"a para !akim 0)a"i untuk menelesaikan

  perkara "i penga"ilan "engan meru'uk pa"a sala! satu ma7!ab %i)! ang

  "isetu'ui k!ali%a! sa'a*

  Mun#ulna sikap at.taassub al.ma7!abi ang berakibat pa"a sikap

  ke'umu"an 0kebekuan berpikir "an ta)li" 0mengikuti pen"apat imam tanpa

  analisis "i kalangan muri" imam ma7!ab*

  Mun#ulna gerakan pembukuan pen"apat masing.masing ma7!ab ang

  memu"a!kan $rang untuk memili! pen"apat ma7!abna "an men'a"ikan buku

  itu sebagai ru'ukan bagi masing.masing ma7!ab, se!inga aktiSiti i'ti!a" ter!enti*

  +lama ma7!ab ti"ak perlu lagi melakukan i'ti!a", sebagaimana ang "ilakukan

  11

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  12/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  $le! para imam mereka, tetapi men#ukupkan "iri "alam men'aab berbagai

  pers$alan "engan meru'uk pa"a kitab ma7!ab masing.masing* Dari sini mun#ul

  sikap ta)li" pa"a ma7!ab tertentu ang "iakini sebagai ang benar, "an lebi!

  'au! mun#ul pula pernataan !aram melakukan tal%i)*

  Persaingan antara pengikut ma7!ab semakin ta'am, se!ingga pers$alan

  ma7!ab lebi! men$n'$l "iban"ingkan sikap ilmia! "alam menelesaikan suatu

  pers$alan* &ikap ini amat 'au! berbe7a "engan sikap ang "itun'ukkan $le!

  masing.masing imam ma7!ab, kerana sebagaimana ang ter#atat "alam se'ara!

  para imam ma7!ab ti"ak menginginkan se$rang pun menta)li"kan mereka*

  &ekalipun a"a upaa i'ti!a" ang "ilakukan ketika itu, namun lebi! banak

  berbentuk tar'i! 0menguatkan pen"apat ang a"a "alam ma7!ab masing.masing* Akibat lain "ari perkembangan ini a"ala! semakin banak buku ang

  bersi%at sebagai k$mentar, pen'elasan "an ulasan ter!a"ap buku ang "itulis

  sebelumna "alam masing.masing ma7!ab*

  4aman kemun*u+an 2iq!

  Masa ini "imulai pa"a pertenga!an aba" ke. H* sampai mun#ulna

  Ma'ala! al.A!kam al.RA"lia! 0Hukum Per"ata (era'aan urki +smani pa"a &aRban lU3* Perkembangan %i)! pa"a peri$"e ini merupakan lan'utan "ari

  perkembangan %i)! ang semakin menurun pa"a peri$"e sebelumna* Peri$"e

  ini "alam se'ara! perkembangan %i)! "ikenal 'uga "engan peri$"e ta)li" se#ara

  membabi buta*Pa"a masa ini, ulama %i)! lebi! banak memberikan pen'elasan

  ter!a"ap kan"ungan kitab %i)! ang tela! "isusun "alam ma7!ab masing.

  masing* Pen'elasan ang "ibuat b$le! berbentuk muk!tasar 0ringkasan "ari

  buku.buku ang muktabar 0terpan"ang "alam ma7!ab atau !asia! "an takrir

  0memperluas "an mempertegas pengertian la%al ang "i kan"ung buku ma7!ab,

  tanpa menguraikan tu'uan ilmia! "ari ker'a !asia! "an takrir tersebut*

  12

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  13/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  &etiap ulama berusa!a untuk menebarluaskan tulisan ang a"a "alam

  ma7!ab mereka* Hal ini berakibat pa"a semakin lema!na kreatiSiti ilmia!

  se#ara sen"iri untuk kesesuaian perkembangan "an tuntutan 7aman* u'uan

  satu.satuna ang b$e! "ikesan "ari gerakan !asia! "an takrir a"ala! untuk

  mempermu"a! pema!aman ter!a"ap berbagai pers$alan ang "imuat kitab.

  kitab ma7!ab* Musta%a A!ma" a7.Oar)a menatakan ba!aa a"a tiga #iri

  perkembangan %i)! ang men$n'$l pa"a peri$"e ini*

  $ Mun#ulna upaa pembukuan ter!a"ap berbagai %ata, se!ingga banak

  bermun#ulan buku ang memuat %ata ulama ang berstatus sebagai pemberi

  %ata resmi 0mu%ti "alam berbagai ma7!ab* (itab.kitab %ata ang "isusun ini

  "isistematisasikan sesuai "engan pemba!agian "alam kitab.kitab %i)!* (itab.kitab %ata ini men#erminkan perkembangan %i)! ketika itu, iaitu men'aab

  pers$alan ang "ia'ukan kepa"a ulama %i)! tertentu ang sering kali meru'uk

  pa"a kitab.kitab ma7!ab ulama %i)! tersebut*

  $ Mun#ul beberapa pr$"uk %i)! sesuai "engan keinginan penguasa urki

  +smani, seperti "iberlakukanna istila! at.a)a""um 0ke"aluarsa "i

  penga"ilan* Disamping itu, %ungsi ulil amri 0penguasa "alam menetapkan !ukum

  0%i)! mulai "iakui, baik "alam menetapkan !ukum Islam "an penerapannamaupun menentukan pili!an ter!a"ap pen"apat tertentu* &ekalipun ketetapan ini

  lema!, namun kerana sesuai "engan tuntutan kemasla!atan 7aman, mun#ul

  ketentuan "ikalangan ulama %i)! ba!aa ketetapan pi!ak penguasa "alam

  masala! i'ti!a" a'ib "i!$rmati "an "iterapkan* -$nt$!na, pi!ak penguasa

  melarang berlakuna suatu bentuk transaksi* Meskipun pa"a "asarna bentuk

  transaksi itu "ib$le!kan saraR, tetapi atas "asar pertimbangan kemasla!atan

  tertentu maka transaksi tersebut "ilarang, atau paling ti"ak untuk melaksanakan

  transaksi tersebut "iperlukan pen"apat "ari pi!ak pemerinta!* Misalna,

  sese$rang ang ber!utang ti"ak "ib$le!kan meaka%kan !artana ang

  ber'umla! sama "engan !utangna tersebut, kerana !al itu merupakan in"ikat$r

  atas sikapna ang ti"ak ma!u melunaskan !utang tersebut* Fata ini

  "ikemukakan $le! Maula Abi as.&u Ru" 0)a"i Istanbul pa"a masa kepemimpinan

  13

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  14/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  &ultan &ulaiman al.Qanuni W1TV.1TX "an &alim W1T.1T4X "an selan'utna

  men'abat mu%ti (era'aan urki +smani*

  $ Di ak!ir peri$"e ini mun#ul gerakan k$"i%ikasi !ukum 0%i)! Islam sebagai

  ma7!ab resmi pemerinta!* Hal ini "itan"ai "engan prakarsa pi!ak pemerinta!

  urki +smani, seperti Ma'ala! al.A!kam al.RA"lia! ang merupakan k$"i%ikasi

  !ukum per"ata ang berlaku "i seluru! (era'aan urki +smani ber"asarkan %i)!

  Ma7!ab Hana%i

  1!"!8 Ca+a Penulisan Ilmu Usul al.Fiq

  &elepas al.Imam as.&a%iRe, ter"apat ramai ulamaR ang menulis ilmu +sul

  al.Fi)!* -ara penulisan ini terba!agi kepa"a tiga, iaitu Ta+iqa al.Mu,akallimin0YZ[\]^[B? _`, Ta+iqa al.Ana20cdf? _`, "an Ta+iqa al.Mu,a9aki+in0_`

  Yh^[B?*

  Ta+iqa al.Mu,akallimin

  -ara penulisan ari)a! al.Mutakallimin 'uga "ikenali sebagai ari)a!

  &a%iRia! 0_Zjd _` kerana #ara ini "ipel$p$ri $le! ulamaR Ma7!ab &a%iRe* Di

  "alam #ara ini, mereka membuat kae"a!.kae"a! +sul al.Fi)! "anmenguku!kanna "engan "alil."alil na)li "an Ra)li* (emu"ian, kae"a!.kae"a! ini

  "ibuat "asar "alam menelesaikan masala! %i)! ang timbul* Namun, mereka

  ti"ak memasukkan masala! %i)! "alam penulisan mereka, sebalikna "ibiarkan

  berasingan "alamk kitab.kitab %i)!*

  Antara kitab ang "itulis menurut #ara ini iala!5

  1* Al-Burhan0doB? $le! al.Imam al.Haramain RAb" al.Malik bin RAb"ulla! al.Juaini*

  * [email protected][^j[B? $le! Abu al.Husain Mu!amma" bin RAli al.8asri*

  3* Al-ahsul09:q[B? $le! Fak!r a".Din Mu!amma" bin R+mar bin al.Husain

  ar.a7i*

  4* Al-"hkam fi #sul al-Ahkam0d]f? 9:;< d]f? $le! &ai%u""in al.Ami"i*

  14

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  15/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Ta+iqa al.Ana2

  -ara penulisan ari)a! al.A!na% turut "ikenali sebagai ari)a! al.Fu)a!aR

  0dv`wB? _`* Menurut #ara ini, kae"a!.kae"a! +sul al.Fi)! "ibuat ber"asarkan

  !ukum.!ukum ang tela! "iputuskan $le! Imam.Imam ma7!ab mereka* (ae"a!.

  kae"a! tersebut akan "ipastikan selaras "engan apa ang tela! "iputuskan "an

  sekirana ti"ak, kae"a!.kae"a! tersebut akan "iuba! suai $le! mereka*

  Disebabkan itu, "i"apati banak masala! %i)! ang "imasukkan "alam kitab.

  kitab ang "itulis mengikut #ara ini*

  Antara kitab ang "itulis menurut #ara ini iala!5

  1* Al-#sul09:;? $le! Abu 8akr A!ma" bin RAli atau "ikenali sebagai al.Jassas*

  * Al-#sul09:;? $le! Abu Oai" RAb"ulla! bin R+mar a".Dabusi*

  3* Al-#sul09:;? $le! Fak!r al.Islam RAli bin Mu!amma" al.8a7"ai*

  4* $asyf al-Asrar0>?x? yz $le! RAb" al.RA7i7 bin A!ma" al.8uk!ari*

  Ta+iqa al.Mu,a9aki+in

  -ara penulisan ari)a! al.MutaRak!irin menggabungkan #ara penulisan ari)a!al.Mutakallimin "an ari)a! al.A!na%* -ara ini kemu"ianna "iikuti $le! ulamaR

  "ari berbagai.bagai ma7!ab seperti Ma7!ab Maliki, Ma7!ab &a%iRe "an Ma7!ab

  Hanbali*

  Antara kitab ang "itulis mengikut #ara ini iala!5

  1* Badi! an-%a&am0d{B? |@} $le! Mu7a%%ar a".Din A!ma" bin RAli as.&aRati

  al.Hana%i** At-Tanqih0~Z`^B? "an syarhna at-Taudih0~Z:^B? $le! &a"r as.&ariRa!

