kisi kisi soal ujian sekolah dan materi dok

Download Kisi kisi soal ujian sekolah dan materi dok

Post on 11-May-2015

297 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Hisabul Ahillah Kitabul Adad(4) Ibnu HaitsamKitab karangannya yang terkenal adalah: Qaulun fi Halli Masalatil Adadiah Muqaddimah Dalilul Musaba Taliqun fil Jabr(1) As-SimayAs-Simay adalah seoranmg ahli bologi. Buku ini mengupas masalah biologi, terutama bidangtumbuh-tumbuhan dan pepohonan.(2) Ibnul Awwan Ibnul Awwan adalah seorang yang ahli dalam bidang biologi, khususnya bidang pertanian.Bukunya yang terkenal adalah Al-Fallah.(3) Al-Jahiz Al-Jahiz seorang yang ahli dalam bidang biologi, khususnya bidang ilmu hewan. Karyanyayang terkenal adalah Al-Hayawan.(1) Abu Abdillah Al-QazwainiBeliau meniliti sesuai dengan judul kitabnya, yaitu tabiat Negara atau daerah dan apa yangterkenal, disamping menyelidiki keadaan penduduk dan kehidupannya. Al-Qazwaini juga telahmendahului ilmu modern dalam rincian ilmiahnya dalam kitabnya itu.(2) Abu Ar-Raihan Al-BairuniBeliau telah menyusun kitab Al-Atsar Al-Baqiah yang merupakan kitab pertama didunia yangmeniliti tentang sejarah, perbedaan bulan, tahun, penanggalan, sebab, dan caramengistinbatkannya.

