identifikasi taman (landscape pt araya bumi megah ?· identifikasi taman (landscape) pt araya bumi...

Download IDENTIFIKASI TAMAN (LANDSCAPE PT ARAYA BUMI MEGAH ?· IDENTIFIKASI TAMAN (LANDSCAPE) PT ARAYA BUMI MEGAH…

Post on 29-Mar-2019

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

i

IDENTIFIKASI TAMAN (LANDSCAPE) PT ARAYA BUMI MEGAH MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN

Oleh : Frijun Garuda Putra

Nim. 09710048

Kepada

JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG MALANG

2013

ii

iii

iv

v

PRAKATA

Syukur Alhamdullilah penulis hanturkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis laporan penelitian dengan

judul Identifikasi Taman (Landscape) PT. Araya Bumi Megah Malang

dapat terselesaikan.

Skripsi ini diharapkan dapat mengajak pembaca untuk lebih

mengenal dan memahami seluk beluk pembuatan taman perumahan, mulai

dari mengenal luas, gaya, model, bentuk dan elemen tanam soft (lunak) serta

hard (keras) PT. Araya Bumi Megah pada khususnya. Dengan dimikian

pembaca diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis tanaman, berani berkreasi

serta dapat mewujudkan taman yang indah. Nyaman, bersih di lingkungan

sendiri.

Laporan penelitian ini merupakan salah satu prasyarat untuk

menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Jurusan Budidaya Pertanian,

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan ini penuis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ir. Sri Mursuani, M.P selaku pembimbing Utama yang telah

membimbing pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini

hingga selesai.

2. Ir. Sofianto, M.M selaku Pembimbing Pendamping I yang telah

membimbing pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini

hingga selesai.

vi

3. Kepala berserta staf kantor PT. Araya Bumi Megah Malang, kepala

berserta staf Multi Layanan (Mulya), Kepala Berserta Staf Club

Hause, dan semua pihak yang telah meluangkan waktunya turut

membantu dalam pelaksanaan penelitian maupun penulisan laporan

ini hingga selesai

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi

yang memerlukannya.

Malang 1 Mei 2008

Penulis

(Frijun Garuda Putra)

vii

DAFTAR ISI

Isi Halaman

PRAKATA ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... viii

RINGKASAN ..................................................................................... ix

I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1

Latar Belakang ............................................................................ 1

Tujuan ......................................................................................... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 3

Gembaran Umum PT. Araya Bumi Megah .................................... 3

Pengertian Taman ......................................................................... 4

Elemen Taman .............................................................................. 5

Manfaat Tanaman Dalam Taman ................................................... 11

Unsur Perancangan ....................................................................... 12

Prinsip Perencanaan ...................................................................... 15

Perancangan Taman ...................................................................... 17

Proses Perwuju dan Taman ............................................................ 18

Tahap Perencanaan Taman ............................................................ 19

Pemilihan Tanaman ...................................................................... 23

viii

Pembuatan Taman ........................................................................ 24

Pemeliharaan ................................................................................ 28

III. BAHAN DAN METODE .............................................................. 32

Tempat Dan Waktu ..................................................................... 32

Alat Dan Bahan ........................................................................... 32

Metode ........................................................................................ 33

Pelaksanaan ................................................................................. 34

Pengamatan ................................................................................. 34

IV. Hasil dan Pembahasan ................................................................... 35

Hasil ............................................................................................. 35

Model Taman ............................................................ 35

Taman Adimarga ...................................................... 38

Prinsip Desain Taman Club Hause ............................ 41

Taman Family Club .................................................. 44

Taman Nieuw Indie ................................................... 48

Taman Kota Araya .................................................... 50

Taman Golf ............................................................... 53

Taman Tirta .............................................................. 56

Pembahasan .................................................................................. 59

Luas Pada 7 Jenis Taman .......................................... 59

Gaya Pada 7 Jenis Taman .......................................... 60

Model Pada 7 Jenis Taman ........................................ 62

ix

Bentuk Pada 7 Jenis Taman ....................................... 64

Elemen Taman Soft (Lunak) Pada 7 Jenis Taman ...... 66

Elemen Taman Hord (Keras) Pada 7 Jenis Taman ..... 68

Kapasitas Dan Efektifitas Kerja ..................................................... 71

Anggaran Biaya Pemeliharaan ....................................................... 71

Pemeliharaan Bangunan Taman .................................................... 75

Bangunan Fasilitas Pelayanan ....................................................... 76

Kramik Dan Perkerasan ................................................................. 77

Kolam Taman ............................................................................... 78

Jaringan Instalasi Umum ............................................................... 80

Pemeliharaan Taman ..................................................................... 80

Pembibitan Taman ........................................................................ 85

Pembengkelan ............................................................................... 86

TPS / TPA ..................................................................................... 86

V. KESIMPULAN ............................................................................. 88

Kesimpulan ................................................................................... 88

Saran ............................................................................................. 94

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................... 95

LAMPIRAN............................................................................................96

x

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Tabel 1. Elemen Taman Dan Jenis Taman ........................................... .37

Tabel 2. Jenis Taman Dengan Jumlah Elemen Dan Luas Taman .......... 59

Tabel 3. Jenis Taman Dengan Jumlah Elemen Dan Gaya .................... 60

Tabel 4. Jenis Taman Dengan Jumlah Elemen Dan Model .................. 62

Tabel 5. Jenis Taman Dengan Jumlah Elemen Dan Bentuk ................. 64

Tabel 6. Jenis Taman Terhadap Elemen Teman ................................... 66

Tabel 7. Elemen Taman Hard Pada Jenis Taman ................................ 68

xi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Gambar 1. Tahap Perencangan Taman ................................................ 18

Gambar 2. Proses Perwujudan Taman ................................................. 19

Gambar 3. Tahap Perencanaan Taman ................................................ 23

Gambar 4. Foto Taman Adimarga ....................................................... 38

Gambar 5. Foto Taman Club Hause .................................................... 42

Gambar 6. Foto Taman Family Club ................................................... 45

Gambar 7. F