jadwal ujian semester ganjil 2012 / 2013

of 603 /603
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT 1 DUM 001 Pendidikan Agama 2 A Drs. Supardi, M.Ag Senin, 08.00-10.00 1 H. Ashar Ridwan, Lc. MA 7 Januari 2013 B Drs. H. Arsyad Said, SH. MH H. Ashar Ridwan, Lc. MA Sda Sda 2 C Nurhayati S. Nokoe, S.Ag. MH Drs. Ichsan Hamid Sda Sda 3 D Prof. Dr. Zainuddin Ali, MA Dr. Muchlis Najamuddin, MA Sda Sda 4 Ayyub Mubarak, S.Hi. MH E Drs. Supardi, M.Ag Dr. Arafah Sinjar, SH. MH Sda Sda 5 F Susi Susilawati, S.Hi. MH Hayyun Nur, S.Ag. M.SI Sda Sda 6 G Dr. Hajar Anna Patunrangi, M.Ag Ansar, S.Hi. MH Sda Sda 7 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO FAKULTAS HUKUM JADWAL UJIAN SEMESTER GANJIL 2012 / 2013 Semester : I

Author: others

Post on 01-Dec-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
1 DUM 001 Pendidikan Agama 2 A Drs. Supardi, M.Ag Senin, 08.00-10.00 1
H. Ashar Ridwan, Lc. MA 7 Januari 2013
B Drs. H. Arsyad Said, SH. MH
H. Ashar Ridwan, Lc. MA Sda Sda 2
C Nurhayati S. Nokoe, S.Ag. MH
Drs. Ichsan Hamid Sda Sda 3
D Prof. Dr. Zainuddin Ali, MA
Dr. Muchlis Najamuddin, MA Sda Sda 4
Ayyub Mubarak, S.Hi. MH
E Drs. Supardi, M.Ag
F Susi Susilawati, S.Hi. MH
Hayyun Nur, S.Ag. M.SI Sda Sda 6
G Dr. Hajar Anna Patunrangi, M.Ag
Ansar, S.Hi. MH Sda Sda 7
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JADWAL UJIAN SEMESTER GANJIL 2012 / 2013 Semester : I
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
DUM 001 Pendidikan Agama Protestan 2 Benyamin Parubak, SE. M.Sc Jumat 07.30 - 09.30 10
Madong Bow, S.Th 11 Jan 2013
Pendidikan Agama Khatolik 2 Drs. Leo Sanapang
Sda Sda 11
Sda Sda 12
Sda Sda 13
2 DUM 002 Pendidikan Pancasila 2 A H. Saleh Muliadi, SH. MH Rabu 08.00 - 10.00 1
Abdurrahim Arief, SH. MH 16 Jan 2013
B Zulkarnain, SH. MH
C Syachdin, SH. MH
D Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
Isman Bruarharja, SH. M.Sc Sda Sda 4
E Ir. Burhanudin Samad, SH
Rustam Paula, SH. MH Sda Sda 5
Arfanita, SH. MH
Ikbal, SH. MH Sda Sda 6
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
2 DUM 002 Pendidikan Pancasila 2 G I Ketut Suasana, SH Rabu 08.00 - 10.00 7
Insarullah, SH. MH 16 Jan 2013
3 DUM 003 Pendidikan Kewarganegaraan 2 A Zulkarnain, SH. MH Selasa 10.00 - 12.00
M. Yunus, S.Sos. M.Si 8 Jan 2013 1
B Drs. H. Zainuddin, M.Si
Abdurrahim Arief, SH. MH Sda Sda 2
C Syachdin, SH. MH'
D Suardi, SH. MH
E Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
Hj. Marwan, SE. MM Sda Sda 5
F Ir. Muh. Sirajuddin, MP
Arfanita, SH. MH Sda Sda 6
G Benyamin Parubak, SE. M.Sc
Andi Herman Jaya, SE. M.Si Sda Sda 7
4 DK7 019 Pengantar Ilmu Hukum 3 A Dr. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH Rabu 12.30 - 14.30 1
Dr. Sulbadana, SH. MH 9 Jan 2013
Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH
Ikhsan Syafiuddin, SH. MH Sda Sda 2
Suarlan Datupalinge, SH. MH
Surahman, SH. MH Sda Sda 3
Revisi Abd. Karimuddin, SH. MH
Dr. Muhammad Al'Amri, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
4 DK7 019 Pengantar Ilmu Hukum 3 D Asmadi Weri, SH. MH Rabu 12.30 - 14.30
Dr. Lembang Palipadang, SH. MH 9 Jan 2013 4
Kamal, SH. MH
Dr. Imran Juhaepah, SH. MH Sda Sda 5
Rusdin, SH
Jalaluddin M. Isa, SH. MH
G Fadjar Adam, SH
Gunawan Arifin, SH. MH
5 DK7 020 Pengantar Hukum Indonesia 3 A H. M. Yasin Nahar, SH. MH Jumat 09.30 - 11.30
Suarlan Datupalinge, SH. MH 11 Jan 2013 1
Nurhayati Mardin, SH. MH
H. Amiruddin Hanafi, SH. MH
C Patta Parang, SH. MH
Dr. Sahlan, SH.SE. MH Sda Sda 3
Ilham Nurman, SH. MH
Revisi Dr. Syamsuddin Baco, SH. MH
Vivi Nur Qalbi, SH. MH
E Sulwan Pusadan, SH. MH
Zulkarnain, SH. MH Sda Sda 5
Rusdin, SH
Dr. Imran Juhaepah, SH. MH Sda Sda 6
Abd. Rachman Hafid, SH. MH
G Prof.Dr. Abdullah Sulaeman, SH. MH
I Ketut Suasana, SH Sda Sda 7
Syamsuddin, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
6 DUM 011 Bahasa Inggeris 2 A Dra. Hj. Baliana Amir, M.Pd Selasa 10.00 - 12.00 1
Sisca Bochari, SS 15 Jan 2013
B Drs. Khaeruddin Thaha, M.Hum
Hasna, S.Pd Sda Sda 2
C Drs. Noch Alatas, MH
Muchsin, S.Pd. M.Pd Sda Sda 3
D Hastini, S.Pd. MA
E Erniasari M. Boch BP, M.Pd Sda Sda
Dian R Pranawangtias, SS 5
F Budi, S.Pd. M.Pd Sda Sda 6
Zarkiani Hasyim, S.Pd
G Amina, S.Pd. M.Pd. M.Ed
Ma'Pulah, S.Pd Sda Sda 7
7 DK7 021 Ilmu Negara 2 A Dr. H. Idham Chalid, SH. MH Kamis 08.00 - 10.00 1
Dr. Imran Juhaepah, SH. MH 10 Jan 2013
Revisi Abdurrahiem Arif, SH. MH
B Dr. Aminuddin Kasim, SH. MH 2
Nasrullah Muhammadong, SH. LLM Sda Sda
Suardi, SH. MH
Leli Tibaka, SH. MH
Isman Bruarharja, SH. M.Sc
Gunawan Arifin, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
7 DK12 003 Ilmu Negara 2 F Surahman, SH. MH Kamis 08.00 - 10.00 6
H. Ahmad HB, SH. MH 10 Jan 2012
Adisty Septiani, SH. MH
Revisi Naharuddin, SH. MH
Arfanita, SH. MH
8 DUM 009 Bahasa Indonesia 2 A Dr. Yunizar, M.Hum Senin 12.30 - 14.30 1
Siti Harisah, S.Ag. M.Pd 14 Jan 2013
B Deni Karsana, SS. MA
I Wayan Nitayadnya, SS. M.Hum Sda Sda 2
C Dr. Sugit Zulianto, M.Pd
Ratna Amin, S.Pd Sda Sda 3
D Ridwan Wanasi,S.Pd
E M. Asri B, S.Pd. M.Pd
Muh. Amin, S.Pd Sda Sda 5
F Ulinsyah, S.Pd. M.Pd
G Drs. Pratama Bayu Santosa, M.Si
Ida Nur Aini, S.Pd. M.Pd Sda Sda 7
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
9 DK7 047 Aplikasi Komputer
10 DK7 048 Extra Kurikuler
Palu, Januari 2013
NIP.1960313 198903 1 003
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
1 DK7 005 Hukum Agraria 3 A Darwati Pakki, SH. MH Senin, 10.00 - 12.00 1
M. Djafar, SH. MH 7 Jan 2013
Rosnani Lakuna, SH. MH
Marini Citra Dewi, SH. MH
C Hj. Nursiah Yunus, SH. MH 3
Arwan I Makanu, SH Sda Sda
Adi Perwira, SH. M.Kn
Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH Sda Sda
E Nasrum, SH. MH 5
Dr. Arafah Sinjar, SH. MH Sda Sda
Dewi Komalasari, SH. M.Kn
Dr. Muhammad Al'Amri, SH. MH Sda Sda
Revisi Husen, SH. MH
Rusdin, SH Sda Sda
Nurul Miqad, SH. M.Kn
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Hari Jam BT
2 DK7 008 Hukum Tata Negara 3 A Dr. H. Idham Chalid, SH. MH Selasa 12.30 - 14.30 1
Nasrullah Muhammadong, SH. LLM 8 Jan 2013
Adisty Septiani, SH. MH
Rustam Paula, SH. MH Sda Sda 2
C Soleman S. Rory, SH. MH
Abdurrahim Arief, SH. MH Sda Sda 3
D I Ketut Suasana, SH.
Isman Bruarharja, SH. M.Sc Sda Sda 4
Revisi Asriani, SH
Dr. Imran Juhaepah, SH. MH Sda Sda 5
Revisi Naharuddin, SH. MH
F Dr. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH
Leli Tibaka, SH. MH Sda Sda 6
G M. Natsir Karim, SH. MH
Jalaluddin M. Isa, SH. MH Sda Sda 7
Imran, SH. MH
3 DK7 037 Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 A Zulkarnain, SH. MH Senin 10.00 - 12.00 1
Suardi, SH. MH 14 Jan 2013
B Dr.Benny D. Yusman, SH. MH
Agus Lanini, SH. MH Sda Sda 2
Riri Anggraini, SH. MH
Abd. Wahid, SH. MH Sda Sda 3
Nasrum, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
DK7 037 Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 D Dr. Lembang Palipadang, SH. MH Senin 10.00 - 12.00 4
Soleman S. Rory, SH. MH 14 Jan 2013
Ikbal, SH. MH
F Ikhsan Syafiuddin, SH. MH
Hilda, SH. MH Sda Sda 6
Agustina, SH. MH
Virgayani Fattah, SH. MH Sda Sda 7
Rosdian, SH. MH
4 DK7 040 Hukum Islam Lanjutan 2 A Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,SH. MH Selasa 08.00 - 10.00
Dr. Muchlis Najamuddin, M.Ag 15 Jan 2013 1
Hayyun Nur, S.Ag. M.Si
C Drs. Supardi, M.Ag
D Dr. Arafah Sinjar, SH. MH
Ansar, S.Hi. MH Sda Sda 4
Rusdianto M. Gaya, S.Hi. MH
E Drs. Supardi, M.Ag
H. Azhar Ridwan, Lc. MA Sda Sda 6
Abd. Salam, S.Ag. MH
G Drs. H. Arsyad Said, SH. MH Sda Sda 7
Dr. Hajar Anna Patunrangi, M.Ag
Nurhayati S. Noekoe, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
5 DK7 007 Hukum Pidana 4 A Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH Rabu 08.00 - 10.00
Awaliah, SH. MH 9 Jan 2013 1
Revisi Darmawati, SH. MH
Dr. Ridwan Thahir, SH. MH Sda Sda 2
Kamal, SH. MH
Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH. MH Sda Sda 3
Vivi Nur Qalbi, SH. MH
D H. Saleh Muliadi, SH. MH
H. Hamdan Rampadio, SH. MH Sda Sda 4
Nurhayati Mardin, SH. MH
Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH. MH Sda Sda 5
Kamal, SH. MH
Achmad Allang, SH. MH Sda Sda 6
Vivi Nur Qalbi, SH. MH
G Patta Parang, SH. MH
Sda Sda 7
H. Amiruddin Hanafi, SH. MH
6 DK7 041 Hukum Adat Lanjutan 2 A Hj. Nursiah Yunus, SH. MH Rabu 10.00 - 12.00 1
Gustina, SH 16 Jan 2013
Rusdianto M. Gaya, S.Hi. MH
B Darwati, SH. MH
C Abraham Kekka, SH. MH
Nurul Miqad, SH. M.Kn Sda Sda 3
D Manga Patila, SH. MH
Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH Sda Sda 4
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
6 DK7 041 Hukum Adat Lanjutan 2 E Rusdin, SH Rabu 10.00 - 12.00 5
Marini Citra Dewi, SH. MH 16 Jan 2013 F Drs. H. Arsyad Said, SH. MH
Susi Susilawati, S.Hi. MH Sda Sda 6
G Dr. Sahlan, SH. SE. MH
Arwan I Makanu, SH Sda Sda 7
7 DK7 038 Hukum Perdata Lanjutan 2 A M. Djafar, SH. MH Kamis 12.30 - 14.30
Revisi Abd. Karimuddin, SH. MH 10 Jan 2013
Jamaluddin, SH. 1
Rusdin, SH Sda Sda 2
Marini Citra Dewi SH
Adi Perwira, SH. M.Kn Sda Sda 3
Dewi Komalasari, SH. M.Kn
Abd. Rachman Hafid, SH. MH Sda Sda
Rosnani Lakuna, SH. MH
Suarlan Datupalinge, SH. MH Sda Sda 5
Drs. Supardi, M.Ag
F Dr. Muhammad Al'Amri, SH. MH Susi Susilawati, S.Hi. MH Sda Sda 6
Ratu Ratna, SH. MH
G H. M. Rusli Ayyub, SH. MH Armin K, SH. MH Sda Sda 7
Shindy Nadya Sampelan, SH. M.Kn
Palu, Januari 2013
NIP.1960313 198903 1 003
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
1 DK7 036 Hukum Humaniter Internasional 2 A Dr. Sulbadana, SH. MH Senin 12.30 -14.30 8
Virgayani Fattah, SH. MH 14 Jan 2013
B Syamsuddin M, SH. MH
Riri Anggraini, SH. JH Sda Sda 9
C Zulkarnain, SH. MH
Agustina, SH. MH
Hilda, SH. MH Sda Sda 11
Arfanita, SH. MH
Adfianti Fadjar, SH. LLM Sda Sda 12
F Ikhsan Syafiuddin, SH. MH
Rosdian, SH. MH Sda Sda 13
Suardi, SH. MH
G Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH Sda Sda 14
2 DK7 013 H. Acara Perdata 3 A M. Djafar, SH. MH Rabu 08.0 - 10.00
Djamaluddin Badong, SH. MH 9 Jan 2013 8