  RAb"ulla! bin MasRu" al.Ma!bubi al.Hana%i*

  3* 'am! al-'aami!0|?:B? |[ $le! al.Imam a' a".Din RAb" al.Ka!!ab bin

  RAli as.&ubki as.&a%iRe*

  15

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  16/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  1!"!8 Sum-e+ Ilmu Fiq

  &umber sumber %i)! a"a ang "isepakati "an a"a ang "iik!tila%i 0berbe7a

  pen"apat* &esuai "engan "e%inisina "apat "iketa!ui sumber p$k$k "ari %i)!

  a"a "ua, iaitu5 kitabulla! "an &unna! asul.Na* Dan a"a sumber ang

  "ipautkan kepa"a sumber sumber p$k$k ang "isepakati $le! 'um!ur %u)a!a/,

  akni5 i'ma/ "an )ias* &e"angkan ang sumber sumber %i)! "iik!tila%i aitu

  isti!san ,uru%, mas!la!a! mursala! "an lain sebagaina*

  1!"!: Fae*a mem)elaja+i ilmu Usul Fiq

  Mempela'ari "an meneliti ilmu +sul Fi)! "apat memberi %ae"a! ang besar,

  antarana iala!51* +ntuk mengeta!ui #ara "an bagaimana ulama "an mu'ta!i" mengeluarkan

  !ukum "an menggunakan ilmu +sul Fi)! "alam menetapkan !ukum bagi

  sesuatu masala!* * Dapat mengeta!ui bagaimana #ara ulama menetapkan sesuatu !ukum "an

  menetapkan sesuatu !ukum "engan ber"asarkan "alil."alil sarak* 3* Mengeluarkan !ukum baru ang sentiasa beruba!.uba! mengikut

  perkembangan 7aman "an keperluan masarakat* 4* +ntuk mengeta!ui asas.asas bagi !ukum sarak "an !ikmat.!ikmatna* T* Dapat mengeta!ui #ara mengeluarkan !ukum "aripa"a "alil se!ingga "apat

  menentukan !ukum ter!a"ap perbuatan mukalla%* * Melalui ilmu +sul Fi)! 'uga b$le! mengeta!ui !ukum sarak ang tela!

  "ikeluarkan $le! para mu'ta!i" melalui kae"a! usul "an "ipa"ukan "engan

  pen"apat ulamak ang berselisi! "i antara mereka untuk men#ari ang kuku!

  "an pen"apat ang berpegang "engan "alil ang paling kuat untuk beramal

  "engan !ukumna* * Melalui ilmu +sul Fi)!, ulamak ang bertugas mengeluarkan !ukum atau

  %ata men'a"i mu"a! bagi mereka untuk mengeluarkan !ukum kerana a"a

  lan"asan "an pan"uan* 0Ab"ul 6ati% Mu"a "an $smaati Ali VVU51V

  1!"!; Rumusan

  16

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  17/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  &ebagai kesimpulanna, ilmu usul %i)! a"ala! ilmu ang meng!uraikan

  tentang met!$" ang "ipakai $le! para imam mu'ta!i" "alam menetapkan

  !ukum sara "ari nas* 8er"asarkan nas pula, mereka mengambil illa! ang

  men'a"i lan"asan !ukum serta men#ari masla!a! ang men'a"i tu'uan !ukum

  sar/I ang "i'elaskan "an "iisaratkan $le! al.Quran "an al.&unna!* Ilmu usul

  Fi)! 'uga bererti suatu kumpulan kae"a! met$"$l$gi ang men'elaskan bagi

  se$rang mu'ta!i" bagaimana #ara mengambil !ukum "ari "alil."alil sarak*

  (ae"a! itu, b$le! bersi%at la%7ia! seperti "ilala! suatu la%a7 ter!a"ap erti

  tertentu "an b$le! bersi%at maknaia! seperti mengambil "an suatu illa! "ari

  nas serta #ara ang paling tepat untuk penetapanna* Maka 'elasla! ba!aa

  ilmu usul %i)! merupakan pe"$man ang tepat untuk mema!ami teks.teks

  perun"angan "i mana ilmu itu sen"iri sangat men"alam "an b$le! men'a"imet!$" bagi se$rang a!li !ukum "i samping "apat melati! "an mengembangkan

  kemampuanna "alam pengistinbatan !ukum*

  1!"!< ISU SEMASA

  Ba/i Ta-ung Uji

  8eni! suami isteri HA+& "ikan"ungkan $le! isteri sen"iri sekirana suami

  masi! !i"up* 8eni! suami isteri HAAM "ikan"ungkan $le! anita lain* 8eni!suami isteri ang tela! "itabung u'ikan HAAM "imasukkan ke"alam ra!im isteri

  sekirana suami tela! meninggal "unia terlebi! "a!ulu kerana perbuatan ini

  b$le! membaa kepa"a %itna!* HA+& meng!apuskan telur.telur ang tela!

  "isenaakan "i "alam tabung u'i "engan menelamatkan satu telur sa!a'a,

  untuk "ikan"ungkan kerana telur.telur tersebut masi! belum bernaa*

  Gugu+ &an*ungan

  Anak ang "ikan"ung ang berkemungkinan #a#at HA+& "igugurkan

  atas nasi!at "$kt$r pakar* &ekirana su"a! bernaa, !ukumna HAAM

  "igugurkan*

  17

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  18/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Meraat 8eni!

  8eni! ang "ikenal pasti $le! "$kt$r pakar sebagai #a#at"$n sn"r$me

  HA+& "iraat $le! "$kt$r supaa bila la!ir men'a"i anak ang n$rmal*

  HA+& meng!entikan kela!iran anak ang 'ika "ila!irkan "ia"apati #a#at

  ang ti"ak b$le! ber%ungsi sebagai manusia biasa*

  HA+& memakan ubat ang mengeluarkan banak telur untuk kesuburan

  sekirana ti"ak men'e'askan kesi!atan*

  Masala! Meran#ang (eluarga

  HA+& memakan pil peran#ang keluarga sekirana ti"ak men'e'askan

  kesi!atan serta "ipersetu'ui suami isteri*

  HA+& mengikat ra!im sekiranna "alam kea"aan "arurat* HAAM

  mem$t$ng ra!im ke#uali "alam kea"aan "arurat atas nasi!at "$kt$r

  pakar*

  HA+& meletakkan I+D "alam ra!im sekirana "ipersetu'ui suami isteri*

  Perempuan ang baru "ir$g$l HA+& men"apatkan ubat pen#ega! !amil

  bagi men'aga marua! anita tersebut*

  8agi ibu ang mengan"ung ang "i"apati kan"unganna itu b$le!

  memba!aakan kesi!atan "irina setela! men"apat pengesa!an

  "aripa"a "$kt$r pakar, HA+& menggugurkan kan"unganna bagi

  menelamatkan si ibu*

  aatan 8agi Penggantian H$rm$n

  HA+& menerima raatan penggantian !$rm$n bagi anita ang tela!

  m$n$p$use untuk kese'a!teraan keluarga*

  HAAM melakukan mer# killing pembunu!an belas kasi!an kepa"a

  pesakit ang se"ang k$ma*

  a!nia!, kerana an"a tela! ber'aa menamatkan pembela'aran unitini "engan 'aana*

  18

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  19/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  19

  &$alan lati!an*

  1* 8erikan pengertian Fi)! "an +sul Fi)! pa"a ba!asa "an istila! &arak** Natakan kepentingan umat Islam ang mempela'ari ilmu Fi)! "an +sul Fi)!*

  TUGASAN

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  20/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Tajuk % &AE=AH FIQH

  Pengenalan Ilmu Usul Fiq

  %!1 SIN#PSIS

  Qaa/i" iala! ba!asa Arab "ari a*idahang memberI erti asas ruma!*

  Dalam istila! un"ang.un"ang lebi! "ikenali sebagai principal* Iana mempunai

  keistimeaan iaitu terbentuk "alam beberapa kalima! ang ringkas "an pa"at

  "alam la%a7 ang umum tetapi mempunai makna ang sangat luas men#akupi

  #abang.#abang masala! ang terperin#i*Kalau bagaimanapun ai*dah %i)!ti"akla! merangkumi kesemua masala! ang tertentu #uma kebanakanna

  aghlabiyyah0 ma'$riti*

  Qaa/i" a"ala! amat penting "alam penga'ian ilmu %i)! "an ke%a)i!an

  sese$rang itu b$le! "iukur melalui se'au!mana penguasaanna ke atas Qaa/i"

  %i)! ini*Qaa/i" %i)! ini mula berkembang sekitar kurun ketiga "an keempat

  Hi'ra! $le! t$k$!.t$k$! ulama "ari beberapa ma7!ab* Para %u)a!a/ ang

  menggubal )a/i"a! %i)! ini ka"angkala mengambil teks !a"is sen"iri untuk

  "i'a"ikan )a/i"a! %i)! seperti #$nt$! )a/i"a! >? > "an a"a 'uga ang

  "ipetik "ari kalam atau ungkapan seba!agian Imam ma7!ab seperti Abu Lusu%

  sa!abat Abu Hani%a! "alam kitabna al.(!ara' ang "itulis untuk (!ali%a! Harun

  al.asi"*

  %!% HASIL PEMBELA$ARAN

  **1 Pela'ar "apat men'elaskan k$nsep %i)! "an usul %i)!*** Pela'ar "apat menerangkan Qaa/i" Fi)!ia! ang asas "engan betul***3 Pela'ar "apat menganalisis isu semasa "alam menentukan pemili!an

  Qaa/i" Fi)!ia! ang ang betul*

  %!' &ERANG&A TA$U&

  20

  (ae"a! Fi)!