2. 91 Disajikan deskripsi suatu peristiwa, peserta didik dapat Para pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagianKd 7dalam lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan AsiaTenggara pada abad ke-7 samapai abad ke 16. Para pedagang muslim itu akhirnya singgahjuga di Indonesia , dan ternyata yang mereka lakukan bukan hanya berdagang, tetapi jugaberdakwah dan menyebarkan agama Islam. Saat berdagang mereka menunjukan pribadimuslim yang baik, berbudi luhur, jujur, amanah, dan dapat dipecaya. Hal tersebut menjadidaya tarik yang utama sehingga banyak orang yang sukarela masuk Islam tanpa paksaan.Para mubaligh yang menyebarkan Islam di nusantara ternyata tidak hanya aktif berdagang,merekapun aktif dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka tinggal, bahkansebagain dari mereka ada yang menetap di lingkungan tersebut karena mereka menikahdengan penduduk setempat. Banyak hal yang dilakukan para mubaligh dalam kegiatankemasyarakatan, merekapun mengajarkan tentang persamaan hak tidak ada perbedaan satusama lainnya karena kemulaian manusia tidak ditentukan oleh kastanya kecuali karenaketaqwaannya kepada Allah. Islam mengajarkan agar umatnya saling membantu, yang kayamembantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan sebagainya. Sehingga denganajarann ini menyebabkan Islam semakin mudah diterima masyarakat karena ajrannya sangatluhur.Ajaran Nabi Muhammad SAW. Tentang Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat,menjadi motivator para mubaligh Islam pada saat itu untuk semakin bersemangatmenyempaikan ajaran Islam. Disetiap kesempatan para mubaligh menyampaikan ajaranIslam kepada masyarakat sekitar melalui pendidikan dan pengajaran dengan menggunakanmushala, rumah salah seorang warga, bahkan tempat terbuka seperti di bawah pohon rindangsebagai tempat untuk menyampaikan dakwahnya.91 Diceritakan sejarah kerajaan Islam di Nusantara, Dimulai sejak awal masuknya bangsa barat dengan pendekatan kekuatan yang represifKd 7 peserta didik dapat(bersenjata), maka dilawan oleh karajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantra ini. Perjuangan menunjukkanini antara lain : Malaka melawan serangan Portugis (1511) diteruskan oleh Ternate di Maluku (Portugis 3. berhasil dihalau sampai Timor Timur), kemudian Makasar melawan serangan Belanda(VOC), Banten melawan serangan Belanda (VOC), dan Mataram Islam juga melawan pusat kekuasaan Belanda(VOC) di Batavia (1628-1629) dan masih banyak lagi.Mereka gigih, dan Belanda pun kalangkabut, namun setelah ada politik Devide Et Impera(pecah belah), satu persatu kerajaan ini dapat dikuasai. Meskipun demikian semangat rakyat tidak pudar melawan penjajahan kolonial, maka selanjutnya perjuangan melawan penjajahan diteruskan oleh rakyat dipimpin .92, Halal BihalalKd peserta didik dapatKupatan (Bakdo Kupat)13 mengapresiasi tradisiDugderan di Semarang tersebut.Sekaten di Surakarta dan YogyakartaKerobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di ManadoGrebeg Besar di DemakTradisi Rabu Kasan di Bangka72 Peserta didik dapat: apabila ada mim mati bertemu dengan huruf baKd 1: apabila mim mati bertemu dengan huru selain mim dan ba: apabila mim mati bertemu dengan huruf mim82 DisajikanKd 1, peserta didik dapat Mad WajibBertemunya mad dan hamzah mendiskripsikan cara Muttashil( ) dalam satu kalimat. Jaa a membacanya dengan benar.Panjangbacaannyalima harkat. Yasyaa u Malaa ikatu 4. Ambiyaa u Ulamaa u Mad Jaiz Bertemunya mad dan hamzah Innaa anzalnaahuMunfashildalam dua kalimat. Panjang bacaannyaadalah ketikaAlladzii membaca : a. Cepat, 2 harkat b. Sedang, 4 harkat athamahum c. Lambat, 6 harkat Walaa antum Wamaa adraaka Yaa ayyuhalladzinaMad Lazima. Mutsaqqal Bertemunya mad dengan huruf Al-Haaqqatu Kilmi yang bertasydid ( ) Panjangnya enam harkat. Waladhdhaalliina 5. b. Mukhaffaf Kilmi Huruf mad yang diiringi oleh Al-aana huruf yang bersukun ( ) yang terjadi bukan diakhir kalimat. Panjang bacaannya adalah 6 harkat.c. Harfi Mad yang berada pada huruf Thaa siin miim Mutsaqqal / pembukaan beberapa surat, harfilyangbertanda tasydid/ Alif Lam miim musyba syaddah. Panjang bacaannyara adalah 3 alif atau 6 harkat Alif Lam miim Shad Alif Laam miimd. HarfilMad yang berada pada huruf Thaa Siin Mukhaffaf pembukaan beberapa surat, yangtidak bertasydid/ Shaad syaddah. Panjang bacaannya adalah 3 alif atau 6 harkat Yaa SiinAlif Laam Raa 6. 