lima raja terakhir yehuda.pptx

Author: edwardgiru

Post on 22-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  1/9

  www.gmahktanjungpinang.org

  Adapted from : www.fustero.es Pelajaran 3 untuk 17

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  2/9

  {Semua tahun BC (Before Christ)}

  Yeremia dipanggil menjadi Nabi pada tahun ke-1 !emerintahan "ajaYosia (#$% BC)& sehingga ia dapat mendukung reformasi rohanirajan'a Setelah kematian Yosia& Yeremia berusaha agar raja Yehudaterakhir dapat meninggalkan jalan hidup mereka 'ang jahat& namunusahan'a sia-sia dan Yerusalempun tidak dapat luput dari kehan*uran

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  3/9

  YOSIA +Yosia berumur delapan tahun pada ,aktu ia menjadi raja dantiga puluh satu tahun laman'a ia memerintah di Yerusalem amelakukan apa 'ang benar di mata ./0N & dan tidak

  men'impang ke kanan atau ke kiri.2(2 Tawarikh 34:1-2)

  U

  sia

  8

  Ia naiktahta.Ayahdankakeknya adalahpenyebahberhala

  Usia

  1!

  Iaulaien"ari#U$A%.

  Usia

  20

  Iaen&hen' tikanpenyebah'anberhala

  diseluruhIsraeldan

  (ehuda.

  Usia

  21

  (ereiaenjadinabi. Iasedikitlebihudadaripada

  raja(osia.

  Usia

  2!

  Iaeber'sihkan)ait *u"i.Iaeba"a$uku

  A++A$danebuatPerjanjian den&anA++A$

  .ahap

  !ertama"eformasi34eninggalkan

  5osa2 Tawarikh

  34:3-7.

  .ahap 6e-$ "eformasi3

  Sebuah perjanjiandengan 7708memelihara 0ukum

  dan mengikuti ajarandari firman-N'a

  2 Tawarikh 34:31.

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  4/9

  +"ak'at negeri menjemput Yoahas anak Yosia& danmengangkat dia menjadi raja di Yerusalemmenggantikan a'ahn'a Yoahas berumur dua puluh tigatahun pada ,aktu ia menjadi raja dan tiga bulan

  laman'a ia memerintah di Yerusalem2 (2 Tawarikh 36:1-2)

  +"ak'at negeri menjemput Yoahas anak Yosia& danmengangkat dia menjadi raja di Yerusalemmenggantikan a'ahn'a Yoahas berumur dua

  puluh tigatahun pada ,aktu ia menjadi raja dan tiga bulan

  laman'a ia memerintah di Yerusalem2 (2 Tawarikh 36:1-2)

  770 menggunakanYeremia untukmengumumkan bah,aYoahas tidak akan pernahkembali lagi dari 4esir

  (Yeremia 22:11-12).

  Yosia te,as di sebuah pertempuranmela,an 9iraun Ne*ho nakn'a Yoahasmenjadi raja menggantikann'a

  bulan setelah serangan terhadap

  Babilon& Ne*ho memba,a Yoahas ke 4esirdan mengangkat Yoahas menjadi raja 'angmendukung kerajaann'a (4esir) 5engan*ara demikianlah ia beren*ana hendakmengalahkan Babilon

  YOAHAS

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  5/9

  +Yo'akim berumur dua puluh lima tahun pada ,aktu ia menjadiraja dan sebelas tahun laman'a ia memerintah di YerusalemNama ibun'a ialah :ebuda binti !eda'a& dari "uma amelakukan apa 'ang jahat di mata ./0N tepat seperti 'angdilakukan oleh nenek mo'angn'a2 (2 Raja 23:36-37)

  9iraun Ne*ho kalah pada perang 6arkemis mela,anNebukadne;ar& lalu Yo'akim harus men'erah jugakepada babilon pada 605 !

  1 Berhala dan menolak 770 (Yeremia 22:20-21).$ 6etidakadilan Sosial3 +!e"aka"ah #ia $a%&

  mem'a%&% i*a%a%$a 'er#aarka% ke*i#aka#i"a%

  #a% a%j%&%$a 'er#aarka% ke"a"ima%+ $a%&mem,ekerjaka% eama%$a #e%&a% ma-ma 2(Yeremia 22:13).

