membuka wawasan ibadah maliyah

Download Membuka Wawasan Ibadah Maliyah

Post on 05-Jul-2015

1.187 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MEMBUKA WAWASAN IBADAHMALIYAHOlehAkuntansi II AAudria Rahardini 2013101701311019

2. Ibadah Maliyah Ibadah dengan harta1. ZakatIbadah Maliyah4. Kafarat5. Dam7. Hibah2. Shodaqoh 8. Fidyah3. Infaq 6. Hadiah 9. Waqaf 3. 1. ZakatSebagai salah satu rukun Islam, zakat berarti tumbuh danbertambah, juga bisa berarti berkah, bersih suci, subur danberkembang maju. Kewajiban menunaikan zakat bagi seorangmuslim telah sejak awal bersamaan dengan Islam diperkenalkankepada manusia. Seperti yang telah terdokumentasi pada suratAn-Nur 24:56;Artinya: Dan dirikanlah sho;at dan tunaikanlah zakat dan taatlahkepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. 4. Syarat umum bagi orang yang berzakat yaitu Islam, merdeka,milik sepenuhnya, cukup haul (genap setahun) dan cukup nisab.Hikmah dari berzakat itu sendiri sangatlah banyak misalnya: membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskindari kesulitan hidup dan penderitaan mereka membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan)sesama umat manusia menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yangdikumpulkan di atas penderitaan orang lain mampu meminimalisir kesenjangan antara yang kaya dan yangmiskin mendorong untuk bekerja keras mendapatkan harta, sebabhanya mereka yang memiliki harta yang bisa mengeluarkanzakat. 5. Jenis-jenis zakat yaitu: Zakat Maal (Harta) Zakat Uang Simpanan Zakat Emas dan Perak Zakat Pendapatan atau Profesi Zakat Saham dan Obligasi Zakat Anam (Binatang Ternak) Zakat Fitrah. 6. 2. ShodaqohDalam kosakata bahasa Arab secara etimologi shodaqoh berasal darikata shidq yang berarti benar. Sedangkan dalam terminologi lainshodaqoh berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslimkepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi olehwaktu dan jumlah tertentu. Shodaqah hukum sunnah. Ayat yangmenganjurkan kaum Muslim untuk senantiasa bershodaqoh,diantaranya dalam QS. An-Nisaa (4):114 dan QS. Al-Baqarah (2):261;Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberisedekah, atau berbuat maruf, atau mengadakan perdamaian di antaramanusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencarikeridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yangbesar. 7. Artinya: : Perumpamaan orang -orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allahadalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiaptangkai:tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapayang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.Shodaqoh sangat bermacam-macam jenisnya tidak selalu berupa materilatau harta. Memberi senyuman, mengucap zikir, menjenguk orang sakitjuga termasuk dari shodaqoh. Syarat dalam bershadaqoh yaitu harta miliksendiri dan halal, diberikan kepada yang berhak, kebutuhan pribaditerpenuhi, mengucapkan ijab dan qabul, serta ikhlas. Hikmah yangdidapatkan dari bershodaqoh ialah mendapatkan pahala yang berlipatganda, sebagai perisai dari neraka, penghapus kesalahan, sebagaipenolak berbagai macam bencana dan musibah, sebagai obat bagiberbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani, serta masihbanyak lagi manfaat dari shodaqah lainnya. 8. 3. InfaqInfaq berasal dari kata infaqa, yanfiqu, infaq yang berarti mengeluarkan sesuatu untukkepentingan sesuatu. Secara terminologi kemudian infaq diartikan denganmengeluarkan sebagian harta untuk sebuah kepentingan yang diperintahkan ajaranIslam.Perintah seorang muslim untuk berinfaq tercermin dalam QS. Al-Baqarah (2):195Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamumenjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karenasesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baikinfaq dapat dikeluarkan setiap muslim dalam situasi apapun. Infaq juga boleh diberikankepada siapapun kecuali pada pihak-pihak yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalamkemaksiatan. 9. 4. KafaratKafarat berasal dari kata kafara (menutupi sesuatu). Artinya adalahdenda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatandosa.Perbuatan dosa yang dikenakan Kafarat: melanggar sumpah melakukan jimak (hubungan suami istri) di siang hari padabulan Ramadhan men-zihar istri (seorang suami menyatakan bahwa punggungistrinya sama dengan punggung ibunya) mempergauli istri ketika sedang melaksanakan ihram diMakkah 10. 5. DamDam menurut bahasa artinya adalah mengalirkan darah dengan menyembelihbinatang qurban yang dilakukan di tanah suci pada saat melakukan ibadah haji.DalamAl-Quran di sebut Al-HajjuDam ialah denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang: melakukan haji secara Tamattu ( mendahulukan umrah daripada haji) atauQiran (melakukan haji dan umrah secara bersamaan) meninggalkan salah satu wajib haji melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Dam dilakukan bukan untuk membuat sesuatu yang rusak (batal)menjadi sah atau yang kurang menjadi lengkap. Namun sebagaisalah satu bentuk penghapusan atau kifarat atas pelanggaran dalampelaksanaan ibadah. 