B H. M. Rusli Ayyub, SH. MH
Revisi Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH Sda Sda 9
JADWAL UJIAN SEMESTER GANJIL 2012 / 2013 Semester : V
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS HUKUM
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
2 DK7 013 H. Acara Perdata 3 C Ilham Nurman, SH. MH Rabu 08.0 - 10.00
Shindy Nadya Sampelan, SH. M.Kn 9 Jan 2013 10
D Nasrum, SH. MH
Abd. Rachman Hafid, SH. MH Sda Sda 12
Saharuddin Djohas, SH. MH
F Fadjar Adam, SH
Revisi Abd. Karimuddin, SH. MH
G Manga'Patila, SH. MH Sda Sda 14
Jamaluddin Badong, SH
3 DK7 015 H. Acara TUN 3 A Dr. Bustamin Nongtji, SH. MH Selasa 08.00 - 10.00
H. Ahmad HB, SH. MH 8 Jan 2013 1,2
Revisi Rahmat Bakri, SH. MH
Ansar, S.Hi. MH
Jalaluddin M. Isa, SH. MH Sda Sda 3,4
Nurbia, SH. MH
Abd. Rachman Hafid, SH. MH
D H. Norman Said, SH. M.Si
Rustam Paula, SH. MH
Revisi Asriani SH
Gunawan Arifin, SH. MH
F Prof. Dr. Abdullah Sulaeman, SH. MH
Fadjar Adam, SH Sda Sda 9,10 Revisi Abdurahiem Arif, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Hari Jam BT
4 DK7 014 H. Acara Pidana 3 A Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH Senin 08.00 - 10.00
Dr. Ridwan Thahir, SH. MH 7 Jan 2013 8
Vivi Nur Qalbi, SH. MH
B Patta Parang, SH. MH Awaliah, SH. MH Sda Sda 9
Kamal, SH. MH C Dr. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH
Abd. Wahid, SH. MH Sda Sda 10
Awaliah, SH. MH
H. Hamdan Rampadio, SH. MH Sda Sda 11
Nurhayati Mardin, SH. MH
Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH. MH Sda Sda 12
Kamal, SH. MH
Achmad Allang, SH. MH Sda Sda 13
H. Amiruddin Hanafi, SH. MH
G Dr. Benny D. Yusman, SH. MH
H. Amiruddin Hanafi, SH. MH Sda Sda 14
Nurhayati Mardin, SH. MH
5 DK7 035 Hukum Laut 2 A Dr. Lembang Palipadang, SH. MH Kamis 08.00 - 10.00
Hilda, SH. MH 10 Jan 2013 8
B Syamsuddin M, SH. MH
Ikbal, SH. MH Sda Sda 9
C Dr. Sulbadana, SH. MH
Insarullah, SH. MH Sda Sda 10
D Zulkarnain, SH. MH
E Agus Lanini, SH. MH Sda Sda 12
Virgayani Fattah, SH. MH
Rosdian, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
5 DK7 035 Hukum Laut 2 F Ikhsan Syafiuddin, SH. MH Kamis 08.00 - 10.00
Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH 10 Jan 2013 13
G Suardi, SH. MH
Agustina, SH. MH Sda Sda 14
6 DK7 031 Hukum Ketenagakerjaan 2 A Dr. H. Idham Chalid, SH. MH Jumat 13.30 - 15.30
Revisi Asri Lasatu, SH. 18 Jan 2013 1,2
Revisi Naharuddin, SH. MH
M. Natsir karim, SH. MH Sda Sda 3,4
Ansar, S.Hi, MH
Jalaluddin M. Isa, SH. MH Sda Sda 5
Gunawan Arifin,SH. MH
Revisi Asriani, SH
Revisi Dr. Imran Juhaepah, SH. MH Sda Sda 8,9
Rahmat Bakri, SH. MH
H. Ahmad HB, SH. MH Sda Sda 10,11
Nurbia, SH. MH
7 DK7 030 Hukum Perizinan 2 A H. M. Yasin Nahar, SH. MH Jumat 13.30 - 15.30
Revisi Asri Lasatu, SH. MH 11 Jan 2013 1
B Dr. Bustamin Nongtji, SH. MH Sda Sda 2,3
Dr. Imran Juhaepah, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
DK7 030 Hukum Perizinan 2 C Prof. Dr. Abdullah Sulaeman, SH. MH Jumat 13.30 - 15.30
Jalaluddin M. Isa, SH. MH 11 Jan 2013 4,6
Revisi Asriani, SH
Nurbia, SH. MH
Gunawan Arifin, SH. MH Sda Sda 7,8
F Surahman, SH. MH
Rahmat Bakri, SH. MH
Nasrulah Muhammadong, SH. LLM Sda Sda 10
8 DK7 042 Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 A Dr. Hj. Fatimah Maddusila, SH. MH Rabu 12.30 - 14.30
(H A K I) Nurul Miqad, SH. M.Kn 16 Jan 2013 1
B Fadjar Adam, SH
Revisi
Adfiyanti Fadjar, SH. LLM Sda Sda 3,4
Erlan Ardiyansyah, SH. MH
D Nasrum, SH. MH
E Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH Sda Sda 5
Dr. Muhammad Al'Amri, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Hari Jam BT
DK7 042 Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 F Suarlan Datupalinge, SH. MH Rabu 12.30 - 14.30 8,9
(H A K I) Jamaluddin Badong, SH 16 Jan 2013
Revisi Dr. Syamsuddin Baco, SH. MH
G Armin K, SH. MH Sda Sda 10,11
Adfiyanti Fadjar, SH. LLM
9 DK7 044 Hukum Perbankan 2 A Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH. MH Kamis 12.30 - 14.30
Dr. Hj. Fatimah Maddusila, SH. MH 17 Jan 2013 1
Revisi Rusdianto M. Gaya, S.Hi. MH B Asmadi Weri, SH. MH 2,3
Adfiyanti Fadjar, SH. LLM Sda Sda
Erlan Ardiansyah, SH. MH
C Fadjar Adam, SH.
Susi Susilawati, S.Hi. MH Sda Sda 4
Jamaluddin, SH
Anshar, S.Hi. MH
Revisi Armin K, SH. MH Sda Sda 6,7
M. Ayyub Mubarak, S.Hi
Revisi Syamsu Thamrin, SH. MH Sda Sda 8,9
Ashar Ridwan, Lc. MA
Ratu Ratna Korompot, SH. MH Sda Sda 10
Budi Santoso, SE. MH
NIP.1960313 198903 1 003
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
1 DK7 034 Filsafat Hukum 2 A Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH Rabu 10.00- 12.00 1
Dr. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH 9 Jan 2013
B Dr. Arafah Sinjar, SH. MH
Zulkarnain, SH. MH Sda Sda 2,3
C Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH. MH
Dr. Sulbadana, SH. MH Sda Sda 4
D Dr. Benny D. Yusman, SH. MH
Dr. Muhammad Al'Amri, SH. MH Sda Sda 5
E Dr. Sahlan, SE. SH. MH
H. Hamdan Rampadio, SH. MH Sda Sda 6,7
F Dr. Jubair, SH. MH
Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH Sda Sda 8,9
2 DK7 009 Perancangan Peraturan Perundang- 2 A Dr. H. Idham Chalid, SH. MH Kamis 10.00 - 12.00
Undangan Dr. Imran Juhaepah, SH. MH 10 Jan 2013 1
Revisi Naharuddin, SH. MH
Rustam Paula, SH. MH Sda Sda 2,3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
2 DK7 009 Perancangan Peraturan Perundang- 2 C Soleman S. Rory, SH. MH Kamis 10.00 - 12.00
Undangan Jalaluddin M. Isa, SH. MH 10 Jan 2013 4
Revisi Asriani, SH
Leli Tibaka, SH. MH
Abdurrahiem Arif, SH. MH Sda Sda 6,7
Imran, SH. MH
Nasrullah Muhammadong, SH. LLM Sda Sda 8,9
Adisty Septiani, SH. MH
3 DK7 032 Antropologi Hukum 2 A Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH Kamis 08.00 - 10.00
Abraham Kekka, SH. MH 17 Jan 2013 1
B Dr. Sahlan, SE. SH. MH
Ratu Ratna Korompot, SH. MH Sda Sda 2,3
C Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH
Revisi Dr. Hj. Fatimah Maddusila, SH. MH Sda Sda 4
D Dr. Arafah Sinjar, SH. MH
Hj. Nursiah Yunus, SH. MH Sda Sda 5
E Drs. H. Arsyad Said, SH. MH
Sahrul, SH. MH Sda Sda 6,7
F Manga Patila, SH. MH
Ahmad Aswar Rowa, SH. MH Sda Sda 8,9
Revisi Rosnani Lakuna, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
4 DK7 046 Etika Dan Tanggung Jawab Profesi 2 A Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH Jumat 08.00 - 10.00 1 Ansar, S.Hi. MH 11 Jan 2013
B Dr. Arafah Sinjar, SH. MH
Dr. Muhammad Al'Amri, SH. MH Sda Sda 2,3
C Sulwan Pusadan, SH. MH
Syamsu Thamrin, SH. MH Sda Sda 4
D Dr. Benny D. Yusman, SH. MH
Saharuddin Djohas, SH. MH Sda Sda 5
E Dr. Jubair, SH. MH
Ilham Nurman, SH. MH Sda Sda 6,7
F Abd. Rachman Hafid, SH. MH
Revisi Abd. Karimuddin, SH. MH Sda Sda 8,9
Sahrul, SH. MH
5 DK7 025 Kriminologi 2 A Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH Senin 12.30 -14.30
Dr. Ridwan Thahir, SH. MH 7 Jan 2013 1
B Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH
Awaliah, SH. MH Sda Sda 2,3
Dr. Jubair, SH. MH
D Dr. Johny Salam, SH. MH
Nurhayati Mardin, SH. MH Senin Sda 5
E H. Saleh Muliadi, SH. MH
Achmad Allang, SH. MH Sda Sda 6
Revisi Darmawati, SH. MH
F Dr. Benny D. Yusman, SH. MH Sda Sda 7
H. Hamdan Rampadio, SH. MH
G Patta Parang, SH. MH
Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH. MH Sda Sda 8
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
6 DK7 006 Perancangan Kontrak 2 A Fadjar Adam, SH Senin 08.00 - 10.00
Nurul Miqad, SH. M.Kn 14 Jan 2013 1
B Asmadi Weri, SH. MH
Erlan Ardiansyah, SH. MH Sda Sda 2,3
C Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH. MH
Adi Perwira, SH. M.Kn Sda Sda 4
D Dr. Muhammad Al Amri, SH. MH
Abd. Rachman Hafid, SH. MH Sda Sda 5
Revisi Husen, SH. MH
Saharuddin Djohas, SH. MH Sda Sda 6
F Armin K, SH. MH
Dewi Komalasari, SH. M.Kn Sda Sda 7
G Syamsu Thamrin, SH. MH Sda Sda 8
Shindy Nadya Sampelan, SH. M.Kn
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Hari Jam BT
7 DA7 051 Hukum Dagang Internasional 2 A Fadjar Adam, SH Jumat 07.30 - 09.30 1
Ikhsan Syafiuddin, SH. MH 18 Jan 2013
B Asmadi Weri, SH. MH
Virgayani Fattah, SH. MH Sda Sda 2
8 DC7 063 Hukum Dan Kerjasama Antar Daerah 2 A Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH. MH Jumat 07.30 - 09.30 6,7
Ansar, S.Hi. MH 18 Jan 2013
9 DC7 061 Hukum PEMDA 2 A Surahman, SH. MH Kamis
Revisi Rustam Paula, SH. MH 17 Jan 2013 10.00 - 12.00 4
A Abd. Wahid, SH. MH Jumat 07.30 - 09.30 3,4
10 DD7 067 Pembaharuan Hukum Pidana 2 Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH. MH 18 Jan 2013
B Dr. Johny Salam, SH. MH sda sda 5
Dr. Ridwan Thahir, SH. MH
11 DG7 081 Alternatif Penyelesaian Sengketa 2 A M. Djafar, SH. MH Jumat 09.30 - 11.30 2
Revisi H. M. Rusli Ayyub, SH. MH 18 Jan 2013
Saharuddin Djohas, SH. MH
Abd. Karimuddin, SH. MH 18 Jan 2013
12 DG7 080 Hukum Asuransi 2 A Darwati Pakki, SH. MH Kamis 10.00 - 12.00
Hj. Nursiah Yunus, SH. MH 17 Jan 2013 5
B H. M. Rusli Ayyub, SH. MH sda Sda 6
Adfiyanti Fadjar, SH. LLM
13 DG7 088 Hukum Konstitusi 2 A Dr. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH Jumat 07.30 - -9.30 8
Revisi Dr. Imran Juhaepah, SH. MH ,18 Jan 2013
DAFTAR MATA KULIAH WAJIB MINAT DAN
PILIHAN MINAT SEMESTER GANJIL 2012/2013
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
14 DG7 094 Viktimologi 2 A H. Saleh Muliadi, SH. MH Kamis 10.00 - 12.00 7,8
Awaliah, SH. MH 17 Jan 2013
B H. Saleh Muliadi, SH. MH sda sda 9,10
Awaliah, SH. MH
15 DF7 075 Hukum Ekonomi Internasional 2 A Agus Lanini, SH. MH Jumat 07.30 - -9.30 9
Zulkarnain, SH. MH ,18 Jan 2013
Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
16 DG7 102 Hukum Udara & Ruang Angkasa 2 A Suardi, SH. MH Kamis 10.00 - 12.00
Internasional Insarullah, SH. MH 17 Jan 2013 1
Hilda, SH. MH
17 DD7 069 Hukum Pidana Korupsi 2 A Dr. Jubair, SH. MH Selasa 12.30 - 14.30 1,2
Abd. Wahid, SH. MH 15 Jan 2013
B Dr. Johny Salam, SH. MH Sda sda 3,4
H. Amiruddin Hanafi, SH. MH
18 DA7 052 Hukum Perlindungan Konsumen 2 A Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH. MH Senin 10.00 - 12.00 12
