makalah al-quran & sunnah

Download Makalah Al-Quran & Sunnah

Post on 09-Aug-2015

172 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Makalah Al-Quran & Sunnah

TRANSCRIPT

i KATA PENGANTAR SegalapujibagiAllahyangtelahmenciptakanlangit,bumi,besertaisinyayangtelah menganugrahkanrahmatdanpertolongan-Nya.HanyakepadaAllahlahkamiberimandanhanya kepadaAllahlahkamiberibadah.Shalawatsertasalamsemogatetaptercurahlimpahkankepada NabiakhirulzamanNabiMuhammadSawyangtelahmembawamanusiadarizamankegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan saat ini. Disusunyamakalahini,ditujukanuntukmemenuhisalahsatutugasUshulFiqh&Qawaid Fiqhiyahdalamprosesperkuliahansemesterganjilyangsedangberlangsung.Dengandosen pengempu Wawan Hermawan, M.Ag. dan Shindu Irwansyah, Lc.,M.Ag. AdapunisidarimakalahinimembahastentangAl-QurandanAs-Sunnah.Dansegala sesuatu yang berkaitan dengan bahasan tersebut. Penyusunmenyadaribahwadalamprosespenulisanmakalahinimasihdarijauhdari kesempurnaanbaikmaterimaupuncarapenulisannya.Namundemikian,penyusuntelahberupaya dengansegalakemampuandanpengetahuanyangdimilikisehinggadapatselesaidenganbaikdan oleh karenanya, penyusun dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini. Akhirnya,penyusunberharapsemogamakalahinidapatbermanfaatbagipenyusunsendiri khususnya, dan umumnya untuk pembaca sekalian. Terima kasih. Bandung,Oktober2012 Penyusun ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. BAB I ..................................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1 A.Latar Belakang Masalah ............................................................................................................. 1 B.Rumusan Masalah ....................................................................................................................... 1 C.Tujuan ......................................................................................................................................... 1 D.Metode ........................................................................................................................................ 1 BAB II .................................................................................................................................................... 2 PEMBAHASAN .................................................................................................................................... 2 Al-Quran dan As-Sunah .................................................................................................................... 2 1.Al-Quran .................................................................................................................................... 2 a.Pengertian Al-Quran .............................................................................................................. 2 b.Ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyyah .................................................................................... 4 c.Hukum-hukum yang Terkandung dalam Al-Quran ............................................................... 5 d.Al-Quran dalam Menetapkan Hukum .................................................................................... 5 e.Al-Quran Dalil Qathi dan Zhanni. ...................................................................................... 10 f.Al-Quran Dalil Kully dan Juzi............................................................................................ 11 2. Sunah ............................................................................................................................................ 12 1. Pengertian Sunah ...................................................................................................................... 12 2. Kehujahan Sunah dan Pandangan Ulama Mazhab terhadap Hadits Ahad ............................... 13 3.Kehujjahan Hadits Ahad ....................................................................................................... 13 4.Persyaratan Hadits Ahad yang Disepakati Para Imam Madzhab .......................................... 13 5.Sebab-sebab Perbedaan Pendapat dan Kedudukan Hadits Ahad dengan Qiyas ................... 15 6.Dilalah (petunjuk) Sunah ...................................................................................................... 16 7.Kedudukan Sunah terhadap Al-Quran ................................................................................. 16 8.Sebagai Musyari (pembuat syariat) .................................................................................... 17 9.Dalil Keabsahan Sunnah sebagai Sumber Hukum ................................................................ 18 BAB III ................................................................................................................................................ 