lesson plan m2.docx

Upload: molly-scott

Post on 16-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  1/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2Hari: Isnin Tarikh : 19 .1. 2015

  Kelas Isi Kandungan

  TAHUN 2

  9.10-10.10

  10.30-11.00

  BAHASAMALAYSIA

  Tema

  Kelar!a Har"#ni

  TajukHari Kelar!a

  Standard Kandungan (Hasil Pembelajaran)

  3.2 Menlis se$ara "ekanis %er&asarkan %ahan 'an! &i%eri &en!an %e(l &anke"as.

  Standard Pembelajaran (Aktiviti Pembelajaran)

  3.2.) Menlis *el%a!ai *erka(aan &an +rasa 'an! "en!an&n!i *erka(aan &a a(ale%ih sk ka(a &en!an $ara 'an! %e(l &an (lisan 'an! ke"as.

  EMK:Nilai "rni, *era(ran s#si#%&a'a

  Pengisian Kurikulum:

  Nilai: Kasih sa'an!, (#l#n! "en#l#n!

  Il": en&i&ikan M#ral

  KBT:

  KB - Men!"*lkan &an "en!elaskan, "en!enal*as(i, "en/anakan i&ea

  BB- Ba$aan in(ensi+

  Media: Bk (eks &an %k (lis.

  Kosa Kata:

  Men/in/in!, ks'en, s(ra *las(ik, kere(a, %e! *akaian

  I"*aka(a(a

  n

  Men!asai

  Se&erhana

  Le"ah

  1

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  2/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  Hari : Isnin Tarikh : 19.1.2015

  Kelas Isi Kandungan

  TAHUN )

  4.)0-.)0

  S67A8AH

  Tajuk

  Mari Bela/ar Se/arah

  nit

  Se/arah &an ki(a.

  Standard Kandungan (Hasil Pembelajaran)

  1.1 en!er(ian se/arah &an ke"ahiran se/arah.I"*aka(a(a

  n

  2

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  3/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  Standard Pembelajaran (Aktiviti Pembelajaran)

  Mri& %#leh:

  1.1.1 Men'a(akan *en!er(ian se/arah &an s"%er se/arah.

  1.1.2 Men!enal*as(i k#nse* "asa sila" &an ran! %er&asarkan !aris "asa &an

  kr#n#l#!i.

  Aktiviti

  1. Mri& "en!ka/i !a"%ar &ala" %k (eks.2. Mri& "en'a(akan *en!er(ian se/arah &an ke"ahiran se/arah.

  3. Mri& "en!har!ai ke*en(in!an se/arah &ala" kehi&*an.

  Elemen Ke!arganegaraan dan "ilai Sivik

  K#n!si Se/arah

  Media: Bk (eks &an in(erne(.

  Men!asai

  Se&erhana

  Le"ah

  Hari: Isnin Tarikh : 19 .1. 2015

  Kelas Isi Kandungan

  3

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  4/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  5/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  6/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  7/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  8/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  9/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  10/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  5.1 Me"aha"i &an "en!!nakan !#l#n!an ka(a &en!an %e(l "en!ik( k#n(eks.

  Standard Pembelajaran

  ).1.1 Men'e%( seni ka(a la! &en!an /elas "elali n'an'ian se$ara &i&ik hi%r.5.1.1 Me"aha"i &an "en!!nakan ka(a na"a a" hi&* "ansia &en!an %e(l"en!ik( k#n(eks.

  Aktiviti

  1. Mri& "en'e%( seni ka(a la!.

  2. Mri& "en!enal *as(i &an "e"%a$a *erka(aan 'an! "en!an&n!i &i+(#n! &an

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  11/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  TAHUN 5

  4.)0-.)0

  SAINS

  Tema

  en!enalan Ke*a&a Sains

  Tajuk

  Ke"ahiran Sain(i+ik

  Standard Kandungan (Hasil Pembelajaran)Ke"ahiran r#ses Sains

  Standard Pembelajaran (Aktiviti Pembelajaran)

  Mri& %#leh:

  1.1. 2 Men!elas

  Aktiviti

  1. Mri& &a*a( "en'a(akan $iri #%/ek &en!an "eliha( *ersa"aan &an *er%eaan

  2. Mri& "en!asin! &an "en!"*l #%/ek %er&asarkan $iri se*n'a &an %er%ea

  ). Mri& "en!asin! &an "en!"*l #%/ek %er&asarkan $iri se*n'a &an %er%ea

  &an "en'a(akan $iri se*n'a 'an! &i!nakan

  5. Mri& &a*a( "en!asin! &an "en!"*l #%/ek %er&asarkan $iri se*n'a &an

  %er%ea &an "en'a(akan $iri se*n'a 'an! &i!nakan ser(a %#leh "en!!nakan

  $iri lain n(k "en!asin! &an "en!"*l.