Ilham Nurman, SH. MH 7 Jan 2013
Revisi B Syamsu Thamrin, SH. MH sda sda 13
Adfiyanti Fadjar, SH. LLM
19 DC7 062 Hak Menguji Perundang-Undangan 2 A M. Natsir Karim, SH. MH Selasa 12.30 - 14.30 9
Jalaluddin M. Isa, SH. MH 15 Jan 2013
Lely Tibaka, SH. MH
20 DG7 097 Hukum Pidana Viskal 2 A Patta Parang, SH. MH Kamis 10.00 - 12.00 2
Vivi Nur Qalbi, SH. MH 17-Jan-13
Revisi B Abd. Wahid, SH. MH sda sda 3
Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH. MH
21 DB7 059 Hukum Tata Ruang 2 A H. M. Yasin Nahar, SH. MH Selasa 12.30 - 14.30 5
H. Norman Said, SH. M.Si 15 Jan 2013
22 DF7 076 Hukum Lingkungan Internasional 2 A Dr. Sulbadana, SH. MH Selasa 13.30 - 14.30 8
Dr. Lembang Palipadang, SH. MH 15 Jan 2013
Virgayani Fattah, SH. MH
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari Jam BT
23 DG7 089 Hukum Antar Wewenang 2 A M. Natsir Karim, SH. MH
Rahmat Bakri, SH. MH
24 DA7 053 Hukum Transportasi 2 A Syamsu Thamrin, SH. MH Selasa 12.30 - 14.30 6
Marini Citra Dewi, SH. MH 15 Jan 2013
Revisi B Dr. Syamsuddin Baco, SH. MH Sda Sda 7
Abd. Karimuddin, SH. MH
25 DG7 095 Perbandingan Hukum Pidana 2 A Dr. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH Jumat 09.30 - 11.30 5
Nurhayati Mardin, SH. MH 18 Jan 2013
B Abd. Wahid, SH. MH Sda Sda
Kamal, SH. MH 6,7
26 DF7 077 Hukum Penyelesaian Sengketa 2 A Ikhsan Syafiuddin, SH. MH Senin 10.00 - 12.00 14
Internasional Syamsuddin, SH. MH 7 Jan 2013
Ikbal, SH. MH
27 DG7 103 Hukum Telematika 2 A Zulkarnain, SH. MH Jumat 09.30 - 11.30 1
Riri Anggraini, SH. MH 18 Jan 2013
Rosdian, SH. MH
28 DD7 068 Hukum Pidana Lingkungan 2 A Dr. Johny Salam, SH. MH Senin 10.00 - 12.00 8,9
Dr. Ridwan Thahir, SH. MH 7 Jan 2013
B Patta Parang, SH. MH SDA SDA 10,11
Achmad Allang, SH. MH
Keterangan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
PILIHAN MINAT SEMESTER GANJIL 2012/2013
Keterangan
SDA
No. Kode MK Mata Kuliah SKS KlS Dosen Pengasuh Mata Kuliah P/M HARI Jam BT
1 DK7 019 PENGANTAR ILMU HUKUM 3 A 1. Asmadi Weri, SH. MH SENIN 1
2. Nasrum, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00
3. DR. Muhammad Al'Amri, SH.MH
2 DK7 030 PENGANTAR HUKUM INDONESIA 3 A 1. H. M. Yasin Nahar, SH. MH P/M SENIN
2. Drs.Mansyur Armin Bin Ali,SH.MH SELASA 10.00 - 12.00 1
3
3 DK7 045 KEWIRAUSAHAAN 2 A 1. M. Ikbal, SE. MH P/M SENIN
2. Andi Herman Jaya, SE. M.Si SELASA 12.30 - 14.30 1
4 DUM 005 ILMU KEALAMAN DASAR 2 A 1. Ir. Burhanuddin Samad, SH P/M RABU
2. Ir. Muh. Sirajuddin, MP KAMIS 08.00 10.00 1
3
5 DUM 001 PENDIDIKAN AGAMA 2 A 1. Drs. Supardi, M.Ag P/M RABU
2. Ayyub Mubarak, S.Hi. MH KAMIS 10.00 - 12.00 1
3
6 DK7 004 HUKUM ISLAM 3 A 1. Drs. H. Arsyad Said, SH. MH P/M RABU
2. H. Azhar Ridwan , Lc. MA KAMIS 12.30 - 14.30 1
3. Susi Susilawati, S.Hi. MH
7 DUM 002 PENDIDIKAN PANCASILA 2 A 1. H. Saleh Muliadi, SH., MH P/M SENIN 08.00-10.00
2. Rustam Paula, M, SH. MH SELASA 2
3
Semester : I
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah HARI HARI BT Keterangan
8 DUM 004 ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 2 A 1. Drs. Noch Alatas, MH P/M SENIN 10.00 - 12.00
2. Andi Herman Jaya, SE. M.Si SELASA 2
3
9 DK7 001 HUKUM PERDATA 3 A 1. M. Djafar, SH. MH P/M SENIN
2. Armin K, , SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 2
3. Jamaluddin, SH.
10 DK7 030 HUKUM PERIZINAN 2 A 1. H. M. Yasin Nahar, SH. MH P/M RABU
2. Gunawan Arifin, SH. MH KAMIS 08.00-10.00 2
3
11 DK7 012 HUKUM INTERNASIONAL 3 A 1. DR. Lembang Palipadang, SH. MH P/M RABU
2. Suardi, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 3
3. Hilda, SH. MH
12 D10 105 HUKUM PIDANA 3 A 1. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH P/M SENIN
2. DR. Benny D. Yusman, SH. MH SELASA 08.00-10.00 3
3. Vivi Nur Qalbi, SH. MH
13 DK7 008 HUKUM TATA NEGARA 3 A 1. M. Natsir Karim, SH. MH P/M SENIN
2. DR. Imran Juhaepa, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 3
3. Isman Bruarharja, SH. MH
14 DK7 006 PERANCANGAN KONTRAK 2 A 1. Fadjar Adam, SH P/M SENIN
2. Nurul Miqad, SH. M.Kn SELASA 12.30 - 14.30 3
3
15 DK7 003 HUKUM ADAT 2 A 1. Rusdin, SH P/M RABU
2. Rosnani Lakuna, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 2
3
16 D10 115 HUKUM AGRARIA 3 A 1. Armin K, SH. MH P/M RABU
2. Manga Patila, SH. MH KAMIS 08.00-10.00 3
3. Rosnani Lakuna, SH. MH
17 D10 142 FILSAFAT HUKUM 2 A 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH P/M RABU
2. DR. Arafah Sinjar, SH. MH KAMIS 12.30 - 14.30 3
3
Halaman 2
No. Kode MK Mata Kuliah SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah P/M HARI JAM Keterangan
18 DK7 002 HUKUM DAGANG 2 A 1. Fadjar Adam, SH RABU
2. Adfiyanti Fadjar, SH. LLM KAMIS 12.30 - 14.30 4
3
19 DK7 023 HUKUM PIDANA LANJUTAN 3 A 1. Patta Parang, SH. MH P/M SENIN
2. Achmad Allang, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 4
3. Awaliah, SH. MH
20 DK7 036 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 2 A 1. Zulkarnain, SH. MH P/M SENIN
2. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 4
3. Insarullah, SH. MH
21 D10 109 HUKUM ACARA PERDATA 3 A 1. Abd. Rachman Hafid, SH. MH P/M SENIN
2. Ilham Nurman, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 6
3. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH
22 DK7 035 HUKUM LAUT 2 A 1. Sulbadana, SH. MH P/M SENIN
2. Agus Lanini, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 4
3. Virgayani Fattah, SH. MH
23 DK7 010 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN) 3 A 1. DR. Bustamin Nontji, SH. MH P/M RABU
2. H. Ahmad HB, SH. MH KAMIS 08.00 - 10.00 4
3. Rahmat Bakri, SH. MH
24 DK7 039 HUKUM AGRARIA LANJUTAN 2 A 1. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH P/M RABU
2. Manga Patila, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 4
3
25 DK7 037 HUKUM DAN HAM 2 A 1. Syamsuddin, SH. MH P/M SENIN
2. Nasrum, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 5
3. Suardi, SH. MH
26 DK7 038 HUKUM PERDATA LANJUTAN 2 A 1. Sulwan Pusadan, SH. MH P/M SENIN
2. Abraham Kekka, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 5
3
27 DK7 029 HUKUM PAJAK 2 A 1. Surahman, SH. MH P/M RABU
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH KAMIS 10.00 - 12.00 5
3
Halaman 3
No. Kode MK Mata Kuliah SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah P/M HARI JAM Keterangan
28 DK7 041 HUKUM ADAT LANJUTAN 2 1. Darwati Pakki, SH. MH SENIN 2. Abraham kekka, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 5 3
29 D10 110 HUKUM ACARA PIDANA 3 A 1. Abd. Wahid, SH. MH P/M RABU 2. Nurhayati Mardin, SH. MH KAMIS 08.00 - 10.00 7 3. Vivi Nur Qalbi, SH. MH
30 D10 111 HUKUM ACARA T.U.N 3 A 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH P/M SENIN 2. Surahman, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 6 3. Rahmat Bakri, SH. MH
31 D10 138 HUKUM KETENAGAKERJAAN 2 A 1. H. Ahmad HB, SH. MH P/M SENIN 2. Asri Lasatu, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 6 3
32 D10 133 H A K I 2 A 1. Suarlan Datupalinge, SH. MH P/M RABU 2. Adfiyanti Fadjar, SH. LLM KAMIS 08.00 - 10.00 6 3
33 DK7 033 SOSIOLOGI HUKUM 2 A 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH P/M RABU 2. Sahrul, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 6 3
34 DK7 040 HUKUM ISLAM LANJUITAN 2 A 1. Drs. Supardi, SH. MH P/M RABU 2. Ayyub Mubarak, S.Hi. MH KAMIS 12.30 - 14.30 5 3
35 DK7 009 PERANCANGAN PER-UU 2 A 1. Soleman S. Rory, SH. MH P/M SENIN 2. Lely Tibaka, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 7 3
36 D1A 142 ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI 2 A 1. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH P/M SENIN 2. Abd. Rachman Hafid, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 7 3
37 DK7 016 PRAKTEK PERADILAN PERDATA 2 A 1. M. Djafar, SH. MH P/M SENIN 2. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 7 3
38 DK7 018 PRAK. PERADILAN TATA USAHA NEGARA 2 A 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH P/M RABU 2. Ansar, S.Hi. MH KAMIS 12.30 - 14.30 7 3
39 DK7 043 HUKUM INVESTASI 2 B 1. Syamsu Thamrin, SH. MH P/M SENIN 2. Ratu Ratna Korompot, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 8 3
Halaman 4
No. Kode MK Mata Kuliah SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah P/M HARI JAM Keterangan
40 DK7 024 HUKUM PIDANA KHUSUS 3 A 1. DR. Jubair, SH. MH RABU
2. H. Amiruddin Hanafi, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 7
3. Awaliah, SH. MH
41 D1A 145 KRIMINOLOGI 2 A 1. DR. Benny D. Yusman, SH. MH P/M SENIN
2. Kamal, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 8
3
42 DK7 017 PRAK. PERADILAN PINANA 2 A 1. Achmad Allang, SH. MH P/M SENIN
2. Nurhayati Mardin, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 8
3
43 D10 137 ANTROPOLOGI HUKUM 2 A 1. Prof. DR. Sutarman Yodo, SH. MH P/M RABU
2. Nurul Miqad, SH. M.Kn KAMIS 08.00 - 10.00 8
3
44 DK7 026 ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 2 A 1. Soleman S. Rory, SH. MH P/M RABU
2. Rustam Paula, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 8
3
45 DA7 058 HUKUM PEMBIAYAAN 2 A 1. H. M. Rusli Ayyub, SH. MH P/M RABU
2. Suarlan Datupalinge, SH. MH KAMIS 12.30 - 14.30 8
3
46 DA7 044 HUKUM PERBANKAN 2 A 1. Nasrum, SH. MH P/M SENIN
2. Susi Susilawati, S.Hi. MH SELASA 08.00 - 10.00 9
3
47 DUM 003 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 A 1. I Ketut Suasana, SH. P/M SENIN
2. Syachdin, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 9
3
48 DK7 022 MPH 3 A 1. Prof. DR. Sutarman Yodo, SH. MH P/M RABU
2. Agus Lanini, SH. MH KAMIS 12.30 - 14.30 6
3
49 DUM 009 BAHASA INDONESIA 2 A 1. M. Asri B, S.Pd. M.Pd P/M RABU
2. Tamrin, S.Pd KAMIS 12.30 - 14.30 2
3
50 DK7 028 HUKUM PARPOL DAN PEMILU 2 A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH P/M RABU
2. Nasrullah Muhammadong, SH. LLM KAMIS 08.00 - 10.00 9
3. Imran, SH. MH
Halaman 5
No. Kode MK Mata Kuliah SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah P/M HARI JAM Keterangan
51 DK7 027 HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA 2 A 1. M. Natsir Karim, SH., MH RABU
2. Jalaluddin M. Isa, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 9
3. Abdurrahiem Arief, SH. MH
52 DK7 011 HUKUM LINGKUNGAN 2 A 1. DR Sulbadana, SH. MH P/M RABU
2. DR. Lembang Palipadang, SH. MH KAMIS 12.30 - 14.30 9
3
53 DA7 051 HUKUM DAGANG INTERNASIONAL 2 A 1. Fadjar Adam, SH P/M SENIN
2. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 10
3
54 DD7 069 HUKUM PIDANA KORUPSI 2 A 1. Abd. Wahid, SH. MH P/M SENIN
2. H. Amiruddin Hanafi, SH. MH SELASA 10.00 - 12.00 10
3
55 DA7 052 HU8KUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 2 A 1. Ilham Nurman, SH. MH P/M SENIN
2. Syamsu Thamrin, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 10
3
56 DF7 077 HK. PENYELESAIAN SENGKETA 2 A 1. Ilham Nurman, SH. MH P/M RABU