20 PENUTUP............................................................................................................................................ 20 a.Kesimpulan ............................................................................................................................... 20 b.Saran ......................................................................................................................................... 20 iii DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................................... 21 1 BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Islam merupakan agama yang paling kompleks dalam menyelesaikan semua masalah. DalamIslamsemuamasalahyangadaataupunpermasalahanyangakandatangdapat diselesaikandengancarayangsistematis.DalamIslam,sumberhukumyangpalingutama dan pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yangsudah pasti kebenarannya,karenaAl-QuranmerupakanwahyuAllahyangditurunkankepadaNabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril dan dijaga keutuhannya oleh Allah sampai Hari Akhir datang. Selain Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama, Islam juga mempunyai sumber hukum Islam yang lain, sumber hukum itu adalah As-Sunnah. As-Sunnah merupakan segalaperilakuRasulullahyangberkaitandenganhukum,baikberupaucapan,perbuatan ataupunpengakuan.As-SunnahdalamilmuUshulFiqhmerupakansumberhukumIslam yangkeduasetelahAl-Quran.As-SunnahjugaberfungsisebagaipenjelasdariAl-Quran, dan juga As-Sunnah adalah jawaban apabila kita tidak menemukan suatu kepastian dalam Al-Quran. Olehkarenaitu,kitadalammenyelesaikansemuapermasalahanyangadadan permsalahanyangakandatang,makakitaharusmenggunakansumberhukumIslamyang telah Allah berikan kepada kita, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. B.Rumusan Masalah 1.Apa pengertian Al-Quran dan As-Sunnah 2.Apa sajahukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah 3.Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum C.Tujuan1.Untuk mengetahui pengertian Al-quran As-sunnah 2.Untuk mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah 3.Untuk mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum D.Metode Metodedalampenulisaniniadalahdengankajianpustaka.Dimanapenulismenggunakan buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul makalah 2 BAB II PEMBAHASAN Al-Quran dan As-Sunah SumberHukumIslammenurutEffendi(2009,p.77)adalahAl-QurandanSunnah Rasulullah.Duasumbertersebutdisebutjugadalil-dalilpokokhukumIslamkarenakeduanya merupakanpetunjuk(dalil)utamakepadahukumAllah.Adajugadalil-dalillainselainAl-Quran danSunnahsepertiqiyas,istihsandanistishlah,tetapitigadaliltersebutterakhirinihanyasebagai dalilpendukungyanghanyamerupakanalatbantuuntuksampaikepadahukum-hukumyang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 1.Al-Quran a.Pengertian Al-Quran Al-QurandalamkajianUshulFiqhmerupakanobjekpertamadanutamapadakegiatan penelitiandalammemecahkansuatuhukum.Al-Quranmenurutbahasaberartibacaandan menurut istilah Ushul Fiqh Al-Quran berarti kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraanMalaikatJibrilkepadaNabiMuhammadSAWdenganbahasaArabsertadianggap beribadah membacanya. Al-Quran telah mewajibkan ittiba dan menaati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh NabiMuhammad SAW(Rahman, 1974, p. 61). Dalam beberapa ayat antara lain: Al-Hasyr ayat 7 .E` 47. +.- _O>4N g).Oc4O;}g` u- O4O^- *+ OcOUg4Og~).4 _O.O^- _OE4-41^-4-=OE^-4 ^-4 O):OO-O. 4pO74C .1 4u-4g7.41g4^N- 7Lg` _ .4`4N7>-47 NOcO- +7ONC 4`47Og4+ +Ou44N W-O_4^ _W-OE>-4 -.- W Ep) -.- CgE-g^- ^_ 3 Artinya:Apasajahartarampasan(fai-i)yangdiberikanAllahkepadaRasulNya(dari hartabenda)yangberasaldaripendudukkota-kotaMakaadalahuntukAllah, untukrasul,kaumkerabat,anak-anakyatim,orang-orangmiskindanorang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orangKayasajadiantarakamu.apayangdiberikanRasulkepadamu,Maka terimalah.danapayangdilarangnyabagimu,Makatinggalkanlah.dan bertakwalahkepadaAllah.SesungguhnyaAllahAmatkerashukumannya.(QS. Al-Hasyr [59] : 7) Al-QuranmulaiditurunkandiMakkah,tepatnyadiGuaHirapadatahun611M,dan berakhirdiMadinahpadatahun633M,dalamjarakwaktukuranglebih22tahunbeberapabulan. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan ayat 5 Surat Al-Alaq: 4O^~- c) El)4O Og~-.-4-UE ^ 4-UE =}=Oee"- ;}g`-U4N ^g 4O^~- El4O4N4O^- ^@ Og~-.- =^U4U^) ^j =^U4 =}=Oee"-4` uu4C ^) Artinya:Bacalahdengan(menyebut)namaTuhanmuyangMenciptakan,Diatelahmenciptakan manusiadarisegumpaldarah.Bacalah,danTuhanmulahyangMahapemurah,yang mengajar(manusia)denganperantarankalamDiamengajarkepadamanusiaapayang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq [96] :1-5) Sedangkantentangayatyangterakhirditurunkanulamaberbedapendapat,dandarisekian pendapatulama,pendapatyangdipiliholehJalaluddinAs-Suyuti(w.911H)seorangahliilmuAl-Quran,dalamkitanbyaal-It

Recommended

View more >