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  21/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  %!3 ISI &AN=UNGAN

  %!3!1 Penge+,ian &ae*a Fiq

  Apabila "iru'uk kepa"a kitab.kitab qaa+id fiqhiyyah ang "itulis $le!

  ulama silam atau penulis semasa, pelbagai "e%inisi "ibuat "apat "itemui*

  (ebanakan mereka mempunai "e%inisi ang tersen"iri se!ingga men'angkau

  lebi! "aripa"a "ua pulu! "e%inisi "ikemukakan*

  8anakna "e%inisi sama a"a kerana keluasan ilmu ang mereka miliki

  atau kerana luasna perbin#angan ilmu qaa+id fiqhiyyah atau berbe7ana

  pema!aman mereka ter!a"ap ilmu ini* Apabila "ibuat penelitian se#ara

  men"alam tentang "e%inisi ang "ikemukakan, a"a "i kalangan ulama ang

  memberi "e%inisi kae"a! se#ara umum ang meliputi semua 'enis kae"a!, sama

  a"a kae"a! usul, kae"a! %i)! "an kae"a! ba!asa*

  A"a pula ang memberikan "e%inisi k!usus untuk kae"a! %i)! sa!a'a* Di

  samping itu a"a 'uga "i kalangan ulama ang mengatakan ba!aa kae"a! %i)a!bukan bersi%at kulli"an a"a pula ang berpen"apat sebalikna*

  %!3!% &e)en,ingan &ae*a Fiq

  Memang ti"ak "ina%ikan kae"a! %i)! mempunai kepentingan ang amat

  besar kepa"a umat Islam lebi!.lebi! lagi kepa"a para ulama ang berke#impung

  21

  Setiap PerkaraBergantung Niatnya

  Yakin Tiak !i"a#ang!engan Syak

  (esukaranMengan"ungi(emu"a!an

  $e%u"aratan&aru'!i"i#angkan

  Aat itu ()#e" i*aikan "uku%

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  22/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  "alam bi"ang ang berkaitan "engan pengeluaran !ukum !akam "an %ata,

  seperti para mu%ti "an !akim* (epentingan "an %ae"a! mempela'ari ilmu ini, tela!

  banak "iperkatakan $le! ulama.ulama silam "alam karangan mereka "an 'uga

  $le! penulis.penulis semasa* 8agi meringkaskan apa ang tela! "iperkatakan

  $le! mereka, rasana lebi! baik kita per!atikan apa ang perna! "isebutkan $le!

  ulama silam tentang ilmu ini5

  Imam al.&auti perna! menebut "alam kitabna al.As!ba! a al.Na7a/ir5

  +)*()%'&%$#"!

  43210%/.-+, !53)' 678973:7;% 5([email protected] esungguhnya "lmu al-Ashbah .a al-%a&air suatu ilmu yang

  agung, dengannya dapat diketahui hakikat fiqah, tempat pengambilan dan

  rahsia-rahsianya mahir dalam memahami fiqh dan menghadirkan masalah,

  mampu untuk menyamakan dan mengeluarkan hukum, dapat mengetahui

  hukum-hukum dan masalah-masalah yang tidak habis persitia dan kejadian

  yang tidak habis dengan perjalanan masa/

  Manakala al.Oarkas!i pula berkata5

  B>CD&E)+ F!'7(()GH %

  B-IJ'[email protected] Aaksudnya esiapa yang mengaal fiqh dengan kaedah0kaedah fiqh maka diatidak perlu untuk menghafal banyak cabang kerana cabang tersebut telah

  terangkum dalam kuliyyat/ / / / / /

  Manakala ulama "ari ma7!ab Maliki pula menebut "alam al.Furu)5

  22

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  23/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  c Z`wB? >@ {j dv} _df? >@`} |wB? _[Z{ `wB? _[v @?:`B?

  aksudnya $aedah ini penting bagi fiqh, besar manfaatnyadengan

  mendalaminya akan hebat seseorang faqih dan ia akan mulia1/

  &e)en,ingan ilmu ini *a)a, *i-aagikan ke)a*a em)a, as)ek>

  1! Mem-en,uk Gam-a+an Umum Ten,ang Fiq

  a Penga'ian kitab %i)! "i Malasia untuk masarakat aam kebanakanna

  ti"ak sempat untuk "ik!atamkan "engan berma#am.ma#am alasan* Dengan

  a"ana penga'ian kae"a! %i)! ini akan membuka peluang kepa"a masarakat

  aam untuk men"apat gambaran umum tentang %i)! "ari kesemua bab*b Islam iala! agama ang mu"a! "an ti"ak membebankan umatna "engan

  perkara.perkara ang sukar* Dengan a"ana kae"a! %i)!, maka ia "apat menarik

  umat Islam untuk men"alami ilmu %i)! "engan lebi! mu"a! "alam bentuk baru*

  %! Mengelua+kan Hukum Isu.Isu Semasa

  a &etiap mukmin ang mengambil berat masala! !alal !aram "alam

  ke!i"upanna akan meru'uk kepa"a mereka ang berkelaakan untuk

  menelesaikan pers$alan ang timbul "alam ke!i"upanna* Dengan a"ana

  kae"a! %i)!, akan memu"a!kan untuk men#ari 'aapan bagi pers$alan ang

  "ikemukakan*

  b 2rang ang mengusai kae"a! %i)! lebi! mu"a! untuk men#ari 'aapan

  tanpa perlu meru'uk kepa"a kitab.kitab %i)!*

  '! Menjaga *an Menga*kan Fu+u0 Fiq ?ang Be+,e+a-u+

  &ala! satu kesukaran ang "ilalui ketika mempela'ari ilmu %i)! iala! untuk

  mengingati masala!.masala! %i)! ang ti"ak ter!itung banakna, ba!kan ia

  bertamba! "ari seta!un ke seta!un kerana bertamba!na pers$alan.pers$alan

  23

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  24/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  ang menimpa manusia* Dengan mengusai ilmu ini kesukaran untuk mengingati

  masala!.masala! ini "apat "iatasi iaitu "engan #ara meng!a%al kae"a!.kae"a!

  %i)!*

  3! Melai+kan Ali Fiq /ang Muk,a-a+

  a +ntuk mela!irkan se$rang a!li %i)! ang !ebat bukanna suatu ang

  mu"a!, tetapi "engan mempela'ari kae"a! %i)! "an daabit fiqhiyyah, 'alan ke

  ara!na lebi! terbuka*

  b A!li %i)! 'uga semestina "ike!en"aki menguasai ma)asi" saria! ang

  agak rumit, tetapi "engan mempela'ari kae"a! %i)! kan"unganna memberi

  gambaran ang 'elas tentang maqasid"an tu'uan sarak*&esetenga! ulama mutak!ir ma7!ab &a%ie mengatakan a"a lima kae"a!, maka

  kelima.lima ini "ikira sebagai ibu segala kae"a! %i)! iaitu 5

  (ae"a! 1. setiap perkara mengikut niatna*

  (ae"a! . akin ti"ak "i!ilangkan "engan sak*

  (ae"a! 3. kesukaran mengan"ungi kemu"a!an*

  (ae"a! 4. kemu"aratan !arus "i!ilangkan*

  (ae"a! T. a"at itu b$le! "i'a"ikan !ukum*

  %[email protected] &AE=AH.&AE=AH FIQH

  %[email protected]!1 &ae*a Pe+,ama 7%O(M'N)(ae"a! ini merupakan sala! satu kae"a! ang terpenting "ari kae"a!

  %i)!*Maksu" kae"a! ini iala! setiap amalan "an tin"akan sese$rang itu sama"a

  24

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  25/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  perbuatan ma!upun perkataan, maka nati'a!na "an !ukum sara/ berbe7a

  "engan sebab berbe7a tu'uan amalan sese$rang itu*

  Dalil kae"a! ini iala! !a"is Nabi &AK 5

  P7QKQ%Q RST%U =V-WTQKXYTQBTXVTZWQUQ QKXYT&esunggu!na setiap amalan perbuatan a"ala! "inilai mengikut niat* &etiap

  $rang "inilai "engan niatna*

  &e)en,ingan Nia, =alam Islam

  8erbi#ara tentang kepentingan niat para ulama tela! menggariskan kepa"a "uaperkara iaitu

  u'uan utama "isariatkan niat iala! untuk membe7akan perbuatan ang

  "ilakukan sama a"a iana kerana iba"a! ataupun a"at*

  -$nt$!na5

  a* &ese$rang ang megambil u"uk atau meratakan air keseluru!

  tubu!na ,perbuatan tersebut sama a"a untuk membersi!kan tubu!na

  ang k$t$r atau mene'ukkan tubu!na "i!ari ang terik ataukemungkinan 'uga kerana kerana tu'uan iba"a!*

  b* &ese$rang ang ti"ak men'ama! makanan se'ak "ari pagi kemungkinan

  kerana untuk "iet, atau untuk men'aga kesi!atanna atau kemungkinan

  "ia se"ang berpuasa*

  #* &ese$rang ang se"ang bera"a "alam mas'i" kemungkinan ia masuk

  untuk mere!atkan tubu!na atau kemungkinan 'uga untuk beriba"a!*

  "* &ese$rang ang menera!kan sesuatu kepa"a sese$rang sama a"a

  ang atau berupa makanan sama a"a "ia memberikan se"eka! atau

  !iba! atau 7akat*

  25

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  26/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  e* &ese$rang ang se"ang menembeli! binatang kemungkinan untuk

  menikmati "agingna memakan "agingbinatang tersebut atau

  kemungkinan 'uga untuk tu'uan lain*

  8eberapa #$nt$! perbuatan ang "isebutkan "i atas ti"ak "apat "ibe7akanke"u"ukanna sama a"a kerana kebiasaan atau kerana menurut apa ang

  "iperinta!kan $le! Alla! s**t* Maka untuk membe7akan perbuatan tersebut

  memerlukan kepa"a niat "aripa"a pelakuna*

  3 Membe7akan ke"u"ukan suatu iba"a! "engan iba"a! ang lain* &ese$rang

  ang beru"uk atau man"i , semba!ang ,puasa "an lain.lain lagi ka"ang

  ka"ang ia melakukanna kerana status %ar"u ,na7ar atau sunat*

  T* +ntuk membe7akan antara %ar"u "engan sunat maka "isariatkan niat*

  %[email protected]!% &ae*a &e*ua (

  (ae"a! ini membaa maksu" ba!aa sesuatu ang tela! "iakini ti"ak akan

  !ilang "engan ke"atangan sak 0keraguan ke atasna tetapi ia b$le! !ilang

  "engan akin sepertina 'uga* Dalam ertikata lain, pa"a prinsipna, akin ti"ak

  akan "iketepikan !ukumna semata.mata "engan sak*

  Dalil kepa"a kae"a! ini iala! 5

  [AAl.Quran

  *V 3Q Q%TU ITFU [email protected] XX X YQ\]Q @X YTUMWWDQ&UQW TXQ%QQ

  \_UQDan kebanakan mereka, ti"ak menurut melainkan sesuatu sangkaan

  sa!a'a, 0pa"a!al sesunggu!na sangkaan itu ti"ak "apat memenu!i

  ke!en"ak menentukan sesuatu "ari kebenaran 0ikti)a"

  Al-2aqitu memberi erti !akikat ang sebenar samala! seperti akin*

  `AAl.&unna!I&'+'JaY ! N 6Z7! Z

  26

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  27/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  #% dcI, @b1J e-= _?7N 'C3 ; %+ 'C;

  (ae"a! ini menerbitkan pula kae"a!.kae"a! ang lain, antarana5.

  a* ( )Asal Sesua,uPe+ka+a &ekal Mengiku, &ea*aan Se-elumn/a*

  (ae"a! ini menun'ukkan kekal sesuatu !ukum masa selepasna

  atau ak!ir "engan mengikut sabit !ukum pa"a masa lampau* Daripa"a

  kae"a! ini terbentuk beberapa masala!, #$nt$!na5

  i* 8arangsiapa ang akin bersu#i kemu"ian ia sak terkeluar

  !a"as maka "i!ukumkan "ia masi! bersu#i atau se$rang ang

  akin ber!a"as "an ia sak bersu#i maka "ikira masi!

  ber!a"as*ii* 2rang ang makan "an minum pa"a ak!ir malam "an ia sak

  tentang naik %a'ar 0subu! maka puasana sa! sebab asalnamalam masil kekal "an 'ika ia sak tentang 'atu! mata!ari atau

  ti"ak maka terbatalla! puasana sebab ang asal !ari siang

  masi! kekal*

  b* 0 =N.%": OAsal sesua,u )e+ka+a -e-as *a+i)a*a,anggungja6a-*

  8erlaku kae"a! ini meman"angkan sese$rang manusia pa"a

  permulaanna "ila!irkan "engan ketia"aan &immah "ari sebarangkea'ipan atau tanggung'aab "an kea"aan ini berterusan !ingga "atang

  ke atasna sebab.sebab atau %akt$r ang membaa ia kepa"a

  bertanggung'aab ter!a"ap sesuatu perkara* 2le! kerana terlepas

  "aripa"a tanggung'aab itu merupakan asal "an terikat "engan !ak itu

  a"ala! perkara ang men"atang, maka ti"ak "iterima "akaan $rang

  27

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  28/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  ang men"aka ba!aa sese$rang ang lain itu memikul tanggung'aab

  0melakukan sesuatu perkara ba!kan mestila! ia men"atangkan saksi

  atau "engan sumpa! "aripa"a pi!ak ang men"aka* Di antara masala!