2. Saharauddin Djohas, SH. MH KAMIS 08.00 - 10.00 10
3
57 D67 095 PERBANDINGAN HUKUM PIDANA 2 A 1. H. Saleh Muliadi, SH. MH P/M RABU
2. Nurhayati Mardin, SH. MH KAMIS 10.00 - 12.00 10
3
58 DA7 053 HUKUM TRANSPORTASI 2 A 1. Suarlan Datupalinge, SH. MH P/M RABU
2. Syamsu Thamrin, SH. MH KAMIS 12.30 - 14.30 10
3
59 D67 080 HUKUM ASURANSI 2 A 1. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH P/M SENIN
2. H. M. Rusli Ayyub, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 11
3
60 DUM 008 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) 2 A 1. DR. Sahlan, SE. SH. MH P/M SENIN
2. Jamaluddin, SH SELASA 10.00 - 12.00 11
3
61 DA7 054 HUKUM PERUSAHAAN 2 A 1. Asmadi Weri, SH. MH P/M SENIN
2. Ratu Ratna Korompot, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 11
3
Halaman 6
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah P/M HARI JAM Keterangan
62 DD7 066 HUKUM PENETENSIER 2 A 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH RABU
2. DR. H. Hamdan Rampadio, SH. MH KAMIS 08.00 - 10.00 11
3
63 DF7 078 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 2 A 1. DR. Jubair, SH. MH P/M SENIN
2. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH SELASA 12.30 - 14.30 9
3
64 DG7 083 KEJAHATAN KORPORASI 2 A 1. DR. Benny D. Yusman, SH. MH P/M RABU
2. Kamal, SH, MH KAMIS 10.00 - 12.00 11
3
65 DK7 021 ILMU NEGARA 3 A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH P/M RABU
2. DR. Imran Juhaepa, SH. MH KAMIS 08.00 - 10.00 5
3
66 DUM 011 BAHASA INGGERIS 2 A 1. Dra. Hj. Baliana Amir, M.Pd P/M RABU
2 KAMIS 12.30 - 14.30 11
3
67 DG7 094 VIKTIMOLOGI 2 A 1. H. Saleh Muliadi, SH. MH P/M SENIN
2. Awaliah, SH. MH SELASA 08.00 - 10.00 12
3
NIP.19610313 198903 1 001
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
1 DK7 005 Hukum Agraria 3 A H. Supriadi, SH, M.Hum Senin, 10.00-12.00 1, 2
Dr. Muhammad Al Amri, SH, MH 10 Jan. 2011
B Abraham Kekka, SH MH
Andi Bustamin Nongdji, SH, MH Sda Sda 3
C Alimuddin, SH, MH
D Darwati Pakki, SH, MH
M. Djafar, SH, MH Sda Sda 4
E Dr. Muhammad Al Amri, SH, MH
Nurul Miqad, SH, M.Kn Sda Sda 6, 7
F Hj. Nursiah Yunus, SH, MH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
Semester : III
Marini Citra Dewi, SH Sda Sda 9
H Asmadi Weri, SH, MH
Arwan I Makanu, SH Sda Sda 10
Hal. 9
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
2 DK7 008 Hukum Tata Negara 3 A H. Idham Chalid, SH, MH Rabu, 10.00-12.00 1, 2
Nasrullah Muhammadong, SH, LLM 13 Jan. 2011
Rustam, SH, MH
Mujahidah, SH, MH Sda Sda 3, 4
C Soleman S. Rory, SH, MH
Muh. Ridwan, SH, MH Sda Sda 5
D I Ketut Suasana, SH, MH
Isman Bruahardja, SH, M.Sc Sda Sda 6
E Bustamin Nongdji, SH, MH
Imran Juhaepa, SH, MH Sda Sda 7, 8
F Dr.H.Abd. Rasyid Thalib, SH, MH
Abd. Rahim Arief, SH, MH Sda Sda 9, 10
G M. Natsir Karim, SH, MH
Ansar, SH, MH Sda Sda 11
3 DK7 037 Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 A Zulkarnain, SH, MH Selasa 08.00-10.00
Dr. Sulbadana, SH, MH 11 Jan. 2011 1, 2
Budi Artha, SH
Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH, MH Sda Sda 3
C Nasrum, SH, MH
Hal. 10
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 037 Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 D Soleman S. Rory, SH, MH Selasa 08.00-10.00 6
Ikbal, SH, MH 11 Jan. 2011
E Agus Lanini, SH, MH
Virgayani Fatta, SH, MH Sda Sda 5
F Syamsuddin, SH, MH
G Ikhsan Syaifuddin, SH, MH
Hilda, SH, MH Sda Sda 8
H Abd. Wahid, SH, MH
Suardi, SH, MH Sda Sda 9
4 DK7 040 Hukum Islam Lanjutan 2 A Prof. Dr.H.Zainuddin Ali, SH, MA Rabu 08.00-10.00
M. Ayyub Mubarak, S.Hi 19 Jan. 2011 1, 2
B Prof.Dr.Palmawati, MH
C Drs. H. Arsyad Said, SH, MH
Ratu Ratna Korompot, SH, MH Sda Sda 4
M. Ayyub Mubarak, S.Hi
D Drs. Supardi, M.Ag
E H.Hamdan Rampadio, SH, MH
M. Ayyub Mubarak, S.Hi Sda Sda 5
F Prof. Dr.H.Zainuddin Ali, SH, MA
Syarif Edwar, SH, MH Sda Sda 7
Hal. 11
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 040 Hukum Islam Lanjutan 2 G M. Rusli Ayyub, SH, MH Rabu 08.00-10.00 8
H. Azhar Ridwan, LC, MA 19 Jan. 2011
H Prof. Dr. Palmawati, MH
Nurhayati. S. Nokoe, S.Ag, MH Sda Sda 9
5 DK7 007 Hukum Pidana 3 A Hj. Murniati Saloko, SH, MH Kamis 10.00-12.00
Awaliah, SH, MH 13 Jan. 2011 5
B Drs. H.Farid Mappalahere, SH, MH
Syachdin, SH, MH Sda Sda 1
C Dr. Jubair, SH, MH
H. Hamdan Rampadio, SH, MH Sda Sda 2
D Achmad Allang, SH, MH
Vivi Nurqalbi, SH, MH Sda Sda 3
E Dr. Benny D. Yusman, SH, MH
Kamal, SH, MH Sda Sda 4
F Saleh Muliadi, SH, MH
Fidyah Faramitah Utami, SH Sda Sda 6
G Abd. Wahid, SH, MH
Nurhayati Mardin, SH, MH Sda Sda 7
H Patta Parang, SH, MH
Syachdin, SH, MH Sda Sda 8
I Amiruddin Hanafi, SH, MH
Nurhayati Mardin, SH, MH Sda Sda 9
Hal. 12
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
6 DK7 038 Hukum Adat Lanjutan 2 A Hj. Humairah Sabri, SH Senin 10.00-12.00 1, 2
Nurul Miqad, SH, M.Kn 17 Jan. 2011
B Drs. H. Arsyad Said, SH, MH
Ahmad Azwar Rowa, SH, MH Sda Sda 3
C Darwati Pakki, SH, MH
Rosnani Lakuna, SH, MH Sda Sda 5
D Abraham Kekka, SH, MH
Arwan I Makanu, SH Sda Sda 4
E Hj. Nursiah Yunus, SH, MH
Gustina, SH Sda Sda 6
F Rusdin, SH
G Manga Patilla, SH, MH
Andi Bustamin Dg.Kunu, SH, MH Sda Sda 8
H Abraham Kekka, SH, MH
Ahmad Azwar Rowa, SH, MH Sda Sda 9, 10
7 DK7 Hukum Perdata Lanjutan 2 A Hj. Humairah Sabri, SH Sabtu 08.00-10.00
Nurul Miqad, SH, M.Kn 15 Jan. 2011 1, 2
B Alimuddin, SH, MH
Abd. Rahman Hafid, SH Sda Sda 6, 7
Ratu Ratna Korompot, SH, MH
Hal. 13
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 038 Hukum Perdata Lanjutan 2 D M. Djafar, SH, MH Sabtu 08.00-10.00 4
M. Rusli Ayyub, SH, MH 15 Jan. 2011
E Dr. Muhammad Al Amri, SH, MH
Andi Bustamin Dg. Kunu, SH, MH Sda Sda 5
F Darwati Pakki, SH, MH
Suarlan Datu Palinge, SH, MH Sda Sda 8
G Hj. Nursiah Yunus, SH, MH
Syamsu Thamrin, SH, MH Sda Sda 9
H Sulwan Pusadan, SH, MH
Rusdin, SH Sda Sda 10
Hal. 14
NIP. 19560331 198511 1 001
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
1 DK7 036 Hukum Humaniter Internasional 2 A Syamsuddin. M, SH, MH Senin, 12.30-14.30 1, 2
Dr. Sulbadana, SH, MH 10 Jan. 2011
Virgayani Fattah, SH, MH
Budi Artha, SH Sda Sda 3, 4
C Zulkarnain, SH, MH
D Iksan Syaifuddin, SH, MH
Adfianti Fadjar, SH, LLM Sda Sda 6, 7
E Insarullah, SH, MH
Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH, MH Sda Sda 8, 9
F Suardi, SH, MH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
Semester : V
Hilda, SH, MH Sda Sda 10
2 DK7 013 Hukum Acara Perdata 3 A M. Djafar, SH, MH Selasa 10.00-12.00
Abd. Rahman Hafid, SH 11 Jan. 2011 1, 2
B M. Rusli Ayyub, SH, MH
Sahrul, SH, MH Sda Sda 3, 4
Hal. 15
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 013 Hukum Acara Perdata 3 C Ilham Nurman, SH, MH Selasa 10.00-12.00
Ahmad Azwar Rowa, SH, MH 11 Jan. 2011 5
D Nasrum, SH, MH
Andi Bustamin Dg. Kunu, SH, MH Sda Sda 6, 7
E Alimuddin, SH, MH
F Manga Patila, SH, MH
Djamaluddin Badong, SH Sda Sda 10
3 DK7 015 Hukum Acara TUN 3 A Bustamin Nongdji, SH, MH Sabtu 10.00-12.00
H. Ahmad HB, SH, MH 15 Jan. 2011 1, 2
B H. Muh. Yasin Nahar, SH, MH
Djalaluddin, SH, MH Sda Sda 3, 4
C Surahman, SH, MH
D H. Norman Said, SH, M.Si
Rahmat Bakri, SH, MH Sda Sda 6, 7
E Dr.H.Abd. Rasyid Thalib, SH, MH
Gunawan Arifin, SH, MH Sda Sda 8, 9
F Prof. Dr.Abdullah, SH, MH
Awaluddin, SH, MH Sda Sda 10, 11
Lutfi Aji Asmoro, SH, MH
Hal. 16
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
4 DK7 014 Hukum Acara Pidana 3 A Drs.H. Farid Mappalahere, SH, MH Kamis 08.00-10.00
Vivi Nur Qalbi, SH, MH 13 Jan. 2011 1, 2
B Patta Parang, SH, MH
Awaliah, SH, MH Sda Sda 3, 4
C Abd. Wahid, SH, MH
Syachin, SH, MH Sda Sda 5
D H. Hamdan Rampadio, SH, MH
Nurhayati Mardin, SH, MH Sda Sda 6
E Amiruddin Hanafi, SH, MH
Kamal, SH, MH Sda Sda 7, 8
F Saleh Muliadi, SH, MH
Achmad Allang, SH, MH Sda Sda 9
5 DK7 035 Hukum Laut 2 A Agus Lanini, SH, MH Jum'at 13.30-15.30
Virgayani Fatta, SH, MH 14 Jan. 2011 1, 2
B Syamsuddin. M, SH, MH
Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH, MH Sda Sda 5
C Zulkarnain, SH, MH
D Insarullah, SH, MH
E Ikhsan Syaifuddin, SH, MH Sda Sda 8, 9
Ikbal, SH, MH
Hal. 17
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 035 Hukum Laut 2 F Suardi, SH, MH Jum'at 13.30-15.30
Hilda, SH, MH 14 Jan. 2011 10
G Dr. Subadana, SH, MH
Muzakir, SH Sda Sda 11
6 DK7 031 Hukum Ketenagakerjaan 2 A H. Idham Chalid, SH, MH Rabu 12.30-14.30
Asri Lasatu, SH, MH 19 Jan. 2011 1, 2
B Prof.Dr. Abdullah, SH, MH
M. Natsir Karim, SH, MH Sda Sda 5
C H. Norman Said, SH, M.Si
Gunawan Arifin, SH, MH Sda Sda 3, 4
D Surahman, SH, MH
E Bustamin Nongdji, SH, MH
Rahmat Bakri, SH, Mh Sda Sda 8
F H. Muh. Yasin Nahar, SH, MH
Lutfi Aji Asmoro, SH, MH Sda Sda 9
G H. Ahmad HB, SH, MH
Saharuddin Djohas, SH, MH Sda Sda 10
7 DK7 030 Hukum Perizinan 2 A H. Muh. Yasin Nahar, SH, MH Kamis 10.00-12.00
Asri Lasatu, SH, MH 13 Jan. 2011 10
B Bustamin Nongdji, SH, MH Sda Sda 11
H. Ahmad HB, SH, MH
Hal. 18
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 030 Hukum Perizinan 2 C Prof. Dr. Abdullah, SH, MH Kamis 10.00-12.00
Djalaluddin, SH, MH 13 Jan. 2011 12
D H. Norman Said, SH, M.Si
Lutfi Aji Asmoro, SH, MH Sda Sda 13
E Dr.H.Abd. Rasyid Thalib, SH, MH Senin 12.30-14.30
Gunawan Arifin, SH, MH 17 Jan. 2011 9
F Surahman, SH, MH
G H. Ahmad HB, SH, MH
Awaluddin, SH, MH Sda Sda 11
H Drs. Noch Alatas, MH
Rustam, SH, MH Sda Sda 12
Ansar, SH, MH
8 DK7 042 Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 A Fadjar Adam, SH, MH Selasa 10.00-12.00
(H A K I) Adfianti Fadjar, SH, LLM 18 Jan. 2011 1, 2
B Dr. Muhammad Al Amri, SH, MH
Ahmad Azwar Rowa, SH, MH Sda Sda 3, 4
C Asmadi Weri, SH, MH
M. Iqbal, SH, MH Sda Sda 5
D Nasrum, SH, MH
E Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, MH Sda Sda 8
Ratu Ratna Korompot, SH, MH
Hal. 19
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 042 Hak Atas Kekayaan Intelektual 2 F Suarlan Datu Palinge, SH, MH Selasa 10.00-12.00
(H A K I) Sahrul, SH, MH 18 Jan. 2011 9
9 DK7 044 Hukum Perbankan 2 A Asmadi Weri, SH, MH Senin 08.00-10.00
M. Iqbal, SH, MH 17 Jan. 2011 9, 10
B Fadjar Adam, SH
C Prof.Dr.Sutarman Yodo, SH, MH
Sahrul, SH, MH Sda Sda 12
D Dr. Muhamamd Al Amri, SH, MH
Ratu Ratna Korompot, SH, MH Sda Sda 13
E Nasrum, SH, MH Selasa 08.00-10.00
Manga Patilla, SH, Mh 18 Jan. 2011 11
F Ahmad Azwar Rowa, SH, MH
Sahrul, SH, MH Sda Sda 12
G Syamsu Thamrin, SH, MH
Saharuddin Djohas, SH, MH Sda Sda 13
Hal. 20
NIP. 19560331 198511 1 001
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
1 DK7 034 Filsafat Hukum 2 A Drs.H.Farid Mappalahere, SH, MH Jum'at 09.30-11.30 1, 2
Dr.H.Abd.Rasyid Thalib, SH, MH 14 Jan. 2011
B Prof.Dr.Palmawati, MH
C Prof.Dr.Sutarman Yodo, SH, Mh
Dr.Suprin Na'a, SH, MH Sda Sda 3, 4
D Dr.Benny D.Yusman, SH, MH
Dr.Muhammad Al Amri, SH, MH Sda Sda 6
E Prof.Dr. Abdullah Sulaeman, SH, MH
H. Hamdan Rampadio, SH, MH Sda Sda 7