  . Mri& &*a( "en!asin! &an "en!"*l #%/ek %er&asarkan $iri se*n'a &an

  %er%ea sehin!!a *erin!ka( (erakhir &an "en'a(akan $iri 'an! &i!nakan.

  Sika& Sainti$ik dan "ilai Murni

  Ber+ikiran kri(ikal &an anali(is

  Media: Bk (eks &an %k la(ihan.

  I"*aka(a(a

  n

  Men!asai

  Se&erhana

  Le"ah

  11

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  12/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  13/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  14/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  15/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  Hari: Kha"is Tarikh : 22 .1. 2015

  Kelas Isi Kandungan

  TAHUN 2

  9.10-10.10

  BAHASA

  MALAYSIA

  Tema

  Kelar!a Har"#ni

  Tajuk

  Hari Kelar!a

  Standard Kandungan (Hasil Pembelajaran)

  2.3 Me"%a$a ka( *el%a!ai %ahan %a$aan &en!an lan$ar, se%(an 'an! /elas &anin(#nasi 'an! %e(l.I"*aka(a(a

  n

  15

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  16/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  3.2 Menlis se$ara "ekanis %er&asarkan %ahan 'an! &i%eri &en!an %e(l &anke"as.

  ).1 Men'e%( &an "e"aha"i nsr seni &ala" la! "elali n'an'ian se$ara &i&ikhi%r.

  Standard Pembelajaran (Aktiviti Pembelajaran)

  2.3.1 Me"%a$a ka( a'a( *en'a(a &en!an lan$ar, se%(an 'an! /elas, in(#nasi 'an!%e(l &an %er/e&a.

  3.2.) Menlis *el%a!ai *erka(aan &an +rasa 'an! "en!an&n!i *erka(aan &a a(ale%ih sk ka(a &en!an $ara 'an! %e(l &an (lisan 'an! ke"as.

  ).1.1 Men'e%( seni ka(a la! &en!an /elas "elali n'an'ian se$ara &i&ik hi%r.

  EMK:

  Nilai "rni, *era(ran s#si#%&a'a

  Pengisian Kurikulum:Nilai: Kasih sa'an!, (#l#n! "en#l#n!

  Il": en&i&ikan M#ral

  KBT:

  KB - Men!"*lkan &an "en!elaskan, "en!enal*as(i, "en/anakan i&ea

  BB- Ba$aan in(ensi+

  Media: Bk (eks, k#"*(er &an ala( *e"%esar sara.

  Sistem Ba%asa: Ta(a%ahasa: Ka(a na"a A"

  Kosa Kata:

  Baha!ia, %erakhir, %erke"as &an "en#n(#n.

  Men!asai

  Se&erhana

  Le"ah

  Hari : Kha"is Tarikh : 22.1.2015

  Kelas Isi Kandungan

  16

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  17/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  18/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  Hari: 7"aa( Tarikh : 23 .1. 2015

  Kelas Isi Kandungan

  TAHUN

  4.)0-.)0

  SAINS

  Tema

  Men'iasa( Ben&a Hi&*

  Tajuk

  In(eraksi An(ara Hi&*an

  #bjekti$ Pembelajaran

  1.2 Me"aha"i %ahaa *ersain!an ialah sa( %en(k in(eraksi an(ara hi&*an.I"*aka(a(a

  n

  18

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  19/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  #bjekti$ K%usus

  1.2.5 Men'enaraikan +ak(#r-+ak(#r 'an! &i*ersain!kan #leh ("%han

  1.2. Me"%erikan se%a% "en!a*a ("%h-("%han %ersain! an(ara sa( sa"a

  lain.

  Aktiviti

  1. Mri&-"ri& "en'aksikan !a"%ar ("%han-("%han &i h(an. Ber&asarkan

  !a"%ar, "ri&-"ri& "e"%in$an!kan "en!a*a haian-haian &i &ala" h(an

  "e"*n'ai ke(in!!ian 'an! %erlainan.

  2. Mri&-"ri& "en/alankan ak(i

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  20/21

 • 7/23/2019 LESSON PLAN M2.docx

  21/21

  RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

  21