  %eka! ang terbit "aripa"a kae"a! ini iala!5

  %[email protected]!' &ae*a &e,igaf! " O#(ae"a! ini 'uga merupakan sala! satu asas utama "alam sara/ kerana

  iana a"ala! kae"a! ang umum ang meliputi si%at keseluru!an !ukum Islam*

  asyaqqahatau kesukaran ang akan men'a"i penebab kepa"a keringanan

  "an "ipermu"a!kan ber"asarkan kae"a! ini iala! masa))a! ang melampaui

  !a" biasa "an ti"ak mampu "itanggung $le! manusia pa"a kebiasaanna,

  ba!kan b$le! memu"aratkan "iri sese$rang "an meng!alangna "ari melakukanker'a amal ang berguna seperti masa))a! ang berpun#a "ari puasa tanpa

  berbuka atau berterusan ber'aga malam melakukan iba"at sunat tanpa re!at*

  Disaratkan masa))a! ang berlaku itu bersi%at umum a"apun ang

  ang 'arang.'arang berlaku ti"ak "iambilkira*

  Dalil bagi kae"a! ini iala!5.

  a* Firman Alla! &K "alam &ura! al.8a)ara!5 1T

  Q;U /W W-WU T'W T W-WUQ;[email protected] TW 'W[ T Waksudnya Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan "a tidak

  menghendaki kamu menanggung kesukaran/

  b* Al.&unna!*Ha"is "aripa"a Abu Huraira! ang "iriaat $le! 8uk!ari "an

  Muslim 5

  #* ;/% 7D/? %;g KY/DTerjemahan esungguhnya kamu diutus untuk memudahkan dan bukan

  diutus untuk menyusahkan/

  28

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  29/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Se-a-.se-a- &e+inganan =alam S/a+ia, Islam!

  1* &eku+angan 5 -$nt$!na seperti gila, kanak.kanak "an $rang terti"ur,

  sepertimana "alam !a"is nabi &AK

  * $ail 5 -$nt$!na, !arus %asak! perka!inan kerana aib pa"a sala!

  se$rang suami isteri ang "isembunikan $le! sala! se$rang "ari mereka

  se"angkan se$rang lagi ti"ak mengeta!ui perkara ang sebenarna*

  3* Saki, 5 Islam membenarkan taammum menggantikan air pa"a u"!u/

  kerana sakit* 8egitu 'uga "$#t$r meman"ang aurat anita kerana berubat*

  4* Safar 5 Di!aruskan berbuka, 'ama/ "an )asar semba!ang empat rakaat

  bagi $rang ang bermusa%ir*

  T* Te+lu)a5 i"ak "ianggap ber"$sa "engan sebab terlupa seperti makan

  atau minum siang !ari pa"a bulan rama"!an*

  * Ikrah Paksaan 5 Dimaa%kan mela%a7 kalima! ku%ur kerana terpaksa

  untuk menelamatkan naa* 8egitu 'uga memakan bangkai 0 ang mati

  atau "isembeli! ti"ak mengikut !$kum sara/ "an minum arak*

  * Umum al-Balwa5 Dimaa%kan g!arar ang se"ikit "alam urusan 'ual beli,

  per#ikan na'is "an tana! "i 'alan raa*

  Rukhsah&e+inganan S/a+a0 Me+angkumi Tuju $enis Hukum

  29

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  30/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  1* Penggugu+an 5 seperti "igugurkan !ukum semba!ang 'umaat, puasa,

  !a'i "an 'i!a" "isebabkan keu7uran tertentu** Pengu+angan 5 seperti "ikurangkan semba!ang empat rakaat kepa"a

  "ua rakaat*

  3* Penggan,ian 5 seperti "igantikan u"!u/ "engan taammum ketikaketia"aan air*

  4* Pen*auluan taqdim5 seperti "i"a!ulukan s$lat Asar "alam aktu

  O$!$r 0 'ama/ ta)"im "an "a!ulukan 7akat sebelum #ukup !aul*T* Penangguan takhir5 seperti "itanggu!kan semba!ang O$!$r ke

  aktu Asar 0 'ama/ ta/k!ir** &el(ngga+an tarkhis5 "i!aruskan minum arak bagi $rang ang ter#ekik

  ker$ngk$ng ketika ketia"aan air !alal, berla%a7 kalima! ku%ur ketika

  "ipaksa se"angkan !ati tetap beriman*

  * Pe+u-aan5 seperti menguba! kelakuan semba!ang ang ma/ru% ketikaketakutan "alam peperangan*

  %[email protected]!3 &ae*a &eem)a, $%

  Asas kepa"a kae"a! ini iala! melalui !a"is nabi &AK 0 H @@H OA

  (ae"a! ini antara kae"a! ang meliputi kebanakan %i)! Islami "an

  pengaplikasianna "i "alam beberapa bi"ang %i)!* &esunggu!na si%at !ukum.

  !ukum Islam a"ala! meraikan man%aat kepa"a manusia "an meng!alang apa

  'ua bentuk kemu"!aratan* 8ila membin#angkan s$al kemu"!aratan, tak "apat

  ti"ak untuk membin#angkan bersama ma)asi" sari/a! iaitu men'aga agama,

  'ia, keturunan, !arta "an marua!*

  D!arar ertina melakukan ker$sakan ter!a"ap $rang lain, se"angkan

  D!irar bererti bertin"ak balas "engan melakukan kemu"!aratan ang sama

  "engan kemu"!aratan te!a"apna* Ha"is ini membaa maksu" ti"ak !arus

  sese$rang melakukan kemu"!aratan ter!a"ap sau"arana sama a"a

  memulakan atau membalas* Maka kae"a! ini meletakkan !akim apabila !en"ak

  30

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  31/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  men'atu!kan !ukuman ti"ak !arus melebi!i kemu"!aratan ang menimpa

  sese$rang itu* +lama/ sepakat kae"a! ini ti"ak termasuk perkara ang "ii7inkan

  $le! sara/ seperti Qisas, Hu"u" "an segala 'enis !ukuman ta/7ir*

  Masala.masala /ang ,e+masuk *i -a6a kae*a ini iala>.

  a* 8$le! "ipulangkan barang ang "ibeli kepa"a pen'ual kerana ter"apat

  ke#a#atan pa"ana*b* Dihajar0 "ita!an "ari mengurus !arta sen"iri ke atas afih, "ilarang Mu%ti

  ang ti"ak bers$pan "aripa"a mengeluarkan %ata kerana amalan mereka

  b$le! men"atangkan kemu"!aratan ke atas $rang lain*#* Fasak! nika! kerana aib, kepapaan "engan na%ka! "an sebagaina*

  "* isas, !u"u" "an ta*&ir*

  (ae"a!.kae"a! Lang erbit "aripa"a kae"a! ini iala!5.

  a* B71h? B5 0 (emu"aratan.kemu"aratan itu"apat meng!aruskan ke!araman

  b* ii5Z>[email protected] ii50kemu"aratan ti"ak b$le! "i!ilangkan"engan kemu"aratan

  Ini bermakna umat Islam ti"ak b$le! men$lak sesuatu kemu"aratan"engan menggunakan mu"arat ang lain* &ebagai #$nt$!na, sese$rang itu

  ti"ak b$le! mer$sakkan ke!i"upan $rang lain "emi menelamatkan

  ke!i"upanna* Namun begitu, mu"arat ini b$le! "it$lak "engan mengambil

  mu"arat ang lebi! ringan* Ini berlaku apabila berlaku pertembungan "i

  antara "ua mu"arat* Maka, kita perlu memili! mu"arat ang lebi! ringan atau

  ke#il* Ini terkan"ung "i baa! kae"a! pe#a!an RApabila er"apat

  Pertentangan Di Antara Dua (emu"aratan, Di!in"arkan Lang 6ebi! 8erat

  Dengan Mengambil ang 6ebi! inganR*

  Dalam bi"ang muamalat Islam, para ulama "an sar'ana ek$n$mi Islam

  banak mengguna pakai kae"a! %i)! keempat ini "alam ber!a"apan "engan

  situasi ang a"a pa"a !ari ini* Dalam perbankan Islam "an aka%ul, kae"a!

