kecap gaganti panunjuk - file.upi.· conto kalimah •lara niking ... •miceun rarangken...

Download Kecap Gaganti Panunjuk - file.upi.· Conto kalimah •Lara niking ... •Miceun rarangken -um-•Make

Post on 02-May-2019

278 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KECAP PANUNJUK

Kecap Gaganti Panunjuk

Iki, ike = ieu

Iku, iko = eta

Ika, ika = itu

I = di

(R)I = di

Lamun hiji kecap dimimitian ku ang atawa ng hartina eta kecap

teh geus dipikawanoh

Iki ng = iking = ieu

Iku ng = ikung = eta

Ika ng = ikang = itu

Ikana, ikanang = itu, di ditu

KECAP PANUNJUK NU HARTINA NU BOGANA (EMPUNYA)

Niki, niking = nu ieu, ieu nu bogana

Niku, nikung = nu eta, eta nu bogana

KECAP NUDUHKEUN TEMPAT

Riki, riking = di dieu

Riku, rikung = di ditu

PIKEUN NGAYAKINKEUN, DIGUNAKEUN RARANGKEN

TUKANG HN Ika ikahn

Iku ikihn

Iku - ikuhn

Atika, atiki, atikudisingget jadi tiki, tika, tiku

(nya eta)

Lamun ditambahan ng jadi tiking, tikang, tikung

Ta, tang = eta

Conto kalimah

Lara niking priyawiraha.

Atyanta praja nik.

Rikanang hawan matmu raksasa len.

Suka yan pacangkrama rikang jaladi.

Hnngakna ng kath sakarng.

Inalapnira tang Nandini.

Kecap Sandang

Si

Sang

Dang

Kecap sandang: Si

- nu geus raket

- sato

- dipikanyaah

- dipikaijid

Conto Kalimah

Si Pandu-suta = anak Pandu (loma).

Si Singha = Singa (anu geus dipikanyaho).

Si Jurumudi = Jurumudi (anu geus dipikanyaho).

Si Panjahat = Penjahat (anu dipikageuleuh).

Sa

Sarua jeung si tapi leuwih hormat

Sang

Dipake di hareupeun kecap nu nuduhkeun ngaran, gelar, atawa sato nu dianggap raja, sohor, atawa dihormat

Conto Kalimah

Sang hyang Bayu = Dewa Angin

Sang Ugraraw = sang Ugraraw

Sang Bhima = sang Bima

Sang Kancil = sang Kancil

Dang

pikeun nyebut jalma nu dihormat/ dihargaan, contona: ulama, guru, pandita

Contona:

Dang Hyang Drona: Drona nu mulia

Dang Acryya: Guru nu dihormat

Conto Kalimah

Ikang si akuntal singgih ike

Lungh ta sang Menak.

Wruh pwa bhagawn Kanwa ryambk sang akuntala

An mangkana ling sang kany.

Conto kalimah

Mangkana ling sang hyang Indra

Matang yan Poru ngaran sang ntha, apan wka Puru

Glna ta mahrja Cantanu de ning ujar sang Dacapati

Dang Hyang Krpa tumtakn Dang Hyang Drona.

KECAP KANTETAN

Dumasar susunan basa Sansekerta

Dumasar susunan basa Jawa Kuna

1. D-N

Rajaputra = putra raja

Maharaja = raja agung

Tribhuwana = buana tilu

Dhannurwedacastra = kitab elmu manah

Yamaloka = tempat Dewa Yama

Kuruketra =lapang/kuburan bangsa kuru

2. Jeung

Wanadri (wana-adri) = leuweung jeung gunung

Gajawa (gaja-awa) = gajah jeung kuda

Sukaduhka = senang jeung susah

Lakibini = lalaki jeung awewe

Tapatapi = nu tapa lalaki jeung awewe

3. Nu kahiji kecap bilangan

Astadacaparwa = dalapanbelas bagian (jilid)

Caturdwara = gapura opat

Pancksara = lima aksara

ataguna =saratus kali lipet

4. Kecap kahiji nuduhkeun sipat tina kecap kadua

Uttamajanma = jalma nu utama

Mahaprabhu = raja agung

Ruksawayawa = awak ruksak

Mithysamaya = janji bohong

5. Dimimitian ku a, an, nir, nis (hartina henteu jeung leungit)

Awighna = teu aya halangan

Akampya = teu usik

Akrta = teu mamur

Anangga = teu awakan, bogoh

Anadara = teu sopan,teu hormat

Nisna = teu nyaah

Niesa = taya sesana

Nirdoa = teu boga dosa

Nirbhagya = teu bagja

Nirbhaya = teu sieun

Hartina boga

Pancamuka = boga lima beungeut

Raksasarupa = rupana jiga raksasa

Trinetra = matana tilu

Samanama = sarua ngaranna

Dimimitian ku swa atawa sarwwa

Swabhawa = tabeat, kaayaanna sorangan

Swawidya = elmuna sorangan

Swadharmma = kawajiban sorangan

Swaputra = anak sorangan

Swayambara = pilihan sorangan

Sarwwapuspa = rupa-rupa kembang

Sarwwaphala = rupa-rupa buah

Sarwwayudha = sagala pakakas perang (rupa-rupa perang)

Sarwwawaditra = sagala waditra)

Kantetan awor

Lituhayu = rupana geulis

Tamolah = teu usik, cicing

Janmottama = jalma utama

Nyugading = kalapa gading

Lawas ikang yaja dwadasa warsa.

