makanan dan minuman halal

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

7.965 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MakanandanMinuman Halal

2. Ketentuan Makanan dan Minuman HalalO Pada dasarnya segala sesuatu adalahdiperbolekan (halal) kecuali ada dalilyang mengharamkannya. Alquranmenggunakan istilah Halal untukmakanan dan minuman yang disahkanmenurut hukum dengan dua makna,pertama makanan dan minuman harussesuai dengan hukum-hukum syariatIslam, kedua makanan dan minumanyang diperoleh harus halal.O Berikut ini akan dijelaskan dalilmengenai makanan dan minumanyang diperbolehkan tersebut, antaralain : 3. Dalil Makanan HalalO Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al Baqarah : 168) 4. O Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al Maidah: 88) 5. O Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (Al Maidah: 96) 6. Makanan dan Minuman HalalO Madudari perut lebah itukeluar minuman(madu) yangbermacam-macamwarnanya didalamnyaterdapat obat yangmenyembuhkan bagimanusia (An.Nahl :69). 7. Makanan dan Minuman HalalO Susu Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar- benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tah dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya (An Nahl:66). 8. Makanan dan Minuman HalalO Buah-buahan Buah-buahan dalam segala jenis sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena dalam buah- buahan itu mengandung zat gizi yang cukup bagi manusia 9. Makanan dan Minuman Halal O Semua Jenis IkanLautdihalalkan bagimubinatang buruan lautdan makanan yangberasal dari lautsebagai makananyang lezat bagimu danbagi ornag-orang yangdalam perjalanan(Q.S Al Maidah : 96). 10. Makanan dan Minuman HalalO Bangkai Ikan dan Belalang Semua Bangkai hukumnya haram bagi umat islam kecuali bangkai ikan dan belalang. dihalalkan bagi kami ada dua macam bangkai yakni bangkai ikan dan bangkai belalang (H.R Ibnu Majah). 11. Makanan dan Minuman HalalO Bintang Ternak Binatang ternak sesuai dengan Surah An-Nahl ayat 5, meliputi Unta, Sapi, kerbau, kambing, domba dll 12. Piramida Makanan Seimbang 13. Terimakasih ;)