  31

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  32/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  ini terpakai ketika perbin#angan Ma'lis Penasi!at &aria!, 8ank Negara

  Malasia ter!a"ap isu 3rofit 4qualisation 5eser6e 0PE "alam akaun

  "ep$sit*

  Ia 'uga terpakai "alam bab perk$ngsian risik$ "engan reinsurans

  k$nSensi$nal, mengambil m$"al "aripa"a sumber ang !aram, mekanisme

  #a' ke atas keleatan baaran, mea'ibkan institusi perbankan Islam

  memberikan ibraR kepa"a penerima biaa ang melunaskan !utang lebi! aal

  bagi pembiaaan ber"asarkan k$ntrak 'ual.beli 0seperti baiR bit!aman a'il atau

  muraba!a! "an sebagaina*

  %[email protected][email protected] &ae*a &elima &'

  "#*

  )

  Merupakan kae"a! ang kelima "aripa"a kae"a!.kae"a! %i)!ia! ang

  utama* Di "alamna terkan"ung pula beberapa kae"a! %uru/ ang lain*

  =e2inisi al-adah

  &ekirana "ili!at "i "alam kamus.kamus ba!asa Arab, al./a"atu

  bermaksu" sesuatu ang berulang.ulang * Ia sesuai "iter'ema!kan ke "alam

  ba!asa Melau sebagai kebiasaan* Ab 6ati% Mu"a mentakri%kan a"at

  sebagaimana ang "i%a!ami "aripa"a perkataan Arab itu sesuatu perbuatan

  atau perkataan ang terus menerus "ilakukan $le! manusia* Apa ang penting ia

  "apat "iterima $le! akal manusia "an ia "ilakukan se#ara berulang.ulang *

  =e2inisi al-urf

  (amus.kamus Arab menatakan maksu" ur% sebagai seerti "engan ma/ru% iaitu

  sesuatu ang "iketa!ui manusia "aripa"a segala kebaikan "an mereka

  menerimana "engan itmi/nan * Manakala "i "alam ba!asa Melau, ia sesuai

  "iter'ema!kan sebagai sesuatu ang "i%a!ami sebagai a"at seperti a"at resam,

  32

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  33/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  a"at pepati!, a"at Melau "an sebagaina* (erana a"at.a"at tersebut "ikenali

  "alam kalangan $rang.$rang Melau, Minangkabau "an lain.lain*

  (ae"a! ini amat berkait rapat "engan pr$ses penetapan !ukum.!akam

  "alam ke!i"upan manusia ang bersumberkan kepa"a uru% "an a"at kebiasaan

  ketika mana "alam kea"aan ketia"aan nas atau "alil*Maka "engan ini , ti"ak

  b$le! "iambil atau "iangkat sesuatu ur% atau a"at kebiasaan itu sebagai !ukum

  ter!a"ap sebarang perkara ang mempunai "alil."alil atau nas tertentu "alam

  menetapkan !ukum perkara tersebut*

  Mala! , apabila ur% atau a"at itu ber#angga! "engan nas "an "alil maka

  iana tert$lak*Ini kerana menetapkan sesuatu !ukum bersan"arkan kepa"a ur%"an a"at kebiasaan "engan mengenepikan nas atau "alil a"ala! betentangan

  sekali "engan kae"a! sarak*

  Justeru, meli!at kepa"a a"at sebagai sala! satu %akt$r penumbang

  kepa"a ketentuan !ukum, maka para ulama tela! menggagaskan sebua!

  kae"a! %i)! iaitu !Al-!Adatu uhakkamahang bermaksu", a"at "i'a"ikan !akim*

  (ae"a! ini ber"asarkan beberapa "alil* &ala! satuna a"ala! !a"is ang

  "iriaatkan $le! Ibn MasRu" ang bermaksu"5 Apa yang dinilai oleh kaum

  muslimin sebagai baik, maka ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai

  buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah0riaat 8uk!ari*

  Kalaupun ter"apat perbin#angan "i kalangan ulama tentang ke"u"ukan

  Ha"is ini sebagaimana ang "itak!ri'kan $le! Imam A!ma" bin Hanbal "alam

  musna"na, tetapi maksu" !a"is tersebut bertepatan "an ti"ak bertentangan

  "engan akal* Justeru, banak permasala!an %ika! ang mengambil kira a"at

  atau uru% "i sesuatu tempat k!ususna perkara ang ti"ak "inatakan se#ara

  'elas "alam al.Quran "an !a"is*

  33

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  34/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Perkara ang paling penting "alam mema!ami a"at serta uru% ang

  "iiktira% "i sisi para ulama a"ala! ia perlu bertepatan "engan Al.Quran "an

  Ha"is* Jika ia bertentangan "engan ke"ua."ua sumber utama berkenaan, maka

  ia tert$lak*

  &ebagai #$nt$!, kea"aan masarakat "i sebua! tempat ang menerima

  riba sebagai suatu kebiasaan "alam urusniaga* Apabila memberikan pin'aman,

  mereka akan meminta baaran ang lebi! "an ia "iterima $le! masarakat

  berkenaan*

  Ia ti"ak "ianggap 7alim "an mereka ang terlibat "alam transaksi tersebut bebas

  melakukan riba* A"at ini ti"ak b$le! "iterima kerana bertentangan "engan al.Quran, !a"is "an i'mak ulama*

  Demikian 'uga apabila masarakat tela! menganggap tarian ang

  men"e"a!kan aurat sebagai seni "an a"at ang perlu "ikekalkan* A"at

  seumpama ini 'uga ti"ak b$le! "i'a"ikan !ukum kerana 'elas bertentangan

  "engan saria!* A"at ang b$le! "iambil kira sebagai !ukum 'uga !en"akla!

  menepati masla!a! iaitu ia membuka ruang kebaikan "an men$lak

  kemu"aratan* Masla!a! ini !en"akla! meliputi kesemua umat Islam bukan

  !ana berkaitan in"iSi"u.in"iSi"u tertentu sa!a'a*

  Pertimbangan para ulama berkenaan "engan masa, $rang "an suasana

  'uga "ikenali sebagai %i)! a)iR* 8eberapa !ukum ang perna! "iputuskan $le!

  #en"ekiaan ang pakar "alam saria! mempunai kaitan "engan a"at "an uru%

  sebagai pertimbangan !ukum* Antarana, !ukum berkaitan !a" umur balig!,

  penentuan masa !ai" "an sebagaina*

  %[email protected]!8 Rumusan

  34

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  35/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  &ebagai kesimpulanna, )aa/i" %i)!ia!0kae"a! %i)! iala! suatu kae"a!

  "alam un"ang.un"ang Islam ang "isusun $le! para ulama/ untuk men'a"i asas

  untuk mema!ami "an mengembangkan %i)! Islam tentang kae"a!.kae"a!

  !ukum* (alau ti"ak u'u" kae"a! ini, maka !ukum.!ukum %i)! akan merupakan

  !ukum.!ukum %uru/ ang terpisa!.pisa! "an ka"ang.ka"ang pa"a 7a!irna b$le!

  menimbulkan pertentangan antara satu sama lain tanpa "asar."asar ang

  "ipegang "alam pemikiran, ang menerangkan alasan.alasan k$nkrit, ang

  menentukan ara! perun"angan*

  Kalaubagaimanapun, kae"a! %i)! ti"ak merangkumi semua masala!,

  "alam situasi tertentu kae"a! %i)! ini ti"ak sesuai "ipakai* Justeru itu, para

  ulama/ mentakri%kan kae"a! %i)! ini sebagai kae"a! ang bersi%at ma'$riti atauaglabia!* Atas "asar itula!, para %u)a!a/ ti"ak meng!aruskan para !akim

  ketika membuat peng!akiman bergantung atau berpegang sepenu!na kepa"a

  kae"a!.kae"a! ang "inatakan tanpa meru'uk kepa"a nas lain ang bersi%at

  k!as atau am ang men#akupi kes itu, ini kerana kae"a! %i)! ini

  alaubagaimana bernilai "an "iambil pakai "alam perlaksanaan !ukum

  sekalipun, ia tetap mempunai masala!.masala! ang "ike#ualikan*

  Dalam erti kata lain, kae"a! %i)! ini mestila! "is$k$ng "engan nas.nas

  lain bagi menentukan sesuatu perkara itu, sama a"a ia "ib$le!kan atau ti"ak*

  &unggu!pun kae"a! %i)! ini si%atna ti"ak meneluru!, namun ia ti"ak bererti

  akan mengurangkan nilai ilmia!na* Ini kerana ter"apat "i "alam kae"a!.

  kae"a! itu suatu gambaran.gambaran ang menarik berkaitan prinsip.prinsip

  %i)! ang umum ang membuka lan"asan.lan"asan prinsip itu "aripa"a segi

  te$rina,

  8a!kan, kae"a! %i)! ini memantapkan !ukum.!ukum #abang ang amali

  "engan beberapa kae"a! ang men'elaskan illa! atau sebab !ukum pa"a setiap

  kel$mp$k !ukum %uru/ ini* (ae"a! ini 'uga mengumpulkan !ukum.!ukum #abang

  "i baa! satu kae"a! alaupun berlainan ta'uk "an babna*

  35

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  36/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  %!8 ISU SEMASA =ALAM BI=ANG FIQH

  Mu7akara! (!as Jaatankuasa Fata Ma'lis (ebangsaan 8agi Hal E!al

  +gama Islam Malasia ang bersi"ang pa"a 1 Julai V13 tela!

  membin#angkan Hukum &!is!a Menurut Pan"angan &arak* Mu7akara! tela!

  membuat keputusan seperti berikut5.

  &etela! men"engar pembentangan "an pen'elasan pakar.pakar "aripa"a

  (ementerian (esi!atan Malasia "an meneliti maklumat serta bukti.bukti

  perubatan "an sainti%ik terperin#i ang "ikemukakan "ari "alam "an luar negara

  mengenai kesan "an kemu"!aratan besar ang "i!a"api akibat "aripa"a s!is!a

  ter!a"ap kesi!atan umma!, pembangunan ek$n$mi negara serta pembentukan

  generasi pa"a masa akan "atang, maka Mu7akara! bersetu'u memutuskan

  ba!aa s!is!a a"ala! !aram* 2le! itu, umat Islam a"ala! "ilarang meng!isap

  s!is!a atau mene"iakan perk!i"matan meng!isap s!is!a atau apa.apa aktiSiti*

  a* Mu7akara! menegaskan ba!aa peng!araman &!is!a ini a"ala!

  ber"asarkan nas.nas sarak "aripa"a al.Quran "an Ha"it! serta (ae"a!

  Fi)!ia! bagi memastikan lima perkara asas bagi manusia ang

  terkan"ung "alam Ma)asi" &ari/a! iaitu men'aga agama, 'ia, akal,

  keturunan "an !arta "apat "ipeli!ara sepertimana tuntutan sarak, kerana

  &!is!a 'elas memu"!aratkan kesi!atan, memba7ir "an mensia.siakan

  masa "an !arta serta "ikateg$rikan sebagai satu perkara buruk atau ke'i,

  ber"asarkan nas.nas berikut5.

  a* Firman Alla! st "alam &ura! al.8a)ara!, aat 1UT 5

  +, -. / . . : ; ?>. ; /@. .CDEF H: . I. JK.L ?M. CDEF.O:

  J.. Q

  36

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  37/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  7an janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam

  bahaya kebinasaan*

  Firman Alla! st "alam &ura! al.A/ra% aat 1T

  RO:@. /.> ? VW ? K.> X EL > EZ K.=/ /.>?M. [ @\. ]^E= V

  . Q . \ _ /: . : Q .[ V /I. J. Ob. : c. d =>

  [ . _ \ f /: Kh _. _ >I, -. /:

  l:m O: l:d\ : R..CDEV Co /.>M _. I d E,> CDEZ K:" E- :D # $%

  ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan

  mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk*

  b* &ab"a asululla! s*a* 5

  Tidak boleh mudharatkan (diri sendiri) dan memberi

  kemudharatan (kepada orang lain)* 0Ha"it! riaat A!ma", Malik,

  Ibn Ma'a! "an al.Dara)utni

  #* (ae"a! +sul Fi)!5

  "$+,-. iaitu enutup pintu kerosakkan0#/. 3$' iaitu menolak2#-,,1kerosakan adalah didahulukan daripada mencari kemaslahatan*

  a!nia!, kerana an"a tela! ber'aa menamatkan pembela'aran unitini "engan 'aana*

  37

  TUGASAN

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  38/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Tajuk ' SEMBELIHAN =ALAM ISLAM

