ik sagar hey zindgi 13 complete

of 191 /191

Author: urdumovies

Post on 11-Jan-2016

57 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sss

TRANSCRIPT

Page 1: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 2: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 3: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 4: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

..

l.,~l'? Iii -:-~?J07f.'lf"' ¢..•r--t7r-r'J-~ ,~-?1ir 1""-r.J'r17.f'-="~?f'i ~ .. 1r'ri-rr,!1 {'..,,,(.llfl"'1.d"f~,7'<~1r

f"'"?",~)~i['JO;"j 1 ['rJO-,. .(f rJO~Jrt"~· ,.::-'-1?1 /""'? ~ ,,.:., r:rtl;;fl V' c1J"'ir)I /""'? nr .... "fl ".(,r!. . .. • !-' ' ·,; • ,. ) ' ..J

irJOPY'1 .f"1r .rJS\«rJO f-: 1<J"17irf' {>'-',!' ,111111.r1-r1~' E,r-'r,...../'51 .flr;.i''}1-i..-r:fl

1ir'ir7(1·i')'.!)1JO,r-r,J, ?-5"..,,, ;7 ~; f."':r?..,,,1r:i J1«1 ~r1" I~ );f.1i'='f :i-1".'.fr7[*'~-=.-1(1)~1/1jl.r1r~•c(1;;fl-,::.J"" r '°'l(i";rlJ0(111(1 1""f•/-,::. ~JO Tl- ''" .. ) ·1 ,,.. .. JI • fl _n

r--·1"7l?;. /,)l:f '1 r1irfl /'1r" jlfl<""'?r~ ;!'- ' , - ;fr-:--.. '.,75'li--=--:!>1<1r:i>.i'ir,f7i'""?i117~n--=-fiJ:fl' 7' f71" (1•c¥ t1'1

(2 d1JO 'iiJllli'1-/1(1':f ;f1ti [".,...,.. /1<"1r:ijli--=-~-:-Jr- ;ri~':J 7~ e.,JV '/' 1 J.1l1Pi--=-;9. ;:rf :fl ...!Ir~ e.-;i:r-y; f"•f(1i11Jl ; r ;i;l~;r" ;9.;:r ;t'io'n e.,9111<..:=-/.1"11(1,!l'llr"" ,(.e.1";9.;.JiY1n r ~ :rici;ri ..nJi 1_<1~)~ ~ r-~7f ;ti:'.'1 [l'JO ,;;,,..,,....,r trici{l!'jci;ri ..n,;;,

•17!)'51<(.1:fl';' ,.=., J"'l?Vl-.. ·•'""'? ;t'1J1•)/''1fJ1,r7,~!'1""flr~-:-.r•:n,r?.!)'1fr>:"7~ "~fljlin r{IJ0(1 /If 'Ii-.. • -J'l· .• ,..,,,.. .i:i•.' "~_ 1.-1("'1,...,, ':,; ~~-:::?'j; Jf/'t'"!~?-'u

. .r1C1 f'i"r11J"l-' .. 1ry rj f1<'.'lr:i'J'-r:-'1-,,~-:-;""'?~;Jlif'J"?"-.J,rr"r.;i;;, ·-

..... :2,,.-.. "{i'Ji-1-·..;r-;r-~r.,7)l,:flc1' ~1::wr11i'1f JO f~'1"""?1"?<r .l)l;i•)I f rfi _,,...,.,.......f'.JP•tt'l'J'l-::.-)l_r-i<J"ljl~i--=-Yi..,,,~-.. r>. • !?-J07;.p-

p-. /-1 J1i--=-fi ri ~7;?111,,r..,,,nif ?J0"7'-''r'...,'11"11rr fiti{ xr1(.1,si~ •• ("""? ;i ;~i--=-1 i1 (24 . .ou·\ r1if"7r??.r' ;ri ;fl-.. 1<1')'?-~r-~:.'j...,<'-li-

_...;--<'l-i--=-•1''51 "11J01;:t'""?rr?""'?ir-4'"<?17-J0- .,1 ) _' /I ,. _... _, /" ,,.,J • l"".-,,e' ... _ n

.:f"""? .;:11 })'J'j1e.1'/'1irfi1t..--.;•;f'J"<(.11;t'14...,~'.frJ1..r ~;.t c c c

Page 5: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 6: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 7: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 8: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

I ~'? ?'? «iii r ,..f ;fl j'"1V')I-., . y;tin ~ Jf(l--''S'ln-.J,;., c-'-?" 7 i" 'fflr'• ... :r 1f /77( a 0•ri-.r i"'it.J':i ;r1f'l(.J1 J'J"i ;r ~i\,'l )i) !"4·-,,,(,i.rw ;l";f\-:o }'~y,r 1-11 r ;;./1"'4,f.'J,1-jf'T..'7:/'-eir:J ;ii.:>)~ rJ,'?.,?fi/ ,f17;?'Jf1 ei­(."(.1~4 _, i<ri-~;(1r4,..., .r p+ 1r;;" J' x /""" f°''E"' ;4-;y¥ y""f(l ~