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS HUKUM
Semester : VII
Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, MH Sda Sda 8
2 DK7 009 Perancangan Peraturan Perundang- 2 A H. Idham Chalid, SH, MH Rabu 12.30-14.30
Undangan Nasrullah Muhammadong, SH, MH 12 Jan. 2011 1, 2
B Dr. Suprin Na'a, SH, MH
Mujahidah, SH, MH Sda Sda 3, 4
Hal. 21
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 009 Perancangan Peraturan Perundang- 2 C Soleman S. Rory, SH, MH Rabu 12.30-14.30
Undangan Gunawan Arifin, SH, MH 13 Jan. 2011 6
D Surahman, SH, MH
E I Ketut Suasana, SH
Abdurrahim Arief, SH, MH Sda Sda 7
F Soleman S. Rory, SH, MH
M. Natsir Karim, SH, MH Sda Sda 8
G Dr. Suprin Na'a, SH, MH
Mujahidah, SH, MH Sda Sda 9
3 DK7 032 Antropologi Hukum 2 A Hj. Humairah Sabri, SH Kamis 08.00-10.00
Nurul Miqad, SH, M.Kn 20 Jan. 2011 1, 2
B Drs.H.Farid Mappalahere, SH, MH
Abraham Kekka, SH, MH Sda Sda 3, 4
C H. Baso Syarifuddin, SH, MS
Sahrul, SH, MH Sda Sda 5
D Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH, MH
Ahmad Azwar Rowa, SH, MH Sda Sda 6, 7
E Prof.Dr.Sutarman Yodo, SH, MH
Ratu Ratna Korompot, SH, MH Sda Sda 8
Hal. 22
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
4 DK7 046 Etika dan Tanggung Jawab Profesi 2 A Drs.H.Farid Mappalahere, SH, MH Senin 08.00-10.00
Ratu Ratna Korompot, SH, MH 17 Jan. 2011 1, 2
B H. Supriadi, SH, M.Hum
Dr.Muhammad Al Amri, SH, MH Sda Sda 3, 4
C Alimuddin, SH, MH
D Dr.Benny D.Yusman, SH, MH
Syamsu Thamrin, SH, MH Sda Sda 6, 7
E Dr. Jubair, SH, MH
Ilham Nurman, SH, MH Sda Sda 8
5 DK7 025 Kriminologi 2 A Drs.H.Farid Mappalahere, SH, MH Senin 12.30-14.30
Kamal, SH, MH 17 Jan. 2011 1
B Hj. Andi Murniati Saloko, SH, MH
Awaliah, SH, MH Sda Sda 5
C Dr. Jubair, SH, MH
Vivi Nur Qalbi, SH, MH Sda Sda 2
D Achmad Allang, SH, MH
Nurhayati Mardin, SH, Mh Sda Sda 3
E Saleh Muliadi, SH, MH
Fidyah Faramitah Utami, SH Sda Sda 4
Hal. 23
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
DK7 025 Kriminologi 2 F Dr. Benny D. Yusman, SH, MH Senin 12.30-14.30
Kamal, SH, MH 17 Jan. 2011 6
G Patta Parang, SH, MH'
Syachdin, SH, MH Sda Sda 7
H H. Hamdan Rampadio, SH, MH
Amiruddin Hanafi, SH, MH Sda Sda 8
6 DK7 006 Perancangan Kontrak 2 A Fadjar Adam, SH Selasa 12.30-14.30
Saharuddin Djohas, SH, MH 18 Jan. 2011 1, 2
B Dr. Muhammad Al Amri, SH, MH
Abd. Rahman Hafid, SH, MH Sda Sda 3, 4
C Asmadi Weri, SH, MH
M. Iqbal, SH, MH Sda Sda 6, 7
D Prof.Dr.Sutarman Yodo, SH, MH
Syamsu Thamrin, SH, MH Sda Sda 5
E Sahrul, SH, MH
Nurul Miqad, SH, M.Kn Sda Sda 8
7 DA7 051 Hukum Dagang Internasional 2 A Fadjar Adam, SH Senin 08.00-10.00
Ikhsan Syaifuddin, SH, MH 10 Jan. 2011 10,11
B Asmadi Weri, SH, MH
Adfianti Fadjar, SH Sda Sda 12, 13
Hal. 24
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
8 DB7 056 Hukum Kehutanan 2 A H. Muh. Yasin Nahar, SH, MH Senin 08.00-08.00
Ansar, SH, MH 10 Jan. 2011 14
9 DC7 061 Hukum PEMDA 2 A Dr.H.Abd. Rasyid Thalib, SH, MH Selasa
Rahmat Bakri, SH, MH 11 Jan. 201114.30-16.30 1
10 DD7 067 Pembaharuan Hukum Pidana 2 A Abd. Wahid, SH, Mh Selasa
Syachdin, SH, MH 11 Jan. 201114.30-16.30 4, 5
11 DB7 060 Hukum Perikanan 2 A Alimuddin, SH, MH
Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH, MH
12 DG7 081 Alternatif Penyelesaian Sengketa 2 A M. Djafar, SH, MH Senin 10.00-12.00
M. Rusli Ayyub, SH, MH 10 Jan. 2011 11,12
13 DG7 080 Hukum Asuransi 2 A Hj. Nursiah Yunus, SH, MH Kamis 12.30-14.30
Syamsu Thamrin, SH, MH 13 Jan. 2011 2,3,4
14 DG7 086 Hukum Perkebunan 2 A
15 DG7 088 Hukum Konstitusi 2 A H. Idham Chalid, SH, MH Kamis 12.30-14.30
I Ketut Suasana, SH, MH 13 Jan. 2011 1
16 DG7 094 Viktimologi 2 A Saleh Muliadi, SH, MH Kamis 12.30-14.30
Awaliah, SH, MH 13 Jan. 2011 5,6,7
17 DG7 099 Hukum Konstruksi 2 A
14
Hal. 25
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
18 DF7 075 Hukum Ekonomi Internasional 2 A Agus Lanini, SH, MH Rabu 08.00-08.00
Zulkarnain, SH, MH 19 Jan. 2011 10
19 DG7 102 Hukum Udara & Ruang Angkasa 2 A Zulkarnain, SH, Mh Rabu 12.30-14.30
Internasional Drs.Mansyur Armin Bin Ali, SH, MH 19 Jan. 2011 13
20 DG7 097 Hukum Pidana Viskal 2 A Abd. Wahid, SH, MH Rabu 12.30-14.30
Vivi Nur Qalbi, SH, MH 19 Jan. 2011 11,12
21 DA7 052 Hukum Perlindungan Konsumen 2 A H. Ahmad HB, SH, MH Sabtu 14.30-16.30 4, 5
Ilham Nurman, SH, MH 15 Jan. 2011
22 DB7 057 Hukum Pertambangan 2 A Nasrum, SH, MH Senin 10.00-12.00
H. Muh. Yasin Nahar, SH, MH 10 Jan. 2011 13
23 DC7 062 Hak Menguji Perundang-Undangan 2 A Dr. Suprin Na'a, SH, MH Sabtu 14.30-16.30
M. Natsir Karim, SH, MH 15 Jan. 2011 1
24 DD7 068 Hukum Pidana Korupsi 2 A Abd. Wahid, SH, MH Sabtu 14.30-16.30 6
Amiruddin Hanafi, SH, MH 15 Jan. 2011
25 DB7 059 Hukum Tata Ruang 2 A H. Ahmad HB, SH, MH Sabtu 14.30-16.30
Gunawan Arifin, SH, MH 15 Jan. 2011 3
26 DF7 076 Hukum Lingkungan Internasional 2 A Syamsuddin M, SH, MH Sabtu 14.30-16.30
Hilda, SH, MH 15 Jan. 2011 2
27 DG7 089 Hukum Antar Wewenang 2 A M. Natsir Karim, SH, MH Senin 10.00-12.00
Rahmat Bakri, SH, MH 17 Jan. 2011 11
Hal. 26
No. Kode MK Mata Kuliah SKS Kls Dosen Pengasuh Mata Kuliah Hari/Tanggal Jam BT Keterangan
28 Da7 053 Hukum Transportasi 2 A Suarlan Datu Palinge, SH, Mh Kamis 12.30-14.30
Syamsu Thamrin, SH, MH 20 Jan. 2011 2,3
29 DG7 085 Hukum Tata Guna Tanah 2 A M. Djafar, SH, MH Kamis 12.30-14.30
Darwati Pakki, SH, MH 20 Jan. 2011 6
30 DC7 063 Hukum dan Kerjasama Antar Daerah 2 A Prof.Dr.Sutarman Yodo, SH, MH Kamis 12.30-14.30
20 Jan. 2011 1
31 DG7 095 Perbandingan Hukum Pidana 2 A Hj. Murniati Saloko, SH, MH Kamis 12.30-14.30 8, 9
Nurhayati Mardin, SH, MH 20 Jan. 2011
32 DE7 072 Hukum Pengadaan Tanah 2 A Darwati Pakki, SH, MH Kamis 12.30-14.30
Abraham Kekka, SH, MH 20 Jan. 2011 7
33 DF7 077 Hukum Penyelesaian Sengkete 2 A Zulkarnain, SH, MH Kamis 12.30-14.30
Internasional Ikbal, SH, MH 20 Jan. 2011 4, 5
34 DG7 103 Hukum Telematika 2 A Agus Lanini, SH, MH Senin 10.00-12.00 12
Muzakir, SH, MH 17 Jan. 2011
Hal. 27
NIP. 19560331 198511 1 001
SEMESTER : II (DUA
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH TGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DUM 005 ILMU KEALAMAN DASAR 2 A 1. Dr. H. Amiruddin Kasim PK Rabu 10.00-12.00 1 14
2. Drs. Syamsu, M.Si 20-Jun-12
B 1. Ir. Burhanuddin Samad PK Sda Sda 2 14
2. Ir. Mustaring, MP
C 1. Ir. Muh. Sirajuddin, MP PK Sda Sda 3 14
2. H. Norman Said, SH. M.Si
D 1. Dr. Rusdin, Dien, MP PK Sda Sda 4 14
2. Moh. Mirzan, SS. M.Si
E 1. Drs. Abdullah, MT PK Sda Sda 5 14
2. Drs. Bustamin, M.Si
F 1. Dr. Baharuddin, MP PK Sda Sda 6 14
2. Yutdam, SS.M.Si
G 1. Prof. Dr. Hamsun, M.Ag. Sc, P.Hd PK Sda Sda 7,8 14
2. Ir. Jamidun, MT
H 1. Dra. Hj.Musdalifah Nurdin,M.Si PK Sda Sda 9 14
2. Dra. Lestari MP Ali, M.Si
2 DK7 045 KEWIRAUSAHAAN 2 A 1. Dr. Sahlan, SE. SH. MH PK Senin 12.30-14.30 1 14
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH 25-Jun-12
B 1. M. Ikbal, SE. MH PK Sda Sda 2 14
2. Adfiani Fadjar, SE. LLM
C 1. Husain HM Saleh, SE, M.Si PK sda Sda 3 14
2. Andi Herman Jaya, SE
1
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH TGL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 DUM 045 KEWIRAUSAHAAN 2 D 1. Benyamin Parubak, SE. M.Si PK Senin 12.30-14.30 4 14
2. M. Ikbal, SE. M.SH 25-Jun-12
E 1. Eddy Taqwa, SE. MS PK Sda Sda 5 14
2. Andi Herman Jaya, SE
F 1. Abu Tjaiya, SE. M.SI PK 14
2. Hj. Marwana, SE. MM Sda Sda 6
G 1. Benyamin Parubak, SE. M.Si PK 14
2. Ira Novianti Santi, SE. MH Sda Sda 7
H 1. H. Awaluddin, SH. SE. MH PK Sda Sda 8 14
2. Rita Yunus, SE. M.Si
3 DK7 004 HUKUM ISLAM 3 A 1. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA PK SELASA 08.00-10.00 1 24
2. Dr. Arafah Sinjar, SH. MH 19-Jun-12
Revisi 3. DR. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag
4. Hayyun Nur, S.Ag. M.Si
B 1. Prof. Dr. Palmawati, MH PK Sda Sda 2 24
2. H. Ashar Ridwan, Lc. MA
3. Ansar, S.Hi. MH
C 1. Drs. Arsyad Said, SH. MH PK Sda Sda 3 24
2. H. Hamdan Rampadio, SH. MH
3. Susi Susilawati, S.Hi. MH
D 1. H. M. Rusli Ayyub, SH. MH PK Sda Sda 4 24
2. Ayyub Mubarak, S.Hi. MH
3. H. Ashar Ridwan, Lc. MH
E 1. Drs. Supardi, M.Ag PK Sda Sda 5 24
2. Dr. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH
3. Ayyub Mubarak, S.Hi. MH
F 1. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA PK 24
2. Dr. Arafah Sinjar, SH. MH Sda Sda 6
Revisi 3. DR. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag
4. Ratu Ratna Korompot, SH. MH
G 1. Drs. H. Arsyad Said, SH. MH PK Sda Sda 7,8 24
2. H. Hamdan Rampadio, SH. MH
3. Susi Susilawati, S.Hi. MH
2
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 DK7 004 HUKUM ISLAM 3 H 1. Drs. Supardi, M.Ag PK SELASA 08.00-10.00 9 24
2. Nurhayati S. Noekoe, S.Ag. MH 19-Jun-12
3. Abd. Salam, S.Pd. MH
4 DK7 001 HUKUM PERDATA 3 A 1. Hj. Humairah Sabri, SH PK Kamis 08.00-10.00 24
Revisi 2. Rusdin, SH 21-Jun-12
3. Arwan I Makanu, SH 1
4. Nurul Miqad, SH. M.Kn
B 1. Abraham Kekka, SH. MH
2. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH PK Sda Sda 2 24
3. Abd. Rachman Hafid, SH. MH
4. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH
1. Hj Nursiah Yunus, SH. MH
2. Manga'Patila, SH. MH PK Sda Sda 3 24
C 3. M. Iqbal, SE. MH
4. M. Tawakkal Putra, SH
1. Drs. H. Arsyad Said, SH. MH PK Sda Sda 4 24
D 2. Suarlan Datupalinge, SH. MH
Revisi 3. Ratu Ratna, SH. MH
4. Marini Citra Dewi, SH. MH
E 1. Sulwan Pusadan, SH. MH PK Sda Sda 5 24
2. Armin K, SH. MH
Revisi 3. Syamsu Thamrin, SH. MH
4. Gustinah, SH
F 1. Darwati Pakki, SH. MH PK Sda Sda 6 24
2. Rosnani Lakuna, SH. MH
3. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH
4. Shindy Sampelan, SH. M.Kn
G 1. M. Djafar, SH. MH PK Sda Sda 7,8 24
2. Ilham Nurman, SH. MH
3. Sahrul, SH. MH
H 1. Asmadi Weri, SH. MH
2. DR. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH PK Sda Sda 9 24
Revisi 3. H. M. Rusli Ayyub, SH. MH
4. Adfiyanti Fadjar, SH. LLM
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 DUM 008 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) 2 A 1. H. Norman Said, SH. M.Si PK Selasa 08.00-10.00 1 14
2. Djamaluddin, SH 26- Jun-12
B 1. DR. Sahlan, SH. SE. MH PK Sda Sda 2 14
2. Kamal, SH. MH
C 1. Burhanuddin Samad, SH. PK Sda Sda 3 14
2. Syamsuddin, SH. MH
D 1. DR. Arafah Sinjar, SH. MH PK Sda Sda 4 14
2. Drs. Muh. Marzuki, M.Si
E 1. Ir. Muh. Sirajuddin,MP PK Sda Sda 5 14
2. Wawan, SH
F 1. Ir. Burhanuddin H. Nasir, MP PK Sda Sda 6 14
2. Djamaluddin, SH
G 1. Drs. H. Dahlan Hi Hasan, M.Si PK Sda Sda 7 14
2. Suardi, SH. MH
H 1. Suardi, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Virgayani Fattah, SH. MH
6 DUM 004 ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 2 A 1. Drs H. Azhar Dg Mawasa PK SENIN 10.00-12.00 1 14
2. Dra. Hj. Baliana Amir, S.Pd 18-Jun-12
B 1. Prof. DR. H. Juraid, M.Hum PK Sda Sda 2 14
2. Susi Susilawati, S.Hi. MH