  Pengenalan Sem-elian =alam Islam

  '!" SIN#PSIS

  Dalam unit ini, beberapa aspek penting "isentu! untuk perbin#angan,

  k!ususna mengenai ($nsep, De%inisi "an Hukum, ukun "an Alat &embeli!an,

  Hikma! &embeli!an -ara Islam "an Isu.Isu &emasa berkaitan &embeli!an*

  38

  &$alan lati!an*

  1* Apaka! kae"a!.kae"a! ang ter"apat "alam Ilmu Fi)!*** Natakan &ebab.sebab keringanan "alam &aria! Islam**

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  39/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  '!1 HASIL PEMBELA$ARAN

  3*1*1 Men'elaskan perkara.perkara asas berkaitan sembeli!an ang "ibenarkan

  "alam Islam*

  3*1* Meng!urai !ikma! pensariatan sembeli!an "alam Islam*

  3*1*3 Menganalisis isu.isu ber!ubung "engan sembeli!an "alam Islam*

  '!% &ERANG&A TA$U&

  '!' ISI &AN=UNGAN SEMBELIHAN =ALAM ISLAM

  3*3*1 ($nsep, "e%inisi "an !ukum sembeli!an

  8inatang ang !en"ak "imakan !en"akla! "imatikan terlebi! "a!ulu

  "engan #ara "isembeli!* Dengan #ara ini, binatang tersebut "apat "imakan

  "engan selamat* &embeli!an "alam ba!asa Arab "isebut sebagai 7abi!a!

  bererti p$t$ng atau bela! manakala "ari segi istila!, ia bermaksu" menembeli!

  binatang ang !alal "imakan mengikut lunas.lunas sarak "an sarat.sarat

  39

  Se%(i#an !a#a% '#a%

  sarangan $etikaSe%(e#i"an

  &uku% an&ik%a"Se%(e#i"an

  Peratutran anukun

  &arat &a!"an &unat&embeli!an

  ($nsep "anPengertian

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  40/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  tertentu* &embeli!an bertu'uan meng!ilangkan naa binatang ang !alal

  "imakan "engan menggunakan ben"a ang ta'am selain kuku, gigi "an tulang

  "engan tu'uan memakan "agingna*

  &ab"a asululla! sallallahu +alayhi asallam5

  Maksu"na5

  &embeli!an a"ala! "i antara pangkal "agu "an pangkal le!er

  (5iayat "bnu +Abbas)

  Hukum sembeli!an a"ala! a'ib ke#uali ikan "an belalang* &emuabinatang ang !alal "imakan !en"akla! "isembeli! terlebi! "a!ulu sebelum

  "imakan ke#uali ikan "an belalang ti"ak perlu "isembeli!*

  ir%anAllah subhanahu wataalav

  wak'unyavMaka makanlah dari (sembelihan binatang-binatang halal) yang disebut nama Allahketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatNya.

  (urah Al-Anam, !"##$)

  wak'unyav%iharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dandarah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-

  binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati ter&ekik, dan

  yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk,dan yang mati dimakan binatang buas, ke&uali yang sempat kamu sembelih (sebelum

  habis nyawanya)

  (urah Al-Ma'idah ")

  40

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  41/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  &ariat Islam tela! menge#ualikan beberapa binatang "ari bangkai ang

  "i!aramkan, iaitu ikan, ikan paus "an binatang.binatang laut lain ang

  seumpamana* (etika Nabi s*a** "itana mengenai laut, bagin"a s*a**

  bersab"a5 Airna su#i lagi menu#ikan "an bangkai binatangna a"ala! !alal,

  0H A!ma" As!ab al.&unan*

  Alla! aala ber%irman ang bermaksu"5 Di!alalkan bagi kamu binatang

  buruan laut "an makananna 0al.Mai"a!* U* &ai"ina +mar r*a* berkata,

  ba!aa -u+uann/a bermaksu" binatang ang "iburu "an makanann/a

  bermaksu" apa ang "i#ari* Ibnu Abbas r*a* pula mengatakan5 Makananna

  bermaksu" bangkaina*

  Di "alam &a!i! 8uk!ari "an Muslim menebutkan, "ari Jabir r*a*, ba!aa

  Nabi s*a** tela! mengutuskan angkatan perang "ari kalangan para sa!abatna*

  Mereka ini men"apat seek$r ikan paus besar ang tela! mati 0men'a"i bangkai*

  Mereka memakanna selama V !ari* (emu"ian mereka kembali ke Ma"ina!

  "an men#eritakanna kepa"a asululla! s*a**, lalu 8agin"a s*a** bersab"a5

  Makanla! re7eki ang tela! Alla! berikan kepa"a kamu* 8erila! kepa"a kami

  'ika kamu masi! a"a lagi* (emu"ian sala! se$rang "ari mereka memberikanna

  kepa"a bagin"a s*a** "an "imakanna, 0H8uk!ari*

  8elalang samala! !ukumna seperti bangkai binatang laut* asululla!

  s*a** tela! memberi ruk!sa! 0keringanan memakan bangkai belalang* (erana

  belalang ti"ak mungkin "apat "isembeli!* Ibnu Abi Au%a r*a* tela! berkata5 (ami

  berperang bersama asululla! s*a** sebanak tu'u! peperangan* (ami

  bersama bagin"a s*a** memakan belalang* 0H al.Jamaa! ke#uali Ibnu

  Ma'a!*

  Maka ber"asarkan sura! al.Mai"a! aat U "i atas, maka !i"upan laut

  termasukla! ketam, kerang, ikan "an seumpamana alaupun tela! men'a"i

  bangkai a"ala! !alal "imakan tanpa perlu "isembeli! terlebi! "a!ulu*

  41

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  42/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  3*3* ukun "an Alat &embeli!an

  &embeli!an mempunai tiga rukun, iaitu5.

  a* Penembeli!

  b* 8inatang ang "isembeli!

  #* Alat menembeli!

  ukun ang pertama, penembeli!* 8agi menempurnakan sesuatu

  sembeli!an, $rang ang melakukan sembeli!an tersebut perlu memenu!i

  beberapa sarat ang tertentu, iaitu5.

  a* Islam sama"a lelaki atau perempuan atau kanak.kanak angmumai7 0perempuan.makru!*

  b* A!li (itab La!u"i atau Nasrani*

  #* 8erakal 8er%ikiran aras*

  "* i"ak "alam I!ram Ha'i*

  ukun ang ke"ua a"ala! binatang sembeli!an* 8inatang ang !en"ak

  "isembeli! mestila! !alal, iaitu semua 'enis binatang ang baik "an ti"ak

  men"atangkan mu"!arat kepa"a $rang ang memakanna seperti aam, itik,

  lembu "an sebagaina* 8inatang ang ti"ak !alal "imakan "iba!agikan kepa"a

  "ua kumpulan, iaitu sama"a !aian laut atau !aian "arat*

  &emua !aian "arat "i!alalkan untuk $rang Islam, keuali seperti

  berikut5.

  a* 8abi,an'ing "an keturunanna*b* Haian !alal ang ti"ak "isembeli! mengikut !ukum sara*#* Haian ang bertaring "an menggunakanna untuk men#akar "an

  membunu! iaitu !aian.!aian buas seperti !arimau, beruang,

  ga'a! "an seumpamana*"* 8urung ang mempunai kuku pen#akar atau memakan se#ara

  menambar seperti burung !elang, gagak, "an sebagaina*

  42

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  43/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  e* Haian.!aian ang "iperinta! $le! Islam membunu!na, iaitu

  seperti tikus, lipan, lipas, kala 'engking, "an seumpamana*%* Haian ang "ilarang $le! Islam membunu!na, iaitu seperti

  semut "an leba!*

  g* Haian.!aian ang "ipan"ang 'i'ik $le! umum, seperti kutu, lalat,ulat, "an seumpamana*

  !* Haian ang !i"up "ua alam, iaitu "i air "an "i "arat seperti katak,

  buaa, kura.kura, "an sebagaina*

  8agi !aian laut pula, pa"a !akikatna meliputi !aian ang !i"up

  "alam air sa!a'a "an a"ala! !alal bagi $rang Islam, ke#uali5.

  a* &emua 'enis !aian laut ang mengan"ungi ra#un*

  b* &emua 'enis !aian laut ang b$le! memabukkan 'ika "imakan*#* &emua 'enis !aian laut ang b$le! men"atangkan kemu"!aratan

  atau ba!aa kepa"a kesi!atan manusia*

  ukun ang ketiga pula a"ala! alat sembeli!an* Alat sembeli!an ang

  !en"ak "igunakan untuk menembeli! binatang perlula! memenu!i sarat.

  sarat ang berikut5.

  a* Alat ang ta'am, b$le! melukakan "an mengalirkan "ara! binatang

  tersebut seperti pisau, parang "an sebagaina*b* Alat itu ti"ak "iperbuat "ari gigi, tulang atau kuku*

  3*3*3 (ai%iat "an &arat &a! &embeli!an

  (ai%iat sembeli!an ang "ian'urkan a"ala! seperti ang berikut5.

  a* Memutuskan HA6(+M 0saluran perna%asan "an urat MAIH 0saluran

  makanan "an minuman serta ke"ua."ua urat le!er 0saluran "ara!

  bagi binatang ang mu"a! "iselenggarakan untuk sembeli!an*

  b* Manakala bagi binatang ang ti"ak "apat "isembeli! pa"a le!ernaseperti binatang buruan atau bera"a "alam kea"aan "arurat, ia b$le!

