latihan lokus teachers copy

Click here to load reader

Post on 16-Aug-2015

79 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 6. Rajah di bawah mcnunjukkan sebuah scgi empat sama PQRS dan sebuah segi liga sama kaki PST.W,X danY ialah tiga titik yang bergcrak di dalam rajah itu.(i) W inlah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik Q dan titik S.Dcnganmenggunakan huruf abjad pada rajah itu,nyatnkan lokus bagi W.(ii) Pada rajah itu.lukis(a) lokus bagi titik X dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis ST dan PT. (b) lokus bagi titik Ydengan kcadaan jaraknya scntiasa 3 cm dari titik P.(iii) Setcrusnya.Iandakan dcngan simbol .kedudukan bagi persilangan lokus X dan lokus Y im. (4 marknh)Jawapan: (i) (ii).(iii)Soclan KM!PT3 7. Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah trapezium ABCD yang dilukis pada grid segi empal sama bersisi 1 unit.X .Y dan Z ialah tiga titik yang bcrgerak di dalam trapezium itu.( i) X ialah titik yang bergerak dengan kcadaan titik itu sentiasa bcijarak 6 unit dari garis AB.Dengan menggunakan huruf abjad pada mjah ilu,nyalakan lokus bagi X.(ii) Pada rajah itu,lukis (a) lokus bagi titik Y dcngan kcadaan YC =YD,(b) lokus bagi litik Z yang bergemk dengan keadaan lilik itu scntiasa berjamk 4 unit dari titik 8. (iii) Seterusnya.tandakan dcngan simbol .keduduknn bagi persilangan lokus Y dan lokus Z itu.(4 markah) Jawapan: (i) (ii).(iii)