C 1. DR. Roslinawati, M.Si PK Sda Sda 3 14
2. Yunus, S.Sos
D 1. Prof. DR. Fadlia Fadlun, SE. M.SI PK 14
2. Ahmad Sinala, S.Sos. M.Si Sda Sda 4
E 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PK Sda Sda 5 14
2. Andi Herman Jaya, SE
F 1. Drs. Noch Alatas, MH PK 14
2. Ayyub Mubarak, S.Hi. MH Sda Sda 6
G 1. Dra. Evi Ningsih PK Sda Sda 7 14
2. H. Ashar Ridwan, Lc. MA
H 1. Muh. Darma Halwi, SE. MM PK Sda Sda 8 14
2. Hajir Bahran Maula, S.Sos
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 DK7 003 HUKUM ADAT 2 A 1. Hj. Humairah Sabri, SH PK Jumat 09.30-11.30 1 14
2. Nurul Miqad, SH. M.Kn 22-Jun-12
B Manga'Patila, SH. MH PK 14
2. Gustinah, SH Sda Sda 2
Revisi 3.Shindy Nadya Sampelan, SH. M.Kn
C 1. Drs. H. Arsyad Said, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. Marini Citra Dewi, SH. MH
D 1. Abraham kekka, SH. MH PK Sda Sda 4 14
Revisi 2. Arwan I Makanu, SH
E 1. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH PK 14
2. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH Sda Sda 5
F 1. Darwati Pakki, SH. MH PK 14
2. Rosnani Lakuna, SH. MH Sda Sda 6
G 1. Rusdin, SH PK 14
2. Susi Susilawati, S.Hi. MH Sda Sda 7,8
H 1. Armin K, SH. MH PK 14
2. Arwan I makanu, SH Sda Sda 9
5
Palu,
SEMESTER : IV (EMPAT
KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DK7 039 HUKUM AGRARIA LANJUTAN 2 A 1. DR. Sahlan, SH. SE. MH PM/PK Jumat 07.30-09.30 1 14
2. DR. Arafah Sinjar, SH. MH 22-Jun-12
B 1. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH PK 2 14
2. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH Sda Sda
3. Andi Rismaladewi Abduh, SH. MH
C 1. Darwati Pakki, SH. MH PK 3 14
2. Rosnani Lakuna, SH. MH Sda Sda
D 1. Asmadi Weri, SH. MH PK 6,7 14
2. Dewi Kumalasari, SH. MH Sda Sda
E 1. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH PK 4,5 14
2. Manga'Patila, SH. MH Sda Sda
Revisi 3. Nurul Miqad, SH. M.Kn
F 1. M. Djafar, SH. MH PK 8 14
2. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH Sda Sda
Revisi 3. Saharuddin Djohas, SH. MH
G 1. Abraham Kekka, SH. MH PK 9 14
2. Marini Citra Dewi, SH. MH Sda Sda
H 1. Rusdin, SH PK 10 14
2. Arwan I Makanu, SH Sda Sda
3. Shindy Nadya Sampelan, SH. M.Kn
6
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 DK7 010 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN) 3 A 1. H. M. Yasin Nahar, SH. MH PK Kamis 12.30-14.30 1 14
2. Jalaluddin M. Isa, SH. MH 21-Jun-12
3. Nur Achsan Syam, SH
B 1. Bustamin Nontji SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Rahmat Bakri, SH. MH
3. Wahyuni, SH. MH
C 1. Surahman, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. DR. Imran Juhaepa, SH. MH
3. Wawan Ilham, SH.
D 1. H. Norman Said, SH. M.Si PK Sda Sda 6,7 14
2. Gunawan Arifin, SH. MH
3. Asriani, SH
E 1. H. Ahmad HB, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH
3. Suardi, SH. MH
F 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Ansar, SH. MH
3. Indriani, SH.
G 1. Prof. DR. H. Abdullah Sulaeman, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. Asri Lasatu, SH. MH
3. M. Ikbal, SH
H 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Ansar, SH. MH
3. Wawan Ilham, SH.
3 DK7 012 HUKUM INTERNASIONAL 3 A 1. DR. Sulbadana, SH. MH PM/PK Selasa 10.00-12.00 1 24
2. Rosdian, SH 19-Jun-12
B 1. Syamsuddin, SH. MH PK Sda Sda 2 24
2. Virgayani Fattah, SH. MH
Revisi 3. Riri Anggriani, SH. MH
C 1. Zulkarnain, SH. MH PK Sda Sda 3 24
Revisi 2. Drs. Mansur Armin Bin Ali, SH.MH
D 1. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH PK Sda Sda 6,7 24
2. Ito Lawputra, SH. MH
7
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 DK7 012 HUKUM INTERNASIONAL 3 E 1. DR. Lembang Palipadang, SH. MH PK Selasa 10.00-12.00 4,5 24
2. Drs. Mansur Armin Bin Ali, SH.MH 19-Jun-12
3. Arfanita, SH. MH
F 1. Suardi, SH. MH PK Sda Sda 8 24
2. Agustina, SH. MH
Revisi 3. Budi Arta, SH.
G 1. Agus Lanini, SH. MH PK Sda Sda 9 24
2. Hilda, SH. MH
H 1. Insarullah, SH. MH PK Sda Sda 10 24
2. Ikbal, SH. MH
4 DK7 023 HUKUM PIDANA LANJUTAN 3 A 1. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH PM/PK Senin 10.00-12.00 1 24
2. Awaliah, SH. MH 25-Jun-12
3. Herlin Eka Yusman, SH. MH
B 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PK Sda Sda 2 24
2. H. Hamdan Rampadio, SH. MH
C 1. DR. Jubair, SH. MH PK Sda Sda 3 24
2. Nurhayati Mardin, SH. MH
D 1. Patta Parang, SH. MH PK Sda Sda 6,7 24
2. Syachdin, SH. MH
E 1. DR. Benny D. Yusman, SH. MH PK Sda Sda 4,5 24
2. Kamal, SH. MH
F 1. H. Saleh Muliadi, SH. MH PK Sda Sda 8 24
2. DR. Kartini Malarangan, SH. MH
G 1. Achmad Allang, SH. MH PK Sda Sda 9 24
2. Vivi Nur Qalbi, SH. MH
H 1. Abd. Wahid, SH. MH PK Sda Sda 10 24
2. H. Amiruddin Hanafi, SH. MH
5 DK7 027 HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA 2 A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH PM/PK Selasa 10.00-12.00 1 24
2. Nasrullah Muhammadong, SH. LLM 26-Jun-12
B 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK 24
2. Isman Bruarharja, SH. M.Sc Sda Sda 2
Revisi 3. Leli Tibaka, SH. MH
C 1. Soleman S. Rory, SH. MH PK Sda Sda 3 24
2. Imran, SH. MH
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 DK7 027 HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA D 1. Ketut Suasana, SH. PK Selasa 10.00-12.00 24
2. Rustam, SH. MH 26-Jun-12 6,7
Revisi 3. Adhisty Septhyiani, SH. MH
E 1. M. Natsir Karim, SH. MH PK 24
2. Jalaluddin M. Isa, SH. MH Sda Sda 4,5
F 1. Ratna Dewi Petalolo, SH. MH PK 24
2. Abdurrahim Arif, SH. MH Sda Sda 8
G 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK 24
2. Gunawan Arifin, SH. MH Sda Sda 9
Revisi 3. Moh. Rizal, S.Hi. MH
H 1. DR. Imran Juhaepa, SH. MH PK Sda Sda 10 24
2. M. Ikbal, SH.
6 DK7 002 HUKUM DAGANG 3 A 1. Fadjar Adam, SH PM.PK Rabu 08.00-10.00 1 14
2. Adfiyanti Fadjar, SH. LLM 20-Jun-12
B 1. Asmadi Weri, SH. MH PK 14
2. Armin K, SH. MH Sda Sda 2
C 1. M. Djafar, SH. MH PK 14
2. Ilham Nurman, SH, MH Sda Sda 3,4
3. Saharuddin Djohas, SH. MH
D 1. Abaraham Kekka, SH. MH PK Sda Sda 7,8 14
2. Sahrul, SH. MH
E 1. Prof. DR. Sutarman Yodo, SH. MH PK Sda Sda 5,6 14
2. M. Ikbal, SH. MH
F 1. Suarlan Datupalinge, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2.Syamsu Thamrin, SH. MH
1. DR. Muhammad AL'Amri, SH. MH
G 2. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH PK Sda Sda 10 14
3. Husen, SH. MH
H 2. Nasrum, SH. MH PK Sda Sda 11 14
3. Djamaluddin, SH
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 DK7 028 HUKUM PARPOL DAN PEMILU A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH PK Senin 12.30-14.30 1 14
2. Nasrulah Muhammadong, SH. LLM 18-Jun-12
B 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Abdurahim Arief, SH. MH
Revisi 3. Leli Tibaka, SH. MH
C 1. Soleman S. Rory, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. Imran, SH. MH
D 1. I Ketut Suasana, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
2. Rustam Paula, SH. MH
Revisi 3. Adisthy Septhyiani, SH. MH
E 1. M. Natsir Karim, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. Jalaluddin M. Isa, SH. MH
F 1. Ratna Dewi Petalolo, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Gunawan Arifin, SH. MH
G 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. Isman Bruaharja, SH. M.Sc
Revisi 3. Moh. Rizal, S.Hi. MH
H 1. DR. Imran Juhaepa, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. M. Ikbal, SH.
8 DK7 011 HUKUM LINGKUNGAN 2 A 1. H. Norman, Said, SH. M.Si PK Rabu 10.00-12.00 1 14
2. Djamaluddin, SH 27-Jun-12
Revisi 3. Riri Anggraini, SH. MH
B 1. DR. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
C 1. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. Insarullah, SH. MH
Revisi 3. Arfanita, SH. MH
D 1. DR. Sulbadana, SH. MH PK Sda Sda 4 14
2. Syamsuddin, SH. MH
E 1. H. Ahmad HB, SH. MH PK Sda Sda 5 14
2. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH
10
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 DK7 011 HUKUM LINGKUNGAN F 1. Zulkarnain, SH. MH PK Rabu 10.00-12.00 6 14
2. Wawan Ilham, SH. MH 27-Jun-12
G 1. Agus Lanini, SH. MH PK Sda Sda 7,8 14
2. Virgayani Fattah, SH. MH
H 1. DR. Sahlan, SH. SE. MH PK Sda Sda 9 14
2. Ikbal, SH. MH'
SEMESTER : VI (ENAM)
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DK7 039 METODE PENELITIAN HUKUM DAN 3 A 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PM/PK SENIN 08.00-10.00 1 24
PENULISAN HUKUM (MPH) 2. DR. Lembang Palipadang, SH. MH 18-Jun-12
3. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH
B 1. Prof. DR. Sutarman Yodo, SH. MH PK 2 24
2. Agus Lanini, SH. MH Sda Sda
3. DR. Benny D. Yusman, SH. MH
C 1. Prof. DR. Palmawati, SH. MH PK 3 24
2. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH Sda Sda
3. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH
D 1. Prof. DR. Zainuddin Ali, MA PK 6,7 24
2. Jalaluddin, M.Isa, SH. MH Sda Sda
3. Suardi, SH. MH
E 1. DR. Jubair, SH. MH PK Sda Sda 4,5 24
2. Asri Lasatu, SH. MH
3. Vivi Nur Qalbi, SH. MH
F 1. DR. Sulbadana, SH. MH PK 8 24
2. DR. Arafah Sinjar, SH. MH Sda Sda
3. Nasrullah Muhammadong, SH. LLM
G 1.Prof. DR. Abdullah Sulaeman, SH. MH PK 9 24
2. DR. Sahlan, SH. MH Sda Sda
3. Rahmat Bakri, SH. MH
H 1. DR. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH PK 10 24
2. DR. Kartini Malarangan, SH. MH Sda Sda
3. Hilda, SH. MH
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 DK7 024 HUKUM PIDANA KHUSUS 3 A 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PM/PK Kamis' 10.00-12.00 1 24
2. H. Amiruddin Hanafi, SH. MH 21-Jun-12
B 1. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH PK Sda Sda 2 24
2. Awaliah, SH. MH
3. Herlin Eka Yusman, SH.
Revisi C 1. DR. Benny D. Yusman, SH. MH PK Sda Sda 3 24
2. Kamal SH. MH
D 1, Patta Parang, SH. MH PK Sda Sda 6,7 24
2. Syachdin, SH. MH
E 1. H. Saleh Muliadi, SH. MH PK Sda Sda 4,5 24
2. DR. Kartini Malarangan, SH. MH
F 1. Achmad Allang, SH. MH PK Sda Sda 8 24
2. Vivi Nur Qalbi, SH. MH
G 1. Abd. Wahid, SH. MH PK Sda Sda 9 24
2. H. Hamdan Rampadio, SH. MH
H 1. DR. Benny D. Yusman, SH. MH PK Sda Sda 10 24
2. Nurhayati Mardin, SH. MH
3 DK7 012 ILMU PERUNDANG - UNDANGAN 3 A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH PM/PK Rabu 12.30-14.30 1 14
2. Nasrullah Muhammadong, SH. LLM 20-Jun-12
B 1. Soleman S. Rory, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Imran, SH. MH
C 1. Surahman, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. H. Ahmad HB, SH. MH
D 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
2. Gunawan Arifin, SH. MH
E 1. M. Natsir Karim, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. Jalaluddin M. Isa, SH. MH
F 1. Ratna Dewi Petalolo, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Abdurrahim Arief, SH. MH
Revisi 3. Leli Tibaka, SH. MH
G 1. DR. Imran Juhaepa, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. M. Ikbal, SH.