Ngaran ing carita Astadaaparwwa, gawe bhagawan Byasa

Nangkn Soma nirahara

Swabhawa nisna sira

Ahad: ditya

Senen: Soma

Salasa: Anggara

Rebo: Buddha

Kemis : Whaspati

Jumaah: ukra

Saptu: anaicara (Tumpk)

rawana (Juli-Agt)

Bhadra

Asuji

Karttika

Margaira

Posya

Magha

Phalguna

Cetra

Weakha

Jestha

sadha

SADWARA(PARINGKLAN)

Tunglai

Aryang

Wurukung

Paningron

Uwas

Mawulu

Pancawara

Pahing

Pon

Wage

Kliwon

Legi

CONTO KALIMAH

Sajna haji! Kumwa kengot ra bhujangga haji, ikang pancadaci krsna.

Buddhawara pahing sangangatus wwaluwelas ikang cakakala.

Kunang mangke Mawulu Wage

Nangken Soma mwang Wrhaspati sira nirahara

Ekadaca cuklapaksa asujimasa

KECAP PANANYA

Apa, mapa = naon,

Paran = kumaha

Aparan = naon, saha, kumaha, naha

Sapa, syapa (si-apa) = saha

Sangapa (sang-apa) = saha (hormat)

Ndi, ndya = naon, mana, di mana, ka mana, kumaha

Pira, sapira = sabaraha, sababaraha, kumaha

Kapan = iraha, kumaha

CONTO KALIMAH

Aparan ulah nikang naga ri huwusnya cinapa de sang ibu?

Aparan ta rahadyan sanghulun kabeh ginantung ri petung sawuluh?

Aparan ta sang Ugracrawa ngaranira?

Sangapa makaputre kita?

Mwang ndi paranira matangyan asepikang acrama?

Kadi mapa karmma awaku mangdadi?

Syapa karika tinonta kinabhaktya ning Indra kuneng?

Sangapa ngaranira sira sang siniwinta kuneng?

KECAP PARENTAH

Miceun rarangken -um-

Make ta (hormat)

Make ndah (mangga)

Ngarobah ma- jadi pa-,

maka- jadi paka-, maha- jadi paha-,

ang- jeung mang- jadi pang-,

Make rarangken i atawa aken ditambahan de atawa dening, atawa teu make de atawadening,

CONTO KALIMAH

Tinghali de nta!

Patyani juga uson!

Patrem tekemaken i tenggek!

NYAREK

Haywa

Contona:

Haywa kamu sangcaya

Haywa magong wuyungta

KECAP PANYAMBUNG

anu

sing, asing

Contona:

Asing apulih pejah

Sing abang

Sing lungha

KECAP GAGANTI TEU TANGTU

1. Ngwwang: jalma (nu teu tangtu)2. Anu: nu3. Bari, bari-bari: saha wae, sing saha, naon

wae4. Angken/nangken: unggal5. Sira: hiji, hiji jalma6. Pira, pirang: sabaraha, sababaraha7. Waneh (jalma sejen), len (nu sejen, salian),

lyan (sejen), dudu (nu sejen), mwah (deuih)

CONTO KALIMAH

Lawan ngwwang kadi sanghulun.

Bari-bari ni wuwusira.

Pirang warsa kunang lawasnira temutangan pinakanaknira ta sang Citranggada mwang Citrawiryya.

Pira kunang lawasnireng swarga, manangkil ta sire Bhatara Brahma.

Pira karika lawas narendranungsuka cangkrama met lango.

KECAP RAJEKAN

Dwilingga murni

Dwilingga rarangkenan

Dwilingga murni

a. Hartina loba, sababaraha kali:

anak-anak, ingid-ingid, tunggal-tunggal, inggal-inggal

b. Ngurangan kecap asalna:

phala-phala, kunda-kunda, gunem-gunem

c. Teu pasti: (a)paran-paran, tiru-tiru

d. Nandeskeun harti asalna:

tuhu-tuhu, sipi-sipi, laki-laki

DWILINGGA RARANGKENAN

Pulupuluhan, sirasirat, lipurlinipur, ananghyananghyaken, amedi-medi,

patukar-tukar

CONTO KALIMAH

Anak laki-laki lituhayu paripurna.

Tonton t arupa nyawaknyam aticaya gongnya.

Atyanta ramya nika de ning sarwwakusuma.

Ika tamuta-mutani hyang Atma ngaranira.