  6edua dosa tersebut sering datang bersama-sama

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  6/9

  +=5emi ku 'ang hidup& demikianlah firman ./0N&bahkan sekalipun 6on'a bin Yo'akim& raja Yehuda&adalah sebagai *in*in meterai pada tangan kanan-6u&namun ku akan men*abut engkau>2 (Yeremia 22:24)

  Yo'akin han'a memerintah (?uga dikenal sebagai 6on'[email protected] Yekhon'a) han'a memerintah selama bulan

  !ara pemimpin utama dan para pengrajin diasingkankarena ia menolak Nebukadne;ar 5ia dan keluargan'a

  meninggal sebagai tahanan di Babel770 memiliki kabar pengharapan bagi orang-orang dimasa-masa 'ang sulit !ekabaran itu juga adalah bagi;aman kita ini

  +Sebab ku ini mengetahui ran*angan-ran*angan apa'ang ada pada-6u mengenai kamu& 'aitu ran*angan

  damai sejahtera untuk memberikan kepadamu haridepan 'ang penuh harapan2 (Yeremia 2:11).

  Setelah beberapa ,aktu& kasih karunia 770 ditunjukkanmelalui Yo'akin A,il-4eroda*h- "aja Babilon-melepaskann'a dan memberikann'a suatu kedudukan 'ang

  lebih tinggi daripada raja-raja 'ang bersama dengan diasampai hari kematiann'a (Yeremia 52:31-34).

  YOYAI

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  7/9

  +:edekia berumur dua puluh satu tahun pada ,aktu ia menjadi raja dan sebelastahun laman'a ia memerintah di Yerusalem a melakukan apa 'ang jahat dimata ./0N& llahn'a& dan tidak merendahkan diri di hadapan nabi Yeremia&'ang datang memba,a pesan ./0N2 (2 Tawarikh 36:11-12)

  +:edekia berumur dua puluh satu tahun pada ,aktu ia menjadi raja dan sebelastahun laman'a ia memerintah di Yerusalem a melakukan apa 'ang jahat dimata ./0N& llahn'a& dan tidak merendahkan diri di hadapan nabi Yeremia&'ang datang memba,a pesan ./0N2 (2 Tawarikh 36:11-12)

  :edekia dan rak'atn'a memilihuntuk +mengikuti segala kekejianbangsa-bangsa lain2 (2 Tawarikh

  36:14). 4ereka tidakmen'erahkan hati mereka kepada770 dan mereka tidak bertobatdari dosa-dosa mereka

  4ereka menolak menuruti nasehat dari Nabi

  Yeremia (Yeremia 3:17). khirn'a Yerusalemdan Bait Su*in'a dihan*urkan oleh musuh

  IA

  6ita juga dipanggil untuk men'ampaikan pekabaran'ang dianggap tidak menarik dan tidak disenangioleh orang ban'ak 6ita harus mengajak mereka

  berhenti +mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain2 dan bertobat dari dosa-dosa mereka

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  8/9

  +5an ku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba-6u dari segala negeri kemana ku men*erai-beraikan mereka& danku akan memba,a mereka kembali kepadang mereka3 mereka akan berkembang

  biak dan bertambah ban'ak2 (Yeremia 23:3)

  Ban'ak bangsa telah len'ap dan dilupakansrael juga akan menjadi seperti itu& namun770 tidak meninggalkan umat-N'a amenjaga umat-N'a 'ang sisa tersebut

  YAS/S akan datang kembali untuk memba,a

  umat-n'a ke Yerusalem kekal& marilah kitamendengar dan mematuhi nabi-nabi-N'a

  YAS/S akan datang kembali untuk memba,a

  umat-n'a ke Yerusalem kekal& marilah kitamendengar dan mematuhi nabi-nabi-N'a

  /mat 'ang sisa akan kembali ke Yerusalem untuk kembali bertemu dengan 770setelah tahun-tahun kemurtadan mereka ALLAH juga sedang mengumpulkanumat-Nya yang sisa di zaman ini dari segala kemurtadan kita. Kita dipanggil untuk

  kembali kepada akar iman alkitabiah. Kita dipanggil untuk mengkhotbahkan

  pekabaran pertobatan terakhir.

  /AT YA SISA

 • 7/24/2019 LIMA RAJA TERAKHIR YEHUDA.pptx

  9/9

  .. /Prophets and in&s "p. 35 p&. 22

  Ba*alah kutipan berikut dengan *ermatpa 'ang dapat kita aplikasikan dari pekabarann'a