  "isembeli! pa"a mana.mana ba!agian angg$tana untuk

  mematikanna "engan sarat niat menembeli!*

  43

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  44/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  &arat &a! &embeli!an a"ala! seperti ang berikut5.

  a* Hen"akla! "ilakukan $le! $rang Islam*b* Hen"akla! "engan niat sembeli!an*#* Hen"akla! putus urat !alkum "an urat mari!*"* Hen"akla! ben"a ta'am ke#uali kuku, gigi "an tulang*

  e* 8inatang ang !alal "imakan*%* 8inatang itu masi! !i"up*g* Hen"akla! mati sekali sembeli!an sa!a'a*!* u'uan sembeli!an kerana Alla! &K bukan "engan tu'uan ang lain*i* i"ak "alam I!ram !a'i atau +mra! bagi binatang buruan*

  Perkara.perkara sunat ketika menembeli! a"ala! seperti ang berikut5.

  a* Memba#a bismila! untuk memulakan sembeli!an*

  b* Meng!a"ap binatang itu ke ara! kiblat*#* Memba#a selaat ke atas Nabi*"* Dibaringkan binatang itu "i atas rusuk kirina*e* Menggunakan pisau ang ta'am supaa kurang sakitna*%* Memutuskan urat mare! "i kiri "an kanan le!er supaa segera mati*g* Menembeli! "engan segera*!* &emasa menembeli! !en"akla! "ilakukan "engan pantas "an

  #epat*Jangan "iputuskan le!erna*i* Janganla! "isiang kulitna se!ingga "ia tela! mati*

  '* Menembeli! sebela! baa! 'ika le!erna pan'ang seperti unta "an

  menembeli! sebela! atas 'ika le!erna pen"ek seperti lembu*

  3*3*4 Hikmat Menembeli! 8inatang

  a* &upaa men'a"ikan binatang itu !alal "imakan*b* 8agi mematikan binatang itu "engan #ara ang #epat "an segera*#* &upaa ti"ak meneksakan binatang itu*"* &upaa keluar kuman.kuman penakit ang a"a "alam "ara!

  binatang itu kerana kuman.kuman ini b$le! men"atangkan keburukan

  kepa"a kesi!atan manusia*e* 8agi mematikan binatang itu "engan #ara ang sa!*

  3*3*T umusan

  44

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  45/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  &ariat Islam menetapkan setiap binatang ang !en"ak "imakan perlu

  "isembeli! bukanla! semata.mata untuk membe7akan #ara !i"up $rang.$rang

  Islam, mala!an ia mengan"ungi !ikma! ang tertentu ang men'a"ikanna

  seba!agian peraturan !i"up ang in"a! "an penu! makna* &ebagai umat Islam,

  kita se!arusna bersukur "an #uba menempurnakan semua peraturan ang

  "itetapkan $le! Alla! &K, k!ususna "alam perkara.perkara ang ber!ubung

  "engan sembeli!an binatang ini*

  3*4 I&+ &EMA&A 8E(AIAN &EM8E6IHAN

  8eberapa masala! ang berkaitan "engan sembeli!an seperti ang berikut5.

  a* Mu7akara! (!as 8agi Hal E!al +gama Islam Malasia angbersi"ang pa"a U &ep VVT tela! membin#angkan (ae"a! !$ra#i#

  &tiking Dalam &embeli!an Haian* Mu7akara! Jaatankuasa Fata

  Ma'lis (ebangsaan tela! memutuskan ba!aa (ae"a! !$ra#i#

  &tiking iaitu pr$se"ur tamba!an ang "igunakan selepas sembeli!an

  a"ala! "ibenarkan "an "aging !aian tersebut a"ala! !alal tertakluk

  kepa"a sarat.sarat ang berikut5i* ela! berlaku sembeli!an ang sempurna 0iaitu tela! putus

  keempat.empat urat MariR, !alkum "an a"a'ainii* (ae"a! tersebut "i'alankan selepas berlaku pen"ara!an

  sempurna0#$mplete ble"ing atau selepas 3V saat

  penembeli!an berlakuiii* 8inatang tersebut "isa!kan mati akibat sembeli!an "an

  kae"a! !$ra#i# &tiking !ana seka"ar membantu

  memper#epatkan kematian "aniS* (ae"a! ini perlu "ikaalselia $le! petugas muslim ang

  bertaulia!*b* 8$le! memakan sembeli!an A!li (itab "ari kalangan La!u"i "an

  (ristian "engan "ua sarat5.i* Penembeli!an "ilakukan seperti sembeli!an muslim,

  "iputuskan urat halqum "an mari* se!ingga menumpa!kan

  "ara!* Jika binatang tersebut mati kerana "i'erut atau

  45

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  46/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  "ikenakan ke'utan elektrik, "ibenam ke "alam air atau

  seumpamana, maka binatang tersebut ti"ak !alal "imakan*ii* i"ak "isebut nama selain "ari Alla! ketika penembeli!an,

  seperti nama al.Masi! "an seumpamana* Hal ini

  ber"asarkan %irman Alla! &K5Z\ ? x ? z Bd[ ?:\z

  Ma%!umna5 87an jangan kamu semua makan apa-apa

  yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya/9 0al.

  Anaam5 11

  Di "alam sura! lain, Alla! &K ber%irman5

  ? Z B }=

  X Q%V 5QT Q KQ -WQsWQQ WqQQ [email protected] &WtW$QQQ &WtW$QcQ9= ,+ ' >+,# ? 4 @

  -T+Q \ TQ Q &Q Q X X YT

  +,

  A 'An.Nisa/ 5 11

  aksudnyaAllah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anakkamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak

  perempuan/ tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagianmereka ialah dua pertiga dari harta ang ditinggalkan oleh si mati/ dan jika anak

  68

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  69/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh)harta itu/ dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya satu

  perenam dari harta ang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyaianak/ tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang ang mearisinyahanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga/ kalau

  pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), makabahagian ibunya ialah satu perenam/ (pembahagian itu) ialah sesudahdiselesaikan asiat ang telah diasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkanhutangnya/ lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapadi antaranya ang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu(pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing sepertiang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; esungguhnya Allah adalahaha engetahui, lagi aha Bijaksana

  Q kQ jTQ -WXXWQQ Q XYT uW JWQQoQQ?Q%Q vW KT uWQQ+74 . B 6

  QTQ$Q NT W7 XNTQ'T Q %T X%TQ?Q W qW WuW QQ Q* +3XWQQ :& & ' +74uWQQ kQ jTQ QQ -WXuW Q XYT X%TQ?QW W qW QQXW 9Q +74 &C ' +39Q TQ7NWQ$Q 7?W XNTQ'T Q %V W X%TQ?Q WWDq QXWQ &Q9+3Q * +3 :& ' +74

  W QQ QQ T \.Q Qil QkQ 8WQ7W JWQQ &Q YTQ+7- + 'D 7E=V-WTQ W Qwx +Q 7< % *

  cW$kQQW WQyQT aQ %T QDQ kQQU7mKW jTQ 'W;q Q W%V +TQ . ;2 ' +34 .Q%V XNTQ $5Q %W QzQ S 9Q

  Q$ Tl NQ7W XNTQ'T Q %T WDq ,+T +3FG *

  3+ :& 8 'T+Q x TQ W X Q X+7 ' 9= '

  Annisa/ 51

  Maksu"na57an bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak/ jika "steri-isterimu itu mempunyaianak, aka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya

  sesudah dipenuhi asiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayarhutangnya/ para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyai anak/ jika kamu mempunyai anak, aka para isterimemperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhiasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu/ jikaseseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayahdan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibusaja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), aka bagi masing-masing

  69

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  70/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  dari kedua jenis saudara itu seperenam harta/ tetapi jika audara-saudara seibuitu lebih dari seorang, aka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,sesudah dipenuhi asiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnyadengan tidak memberi mudharat (kepada ahli aris) / (Allah menetapkan yangdemikian itu sebagai) syari!at yang benar-benar dari Allah, dan Allah aha

  mengetahui lagi aha 3enyantun/

  &elain "aripa"a nas.nas Al.Quran "i atas, ter"apat beberapa !a"isasululla! &*A*K ang menerangkan tentang aris.aris "an ba!agianmasing.masing, antarana !a"is "aripa"a Ab"ulla! Ibnu Mas/u", asululla!&*A*K bersab"a

  5

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  71/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Di 7aman permulaan Islam sebagaimana ang "i#eritakan $le! Jabir

  a"!ialla!u Ran!u, ba!aa se$rang perempuan +an"a iaitu isteri kepa"a &aRa"

  bin Al.ubaRi, "atang kepa"a asululla! &!allalla!u Ralai!i asallam

  menga"ukan peri!al "ua $rang anak perempuanna !asil perk$ngsianna

  "engan &aRa"* Perempuan +an"a ini berkata5 Ka!ai asululla!, "ua $rang ini

  a"ala! anak perempuan &aRa" bin Al.ubaRi, bapa mereka tela! mati sa!i"

  semasa berperang bersamamu a!ai asululla! "i +!u"*

  (emu"ian bapa sau"ara mereka ber"ua tela! mengambil !arta mereka,

  "ia ti"ak memberikanna kepa"a mereka alau se"ikitpun "an ke"ua mereka ini

  ti"ak akan "apat berka!in tanpa !arta* Maka asululla! &!allalla!u Ralai!i

  asallam bersab"a5 Alla! akan memberi keputusan !ukum mengenaina*i"akberapa lama kemu"ian turunla! aat 11, sura! AI.NisaR ang tela! "isebutkan

  seba!agianna "i atas*

  &etela! itu asululla! &!allalla!u Ralai!i asallam mengirim utusan

  kepa"a bapa sau"ara ke"ua anak perempuan itu untuk memaklumkan pesanan

  asululla! &!allalla!u Ralai!i asallam ang bermaksu"5 8erikan kepa"a "ua

  anak perempuan &aRa" 3 "an kepa"a ibuna 1, manakala bakina untukmu*

  0Ha"is Jabir ini "iriaatkan $le! a!li !a"is ang lima ke#uali NasaRi*

  8er"asarkan aat "an !a"is Jabir "i atas, a"ala! a'ib memba!agikan

  !arta aris mengikut ba!agian ang tela! "itetapkan "alam %araRi"! "an #ara

  inila! ang paling baik bagi men#apai kea"ilan ang sebenar*&etiap ang a'ib

  itu akan men"apat pa!ala'ika "ilakukan "an men"apat seksa 'ika "itinggalkan*

  &ebagaimana ang tela! "isebutkan ba!aa !ukum %araRi"! !ana

  membi#arakan !arta pusaka ang "itinggalkan $le! $rang ang meninggal,

  maka ang "ikira sebagai !arta pusaka iala! semua !arta ang "imilikina

  se#ara sa! se!ingga "ia meninggal*&ebaik sa'a "ia meninggal, semua !arta

  peninggalanna su"a! "ikira sebagai !ak milik para a!li arisna*

  71

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  72/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  etapi sebelum men'a"i milik a!li aris se#ara sa! "an sempurna, a"a lima

  perkara ang perlu "ilakukan, akni !arta aris akan "ipr$ses menerusi !ukum

  %araRi"! melalui #ara berikut5

  01 Lang mula sekali perlu 0ba!kan a'ib "iper!atikan iala! tentang ke"u"ukan

  !arta aris itu sen"iri "aripa"a segi !ak "an kaitanna "engan perkara.perkara

  lain seperti 7akat, na7ar, ka%%ara!, !a'i, ga"aian, "en"a !ukum, !utang kepa"a

  Alla! "an sebagaina*Dengan "emikian, 'ika 7akatna belum "ikeluarkan, maka

  a'ib "ikeluarkan* Jika seba!agianna 'uga a"a "iperuntukkan untuk na7ar $le!

  si mati, maka a'ib "itunaikan*

  Jika antara !arta itu ter"apat ga"aian 'uga a'ib ia "iasingkan* Jika a"a

  !utang si mati kepa"a Alla!, maka baarla! !utang itu* Jika semasa !i"upna

  su"a! a'ib "ia menunaikan !a'i, tetapi "ia ti"ak pergi menunaikanna, maka

  a'ib 'uga "iasingkan untuk keperluan meng!a'ikanna, begitula! seterusna*

  0 &etela! #ara pertama ang "i atas "apat "isempurnakan, maka baki !arta itu

  "iperuntukkan pula untuk perbelan'aan perlaksanaan %ar"!u ki%aa!na, seperti

  membeli kain ka%an "an keperluan pengkebumianna menurut ang selaakna*

  03 (emu"ian bakina ang masi! a"a "ikeluarkan untuk melunaskan segala

  !utangna kepa"a $rang lain, iaitu !utang ang sabit mengikut pengakuanna

  semasa !i"up atau ang sabit melalui bukti.bukti ang "iperakui kerana !utang

  itu a'ib "ibaar bagi pi!ak si mati*

  04 Daripa"a baki !arta itu lagi "ibaarkan 0"iasingkan pula untuk keperluan

  asiatna 'ika a"a, iaitu ti"ak lebi! "aripa"a 13 0sepertiga "aripa"a baki !arta

  ang a"a setela! perkara.perkara "i atas "iselesaikan*

  &ekirana "ia measiatkan semua atau seba!agian !artana, maka asiat ini

  72

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  73/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  ti"ak "iterima, tetapi #ukup "ikeluarkan 13 0sepertiga sa!a'a untuk asiatna

  itu*

  0T 8aki !arta ang masi! a"a selepas empat perkara "i atas "ilakukan, maka

  itula! "ia !arta aris ang men'a"i milik semua a!li aris ang ber!ak*Itula!