,;;ri i''Jf(11r 1"'1r;;" J ?'Y ;rri ;~ij J-:/ ;:!'-, .?f..,, 11'Jlr7t1°''1?1 ,.....,YJ?..,,~7~ .... 4-"'(.1~1:;1"1?.1rJ1Y'' t J"i<ri-="J14rei-f,;1 .51,fl11:--f-1]'?1'""i-=" d1 ;fl (247-}?"¥ ti;; ,.....,7(1)1"?-::>/ ti'~? _!1;r1" !1"f'~1-f-!C71~' r-;r0f'l/tn1-1r.ir d~,,r

.. '"'"'i,7-W""?/'J" t rrrf'(T':;1'fl-;i"/<;r,;J'1f'"ft'"'/\:J:i'f°' lf'7f J' 1..(1+,, 'Ji-11'>7 .?-1"'1 t.i r:p:t4< """J?'J1,?f'i?.w-r7i?71 ~'·17 Z.-:?•r)/.' J1'11 ;;1'+ ?fi J;:.....,, J:1' {''7 ?-, j1:f'?'IJ1 .J"f'/.i ;,;r1" ..'rr

.. f.f,-1"'« ,r 'iJf(l"iif~ 7 _r ,r:'il'(l'";; .:>J1~r1P?'l-::-::f1i111)Jf'

.. 247-1" J."?"Jii-="/'"7Jf.1,.11;?~7w-n17-l/71< JT ,., .. • 111.Ti'Y''f(17" ;;(.1 .J.J-:.1.?.ir J'-' fi!l" f ~!l-1,.:.,1-=-n7" ,(1)1.::m'

.. 1,;.,11"' ¥:5'1"4,r Jf1"'-!'?:r J~i-=" /117,, "':;1"'1~~ .. <'J-="'/"JS1~""" ,t-1rrir1ri~rfl•~;f1Y-

"J':i Vi-=" .re:i41::1ei117~.,""""l'':i.,,...Jf r1'"/.,fl'rf' Jl /?" J, l{'1.1'1171r;;"-::>:;1<flfi.+,, " ,,,,":'1"r1r;v.-i4fl1''1f"r7-.. !'. .... i'fs?;,'l'flf.147)(-.. -(' '"°""'"'. ·- .. 11?':;1 p,, >.! < 7?.P-::>1n

f15'~{ • ""-(1 • • ·r)()" • A/. •· ) 1ri~Y11·r 7?~ -1~ -rr~"-;1.., ) ""(""'<"f'l-1(.17 .. -,.rr

•(.1 Jl ,/r(rµ~ 'Y.· . 7 'I n • • , . .-.. ~,.,-

" r::.i-rn..,, Y ~r.r;"'Jf + J,;., ;r Y'l 7(01 Y r'yi..,, "z.-='

111 t.i1r P ~1 .-!'1f-'"rt1,, J:t~..;:i-. . 1r~ ;ri /1~i'r'1:-x~ ¥a'Jf\7',;;:..,f\!11r.~~1)("'n+ )1'1<'"'"?\1"''!1{1:-!}11f17Y-,.r;1fl-,ji"lf""'-,, ~-I,;.,_ :!"r-7ifi-1f1r~b~ .rr,;i-;;..."" ·<"l+ u(" ·11 ,., •!'/ .. • ) •!'(" n

Page 9: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 10: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 11: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

\ .,.,,.., I'? ••

Page 12: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

'" .. # -' '

~"' r't.it.. .

Page 13: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 14: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 15: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 16: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 17: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 18: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

[ "lr.t~f? IHI 74'1!1-;i"1~~-'ifli'' 1 f'7:1'" /rri ,.IJ~.;ir::J,-+ .:JT''1~rt1fleiJ 7'Y-;o j'f j'./.Pr}i 4-i:J!l-fi:P1i:/1,;J: <"(':f' f" 1'. fl, '1,7'4',P-f e / rli·,..1r

"1.?i-,,1j-:-:f' [..P177n1?.Jr7 ~!l'l'1t' ;7n-7.,..~(.17;/' J,11"1 r1(.l •• ,, • rc"j)'"l ;'J '

.,)'').,. 1'1,'11 ~· JJ ..,.,..... .. nf'~y ",,-))