11. Bentuk-bentuk DamDam Tertib dan TadilDilakukan karenapersetubuhan yang merusakhaji. Dendanya denganmenyembelih seekor unta, ataulembu, atau 7 ekor kambing,atau jika tidak mampumembeli makanan yang samanilai dengan seekor unta laludiseddekahkan kepada fakirmiskin, namun jika tetap tidakmampu berpuasalah sebanyakbilangan cupak makanan yangdapat dibeli dengan nilaiseekor unta.Dam Tertib dan TaqdirDilakukan karena kesalahannyayaitu Ihram Tamattuk, IhramQiran, tertinggal salah satu wajibhaji, meninggalkan tawaf wadakecuali bagi wanita yang uzurkarena haid dan nifas, melanggarnazar. Dam ini tidak bolehdiganti atau dipilih dengan yanglain kecuali tidak berdayamelakukannya. 12. Dam Takhyir dan TadilDilakukan karena memburubinatang buruan, menebang,memotong dan mencabut pokokdi Tanah Haram. Denda bolehdipilih dengan menyembelihseekor binatang bandingan, ataumembeli makanan yang samanilainya dengan binatangbandingan, dan berpuasasebanyak bilangan cupakmakanan yang dapat dibelidengan nilai binatangbandingan.Dam Takhyir dan TaqdirKesalahannya antara lainmelakukan yang dilarang ketikaihram, melakukan persetubuhanselepas tahallul awal namunbelum selesai tahallul akhir, danmelakukan persetubuhan selepaspersetubuhan yang merusakhaji. Dendanya denganmenyembelih seekor kambing,atau bersedeqah kepada 6 orangfakir miskin sebanyak 2 cupaksetiap orang dan berpuasa 3hari. 13. 6. HdiahHadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untukmemuliakan atau memberikan penghargaanDijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):177;... Artinya: ...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anakyatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orangyang meminta-minta...Hukum hadiah adalah mubah (boleh), sepanjang tidak ada larangan syari,seperti memberikan hadiah dengan alasan menyambung silaturahmi, kasihsayang, rasa cinta dan sebagainya. Terkadang hadiah bisa menjadi haram atautermasuk dalam kategori sogok menyogok dan yang sehukum dengannya 14. Syarat dan rukun hadiah sendiri sebenarnya sama dengan rukun hibah danshadaqah,yaitu: Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yangberhak mentasyarrufkan Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki Ijab dan qabul Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual.Hikmah Hadiah: Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang diwujudkandengan memberi sebagian harta kepada orang lain Dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan dan persaudaraan yanglebih intim antara pemberi dan penerima. 15. 7. HibahMenurut bahasa hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialahpemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-Cuma tanpa mengharapkan apa-apa.Hukum hibah adalah mubah (boleh).Hibah dianggap syah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serahterima. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima maka yangmenghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi ituorang tuanya sendiri (ayah/ibu) kepada anaknya.Rukun hibah ada empat, yaitu:1. Wahib (pemberi hibah)2. Mauhub Lahu (pemanerima hibah)3. Barang yang dihibahkan4. Penyerahan. 16. Didasari oleh dalil QS. Al-Baqarah (2):177:Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatukebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepadaAllah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi danmemberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orangyang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat,dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila iaberjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dandalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); danmereka itulah orang-orang yang bertakwa. 17. 8. FidyahAda beberapa pendapat ulama tentang kadar dan jenis fidyah: Pendapat pertama, fidyah tersebut adalah sebanyak 1 mud darimakanan untuk setiap harinya, jenisnya sama dengan makananpada zakat fitri. Kedua, fidyah tersebut sebagaimana bisa dia makan setiap harinya.Ketiga, fidyah dapat dipilih dari makanan yang ada.Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasayang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskinOrang yang meninggalkan puasa dalam keadaan tertentu selain harusmembayar fidyah juga harus mengqadha puasa, namun adapula yang hanyadiharuskan membayar fidyah saja. 18. Pihak yang masuk kategori membayar fidyah dan qadha yaitu: perempuan yang hamil dan menyusui apabila mengkhawatirkan kesehatananaknya orang yang terlambat mengqadha puasa sampai datang bulan Ramadhanberikutnya dengan tanpa udzur.Sementara orang yang termasuk dalam kategori hanya membayar fidyah sajayaitu: seseorang yang kondisi fisknya memang tidak memungkinkan lagi berpuasa orang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya.Dalam membayar fidyah memiliki tata cara, yaitu: Fidyah boleh dibayarkan dicicil be