  'uga !arta ang "imaksu"kan "i "alam !ukum %ariaRi" ang a'ib "iba!agi.

  ba!agikan kepa"a semua a!li aris ang ber!ak, sesuai "engan ka"ar ba!agian

  masin masing* 0Ni!aa! AI.Oain ms*1

  @!3!' HARTA PUSA&A =AN HA&.HA&N?A

  1* Menurut Jum!ur Fu)a!a/ , antara 'enis !arta "an !ak.!ak ang termasuk"i "alam !arta pusaka ang b$le! "iarisi iala! 5

  * Jenis.'enis !arta5

  i Harta ang b$le! "iali! seperti ang ringgit , kereta,

  barang.barangan "an sebagaina*

  ii Harta ang ti"ak b$le! "iali! seperti ruma!, kebun, la"ang,

  kilang "an sebagainai *

  iii Harta ang se!arusa men'a"i !ak milik si mati tetapi

  belum sempat menerimana*

  -$nt$!na5 sese$rang ber!utang "engan si mati, tetapi belum

  membaar !utang tersebut kepa"ana, "iat ang a'ib "iterima $le!

  aris si mati "isebabkan berlakuna pembunu!an, se#ara tersala! atau

  senga'a "an "imaa%kan $le! keluarga si mati atau bertukar !ukuman

  )isas kepa"a pembaaran*

  Harta pusaka terba!agi kepa"a ang b$le! "iarisi "an ang ti"ak b$le!

  "iarisi*

  a* Harta Pusaka ang b$le! "iarisi

  A"apun pusaka "an 'enis.'enis !ak ang b$le! "iarisi iala!5

  73

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  74/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  i Hak.!ak ang berbentuk !arta atau !ak ang bersangkutan

  "engan !arta si mati* antarana5

  ii* Hutang puitang si mati, men'a"i tanggung'aab a!li aris untuk

  melunaskan semua !utang puitang si mati*

  iii Hak pemilikan man%aat bersama02ak al-"rtiqaq seperti !ak

  minuman, !ak lalulintas, "an !ak saliran* 2le! itu !ak.!ak bersama ini

  b$le! "iarisi kerana %i7ikalna berbentuk !arta*

  iS* Hak pembaaran "iat kepa"a mangsa 'enaa!* 2le! itu, sekirana

  pen'enaa! tersebut mati, maka !ak "iat tersebut perlu "ilunaskan

  arisna*

  S Hak mena!an barang ga"aian se!ingga !utang ga"aian

  "ilunaskan* 2le! itu sekirana pemegang ga"ai meninggal "unia,se"ngkan barang ga"aian itu masi! belum "itebus, maka a!li arisna

  ber!ak mena!an barang tersebut !inggala! pengga"ai melunaskan

  !utangna "an mengambil semula barangna*

  3* Hak.!ak ang bentuk !arta, "i mana ia bersangkutan "engan ke!en"ak

  "an keinginan si mati ang bukan bersi%at periba"i, antarana5

  a* i*Hak (!iar "alam pr$ses 'ual beli, iaitu k!iar sarat, k!iar ruka!,

  k!iar ta/iin, "n k!iar aib* Namun menurut ma7!ab Hana%i, !ana

  k!iar aib sa!a'a b$le! "iarisi, kerana ke#a#atan barangan ang

  "ibeli b$le! mengurangkan nilai !arga barangan ang "ibeli "an

  ti"ak menenangkan a!li aris, ba!kan si mati 'uga menginginkan

  barangan tersebut "alam kea"aan el$k "an sempurna, namun "ia

  meninggal "alam temp$! k!iar*

  b* ii* Hak &u%/a!* Menurut Jum!ur Fu)a!a/, !ak &u%/a! b$le! "iarisi

  kerana ia bersangkutan "engan !ak tana!, atau ruma! ang men'a"i

  !ak milik si mati* Namun bagi Ma7!ab Hana%i !ak &u%/a! ti"ak

  b$le! "iarisi kerana ia bersi%at periba"i ang la!ir "ari "iri si mati

  sen"iri*

  74

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  75/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  4* 8en"a ang berkaitan "engan !ak $rang lain sebelum si mati meninggal

  "unia*

  a* -$nt$!na si mati tela! mengga"ai sesuatu barang kepa"a

  pemegang ga"ai "an "ikira tela! ber!utang "enganna, maka

  barang ga"aian tersebut tela! men'a"i !ak pemegang ga"ai, ketika

  si mati masi! !i"up* 2le! itu 'ika si mati meninggal "unia sebelum

  sempat melunaskan !utang ga"aianna, maka barang ga"aian

  tersebut a"ala! !ak pemegang ga"ai*

  b* Mengikut Jum!ur Fu)a!a/, brang ga"ian tersebut a"ala! !arta

  pusaka "an b$le! "iarisi setela! "itebus kembali* 8erbe7a "engan

  Ma7!ab Hana%i ang menatakan barang tersebut ti"ak "ikirasebagai !arta pusaka kerana men'a"i !ak milik $rang lain sebelum si

  mati menebus !utangna*

  T* Hak untuk mengambil man%aat "ari sesuatu ang tela! "iasiatkan

  kepa"a penerima asiat, tetapi penerima tersebut meninggal "unia,

  sebelum asiat "ilaksanakan, maka !ak tersebut b$le! "iarisi $le!

  arisna se#ara Jum!ur Fu)a!a/* Namun bagi Ma7!ab Hana%i !ak

  mengambil man%aat tersebut bukan "inamakan !arta pusaka* 2le! itu ,

  ia ti"ak b$le! "iarisi*

  * Man%aat "ari !arta ben"a* -$nt$!na 'ika sese$rang itu tela! menea

  sebua! ruma!, lalu "ia meninggal "unia selepas beberapa ta!un

  men"iami tersebut, maka a!li aris b$le! meneruskan seaan

  tersebut, ba!kan ti"ak terbatal seaanna, kerana mengikut Jum!ur

  Fu)a!a/* man%aat "ikira sebagai !arta* 2le! itu ia termasuk !arta ang

  b$le! "iarisi*

  a* Harta Pusaka ang ti"ak b$le! "iarisi*

  75

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  76/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  b* Menurut Jum!ur Fu)a!a/ ter"apat beberapa 'enis !ak ang ti"ak

  b$le! "iarisi, ba!kan ia "ikira !ak in"iSi"u sa!a'a* iaitu5

  1* Hak ang bukan berbentuk !arta seperti !ak pen'agaan ke atas "iri* atau

  !arta sese$rang0ilaa!, !ak !a"!ana! ibu ter!a"ap anakna, !ak

  perakilan 0akala! "an sebagaina* 2le! itu !ak.!ak ini ti"ak b$le!

  "iarisi sekirana !ak.!ak ini bersangkutan "engan si mati ketika "ia

  masi! !i"up*

  * Hak berbentuk !arta "i mana ia bersangkutan si%at periba"i si mati

  sa!a'a* Antarana5

  i* Hak untuk memulang !iba! kepa"a pemberi !iba!*Hak ini !anla!ir "ari si%at periba"i si mati, maka ia ti"ak b$le! "iarisi,

  ba!kan akan !iba! tersebut akan terbatal "engan kematian si

  mati*

  #* ii*Hak untuk mengguna man%aat "ari !arta ben"a ang "imiliki

  sese$rang seperti menaiki ken"eraan sese$rang, menggunakan

  tana! $rang lain untuk tanaman atau menumpang bilik sese$rang

  untuk "i"iami* 2le! itu !ak.!ak seperrti ini ti"ak b$le! "iarisi* 'ika

  penggunana mati*

  "* iii*Hak menanggu!kan baaran !utang* 2rang ang ber!utang

  mempunai !ak untuk menanggu!kan atau meleatkan pembaaran

  !utangna "an "ikira sebagai !ak periba"ina* (erana mengambil

  kira kesempitan !i"up ang "ialamina * "an !ubunganna "engan

  pemberi !utang* 2le! itu 'ika $rang ang memberi !utang itu mati,

  maka !ak meleatkan pembaaran !utang itu ti"ak b$le! "iarisi

  $le! aisna, ba!kan !utang tersebut perlu "ilunaskan "engan

  segera "ari !arta peninggalan si mati*

  e* &etela! sese$rang itu 'elas "an "iakini kematianna, maka !arta

  pusakana ti"ak b$le! "iba!agikan atau "iagi!.agi!kan kepa"a

  a!li arisnikan "a!ulu sebelum "iselesaikan terlebi! "a!ulu !ak.

  76

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  77/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  !ak ang bersangkutan "engan !arta pusaka si mati 2le! itu,

  ter"apat empat !ak !arta pusaka ang perlu "isempurnakan

  mengikut tertibna, iaitu 5

  Pertama 5 Hak untuk mengurus segala perbelan'aan pengurusan

  'ena7a! si mati

  (e"ua 5 Hak untuk melunaskan "an melangsaikan segala !utang

  puitang si mati*

  (etiga 5 Hak untuk melaksanakan segala asiat ang "iberikan

  $le! si mati sebelum kematianna*

  (eempat 5 Hak untuk memba!agi "an mengagi!kan !arta pusakasi mati kepa"a a!li aris ang ber!ak menerimana*

  @!3!3 PEMBAHAGIAN HARTA PUSA&A

  Se-elum a+,a )usaka *i-aagikan ke)a*a ali 6a+is -e-e+a)a )e+ka+a

  *i -a6a )e+lu *iam-il ki+a iai,u >

  PEAMA 5 +(+N HAA P+&A(A

  a* Al.muarrits, iaitu $rang ang tela! mati "an meninggalkan !arta ang

  berlali! kepa"a $rang ang masi! !i"up*

  77

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  78/91

  PIM3143 P