H 1. I Ketut Suasana, SH PK Sda Sda 10 14
2. Rustam Paula, SH, MH
13
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 DK7 029 HUKUM PAJAK 2 A 1. H, M. Yasin Nahar, SH. MH PK Jumat 13.30-15.30 1 14
2 Ansar, S.Hi. MH 22-Jun-12
3. Nur Achsan Syam, SH
B 1. Surahman, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Prof. DR. Abdullah Sulaeman, SH. MH
3. Suardi, SH. MH
C 1. H. Norman Said, SH. M.Si PK Sda Sda 3 14
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH
3. Wahyuni, SH
D 1. H. Ahmad HB, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
2. Ansar, S.Hi. MH
3. Indriani, SH.
E 1. Bustamin Nontji, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH
3. M. Ikbal, SH
F 1. Asri Lasatu, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Rahmat Bakri, SH. MH
3. Suardi, SH. MH
G 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. Rahmat Bakri, SH. MH
3. Asriani, SH.
H 1. Prof. DR. Abdullah Sulaeman, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Gunawan Arifin, SH. MH
3. Wawan Ilham, SH
5 DK7 016 PRAKTEK PERADILAN PERDATA 2 A 1. M. Djafar, SH. MH PK Selasa 12.30-14.30 1 14
2. Marini Citra Dewi, SH. MH 26-Jun-12
B 1. Ilham Nurman, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH
C 1. H. M. Rusli Ayyub, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. Abd. Rachman Hafid, SH. MH
D 1. Abd. Rachman Hafid, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
2. Sahrul, SH. MH
E 1. Nasrum, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. Saharuddin Djohas, SH. MH
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 DK7 016 PRAKTEK PERADILAN PERDATA 2 F 1. Fadjar Adam, SH PK Selasa 12.30-14.30 8 14
2. Djamaluddin Badong, SH 26-Jun-12
G 1.Sulwan Pusadan, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH
Revisi 3. Andi Rismaladewi, SH
H 1. Manga'Patila, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Rusdin, SH
6 DK7 017 PRAKTEK PERADILAN PIDANA 2 A 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PK Senin 08.00-10.00 1 14
2. Nurhayati Mardin, SH. MH 25-Jun-12
Revisi B 1. H. Saleh Muliadi, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. DR. Kartini Malarangan, SH. MH
C 1. Patta Parang, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. Kamal, SH. MH
D 1. Abd. Wahid, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
2. Syachdin, SH. MH
E 1. Achmad Allang, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. Vivi Nur Qalbi, SH. MH
F 1. DR. Benny D. Yusman, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Syachdin, SH. MH
G 1. H. Hamdan Rampadio, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. H. Amiruddin Hanafi, SH. MH
H 1. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Awaliah, SH. MH
7 DK7 018 PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA 2 A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH PK Rabu 08.00-10.00 1 14
NEGARA 2. Abdurrahim Arief, SH. MH 27-Jun-12
3. Rahmat Bakri, SH. MH PK
1. H. M. Yasin Nahar, SH. MH
B 2. Jalaluddin M. Ia, SH. MH PK Sda Sda 2 14
3. M. Ikbal, SH.
C 1. I Ketut Suana, SH. PK Sda Sda 3 14
2. Asri Lasatu, SH. MH
3. Indriani, SH PK
1. Surahman, SH. MH
D 2. Rahmat Bakri, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
3. Ansar, S.Hi. MH
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 DK7 018 PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA 2 E 1. H. Ahmad HB, SH. MH PK Rabu 08.00-10.00 4,5 14
NEGARA 2. Gunawan, SH. MH 27-Jun-12
3. Wahyuni, SH. MH
F 1. H. Norman Said, SH. M.Si
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH PK Sda Sda 8 14
3. Asriani, SH
G 1. Bustamin Nontji, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. Ansar, SH. MH
3. Swardi, SH.
H 1. Prof. DR. Abdullah Sulaeman, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Asri Lasatu, SH. MH
3. Nur Achsan Syam, SH
8 DK7 033 SOSIOLOGI HUKUM 2 A 1. Prof. DR. H. Zainuddin Ali, MA PK Selasa 12.30-14.30 1 14
2. DR. Arafah Sinjar, SH. M.Hum 19-Jun-12
Revisi 3. Agustina, SH. MH
B 1. Drs. Lembang Palipadang, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Abd. Rachman Hafid, SH. MH
C 1. Drs. H Farid Mappalahere, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. DR. Benny D. Yusman, SH. MH
D 1. Bustamin Nontji, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
2. DR. Sulbadana, SH. MH
E 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. Zulkarnain, SH. MH
F 1. DR. Sahlan, SH. SE. MH PK Sda Sda 8 14
2. DR. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH
G 1. Prof. DR. Palmawati, MH PK Sda Sda 9 14
2. Insarullah, SH. MH
H 1. Nasrum, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH
9 DK7 043 HUKUM INVESTASI 2 A 1. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH PK Rabu 12.30-14.30 1 14
2. M. Ikbal, SE. MH 27-Jun-12
3. Husen, SH. MH
B 1. DR. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Sahrul, SH. MH
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
9 DK7 043 HUKUM INVESTASI 2 C 1. Prof. DR. Sutarman Yodo, SH. MH PK Rabu 12.30-14.30 3 14
2. Adfianti Fadjar, SH. LLM 27-Jun-12
D 1. Ilham Numan, SH. MH PK Sda Sda 6,7 14
2. Nasrum, SH. MH
3. Saharuddin Djohas, SH. MH
E 1. Asmadi Weri, SH. MH PK Sda Sda 4,5 14
2. Shindy Nadya Sampelan, SH. S.Km
F 1. Sulwan Pusadan, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Ratu Ratna, SH. MH
Revisi 3. Irwati Landegawa, SH
G 1. Armin K, SH. MH PK Sda Sda 9 14
2. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH
B 1. Fadjar Adam, SH PK Sda Sda 10 14
2. Syamsu Thamrin, SH. MH
MK ; WAJIB MINAT HUKUM BISNIS A 1. Fadjar Adam, SH PK Rabu 10.00-12.00 10,11 14
10 DA7 055 HUKUM PEMBIAYAAN 2 2. Syamsu Thamrin, SH. MH 20-Jun-12
B 1. Suarlan Datupalinge, SH. MH PK Sda Sda 12,13 14
2. Armin K, SH. MH
11 DA7 054 HUKUM PERUSAHAAN 2 A 1. Fadjar Adam, SH PK Senin 10.00-12.00 9 14
2. Adfianti Fadjar, SH. LLM 18-Jun-12
B 1. Suarlan Datupalinge, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Ratu Ratna, SH. MH
C 1. Ilham Nurman, SH. MH PK Sda Sda 11 14
2. Muh. Ikbal, SE. MH
MK ; PILIHAN MINAT HUKUM BISNIS 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH Jumat 09.30-11.30 11,12 14
12 DC7 065 HUKUM KEUANGAN NEGARA 2 A 2. Rahmat Bakri, SH. MH 22-Jun-12
13 DC7 083 KEJAHATAN KOORPORASI 2 A 1. Abd. Wahid, SH. MH PK Jumat 09.30-11.30 10 14
2. Nurhayati Mardin, SH. MH 22-Jun-12
14 DG7 084 HUKUM PERSAINGAN USAHA 2 A 1. H. M. Rusli Ayyub, SH. MH PK Selasa 08.00-10.00 10 14
2. Muh. Ikbal, SE. MH 26-Jun-12
15 MK : PILIHAN MINAT
HUKUM & SUMBER DAYA ALAM
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MK ; WAJIB MINAT
HUKUM & PEMERINTAHAN
19 DC7 064 HUKUM KEPEGAWAIAN 2 A 1. H. M. Yasin Nahar, SH. MH PK Senin 10.00-12.00 12,13 14
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH 18-Jun-12
20 DC7 065 HUKUM KEUANGAN NEGARA 2 A 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK Jumat 09.3011.30 11,12 14
2. Rahmat Bakri, SH. MH 22-Jun-12
MK : PILIHAN MINAT 2
HUKUM & PEMERINTAHAN
21 DG7 090 HUKUM PEMERINTAHAN DESA 2 A 1. Surahman, SH. MH PK Rabu 10.00-12.00 14 14
2. Asri Lasatu, SH. MH 20-Jun-12
22 DG7 091 SISTEM PERADILAN INDONESIA 2 A 1. Soleman S. Rory, SH. MH PK Kamis 08.00-10.00 14 14
2. Abd. Rachman Hafid, SH. MH 21-Jun-12
23 DG7 092 HUKUM KEWARGANEGARAAN A 1. Ketut Suasana, SH PK Selasa 08.00-10.00 11 14
2 2. Isman Bruarharja, SH. M.Sc 26-Jun-12
14
HK TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN
24 DD7 066 HUKUM PENETENSIER 2 A 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PK Selasa 08.00-10.00 10,11 14
2. H. Hamdan Rampadio, SH. MH 19-Jun-12
B 1. DR. Kartini Malarangan, SH. MH PK Sda Sda 12,13 14
2. Kamal, SH. MH
25 DF7 078 Hukum Pidana Internasional 2 A 1. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH PK Kamis 08.00-10.00 10,11 14
2. Virgayani Fattah, SH. MH 21-Jun-12
Revisi 3. Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
Revisi B 1. DR. Jubair, SH. MH PK Sda Sda 12,13 14
2. Hilda, SH. MH
HK.Tentang Penangulangan Kejahatan 2
KODE MINIMAL
N0 MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 DG7 083 KEJAHATAN KOORPORASI 2 A 1. Abd. Wahid, SH. MH PK Jumat 09.30-11.30 10 14
2. Nurhayati Mardin, SH. MH 22-Jun-12
28 DG7 098 KEJAHATAN KEAMANAN NEGARA 2 A 1. H. Saleh Muliadi, SH. MH PK Sda Sda 13 14
2. Syachdin, SH. MH
29 DG7 096 KEJAHATAN KONTEMPORER 2 A 1. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH PK Senin 12.30-14.30 11 14
2. Awaliah, SH. MH 18-Jun-12
MK : wajib minat
Hk. Ekonomi dan Trans Nasional
34 DE7 101 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 2 A 1. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH PK Kamis 08.00-10.00 10,11 14
2. Virgayani Fattah, SH. MH 21-Jun-12
3. Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
B 1. DR. Jubair, SH, MH PK Sda Sda 12,13 14
2. Hilda, SH. MH
36 DEF 079 HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL 2 A 1. Agus Lanini, SH. MH PK Senin 10.00-12.00 14 14
Revisi 2. Rosdian, SH. MH 18-Jun-12
Revisi 3. Riri Anggraini, SH. MH
MK : Pilihan Minat
Hukum Ekonomi Dan Transnasional
37 DG7 104 KPS Hukum Internasional 2 B 1. Zulkarnain, SH. MH PK Jumat 07.30-09.30 12 14
2. Ikbal, SH. MH 22-Jun-12
38 DG7 106 Hukum Diplomatik 2 G 1. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH PK Jumat 07.30-09.30 11 14
2. Riri Anggraini, SH. MH 22-Jun-12
39 DG7 107 HUKUM EKSTRADISI 2 1. DR. Lembang Palipadang, SH. MH
2. Suardi, SH. MH
3. Rosdian, SH. MH
SEMESTER : II (DUA
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DUM 005 ILMU KEALAMAN DASAR 2 A 1. Drs. H. Amiruddin Kasim, SH PK Selasa 09.45 - 11.25 1 14
2. Drs. Syamsu, M.Si
2. H. Norman Said, SH. M.Si Sda Sda 3 14
D 1. DR. Rusdin, Dien, MP PK 14
2. Moh. Mirzan, SS. M.Si Sda Sda 4
E 1. Drs. Abdullah, MT PK 14
2. Drs. Bustamin, M.Si Sda Sda 5
F 1. DR. Baharuddin, MP PK 14
2. Yutdam, SS. M.Si Sda Sda 6
G 1. Prof. DR. Hamsun, M.Agr. Sc, P.Hd PK
2. Ir. Jamidun, MT Sda Sda 7 14
H 1. Dra. Hj. Musdalifah Nurdin, M.Si PK 14
2. Dra. Lestari MP Ali, M.Si Sda Sda 8
2 DK7 045 KEWIRAUSAHAAN 2 A 1. DR. Sahlan, SE. SH. MH PK Jumat 08.00 - 09.40 1 14
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH
B 1. M. Ikbal, SE. MH PK Sda Sda 2 14
2. Adfiani Fadjar, SE. LLM
C 1. Husain HM Saleh, SE, M.Si PK sda Sda 3 14
2. Andi Herman Jaya, SE
1
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 DK7 045 KEWIRAUSAHAAN 2 D 1. Benyamin Parubak, SE. M.Si PK Jumat 08.00 - 09.40 4 14
2. M. Ikbal, SE. M.SH
E 1. Eddy Taqwa, SE. MS PK 14
2. Andi Herman Jaya, SE Sda Sda 5
F 1. Abu Tjaiya, SE. M.SI PK 14
2. Hj. Marwana, SE. MM Sda Sda 6
G 1. Benyamin Parubak, SE. M.Si PK 14
1. Ira Novianti Santi, SE. MH Sda Sda 7
H 1. H. Awaluddin, SH. SE. MH PK Sda Sda 8 14
2. Rita Yunus, SE. M.Si
3 DK7 004 HUKUM ISLAM 3 A 1. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA PK SELASA 08.00-09.40 1 24
2. Dr. Arafah Sinjar, SH. MH KAMIS 14.00-15.40
Revisi 3. DR. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag
4. Hayyun Nur, S.Ag. M.Si
B 1. Prof. Dr. Palmawati, MH PK 24
2. H. Ashar Ridwan, Lc. MA Sda Sda 2
3. Ansar, S.Hi. MH
3. Susi Susilawati, S.Hi. MH
D 1. M. Rusli Ayyub, SH. MH PK 24
2. Ayyub Mubarak, S.Hi Sda Sda 4
3. H. Ashar Ridwan, Lc. MH
E 1. Drs. Supardi, M.Ag PK SELASA 08.00-09.40 5 24
2. Dr. H. Abd., Rasyid Thalib, SH. MH KAMIS 14.00-15.40
3. M. Ayyub Mubarak, S.Hi
F 1. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA PK 24
2. Dr. Arafah Sinjar, SH. MH Sda Sda 6
Revisi 3. DR. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag
4. Ratu Ratna, SH. MH
G 1. Drs. H. Arsyad Said, SH. MH PK Sda Sda 7 24
2. H. Hamdan Rampadio, SH. MH
3. Susi Susilawati, S.Hi
H 1. Drs. Supardi, M.Ag PK Sda Sda 8 24
2. Nurhayati S. Noekoe, S.Ag. MH
3. Abd. Salam, S.Pd. MH
2
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 DK7 001 HUKUM PERDATA 3 A 1. Hj. Humairah Sabri, SH PK Senin 14.00 - 15.40 24