82 Ditampilkan tabel tentangKd 1, peserta didik dapat menentukan pasangannya dengan tepat.92 Disajikan tabel tentangKd 1 , peserta didik dapat menentukan pasangannya dengan tepat. 1. demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, 2. dan demi bukit Sinai, 3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman,4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), 6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7. Maka Apakah yangmenyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? 7. 92 Ditampilkan salah satu ayat pada surat al Tiin, pesertaKd 1 didik dapat Allah bersumpah dengan menggunakan 4 tempat suci yaitu :a. Dengan buah Tin. Menurut sebagian ahli Tafsir Tiin adalah tempat tinggal Nabi Nuhas yaitu Kota Damaskus yang banyak tumbuh pohon tiin.b. Dengan buah Zaitun. Zaitun adalah Baitul Maqdis yang berlokasi di Yerusalem(Palestina) yang banyak ditumbuhi pohon Zaitun. Tempat ini adalah tempat kelahirannyaNabi Isa as.c. Dengan bukit Sinai. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa as menerima wahyu secaralangsung dari Allah swt.d. Dengan Kota ini yang aman. Yang dimaksud dengan kota ini yang aman adalah kotaMekkah. Di Kota ini lahir Nabi Akhir Zaman penutup dari semua Nabi, baik Nabi yangmembawa syariat atupun Nabi yang tidak membawa syariat dialah Nabi Muhammadsaw. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (sempurna), bukan hanya dari bentuk fisiknya saja melainkan juga sempurna dalam segala potensinya yaitu akal, nafsu, dan rasa yang menjadi modal dasar pembentukan struktur kerohanian manusia. Kesempurnaan manusia bisa ditentukan oleh kemampuannya mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah. Allah akan mengembalikan manusia kepada derajat yang serendah-rendahnya jika manusia tidak mampu mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah sebagai perwujudan Iman dan amal shaleh. Maka bagi mereka (orang yang beriman dan beramal shaleh) akan diberikan pahala yang tidak terputus.Allah akan memberikan keadilan kepada manusia dengan seadil-adilnya. Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang beriman dan beramal shaleh dan akan memberikan azab kepada orang yang ingkar dan berbuat jahat.92 Ditampilkan beberapa lafadzKd 1 8. 92 Ditampilkan beberapa yang Allah swt berikan kepada Nabi dikarenakan kesabaran dan sifat tawakal pernyataan, peserta didikbeliau yang di tunjukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam berdakwah danKd 1 dapat menentukan menghadapi kejahatan umatnya, meski demikian Nabi tetap sabar dan tawakal.pasti ada penyelesaiannya, setiap kesulitan tentu adajalan keluarnya. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk terus berusaha mencari jalan keluaryang paling baik ketika mendapatkan masalah. Kita dilarang berputus asa, misalnya ketika adamasalah malah melakukan tindakan yang menyakitidiri sendiri seperti merokok,mengkonsumsinarkoba sebagai pelampiasan masalah, atau bahkan sampai bunuhdiri hii ngeri! Hal ini tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah.Caranya adalah dengan bykberzikir, beribadah, introspeksi diri, apa yang masih kurang, mohon ampun kepada Allah SWTdan memohon agar segera ditunjukkan jalan keluarnya bergitchu.71 Ditampilkan ayat Al Quran tentangUjud, Kidam Baqa,Mukhalafatulilhawaditsi, Kiamuhu binafsihi, Wahdaniah, Kudrat, Iradrat,Kd 2Ilmun, Hayat, Sama, Basor, Kalam, Khodiron, Muridan, Ngaliman, Hayan, Samingan,Basyiron, mutakaliman.71 Disajikan ilustrasi perilaku dalam kehidupan sehari-Ujud, Kidam Baqa,Mukhalafatulilhawaditsi, Kiamuhu binafsihi, Wahdaniah, Kudrat, Iradrat,Kd 2 hari, peserta didik dapatIlmun, Hayat, Sama, Basor, Kalam, Khodiron, Muridan, Ngaliman, Hayan, Samingan, menentukan Basyiron, mutakaliman. 9. 71 Disajikan beberapa pernyataan berkaitan dengan_al-aziz,: Maha perkasaal- razaq, : Maha peberi rizkyKd 3 perilaku dalam kehidupanal-wahab, : Maha pemberial-adlu, : Maha adil sehari-hari, pengamalan al-fattah, : Maha pembuka pintu rahmatal-salam,: Maha pemberi keselamatan terhadap salah satu al-qayyum, : Maha berdiri sendiri al-ghafar, : Maha pengampun al-hadi,: Maha Pemberi petunjukas-sabur,: Maha yang mempunyai kesabaran72 Dipaparkan ilustrasi perilaku seseorang dalam kehidupan 1. Selaku taat kepada AllahKd 2 sehari-hari, peserta didik2. Tidak berjenis kelamin dapat memilih 3. Tidak mempunyai nafsu, berari t

Recommended

View more >