'1'l<".,ei-1,.,:..,,.1~ ~-"12:f'/r~1..1"1?.1h~'1-.. ,-~f~J.'"1!')"r ;1fl-r .-;!f>-fi ~~-,; '"11"'"""" O'"'rJ7f "? ((.14-rr,,

,..,7}~· ;r. Ji-:ir J2fl 1~ . ..,,,,. 'f-1'71?.ir J1;i" }1-1r.-ir ti. """":;/if fi .,r-:ny;i~;.(:11''"'~"

r 1;i,..1r f>f'°.!Y r:f' .f"l~1Jl(2f '1l'vJ~-Ir e:=-:f';:" ;f !1 <"' J11?"' ,..,,.,~..,,,,1 l1 r~:f' )1'../tri"" J'1.:;-~ -:A:f ;;r r 117'(' 1:3 .;i ,,r !JJ"1r-i71.l'/?.") r ;-1y.,1(.l7i'lj17 f

11-r"lri;-r"""" f>si'-:i.<-="J">' J'f1?"'¥'1t'.fJ•-:> ?f"/2;i-r1(.lJl1r .,;f'~J'1,.:.,J:('7'f""'i~j;f'.f<rf',,)-:>4',1+,. , ,Jr;;--.;,,f-7-1.e f Lf!<r;~-,..r1(\rl1rr;f1-

r1?.ir7-17.1f'l7$'27Ji-7""""'.f.P--,,;v ;{17 11-r~ ef J.-1/Vh,1"~ ,..-~1~1f'I {'f J.f{~ J<'1~1rf1

;:ri J.f 'Y ((.1 J.(.1""""(ll71t'ri-r'-:i.<'='jV'r!Jl (2 'f J'l:f'?-'1r'"1 r,. "Pr-!'f"fr:i-!;-,. n-r(l-lj11 j7-'r D"".if 1r1"1-:>iet?-l'7('1 .1{' fi"1'7 ,J~rfl-u

,('1-1.-<(14(.ljli"='" -1(.l:f'il" j'-n7 ;.(1J1 r I' f1r"/":f'D-"1'~!'_,~, r>fl,YJ'.;1"11'1,.{17(~1<t1;r.. . • .1"c~P f"~"!)'"'itlP'1"""'J1 ;"7i<"1,.:.,R" /O""fi1.~'J1 j.i,0\l ;ti

fli?'-~Jr!7y..,:; ;;f\~fll'l~'l'' f /f'J jJ!\~ , • 0

LL

ii)•f{'~ .. ~fr' f' /7,,, /1('1,,1"?. ~]li'='/) 71'7i'p"-1?.1hi1 ,,, .. ;r/!;"",S1{r-:>\f1 y(l;,.,

1.f.!(.l-1 i(1 fr L

,,.ri4(.1 j1;-i-C-::-"1ff'='r ,fl,_: 1",... {'1. «'j'1-1r.ir71e _,,.,.., 7Y:r J' f-1"""" 1"-;' ¥ 11r1fl .-<;' r 1f'l7-1i!:' ~'2 J,.f1('" f fri"=' r,-~ /')11.:

, ... (lr1i1(\.f :(l~JR"fJ?"""""r<i-1r.ir-r1~ J''"""""fll'r_,f:<ir .,;"·~r,.,"""' J-1'""...,,fJT"''"1''~61,,~ ..

Page 19: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 20: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

l ~.,, .. r. l'i .::r1r )7P.~r'""'!P'ff' ~7-'7;.1\r1'""';1"1)1Jfl~'-=-llrc .:I}' ,:Tll~f.~-5-; r1~1.:f.t1'1 l-i-=-.. , . . "?-,,

"/" 1 j' (2 ~ . .i: ii"'-Jftt"'r1f'l """")1 '1if ?" ji f.¥(r.i ("llrJji «1 r~ ,<"'l('-1(.'lJf(.'l ?f ;:4-,, "• j1;t\.i~1-j~7;rp-~n :f-J"1r~..,r"-';2ei-nx(.l.ii";-",., r-;if'l1?.1(1'1~Jf/ ,.;t1-?.).

, i.J1-::>J~}_(~-ill-?1rJ1e-rJ)ji--::>-,.