Revisi 2. Rusdin, SH Rabu 08.00 - 09.40
3. Arwan I Makanu, SH 1
4. Nurul Miqad, SH. M.Kn
B 1. Abraham Kekka, SH. MH PK
2. Dr. Muhammad Al'Amri, SH. MH Sda Sda
3. Abd. Rachman Hafid, SH. MH 2 24
4. Andi Bustamin Dg. Kunu, SH. MH
1. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH
2. Manga'Patila, SH. MH PK Sda Sda 3 24
C 3. M. Iqbal, SE. MH
Revisi 4. M. Tawakkal Putra, SH
1. Drs. H. Arsyad Said, SH. MH PK 24
D 2. Suarlan Datupalinge, SH. MH Sda 4
3. Ratu Ratna, SH. MH
Revisi 4. Marini Citra Dewi, SH. MH
E 1. Sulwan Pusadan, SH. MH PK 24
2. Armin K, SH. MH Sda Sda 5
3. Syamsu Thamrin, SH. MH
4. Gustinah, SH.
3. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH
4. Shindy Sampelan, SH. M.Kn
G 1. M. Djafar, SH. MH
2. Ilham Nurman, SH. MH PK Sda Sda 7 24
3. Sahrul, SH. MH
H 1. Asmadi Weri, SH. MH 24
Revisi 2. DR. Marhaeni Ria Siombo, SH. MH PK Sda Sda 8
2. H. M. Rusli Ayyub, SH. MH
3. Adfiyanti Fadjar, SH. LLM
5 DUM 008 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) 2 A 1. H. Norman Said, SH. M.Si Rabu 09.45 - 11.25 14
2. Djamaluddin, SH PK 1
B 1. DR. Sahlan, SE. SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Kamal, SH. MH
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 DUM 008 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) 2 C 1. Burhanuddin Samad, SH PK 14
2. Syamsuddin, SH. MH Sda Sda 3
D 1. DR. Arafah Sinjar, SH. MH PK Sda Sda 4
2. Drs. Muh. Marzuki, M.Si 4
E 1. Ir. Muh. Sirajuddin, MP PK Sda Sda 5
2. Wawan, SH
F 1. Ir. H. Burhanuddin H. Nasir, MP PK Rabu 09.45 - 11.25 6 14
2. Djamaluddin, SH
1. Drs. H. Dahlan Hi Hasan, M.Si PK Sda Sda 7 14
G 2. Suardi, SH. MH
H 1. Suardi, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Virgayani Fattah, SH. MH
6 DUM 004 ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR 2 A 1. Drs. H. Azhar Dg Mawasa PK SENIN 09.45 - 11.25 1 14
2. Dra. Hj. Baliana Amir, S.Pd
B 1. Prof. DR. H. Juraid, M.Hum PK 14
2. Susi Susilawati, S.Hi. MH Sda Sda 2
C 1. DR. Roslinawati, M.Si PK 14
2. Yunus, S.Sos Sda Sda 3
D 1. Prof. DR. Fadlia Fadlun, SE., M.Si PK 14
2. Ahmad Sinala, S.Sos, M.Si Sda Sda 4
E 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PK Sda Sda 5 14
2. Andi Herman Jaya, SE
F 1. Drs. Noch Alatas, MH PK 14
2. M. Ayub Mubarak R, S.Hi Sda Sda 6
G 1. Dra. Evi Ningsih PK Sda Sda 7 14
2. H. Ashar Ridwan, Lc. MA
H 1. Muh. Darma Halwi, SE.MM PK Sda Sda 8 14
2. Hajir Bahran Maula, S.Sos
4
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 DK7 003 HUKUM ADAT 2 A 1. Hj. Humairah Sabri, SH Kamis 12.15 - 13.55 1 14
2. Nurul Miqad, SH. M.Kn
B 1. Manga'Patila, SH. MH 14
2. Gustina, SH Sda Sda 2
Revisi 3. Shindy Nadya Sampelan, SH. M.Kn
C 1. Drs. H. Arsyad Said, SH. MH 14
2. Marini Citra Dewi, SH. MH Sda Sda 3
D 1. Abraham Kekka, SH. MH Sda Sda 4 14
Revisi 2. Arwan I Makanu, SH.
E 1. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH 14
2. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH Sda Sda 5
F 1. Darwati Pakki, SH. MH 14
2. Rosnani Lakuna, SH. MH Sda Sda 6
G 1. Rusdin, SH. 14
2. Susi Susilawati, S.Hi. MH Sda Sda 7
H 1. Armin K, SH. MH 14
2. Arwan I Makanu, SH Sda Sda 8
5
SEMESTER : IV (EMPAT
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DK7 039 HUKUM AGRARIA LANJUTAN 2 A 1. DR. Sahlan, SE. SH. MH PM/PK Jumat 15.15 16.55 1 14
2. DR. Arafah Sinjar, SH. MH
B 1. Hj. Nursiah Yunus, SH. MH PK 2 14
2. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH Sda Sda
3. Andi Rismaladewi Abduh, SH
C 1. Darwati Pakki, SH. MH PK 3 14
2. Rosnani Lakuna, SH. MH Sda Sda
D 1. Asmadi Weri, SH. MH PK 4 14
2. Dewi Kumalasari, SH. MH Sda Sda
E 1. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH PK 5 14
2. Manga'Patila, SH. MH Sda Sda
Revisi 3. Nurul Miqad, SH. M.Kn
F 1. M. Djafar, SH. MH PK 6 14
2. Andi Bustamin Dg Kunu, SH. MH Sda Sda
Revisi 3. Saharuddin Djohas, SH. MH
G 1. Abraham Kekka, SH. MH PK 7 14
2. Marini Citra Dewi, SH. MH Sda Sda
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
H 1. Rusdin, SH PK 8 14
2. Arwan I Makanu, SH Sda Sda
3. Shindy Nadya Sampelan, SH. M.Kn
6
No. KODE MINIMAL MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 DK7 010 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN) 3 A 1. H. M. Yasin Nahar, SH. MH PK Rabu 12.15 - 13.55 1 14
2. Jalaluddin M.Isa, SH. MH Jumat 13.30 - 15.10
3. Nur Achsan Syam, SH
B 1. Bustamin Nontji, SH. MH PK Sda Sda 2 14
2. Rahmat Bakri, SH. MH
3. Wahyuni, SH
C 1. Surahman, SH. MH PK Sda Sda 3 14
2. DR. Imran Juhaepa, SH. MH
3. Wawan Ilham, SH
D 1. H. Norman Said, SH. M.SI PK Sda Sda 4 14
2. Gunawan Arifin, SH. MH
3. Asriani, SH
E 1. H. Ahmad HB, SH. MH PK Sda Sda 5 14
2. H. Awaluddin, SH. SE. MH
3. Suardi, SH.
F 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK Sda Sda 6 14
2. Ansar, SH. MH
3. Indriani, SH.
G 1. Prof. DR. Abdullah Sualeman, SH. MH PK Sda Sda 7 14
2. Asri Lasatu, SH. MH
3. M. Ikbal, SH
H 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Ansar, SH. MH
3. Wawan Ilham, SH
3 DK7 012 HUKUM INTERNASIONAL 3 A 1. DR. Sulbadana, SH. MH PM/PK SELASA 12.15 - 13.55 1 24
2. Rosdian, SH. MH KAMIS 08.00 - 09.40
3. Florence Anita Sidabutar, SH
B 1. Syamsuddin, SH. MH PK Sda Sda 2 24
2. Virgayani Fattah, SH. MH
Revisi 3. Riri Anggriani, SH. MH
C 1. Zulkarnain, SH. MH PK Sda Sda 3 24
Revisi 2. Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
D 1. Ikhsan Syafiuddin, SH. MH PK Sda Sda 4 24
2. Ito Lawputra, SH
E 1. DR. Lembang Palipadang, SH. MH PK Sda Sda 5 24
2. Drs. Mansyur Armin Bin Ali, SH. MH
2. Arfanita, SH. MH
No. KODE
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT MINIMAL
KULIAH PERKULIAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 DK7 012 HUKUM INTERNASIONAL F 1. Suardi, SH. MH PK Sda Sda 6 24
2. Agustina, SH. MH
Revisi 3. Budi Arta, SH
3 G 1. Agus Lanini, SH. MH PK SELASA 12.15 - 13.55 7 24
2. Hilda, SH. MH KAMIS 08.00 - 09.40
H 1. Insarullah, SH. MH PK Sda Sda 8 24
2. Ikbal, SH. MH
4 DK7 023 HUKUM PIDANA LANJUTAN 3 A 1. Hj. Andi Murniati Saloko, SH. MH PM/PK KAMIS 09.45-11.25 1 24
2. Awaliah, SH. MH JUMAT 09.45-11.25
3. Herlin Eka Yusman, SH
B 1. Drs. H. Farid Mappalahere, SH. MH PK 24
2. H. Hamdan Rampadio, SH. MH Sda Sda 2
C 1. DR. Jubair, SH. MH PK 24
2. Nurhayati Mardin, SH. MH Sda Sda 3
D 1. Patta Parang, SH. MH PK 24
2. Syachdin, SH. MH Sda Sda 4
E 1. DR. Benny D. Yusman, SH. MH PK 24
2. Kamal, SH. MH Sda Sda 5
F 1. H. Saleh Muliadi, SH. MH PK 24
2. DR. Kartini Malarangan, SH. MH Sda Sda 6
G 1. Achmad Allang, SH. MH PK Sda Sda 24
2. Vivi Nur'qalbi, SH. MH 7
H 1. Abd. Wahid, SH. MH PK Sda Sda 8 24
2. H. Amiruddin Hanafi, SH. MH
5 DK7 027 HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA 2 A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH PM/PK Rabu 14.00 15.40 1 24
2. Nasrullah Muhammadong, SH. LLM
B 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK 24
2. Isman Bruaharja, SH. MH Sda Sda 2
Revisi 3. Leli Tibaka, SH. MH
C 1. Soleman S. Rory, SH. MH PK 24
2. Imran, SH. MH Sda Sda 3
8
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 DK7 027 HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA 2 D 1. I Ketut Suasana, SH PK Rabu 14.00 15.40 24
2. Rustam, SH. MH 4
Revisi 3. Adisthy Septhyiani, SH. MH
E 1. M. Natsir Karim, SH. MH PK 24
2. Jalaluddin M. Isa, SH. MH Sda Sda 5
F 1. Ratna Dewi Petalolo, SH. MH PK 24
2. Abdurrahim Arif, SH. MH Sda Sda 6
G 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK 24
2. Gunawan Arifin, SH. MH Sda Sda 7
Revisi 3. Moh. Rizal, S.Hi. MH
H 1. DR. Imran Juhaepa, SH. MH PK 8 24
2. M. Ikbal, SH Sda Sda
6 DK7 002 HUKUM DAGANG 2 A 1. Fadjar Adam, SH PM.PK Selasa 14.00 - 15.40 1 14
2. Adfiyanti Fadjar, SH. LLM
B 1. Asmadi Weri, SH. MH PK
2. Armin K, SH. MH Sda Sda 2 14
C 1. M. Djafar, SH. MH
2. Ilham Nurman, SH. MH PK Sda Sda 3 14
3. Saharuddin Djohas, SH. MH
D 1. Abraham Kekka, SH. MH
2. Sahrul, SH. MH PK Sda Sda 4 14
E 1. Prof. DR. Sutarman Yodo, SH. MH PK 14
2. M. Ikbal, SH. MH Sda Sda 5
F 1. Suarlan Datupalinge, SH. MH PK 14
2. Syamsu Thamrin, SH. MH Sda Sda 6
9
No. KODE MINIMAL
MATA MATA KULIAH SKS KLS Dosen Pengasuh Mata Kuliah PM HARI Jam BT PERKULIAHAN
KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 DK7 002 HUKUM DAGANG 2 G 1. DR. Muhammad Al'Amri, SH. MH PK Selasa 14.00 - 15.40 7 14
2. Ahmad Aswar Rowa, SH. MH
3. Husen, SH. MH
H 1. Nasrum, SH. MH PK Sda Sda 8 14
2. Djamaluddin, SH
7 DK7 028 HUKUM PARPOL DAN PEMILU 2 A 1. DR. H. Idham Chalid, SH. MH PK SENIN 08.00- 09.40 9 14
2. Nasrullah Muhammadong, SH. LLM
B 1. DR. Aminuddin Kasim, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Abdurahiem Arief, SH. MH
Revisi 3. Leli Tibaka, SH. MH
C 1. Soleman S. Rory, SH. MH PK Sda Sda 11 14
2. Imran, SH. MH
D 1. I Ketut Suasana, SH PK Sda Sda 12 14
2. Rustam Paula, SH. MH
Revisi 3. Adisthy Septhyiani, SH. MH
E 1. M. Natsir Karim, SH. MH PK SENIN 09.45-11.25 9 14
2. Jalaluddin M. Isa, SH. MH
F 1. Ratna Dewi Petalolo, SH. MH PK Sda Sda 10 14
2. Gunawan Arifin, SH. MH
G 1. DR. H. Abd. Rasyid Thalib, SH. MH PK Sda Sda 11 14
2. Isman Bruaharja, SH. M.Sc
Revisi 2. Moh. Rizal, S.Hi. MH
H 1. DR. Imran Juhaepa, SH. MH PK Sda Sda 12 14
2. M. Ikbal, SH
8 DK7 011 HUKUM LINGKUNGAN 2 A 1. H. Norman Said, SH. M.Si PK SENIN 12.15-13.55 9 14
2. Djamaluddin, S