"f' Jf.' <(<r'f '?/? :f'"l'-=> .J' 'f j;:7(" J).., J1f'l (21·V-=-(.'J1 <(<r-:-?" ,.i.r;~'f;..--(1"~-.. /.;?-;?-;f-Jlirjii'¥J-

t:< t:< C<

q;:'-'l<'1'"""""?f? ;r=1J~r-~ J,:f' .i•r/.\-:,rjii fi'jYl-"'J"l-))

Y.::-1~J? 5.'"y::o{)' i}jii ~11~?'r1"« firi,1~r'f.'!P-,. ":;i.-«i•:r ,J'ij' }I '"fl J 7'f.;t" ,...::t'11(.'l-=> <(<r {1V1 )171..;-...,;.,(.)-? (' J.,,;J1

'17fl/. j"\-, • • ',.(/ , 4

!1'l r.'""'1/1 f1'1?1 f'-:-1" fl.fl Xi-=-v.,(11"-11(.l~• 1 ~ <(<rfl+,, nrii'l-=-,,;r1" :f "C"i'fi }, 7?.J' ...,,r.i~+,r.iJ\r«-"'=' ,Jrllr''" J~.i)J'

;fl~:rr ~f .t-:Y1-:t="'1~f.'f1r:"'~""?,,., r-. . . """'j:;,"1(.171/'l (21-=-;r,)11...,..'"' :/''7/'" Jf.1'""'1P7' ff rrr"7''' "fr~r-n

y .sef r 1j'i-,,(1Y"~rr"::T--i-:'"l'_,,F' r.v{!1 ['+.Jr.ij'lef r1~7'i)}/)1,!fh ?j eirnJ'';f'Wy1~·w~~rr · ,.;t181~l'f'1 r Ji'<.f Pf";.-,. . ,fl..i?r .,•rPc1.;:r\."\'r;r1~~,r ,)'1-,,/),,,:=;:.:.+ ;A{.{ljii.1rr p,:: ;ip 11-., .! J1(11.J-.,,«1~-1f' .;i, ,-:0(0--)11.\j

11fl:i-:1r-

,Jf11) ,;/'",,~"/'.;:::-~·•P7iiY·A .if.3'1!lr J~!S'll"'~­Jfl1-=-/1,r FJ1(1;p~ ..

Page 21: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 22: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 23: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete
Page 24: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

J,,/,.:,,,Jtj

J~,.,_,,.....;

~),~

~,!_ji

~ J; 2 50 : .,;:_} ..r.f-..::..>I; - -~JJ 600 :.::..Y 1r1,j~ ;_Jj 250 :..:3 i;}J..Af J' ~ -

,:-=_;;JIJ~,I)~- 1:J:

I) 0'..s;.: I) 0-"J I! * vt1.Jk:-=-! *

Page 25: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 26: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 27: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 28: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 29: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 30: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 31: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 32: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 33: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 34: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 35: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 36: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 37: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 38: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 39: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 40: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 41: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 42: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 43: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 44: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 45: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 46: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 47: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 48: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 49: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 50: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 51: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 52: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 53: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 54: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 55: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 56: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 57: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 58: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 59: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 60: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 61: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 62: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 63: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 64: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/www.bo

okstu

be.ne

t/

http:/

/www.ur

dutub

e.net/

Page 65: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 66: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 67: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 68: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 69: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 70: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 71: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 72: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 73: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 74: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 75: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 76: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 77: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 78: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 79: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 80: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 81: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 82: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 83: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 84: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 85: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 86: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 87: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 88: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 89: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 90: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

www.bookstube.n

et

www.urdutube.n

et

www.urdumovies

.net

Page 91: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 92: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

تازه ترین آنچل ڈائجسٹ پڑھنے

کیلئےwww.aanchal.urdutube.info

وزٹ کریںTo Read Latest Aanchal Digest

Please Visit www.aanchal.urdutube.info

http://aanchal.urdutube.info/

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 93: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 94: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 95: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 96: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 97: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 98: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 99: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 100: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 101: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 102: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 103: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 104: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 105: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 106: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 107: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 108: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 109: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 110: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 111: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 112: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 113: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 114: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 115: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 116: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 117: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 118: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 119: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 120: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 121: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 122: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 123: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 124: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 125: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 126: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 127: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 128: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 129: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 130: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 131: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 132: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 133: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 134: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 135: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 136: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 137: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 138: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 139: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 140: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 141: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

تازه ترین آنچل ڈائجسٹ پڑھنے

کیلئےwww.aanchal.urdutube.info

وزٹ کریںTo Read Latest Aanchal Digest

Please Visit www.aanchal.urdutube.info

http://aanchal.urdutube.info/

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 142: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 143: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 144: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 145: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 146: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 147: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 148: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 149: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 150: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 151: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 152: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 153: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 154: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 155: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 156: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 157: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 158: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 159: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 160: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 161: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 162: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 163: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 164: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 165: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 166: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 167: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 168: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 169: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 170: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 171: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 172: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 173: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 174: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 175: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 176: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 177: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 178: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 179: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 180: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 181: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 182: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 183: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 184: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 185: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 186: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 187: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 188: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 189: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 190: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/

Page 191: Ik Sagar Hey Zindgi 13 Complete

http:/

/aanc

hal.u

rdutub

e.info

/